DANE O ZWOLNIENIACH W PODATKU LEŚNYM A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA

W dokumencie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (Stron 70-76)

1. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DL-1

2. informacji IL-1

B. DANE IDENTYFIKACYJNE

* dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE PODATNIKA

2. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna 4. spółka nieposiadająca osobowości prawnej

3. Pełna nazwa lub nazwa skrócona* / Nazwisko oraz pierwsze i drugie imię**

3. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 4. Identyfikator NIP**

B.2. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA / PEŁNOMOCNIKA / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

1)

Należy uwzględnić jeżeli wskazano w D.4. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 4. Nazwisko oraz pierwsze i drugie imię**

5. Numer PESEL**

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAW LUB UCHWAŁ RADY GMINY

Tytuł prawny zwolnienia Powierzchnia w ha fizycznych

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 6.

ha art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy – lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 7.

ha

art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy – użytki ekologiczne 8.

ha

art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy – uczelnie 9.

ha art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty

oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową

10.

ha art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy – instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk 11.

ha art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy – prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa

w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej

12.

ha

art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy – instytuty badawcze 13.

ha art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na

zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych

14.

ha art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy – Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład

Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529)

15.

1) Niepotrzebne skreślić

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 70 – Poz. 5954

Załącznik Nr 5.2 do UCHWAŁY NR XLI/667/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r.

U K Ł A D I N F O R M A C J I I P O W I Ą Z A Ń M I Ę D Z Y N I M I W I N F O R M A C J I W S P R A W I E P O D A T K U L E Ś N E G O ( I N F O R M A C J I O L A S A C H ) Sxx - sekwencja pozycji, zestaw pozycji występujących razem np. wiersz tabeli: xx - numer sekwencji

WX-x/x - wybór pozycji, wybór jednej pozycji z zestawu; xx - numer wyboru

Nr pola Nazwa pola

Typ pola C-Całkowite R- Rzeczywiste

Z- Znakowe T- Tekstowe D- Datowe

Zaokrąglenie (liczba miejsc po

przecinku; dot.

wyłącznie typu pola R)

Nr sekwencji/

wyboru

Obowiązkowy w sekwencji /

wyborze (T/N)

Uwagi

Nagłówek Kod formularza Z IL-1

Wariant formularza C 1

Wersja schemy Z 1-0E

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

PREZYDENT MIASTA TYCHY, Al.

Niepodległości 49, 43-100 Tychy Z T pole wypełnione

automatycznie treścią z rubryki Nazwa pola B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA

DEKLARACJI

informacja składana po raz pierwszy Z W1-1/1 T =1znak

korekta uprzednio złożonej informacji Z W1-1/2 T =1znak

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Rodzaj podmiotu Z S2 T >=1znak

D. DANE

IDENTYFIKACYJNE

D.1. DANE PODATNIKA Nazwisko oraz pierwsze i drugie imię Z W2-1/1 T max 3 człony

nazwiska 1 człon NazwiskoTyp Numer PESEL podatnika / identyfikator

podatkowy NIP

Z W2-1/1 T PESELTyp

NIP Typ

Imię ojca Z W2-1/1 T ImięTyp<=30

znaków

Imię matki Z W2-1/1 T ImięTyp<=30

znaków

Numer telefonu kontaktowego Z W2-1/1 N TelefonTyp

Adres e-mail Z W2-1/1 N EmailTyp

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA Kraj Z S3 T KrajTyp

Województwo Z S3 T WojewództwoTyp

Powiat Z S3 T PowiatTyp

Gmina Z S3 T GminaTyp

Ulica Z S3 T UlicaTyp,atrybut

rodzajUlicyTyp

Numer budynku Z S3 T BudynekTyp

Numer lokalu Z S3 N LokalTyp

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 71 – Poz. 5954

Miejscowość Z S3 T Miejscowość Typ

Kod pocztowy Z S3 T KodPocztowyTyp

Poczta Z S3 T PocztaTyp

D.3. ADRES DO DORĘCZEŃ W KRAJU Kraj Z S3 T KrajTyp

Województwo Z S3 T WojewództwoTyp

Powiat Z S3 T PowiatTyp

Gmina Z S3 T GminaTyp

Ulica Z S3 T UlicaTyp,atrybut

rodzajUlicyTyp

Numer budynku Z S3 T BudynekTyp

Numer lokalu Z S3 N LokalTyp

Miejscowość Z S3 T Miejscowość Typ

Kod pocztowy Z S3 T KodPocztowyTyp

Poczta Z S3 T PocztaTyp

D.4. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA / PEŁNOMOCNIKA / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

Nazwisko oraz pierwsze i drugie imię Z W2-1/1 T max 3 człony

nazwiska 1 człon NazwiskoTyp Numer PESEL podatnika / identyfikator

podatkowy NIP

Z W2-1/1 T PESELTyp

NIP Typ

Imię ojca Z W2-1/1 T ImięTyp<=30

znaków

Imię matki Z W2-1/1 T ImięTyp<=30

znaków

Numer telefonu kontaktowego Z W2-1/1 N TelefonTyp

Adres e-mail Z W2-1/1 N EmailTyp

D.5. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA /

PEŁNOMOCNIKA / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO Kraj Z S3 T KrajTyp

Województwo Z S3 T WojewództwoTyp

Powiat Z S3 T PowiatTyp

Gmina Z S3 T GminaTyp

Ulica Z S3 T UlicaTyp,atrybut

rodzajUlicyTyp

Numer budynku Z S3 T BudynekTyp

Numer lokalu Z S3 N LokalTyp

Miejscowość Z S3 T Miejscowość Typ

Kod pocztowy Z S3 T KodPocztowyTyp

Poczta Z S3 T PocztaTyp

D.6. ADRES DO DORĘCZEŃ W KRAJU Kraj Z S3 T KrajTyp

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 72 – Poz. 5954

WSPÓŁMAŁŻONKA / PEŁNOMOCNIKA / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

Województwo Z S3 T WojewództwoTyp

Powiat Z S3 T PowiatTyp

Gmina Z S3 T GminaTyp

Ulica Z S3 T UlicaTyp,atrybut

rodzajUlicyTyp

Numer budynku Z S3 T BudynekTyp

Numer lokalu Z S3 N LokalTyp

Miejscowość Z S3 T Miejscowość Typ

Kod pocztowy Z S3 T KodPocztowyTyp

Poczta Z S3 T PocztaTyp

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

E.1.

POWIERZCHNIA LASÓW

Lasy Powierzchnia w ha R 4 S4 T >=0,<=999

Stawka podatku R 2 S4 T >=0,<=99

Kwota podatku R 2 S4 T >=0,<=99.999

Lasy wchodzące

w skład rezerwatów przyrody Powierzchnia w ha R 4 S4 T >=0,<=999

Stawka podatku R 2 S4 T >=0,<=99

Kwota podatku R 2 S4 T >=0,<=99.999

Lasy wchodzące w skład parków narodowych

Powierzchnia w ha R 4 S4 T >=0,<=999

Stawka podatku R 2 S4 T >=0,<=99

Kwota podatku R 2 S4 T >=0,<=99.999

ZAŁĄCZNIKI DANE O

NIERUCHOMOŚCIAC H LEŚNYCH

POŁOŻOENIE

NIERUCHOMOŚCI Kod pocztowy Z S5 T KodPocztowyTyp

Miejscowość Z S5 T Miejscowość Typ

Ulica Z S5 T UlicaTyp,atrybut

rodzajUlicyTyp

Numer budynku Z S5 T BudynekTyp

Numer lokalu Z S5 N LokalTyp

TYTUŁ PRAWNY Rodzaj własności, posiadania T W3 T Text60Typ

IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI

Działki Z S12 T Text65Typ

KSIĘGA WIECZYSTA Numer księgi wieczystej Z S5 T >=6 znaków,<=25

znaków

Nazwa sądu T S5 T Tekst200Typ

DANE DOTYCZĄCE

ZWOLNIEŃ Art. 7 ust. 1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

Powierzchnia w ha R 4 S6 N >=0,<=999

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 73 – Poz. 5954

PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAW LUB UCHWAŁ RADY GMINY

Art. 7 ust. 1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

Powierzchnia w ha R 4 S6 N >=0,<=999

Art. 7 ust. 1 pkt 3 - użytki ekologiczne

Powierzchnia w ha R 4 S6 N >=0,<=999

Art. 7 ust. 2 pkt 1 - uczelnie Powierzchnia w ha R 4 S6 N >=0,<=999

Art. 7 ust. 2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową

Powierzchnia w ha R 4 S6 N >=0,<=999

Art. 7 ust. 2 pkt 3- instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk

Powierzchnia w ha R 4 S6 N >=0,<=999

Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.

zm.1)), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej

Powierzchnia w ha R 4 S6 N >=0,<=999

Art. 7 ust. 2 pkt 5 - instytuty badawcze

Powierzchnia w ha R 4 S6 N >=0,<=999

.Art. 7 ust. 2 pkt 6 - przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych

Powierzchnia w ha R 4 S6 N >=0,<=999

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 74 – Poz. 5954

art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy – Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529)

Powierzchnia w ha R 4 S6 N >=0,<=999

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 75 – Poz. 5954

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DL-1

Załącznik nr 6.1 do Uchwały Nr XLI/667/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 roku 1. Numer ewidencyjny

W dokumencie DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (Stron 70-76)

Related documents