ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

W dokumencie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (Stron 62-68)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

fizycznych 1) Przelicznik Powierzchnia w ha

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ROLNEGO Kwota podatku C S27 T >=0,<=999.999

POUCZENIE Niniejsza deklaracja stanowi podstawę

do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.)

Z T pole wypełnione

automatycznie treścią z rubryki Nazwa pola

ZAŁĄCZNIKI DANE O POŁOŻOENIE Kod pocztowy Z S28 T KodPocztowyTyp

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 62 – Poz. 5954

NIERUCHOMOSCIAC

TYTUŁ PRAWNY Rodzaj własności, posiadania T W3 T Text60Typ

IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI

Działki Z S12 T Text65Typ

KSIĘGA WIECZYSTA Numer księgi wieczystej Z S29 T >=6 znaków,<=25

znaków zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Art.12 ust.1 pkt 3 - grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy – grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,

b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia

Ulga Z S30 T Pole wyboru

wypełniane automatycznie

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Art.12 ust.1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 63 – Poz. 5954

Art.12 ust.1 pkt 8 - użytki ekologiczne

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Art.12 ust.1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Art.12 ust.1 pkt 11 - grunty

wpisane do rejestru zabytków Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Art.12 ust.1 pkt 12 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy:

a) osiągnęli wiek emerytalny, b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,

c) są niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, d) są osobami całkowicie niezdolni do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolni do samodzielnej egzystencji

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy – uczelnie; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż uczelnie

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Art. 12. ust. 2 pkt 2 -szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Art. 12. ust. 2 pkt 3 - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Art. 12. ust. 2 pkt 4- prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Art. 12 ust. 2 pkt 5 – instytuty badawcze

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 64 – Poz. 5954

Art. 12 ust. 2 pkt 5a – przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Art. 12 ust. 2 pkt 7 ustawy – Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529)

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Art. 13 ust. 1 ustawy – ulga inwestycyjna

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Art. 13b ust. 1 ustawy – ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Art. 13c ust. 1 ustawy – ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej

Powierzchnia w ha fizycznych R 4 S30 N >=0,<=999.999

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 65 – Poz. 5954

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

IL-1

Załącznik nr 5.1 do Uchwały Nr XLI/667/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 roku 1. Numer ewidencyjny

INFORMACJA O LASACH

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821).

Składający Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

2. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

PREZYDENT MIASTA TYCHY, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. informacja składana po raz pierwszy

2. korekta uprzednio złożonej informacji: ...

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)

D. DANE IDENTYFIKACYJNE D.1. DANE PODATNIKA

5. Nazwisko oraz pierwsze i drugie imię

6. Numer PESEL podatnika / identyfikator podatkowy NIP 1) 2) 7. Imię ojca 8. Imię matki

9. Numer telefonu kontaktowego 10. Adres e-mail

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA

11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu

18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta

D.3. ADRES DO DORĘCZEŃ W KRAJU

Należy podać jeżeli adres do doręczeń w kraju jest inny niż adres zamieszkania

21. Kraj 22. Województwo 23. Powiat

24. Gmina 25. Ulica 26. Nr domu 27. Nr lokalu

28. Miejscowość 29. Kod pocztowy 30. Poczta

D.1. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA

Należy uwzględnić małżonka w informacji podatkowej, jeżeli na podstawie współwłasności majątkowej małżeńskiej posiada nieruchomość, której dotyczy informacja

31. Nazwisko oraz pierwsze i drugie imię

32. Numer PESEL podatnika / identyfikator podatkowy NIP 1) 2) 33. Imię ojca 34. Imię matki

35. Numer telefonu kontaktowego 36. Adres e-mail

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA

37. Kraj 38. Województwo 39. Powiat

40. Gmina 41. Ulica 42. Nr domu 43. Nr lokalu

44. Miejscowość 45. Kod pocztowy 46. Poczta

D.2. ADRES DO DORĘCZEŃ W KRAJU WSPÓŁMAŁŻONKA

Należy podać jeżeli adres do doręczeń w kraju współmałżonka jest inny niż jego adres zamieszkania

47. Kraj 48. Województwo 49. Powiat

50. Gmina 51. Ulica 52. Nr domu 53. Nr lokalu

54. Miejscowość 55. Kod pocztowy 56. Poczta

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 66 – Poz. 5954

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

W przypadku korzystania przez podatnika ze zwolnień z podatku leśnego należy wypełnić załącznik ZL-1/B

E.1. POWIERZCHNIA LASÓW

Powierzchnia w ha3)

Lasy 57.

ha

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody 58.

ha

Lasy wchodzące w skład parków narodowych 59.

ha

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

60. Liczba załączników ZL-1/A 61. Załącznik ZL-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. tak 2. nie

G. PODPIS PODATNIKA / PODATNIKÓW LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA / PODATNIKÓW

62. Czytelny podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika1) 63. Czytelny podpis współmałżonka / osoby reprezentującej współmałżonka1)

64. Data wypełnienia informacji (dzień –miesiąc – rok)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

65. Uwagi organu podatkowego

66. Data (dzień – miesiąc – rok) 67. Podpis pracownika organu podatkowego

1) Niepotrzebne skreślić

2) Należy podać w przypadku prowadzenia przez podatnika działalności gospodarczej

3) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 67 – Poz. 5954

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ZL-1/A

W dokumencie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (Stron 62-68)

Related documents