• Nie Znaleziono Wyników

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

1

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez „Narf Paweł Kobojek” z siedzibą w Zalesiu pod adresem: Zalesie nr 86a, 21-400 Łuków, numer NIP: 8252184883, numer REGON: 382135882, za pośrednictwem serwisu internetowego www.screener.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub

„Serwisem”).

§ 1. Definicje.

1. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

4. Usługodawca – oznacza firmę „Narf Paweł Kobojek” z siedzibą w Zalesiu pod adresem:

Zalesie nr 86a, 21-400 Łuków, numer NIP: 8252184883, numer REGON: 382135882; e- mail: pawelkobojek@gmail.com, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

5. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Plan – wybrany przez Użytkownika zestaw funkcjonalności Serwisu.

§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego.

1. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

2. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują

(2)

2

wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

4. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie.

Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu zamieszczania treści.

§ 3.Warunki techniczne świadczenia usług.

1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to:

1) przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Chrome 76: 373, Firefox 69: 359, Safari 12.1: 317, Edge 18: 277, Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, akceptująca pliki typu „cookies”

2) włączona obsługą języka Javascript w przeglądarce, 3) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s, 4) dostęp do poczty elektronicznej.

§ 4. Korzystanie z Serwisu Screener.

1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66¹ KC.

Usługobiorca rejestrując się w Serwisie oraz wybierając opcję dostępu do Serwisu, składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne.

Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

(3)

3 3. Opis usług jest dostępny w § 4 i 5 Regulaminu.

4. Dostęp i korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę jest bezpłatny. Funkcjonalności Serwisu określone w § 5 Umowy są płatne.

5. Dostęp do Usług bezpłatnych Usługobiorca otrzymuje na czas nieokreślony.

6. Korzystanie z Usług bezpłatnych nie wymaga rejestracji.

7. Dostęp do usług płatnych wymaga rejestracji konta w Serwisie i opłacenia Planu.

§ 5. Rejestracja.

1. Rejestracja odbywa się w następujący sposób:

1) Usługobiorca przechodzi do rejestracji, klikając przycisk „rejestracja”,

2) Usługobiorca podaje w Formularzu rejestracyjnym dane niezbędne do korzystania z Serwisu, tj.: adres mailowy i hasło,

3) Usługobiorca akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności,

4) Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Informacje wpisane do Formularza powinny dotyczyć Usługobiorcy lub osób działających w imieniu Usługobiorcy oraz być zgodne z prawdą.

3. Usługodawca może kontrolować i weryfikować prawidłowość danych identyfikacyjnych Usługobiorcy i Użytkownika, zawartych w Formularzu.

§ 6. Usługi nieodpłatne.

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:

1) Formularz kontaktowy;

2) Wyszukiwanie i filtrowanie ofert najmu.

2. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.

3. Użytkownik ma możliwość dołączenia załączników do wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego.

(4)

4

4. W ramach usługi wyszukiwania i filtrowania ofert najmu nieruchomości Użytkownik ma możliwość wyszukania ofert nieruchomości na podstawie określonych przez niego parametrów.

5. Użytkownik może wybrać w szczególności następujące parametry:

1) Miasto;

2) Dzielnica;

3) Cena;

4) Liczba pokoi;

5) Rozmiar;

6) Słowa kluczowe wpisane przez Użytkownika.

6. Ustawiając wybrany filtr Użytkownik zleca wyszukiwanie ofert sprzedaży spełniających wybrane przez niego kryteria.

7. Powiadomienia są wysyłane na adres mailowy podany przez Użytkownika i zamierają linki do ofert sprzedaży.

§ 7. Usługi odpłatne.

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi odpłatne:

a) Wyszukiwanie i filtrowanie ofert sprzedaży nieruchomości;

b) Przesyłanie powiadomień na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. W celu uzyskania dostępu do usług odpłatnych Użytkownik wykupi abonament.

3. W ramach usługi wyszukiwania i filtrowania ofert sprzedaży nieruchomości Użytkownik ma możliwość wyszukania ofert nieruchomości na podstawie określonych przez niego parametrów.

4. Użytkownik może wybrać w szczególności następujące parametry:

1) Miasto;

2) Dzielnica;

3) Cena;

4) Liczba pokoi;

5) Rozmiar;

6) Słowa kluczowe wpisane przez Użytkownika.

5. Ustawiając wybrany filtr Użytkownik zleca wyszukiwanie ofert sprzedaży spełniających wybrane przez niego kryteria.

6. Powiadomienia są wysyłane na adres mailowy podany przez Użytkownika i zamierają linki do ofert sprzedaży.

(5)

5

7. Użytkownik może wybrać sposób realizacji usługi przesyłania powiadomień.

Powiadomienia mogą być przesyłane w szczególności:

1) natychmiast po wyszukaniu oferty spełniającej parametry filtra i każdorazowo po jej znalezieniu;

2) raz dziennie o wybranej przez Użytkownika pełnej godzinie – w tym wypadku Użytkownik dostaje linki do wszystkich ofert spełniających wybrane przez niego parametry.

8. Ceny za Usługi odplatne są szczegółowo opisane w cenniku, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

9. Usługobiorca może korzystać z usług odpłatnych w ramach jednego z planów:

1) Inwestor miesięczny – w tym przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostanie zawarta na okres jednego miesiąca.

2) Inwestor roczny – w tym przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostanie zawarta na okres jednego roku.

10. Wybranie planu jest możliwe po rejestracji Użytkownika w Serwisie.

§ 8. Płatności za świadczenie usług.

1. Płatność za usługi świadczone odpłatnie odbywa się za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Stripe.

2. Użytkownik może poinformować Usługodawcę, że potrzebuje faktury VAT, zaznaczając odpowiedni przycisk.

§ 9. Wprowadzenie zmian do funkcjonalności Serwisu.

1. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczenia usług, a także rozbudowania Serwisu o nowe funcjonalności, Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do funkcjonalności Serwisu.

2. Usługodawca zastrzega, że wprowadzenie zmian do funkcjonalności Serwisu może się wiązać z przerwami w świadczeniu usług.

§ 10. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw.

1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

(6)

6

2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 11. Wyłączenie odpowiedzialności.

1. Pomimo tego, że Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności i poprawności informacji wyszukanych za pośrednictwem Serwisu, nie jest on w stanie zagwarantować tego, że kryteria wyszukiwania będą spełnione dokładnie.

Wynika to z przyczyn niezależnych od Administratora, m. in. z powodu możliwości wprowadzenia zmian do treści oryginalnych ogłoszeń, które stanowią źródło informacji znajdującej się w Serwisie.

2. Administrator Serwisu nie gwarantuje, że dane dotyczące ogłoszeń wyszukanych za pośrednictwem Serwisu Screener będą w całości zgodne z oryginalnym ogłoszeniem.

Stosujemy metody przybliżone, które umożliwiają szybkie wyszukiwanie, ale nie gwarantują dokładnych wyników. W celu zaznajomienia się z treścią oryginalnego ogłoszenia Użytkownik może przejść do ogłoszenia, klikając podany link. Linki są dostępne kaźdorazowo po wyszukaniu informacji o mieszkaniu.

3. Strona może zawierać łącza hipertekstowe – odnośniki do innych stron internetowych, które zostały opracowane całkowicie niezależnie od tej strony. W związku z tym Administrator nie składa żadnych zapewnień ani gwarancji co do dokładności, kompletności lub autentyczności informacji zawartych na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, a dostęp do innych stron internetowych powiązanych ze Stroną odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub specjalne szkody wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z dostępem lub korzystaniem ze strony internetowej, w tym między innymi za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy infekujące sprzęt komputerowy użytkownika lub poleganie na informacjach uzyskanych za pośrednictwem niniejszej strony.

5. Usługobiorcy korzystają z portalu na własną odpowiedzialność. Usługobiorcy nie mogą żądać od Usługodawcy odszkodowania zarówno za poniesioną szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, związane z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu.

Zastrzeżenie to nie dotyczy szkody wyrządzonej przez Usługodawcę umyślnie. W

(7)

7

powyższym przypadku Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

§ 12. Odstąpienie od umowy sprzedaży usługi elektronicznej zawartej na odległość przez Użytkownika będącego Konsumentem.

1. W przypadku zakupu usług elektronicznych Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 regulaminu, wysyłając wypełniony druk listownie na adres Usługodawcy lub e-mailem na adres: pawelkobojek@gmail.com. Skorzystanie ze wzoru jest dobrowolne.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1.

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Użytkownik będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Usługodawca obowiązany jest zwrócić Użytkownikowi cenę towaru, o ile została wcześniej zapłacona.

6. Użytkownik będący konsumentem, rozpoczynając korzystanie z usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134).

Po wystąpieniu tych zdarzeń Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.

7. Rozpoczęcie korzystania z usługi elektronicznej następuje po akceptacji niniejszego Regulaminu.

§ 13. Reklamacje.

1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie za usługi odpłatne.

(8)

8

2. Niezależnie od powyższego, Usługobiorca może poinformować Usługodawcę o problemach technicznych, które wystąpiły w związku z świadczeniem przez Administratora usług nieodpłatnych.

3. Usługobiorca zgłasza reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Usługobiorca może również skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. W opisie reklamacji Usługobiorca ma obowiązek podać dane Usługobiorcy, w tym dane kontaktowe i dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności:

1) opis zaistniałego problemu w funkcjonowaniu Serwisu;

2) nazwę przeglądarki.

5. Usługodawca rozpatrzy reklamację Usługobiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

§ 14. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.

1. W przypadku braku uwzględnienia reklamacji Użytkownika będącego Konsumentem, skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://www.wiih.org.pl.

3. Konsument może również przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy ADR, służącej do internetowego rozwiązywania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym, dostępnej pod adresem: link do platformy.

§ 15. Właściwość sądu.

1. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Usługbiorcą będącym Konsumentem jest sąd właściwy według przepisó w prawa polskiego.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Uczestnikiem niebędącym Konsumentem jest Sąd dla m. st. Warszawy w Warszawie.

§ 16. Prawa własności intelektualnej.

(9)

9

Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

§ 17. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Konsumentom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODOustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.

zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w Polityce Prywatności Serwisu, która jest dostępna pod adresem: https://screener.pl/legal/privacy_policy.pdf.

2. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookies są zawarte w Polityce Prywatności Serwisu, która jest dostępna pod adresem:

https://screener.pl/legal/privacy_policy.pdf.

§ 18. Rozwiązanie umowy.

(10)

10

1. Rozwiązanie Umowy następuje z upływem okresu, na który została zawarta, jeżeli Usługobiorca nie wykupi usług odpłatnych na kolejny okres.

2. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zastrzeżeniem zachowania dokonanej opłaty, w przypadku gdy Usługobiorca poda fałszywe dane przy zawarciu umowy lub korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z prawem.

3. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

§ 19. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu.

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

3. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu.

5. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.

6. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, jest on obowiązany zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2019 r.

Załączniki:

-cennik świadczenia usług;

-formularz odstąpienia od umowy;

-formularz reklamacyjny.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Operator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Internetowego Serwisu Obsługi Klienta Mój T-Mobile bez podania przyczyny, po uprzednim

Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu (wiadomość email

§1. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością

c) indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, JavaScript, Adobe Flasz Player, Adobe

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Adres zwrotów – Ewa Brok, BKConsulting, Ul. Sesja Zoom – 15 minutowe spotkanie online, realizowane za pomocą aplikacji Zoom,

a. Usługodawca udziela 30-dniowej gwarancji na usunięte awarie w instalacjach elektrycznej i hydraulicznej, które nie dotyczą naprawy sprzętu. Gwarancja nie dotyczy

Dokonywanie zakupów w Sklepie możliwe jest zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych i posiadających swoje Konto jak i dla Klientów składających zamówienie bez rejestracji

Cena Przychodzącego SMSa specjalnego oraz częstotliwość jego otrzymywania jest równieŜ widoczna po wybraniu Prenumeraty, UŜytkownik akceptuje je poprzez kliknięcie