KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ 49

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2011, 57, 4 (Stron 51-73)

162. (2). Arthrosis of the first metatarsophalangeal joint – arthrodesis or arthroplasty ? Preliminary report. [Aut.] Łukasz KOŁODZIEJ, Andrzej BOHATYREWICZ, Tomasz BUDZYŃSKI. W: 16th European SICOT Train-ees‘ Meeting. Kołobrzeg, 7–9 May 2009. Abstract book. [B. m., 2009].

– s. 13.

163. (3). Artrodeza subtalarna z dostępu przyśrodkowego w leczeniu utrwalonej, nabytej stopy płasko-koślawej – doniesienie wstępne =Subtalar arthrodesis through single medial approach in the treatment of acquired, fixed flatfoot deformity – preliminary report. [Aut.] Łukasz KOŁODZIEJ, Andrzej BOHATYREWICZ, Tomasz BUDZYŃSKI, Paweł ZIĘTEK. Chir.

Narz. Ruchu 2009 t. 74 z. 4 s. 220–223, il. bibliogr. streszcz. summ.

164. (4). Bone grafting using frozen and radiation sterilized allografts in revision of the acetabular component after total hip arthroplasty. [Aut.]

A[ndrzej] BOHATYREWICZ, M[aciej] KARACZUN, P[aweł] ZIĘTEK, Ł[ukasz] KOŁODZIEJ, D[aniel] KOTRYCH. W: 18th International Congress of the European Association of Tissue Banks, 4–6 November 2009, Cracow, Poland. Abstract book and programme. [B. m., 2009]. – s. 207.

165. (5). Clinical efficiency of bone reconstruction in disseminated meta-static disease. [Aut.] Daniel KOTRYCH, Andrzej BOHATYREWICZ, Paweł ZIĘTEK, Łukasz KOŁODZIEJ, Michał KĘDZIERSKI, Marek LEBIOT-KOWSKI, Piotr BIAŁECKI, Andrzej GUSTA. – Tamże: s. 14–15.

166. (6). The clinical role of allogenic bone graft in reconstruction of massive bone defects in patients with primary and metastatic bone tumors.

[Aut.] D[aniel] KOTRYCH, A[ndrzej] BOHATYREWICZ, P[aweł] ZIĘTEK, Ł[ukasz] KOŁODZIEJ. – Tamże: s. 205–206.

(7). Confirmatory tests following reversal to whole brain death criteria after 15 years long use of brain stem death criteria in Poland. [Aut.

m.in.] A[ndrzej] BOHATYREWICZ = poz. 247.

(8). Difficult availability of instrumental tests following reversal to whole brain death criteria after 15 years long use of brain stem death criteria in Poland. [Aut. m.in.] A[ndrzej] BOHATYREWICZ = poz. 248.

167. (9). Historia ortopedii na Pomorzu Zachodnim =The history of orthopaedics in the West Pomerania. [Aut.] Andrzej GUSTA. Chir. Narz.

Ruchu 2009 t. 74 z. 1 s. 50–54, il. bibliogr. streszcz. summ.

168. (10). Ocena kliniczna i radiologiczna metaplazji złośliwej pierwotnych łagodnych nowotworów kości oraz zmian pseudonowotworowych w mate-riale Kliniki Ortopedii PAM w Szczecinie w latach 2002–2007 =Clinical and radiological evaluation of malignant metaplasia of benign primary bone tumors on the material of University Orthopaedic Department of Szczecin between 2002–2007. [Aut.] Daniel KOTRYCH, Andrzej BOHATYREWICZ, Katarzyna KOTRYCH, Grażyna WILK, Anna WALECKA, Barbara GÓ-RECKA-SZYLD, Anna KUPRJANOWICZ, Paweł ZIĘTEK, Łukasz KO-ŁODZIEJ, Edmund JAWORSKI. – Tamże: s. 41–45.

169. (11). Ocena postępowania oraz wyników leczenia złamań ko-ści udowej po wczesniej wykonanej protezoplastyce stawu biodrowego.

[Aut.] Krzysztof SYPUT. W: Jubileuszowa Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycz-nej, Szczecin 4–6 marca 2009 [Streszczenia prac]. [Szczecin, 2009]. – s. 22. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym Ortopedycznym przy Oddziale V. Ortopedyczno-Urazowym, opiekun pracy – Roman KRÓL.

170. (12). Ogólne zasady leczenia złamań kości = [General principles of fracture treatment]. [Aut.] Andrzej GUSTA. W: Podstawy chirurgii : pod-ręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. T. 1. Pod red.

Jacka Szmidta i Jarosława Kużdżała [et al.] Wyd. 2. Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, cop. 2009. – s. 587–600 il.

171. (13). Penetration of screw into the wall of thoracic aorta after sta-bilization of thoracic spine – case report = Penetracja śruby w ścianę aorty piersiowej po stabilizacji kręgosłupa piersiowego – opis przypadku. [Aut.]

Paweł ZIĘTEK, Andrzej BOHATYREWICZ, Michał JAKUSZEWSKI, Maciej KARACZUN, Daniel KOTRYCH, Mateusz KACPERSKI, Konrad DOBIECKI. Chir. Narz. Ruchu 2009 t. 74 z. 6 s. 377–378, il. bibliogr. streszcz.

summ.

(14). Rationale against pre-opreative screening for HIV at Polish hospitalsa prevalence study of anti-HIV in contrast with anti-HCV and HB-sAg. [Aut. m.in.] Andrzej BOHATYREWICZ = poz. 840.

(15). Reversal to whole brain death criteria after 15 years long ex-perience with brain stem death criteria in Poland. [Aut. m.in.] A[ndrzej]

BOHATYREWICZ = poz. 255.

(16). Reversal to whole-brain death criteria after 15-year experience with brain stem death criteria in Poland. [Aut. m.in.] A[ndrzej] BOHATY-REWICZ = poz. 256.

172. (17). Selected aspects of operative technique during total elbow arthroplasty in patients with primary and posttraumatic arthrosis. [Aut.]

Paweł ZIĘTEK, Michał JAKUSZEWSKI, Daniel KOTRYCH, Łukasz KO-ŁODZIEJ, Andrzej BOHATYREWICZ. W: 16th European SICOT Trainees‘

Meeting. Kołobrzeg, 7–9 May 2009. Abstract book. [B. m., 2009]. – s. 30.

173. (18). Statyczna czy dynamiczna stabilizacja gwoździem śródszpi-kowym w leczeniu złamania trzonu kości udowej? Przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne. [Aut.] Andrzej BOHATYREWICZ. – Tamże: s. 9.

174. (19). Surgical treatment of severe cases of flat foot deformity due to neglected tibialis posterior tendon dysfunction. [Aut.] Łukasz KOŁODZIEJ, Andrzej BOHATYREWICZ, Tomasz BUDZYŃSKI, Paweł ZIĘTEK. – Tamże: s. 13–14.

175. (20). Techniki operacyjnego leczenia paluchów koślawych stosowane w Polsce – na podstawie opinii członków Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego =Surgical treatment of hallux valgus in Poland – analysis based on opinion of Polish Foot and Ankle Society mem-bers. [Aut.] Łukasz KOŁODZIEJ, Marek NAPIONTEK Chir. Narz. Ruchu 2009 t. 74 z. 2 s. 89–93, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

176. (21). Wpływ nadwrażliwości na nikiel, kobalt i chrom na przebieg procesu gojenia się złamań u pacjentów leczonych operacyjnie technikami stabilnej osteosyntezy =The influence of hypersensitivity to nickel, chrome and cobalt on the process of fracture healing in patients treated operatively by stable osteosynthesis. [Aut.] Konrad DOBIECKI, Paweł ZIĘTEK, Łu-kasz KOŁODZIEJ, Marek BRZOSKO, Andrzej BOHATYREWICZ, Michał KĘDZIERSKI. Chir. Narz. Ruchu 2009 t. 74 z. 1 s. 46–49, tab. bibliogr.

streszcz. summ.

177. (22). Wybrane aspekty techniki operacyjnej w czasie alloplasty-ki stawu ramiennego =Chosen aspects of the surgical procedure during shoulder arthroplasty.[Aut.] Paweł ZIĘTEK, Daniel KOTRYCH, Michał JAKUSZEWSKI, Andrzej BOHATYREWICZ, Łukasz KOŁODZIEJ. Chir.

Narz. Ruchu 2009 t. 74 z. 3 s. 132–134, il. bibliogr. streszcz. summ.

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Chair and Department of Paediatric Orthopedics and Traumatology

178. (1). Etiopatogeneza, symptomatologia i rozpoznanie skolioz idiopa-tycznych = [Etiopathogenesis, symptomatology, and diagnosis of idiopathic scolioses]. [Aut.] Maciej KOŁBAN. Ortop. Traumatol. Rehab. 2009 vol. 11 supl. 3 s. 13. – Skoliozy – współczesne zasady diagnostyki i kompleksowe-go leczenia. IX Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy, Warszawa, 27–28 listopada 2009.

179. (2). Leczenie operacyjne skolioz idiopatycznych = [Surgical treatment of idiopathic scoliosis]. [Aut.] Maciej KOŁBAN. – Tamże: s. 30.

(3). Ocena jakości życia leczonych operacyjnie pacjentów za sko-liozą idiopatyczną =Assessment of quality of life in patients with idiopathic scoliosis treated operatively. [Aut. m.in.] Maciej KOŁBAN = poz. 909.

(4). Ocena jakości życia pacjentów leczonych operacyjnie z powodu skoliozy idiopatycznej = [Assessment of quality of life in patients with idio-pathic scoliosis treated operatively]. [Aut. m.in.] Maciej KOŁBAN = poz. 910.

180. (5). Pacjenci z urazami wielonarządowymi i wielomiejscowymi w materiale Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Szczecinie =Pa-tients with polytrauma and multifocal trauma in material of the Orthopedics

50

BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWEGO POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ ZA ROK 2009 and Traumatologic Clinic in Szczecin. [Aut.] A[leksander] SZWED,

M[a-ciej] KOŁBAN, S[ławomir] ZACHA. W: XIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Łódź, 28–30 maj 2009. Program i streszczenia. [B. m., 2009]. – s. 60. – Tekst równol. w jęz. ang.

(6). Pierwotna nadczynność przytarczyc u 15-letniego – opis przy-padku =Primary hyperparathyroidism in 15-years old boy – case presenta-tionraport. [Aut. m.in] Aleksander SZWED, Maciej KOŁBAN = poz. 452.

(7). The prognostic value of the quality of life parameters in patients with idiopathic scoliosis treated operatively. [Aut. m.in.] M[aciej] KOŁBAN

= poz. 913.

181. (8). Wczesne objawy kliniczne i radiologiczne w młodzieńczym złuszczeniu głowy kości udowej. [Aut.] Maciej KOŁBAN. W: Diagnostyka obrazowa w ortopedii. X Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne, Wdzydze Kiszewskie, 12–14 listopada 2009. [B. m., 2009]. – s. S-I-5.

182. (9). Wyniki leczenia idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa z za-stosowaniem dynamicznego gorsetu SpineCor =Results of SpineCor dy-namic bracing for idiopathic scoliosis. [Aut.] Aleksander SZWED, Maciej KOŁBAN, Michał JAŁOSZEWSKI. Ortop. Traumatol. Rehab. 2009 vol. 11 nr 5 s. 427–432, tab. bibliogr. streszcz. summ. -Tekst równol. w jęz. ang.

Toż w streszcz.: Ortop. Traumatol. Rehab. 2009 vol. 11 supl. 3 s. 36.

183. (10). Wyniki leczenia nawykowego zwichnięcia rzepki u dzieci z zastosowaniem plastyki aparatu wyprostnego stawu kolanowego =The results of recurrent patellar dislocation treatment with distal realigment of the knees extensors. [Aut.] A[leksander] SZWED, M[aciej] KOŁBAN, A. CHO-CHULSKA. W: XIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Łódź, 28–30 maj 2009.

Program i streszczenia. [B. m., 2009]. – s. 18–19. – Tekst równol. w jęz. ang.

184. (11). Zasady leczenia nieoperacyjnego skolioz idiopatycznych – wska-zówki oparte o zalecenia SOSORT 2006 (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) =Conservative management of idiopathic scoliosis – guidelines based on SOSORT 2006 consensus. [Aut.] Tomasz KOTWICKI, Jacek DURMAŁA, Dariusz CZAPROWSKI, Maciej GŁOWACKI, Maciej KOŁBAN, Sławomir SNELA, Zbigniew ŚLIWIŃSKI, Ireneusz M. KOW-ALSKI. Ortop. Traumatol. Rehab. 2009 vol. 11 nr 5 s. 379–395, il. tab.

bibliogr. streszcz. summ. – Tekst równol. w jęz. ang.

(12). Znaczenie oceny jakości życia u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną =Significance of quality of life assessment in patients with idiopathic scoliosis. [Aut. m.in.] Maciej KOŁBAN = poz. 915.

Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Chair and Department of Otolaryngology

and Laryngological Oncology

(1). Association between the five-factor model of personality and natural head position. [Aut. m.in.] G[rzegorz] MATYJA = poz. 618.

185. (2). Clinical characteristics of laryngeal cancer in BRCA-1 mu-tation carriers. [Aut.] Ewa JAWOROWSKA, Czesława TARNOWSKA, Jakub LUBIŃSKI, Pablo SERRANO-FERNÁNDEZ, Tomasz HUZARSKI, Bohdan GÓRSKI, Bartłomiej MASOJĆ, Jerzy JAKUBISZYN, Aleksandra KORYTOWSKA, Andrzej KRAM, Jerzy RABCZYŃSKI, Jan LUBIŃSKI.

Anticancer Res. 2009 vol. 29 nr 7 s. 2703–2706, tab. bibliogr. summ.

186. (3). Morfologia głośni i chrakterystyka percepcyjno-akustyczna głosu i mowy po laryngektomii fronto-lateralnej poszerzonej z następową epiglotoplastyką =Morphology of the glottis and perceptiv-acoustic charac-teristic of the voice and speech after extended fronto-lateral epiglottoplasty.

[Aut.] Czesława TARNOWSKA, Maciej KAWCZYŃSKI, Marcin JUST, Katarzyna AMERNIK, Ewa JAWOROWSKA, Jakub LUBIŃSKI. Otolar.

Pol. 2009 t. 63 nr 6 s. 496–503, il. tab. bibliogr. summ.

187. (4). Ostre schorzenia infekcyjne nosa i gardła =Acute infections of nose and thorat. [Aut.] Katarzyna AMERNIK, Beata PARADOWSKA-OPAŁKA, Czesława TARNOWSKA. Lekarz 2009 nr 1–2 s. 100–107, il.

tab. bibliogr. streszcz. summ.

188. (5). Wybrane zagadnienia dotyczące zastosowania leczenia nie-konwencjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem chorych z problemamu laryngologicznymi =Selected issues regarding implementing alternative medicine with special reference to the patients with laryngological problems.

[Aut.] Agnieszka GLIŃSKA, Jarosław SIECZKA, Czesława TARNOWSKA, Piotr MAJ. Pol. Merkuriusz Lek. 2009 t. 26 nr 153 s. 239–244, bibliogr.

streszcz. summ.

189. (6). Zaburzenia połykania po laryngektomii całkowitej =Dysphagia after total laryngectomy. [Aut.] Ewa GROCHOWSKA-BOHATYREWICZ.

Otolar. Pol. 2009 t. 63 nr 1 s. 82–84. – Na podstawie rozpr. doktorskiej.

Katedra i Klinika Psychiatrii Chair and Department of Psychiatry

190. (1). Alcoholism from neurobiology to new treatment aproaches.

[Aut.] J[erzy] SAMOCHOWIEC. Acta Neurobiol. Exp. 2009 vol. 69 nr 3 s. 274. – Ninth International Congress of the Polish Neuroscience Society.

First FENS Featured Regional Meeting, Warsaw, September 9–12, 2009.

191. (2). Badania asocjacyjne polimorfizmu genu transportera dopaminy DAT 1 i genu transportera serotoniny 5HTT w zespole zależności alkoholowej.

[Aut.] Andrzej JASIEWICZ, Anna GRZYWACZ, Marcin JABŁOŃSKI, Jerzy SAMOCHOWIEC, Przemysław BIEŃKOWSKI. W: Psychiatria konsultacyj-na. Nowoczena diagnostyka w psychiatrii. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Wisła, 10–12 grudnia 2009. [B. m., 2009]. – s. 46.

192. (3). Badania farakogenetyczne neuroleptyków I i II generacji w schi-zofrenii paranoidalnej. [Aut.] Agata JASICZEK, Aleksandra HERBOWSKA.

W: Jubileuszowa Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 4–6 marca 2009.

[Streszczenia prac]. [Szczecin, 2009]. – s. 48. – Praca wykonana w Studenc-kim Kole Naukowym przy Katedrze i Klinice Psychiatrii, opiekun pracy – Andrzej JASIEWICZ, Piotr TYBURA, Bogusław BRZUCHALSKI.

193. (4). Badanie reaktywności układu glutaminergicznego i receptorów NMDA u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej = [Reactivity of the glutaminergic system and NMDA receptors in patients with paranoid schizophrenia]. [Aut.] Michał WROŃSKI, Przemysław BIEŃKOWSKI, Jerzy SAMOCHOWIEC. W: Psychiatria konsultacyjna. Nowoczena diagnostyka w psychiatrii. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Wisła, 10–12 grudnia 2009. [B. m., 2009]. – s. 51.

194. (5). Commentary [to art.]: Beyond purely ethical understanding of responsibility: a phenomenological approach [Aut.] Lesław T. Niebrój, Danuta Jadamus-Niebrój. Ann. Acad. Med. Stetin. 2009 t. 55 nr 1 s. 107–110. [Aut.]

Jerzy SAMOCHOWIEC. Ann. Acad. Med. Stetin. 2009 t. 55 nr 1 s. 110.

195. (6). Commentary [to art.]: Treatment of alcoholism in Germany [Aut] Michael Köhnke. [Aut.] Jerzy SAMOCHOWIEC. – Tamże: s. 99.

196. (7). Farmakologiczne aspekty leczenia uzależnienia od benzdiazepin

=Pharmacological aspects of benzodiazepines dependence treatment. [Aut.]

Marcin JABŁOŃSKI, Jolanta KUCHARSKA-MAZUR, Michał WROŃSKI, Andrzej JASIEWICZ Terapia 2009 R. 17 nr 11–12 s. 30–33, tab. bibliogr. summ.

197. (8). Leczenie neuroleptykami atypowymi – korzyści i zagrożenia

=Treatment with atypical neuroleptics – benefits and dangers. [Aut.] Piotr TYBURA, Marcin JABŁOŃSKI, Jolanta KUCHARSKA-MAZUR, Andrzej JASIEWICZ, Agnieszka SAMOCHOWIEC. Terapia 2009 R. 17 nr 11–12 s. 25–29, tab. bibliogr. summ.

198. (9). Leki przeciwpadaczkowe w terapii zaburzeń psychicznych =An-tiepileptic drugs in psychiatric treatment. [Aut.] Magdalena PODBIELSKA, Elżbieta MIKOŁAJCZYK, Karolina KORWIN-PIOTROWSKA, Jarosław PODBIELSKI. Terapia 2009 R. 17 nr 11–12 s. 39–43, tab. bibliogr. summ.

199. (10). Możliwości wykorzystania technik zapożyczonych z terapii poznawczo-behawioralnej w praktyce lekarza rodzinnego =Possibilities of using borrowed techniques from cognitive-behavioral therapy in a GP‘s practice. [Aut.] Andrzej JASIEWICZ, Piotr TYBURA, Justyna PEŁKA-WYSIECKA, Agnieszka SAMOCHOWIEC. – Tamże: s. 48–51, il. tab.

bibliogr.

KATEDRA I KLINIKA UROLOGII

51

200. (11). Nowoczesne zasady leczenia epizodów depresyjnych =Ad-vanced rules for the treatment of depressive episodes. [Aut.] Elżbieta MI-KOŁAJCZYK, Magdalena PODBIELSKA. – Tamże: s. 34–38, tab. bibliogr.

summ.

201. (12). Oczekiwania i wyzwania a możliwości współczesnej psychia-trii =Expectations and challenges of modern psychiatry. [Aut.] Agnieszka SAMOCHOWIEC, Jerzy SAMOCHOWIEC. – Tamże: s. 8–11, tab. bibliogr.

streszcz. summ.

202. (13). Problemy badawcze i błędy metodologiczne badań naukowych w psychiatrii – wybrane zagadnienia =Research problems and methodolo-gical errors in psychiatry – selected issues. [Aut.] Andrzej JASIEWICZ, Anna GRZYWACZ, Marcin JABŁOŃSKI, Jerzy SAMOCHOWIEC. Post.

Psychiatr. Neurol. 2009 t. 18 z. 2 s. 163–168, bibliogr. streszcz. summ.

203. (14). Przyczyny mniejszych szans życiowych osób chorujących na schizofrenię =The reason of smaller life opportunities among the schi-zophrenia sufferers. [Aut.] Magdalena PODBIELSKA. Prz. Hum. Pedag.

Polit. Filol. 2009 nr 2 s. 31–40, tab. bibliogr. summ.

204. (15). Psychologia smaku życia = [Psychology of life taste]. [Aut.]

Jerzy SAMOCHOWIEC, Monika MAK. Endokrynol. Otyłość 2009 t. 5 nr 3 s. 132–133. – II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Szczecin, 15–17 października 2009 roku. Streszczenia.

(16). Quality of life assessment in patients with Graves‘ disease and progressive infiltrative ophthalmopathy during combined treatment with methylprednisolone and orbital radiotherapy =Ocena jakości życia u pa-cjentów z chorobą Gravesa-Basedowa i postępującą naciekową oftalmopatią tarczycową w trakcie skojarzonego leczenia metyloprednizolonem i radio-terapią przestrzeni pozagałkowych. [Aut. m.in.] Magdalena LETKIEWICZ

= poz. 327.

205. (17). Schizofrenia deficytowa – diagnostyka, terapia i rehabilita-cja =Deficit schizophrenia – diagnosis, therapy and rehabilitation. [Aut.]

Justyna PEŁKA-WYSIECKA, Michał WROŃSKI, Karolina KORWIN-PIOTROWSKA, Przemysław WYSIECKI. Terapia 2009 R. 17 nr 11–12 s. 21–24, bibliogr. summ.

206. (18). Wpływ czynników genetycznych na skutecznośc leczenia schi-zofrenii paranoidalnej ziprasidonem, olanzapiną i perazyną. [Aut.] Piotr TYBURA, Jerzy SAMOCHOWIEC. W: Psychiatria konsultacyjna. Nowo-czena diagnostyka w psychiatrii. III Międzynarodowa Konferencja Nauko-wo-Szkoleniowa, Wisła, 10–12 grudnia 2009. [B. m., 2009]. – s. 43–44.

207. (19). Współwystępowanie depresji i lęku – implikacje terapeutyczne

=CO-occurence of depression and anxiety – therapeutic implications. [Aut.]

Jolanta KUCHARSKA-MAZUR, Agnieszka SAMOCHOWIEC, Piotr TY-BURA, Marcin JABŁOŃSKI. Terapia 2009 R. 17 nr 11–12 s. 52–54, bibliogr.

summ.

208. (20). Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii a atypowe leki przeciwpsychotyczne =Cognitive function impairment in schizophrenia and atypical antipsychotics. [Aut.] Monika MAK. – Tamże: s. 44–47, bibliogr.

summ.

209. (21). Zaburzenia psychiczne w stwardnieniu rozsianym a możliwości ich terapii =Psychiatric aspects of multiple sclerosis and approach towards therapy. [Aut.] Karolina KORWIN-PIOTROWSKA, Magdalena PODBIEL-SKA, Justyna PEŁKA-WYSIECKA. – Tamże: s. 12–15 bibliogr, summ.

210. (22). Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego =Mental disorders in the elderly. [Aut.] Michał WROŃSKI, Justyna PEŁKA-WYSIECKA, Andrzej JASIEWICZ, Marcin JABŁOŃSKI. – Tamże: s. 16–20, bibliogr. summ.

211. (23). Zespół alienacji rodzicielskiej – co powinien wiedzieć pro-fesjonalista =Parental alienation syndrome – what should the professional know. [Aut.] Anna KONOPKA, Jerzy SAMOCHOWIEC Psychiatria 2009 t. 6 nr 3 s. 103–110, bibliogr. streszcz. summ.

212. (24). Zespół Fahra – opis przypadku =Fahr‘s Syndrome – case report.

[Aut.] Joanna ZIĘTEK, Alicja TOMALA-UGLIK, Jerzy SAMOCHOWIEC.

Psychiatria 2009 t. 6 nr 4 s. 138–142, bibliogr. streszcz. summ.

Katedra i Klinika Urologii Chair and Department of Urology

213. (1). The diode laser the new laser system for the transurethral va-porization of prostate – preliminary experience. [Aut.] M[arcin] GAŁĘSKI, A[ndrzej] SIKORSKI Eur. Urol. Suppl. 2009 vol. 8 nr 8 s. 575. – 3rd North Eastern European Meeting (NEEM), Szczecin, 11–12 September 2009.

214. (2). Does smoking have any effect on urinary stone composition and the distribution of trace elements in urine and stones? [Aut.] Mar-cin SŁOJEWSKI, Bogusław CZERNY, Krzysztof SAFRANOW, Marek DROŹDZIK, Andrzej PAWLIK, Katarzyna JAKUBOWSKA, Maria OLSZE-WSKA, Adam GOŁĄB, Elżbieta BYRA, Dariusz CHLUBEK, Andrzej SIKORSKI. Urol. Res. 2009 vol. 37 nr 6 s. 317–322, tab. bibliogr. summ.

215. (3). Early postoperative introduction of intracavernosal PGE1 injec-tions prevents the development of blood flow disturbances in penis after radical prostatectomy. [Aut.] P[iotr] PETRASZ, M[arcin] SŁOJEWSKI, A[ndrzej]

SIKORSKI. Eur. Urol. Suppl. 2009 vol. 8 nr 4 s. 140. – 24th Annual European Association of Urology Congress, Stockholm, 17–21 March 2009.

(4). Genetyka kliniczna raka prostaty =Hereditary prostate cancer.

[Aut. m.in.] Bartosz GLINIEWICZ, Andrzej SIKORSKI = poz. 789.

216. (5). GSTM1 null genotype and the risk of bladder cancer in Poland.

[Aut.] Elżbieta ZŁOWOCKA, Marcin SŁOJEWSKI, Andrzej SIKORSKI, Steven A. NAROD, Rodney J. SCOTT, Dominika WOKOŁORCZYK, Pablo SERRANO-FERNÁNDEZ, Joanna MATYJASIK, Thierry VAN DE WETER-ING, Jan LUBIŃSKI. Recent Adv. Res. Updat. 2009 vol. 10 nr 1 s. 133–137, tab. bibliogr. summ.

217. (6). Heavy metals in stones and urine of stone formers. [Aut.] M[arcin]

SŁOJEWSKI, B[ogusław] CZERNY, K[rzysztof] SAFRANOW, A[ndrzej]

PAWLIK, M[arek] DROŹDZIK, E[lżbieta] BYRA, A[dam] GOŁĄB, D[ariusz]

CHLUBEK, A[ndrzej] SIKORSKI. Eur. Urol. Suppl. 2009 vol. 8 nr 8 s. 602. – 3rd North Eastern European Meeting (NEEM), Szczecin, 11–12 September 2009.

218. (7). Hormonalna terapia zastępcza testosteronem = [Testosterone replacement therapy]. [Aut.] Bartłomiej GLINIEWICZ, Andrzej SIKORSKI.

Ordynator Lek. 2009 vol. 9 nr 79–80 s. 15–20, bibliogr.

219. (8). Laparoscopic reimplantation of the strictured ureter. [Aut.] Adam GOŁĄB, Marcin SŁOJEWSKI, Bartłomiej GLINIEWICZ, Andrzej SIKOR-SKI. Cent. Eur. J. Urol. 2009 t. 62 nr 1 s. 46–48, il. tab. bibliogr. summ.

220. (9). Laparoskopowa nefrektomia u żywego dawcy =Laparoscopic living donor nephrectomy. [Aut.] Marcin SŁOJEWSKI, Adam GOŁĄB, Kazimierz CIECHANOWSKI, Kazimierz DZIEWANOWSKI, Tadeusz SU-LIKOWSKI, Leszek DOMAŃSKI, Tomasz ŚLUZAR, Marek OSTROWSKI, Andrzej SIKORSKI. Cent. Eur. J. Urol. 2009 t. 62 suppl. 1 s. 98–99. – Tekst równol. w jęz. ang. – 39th Scientific Congress of the Polish Urological As-sociation, Poznań, 18–20.06.2009.

221. (10). Laparoskopowa reimplantacja zwężonego moczowodu

=Laparoscopic reimplantation of the strictured ureter. [Aut.] Adam GOŁĄB, Marcin SŁOJEWSKI, Bartłomiej GLINIEWICZ, Andrzej SIKORSKI. – Tamże: s. 99–100.

222. (11). Laporoscopic living donor nephrectomy – first Polish cases experience. [Aut.] M[arcin] SŁOJEWSKI, A[dam] GOŁĄB, K[azimierz]

CIECHANOWSKI, T[adeusz] SULIKOWSKI, L[eszek] DOMAŃSKI, M[a-rek] OSTROWSKI, A[ndrzej] SIKORSKI. Eur. Urol. Suppl. 2009 vol. 8 nr 8 s. 589–590. – 3rd North Eastern European Meeting (NEEM), Szczecin, 11–12 September 2009.

223. (12). Laser diodowy – nowy system laserowy w przezcewkowej waporyzacji stercza (doświadczenia wstępne) =Diode lasernovel laser techno-logy for vaporisation of the prostate – preliminary experience. [Aut.] Marcin GAŁĘSKI, Andrzej SIKORSKI. Cent. Eur. J. Urol. 2009 t. 62 suppl. 1 s. 86–87. – Tekst równol. w jęz. ang. – 39th Scientific Congress of the Polish Urological Association, Poznań, 18–20.06.2009.

224. (13). Mikroelementy w kamieniach moczowych, moczu i włosach – nowe spojrzenie na litogenezę. Rozprawa habilitacyjna =Microelements

52

BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWEGO POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ ZA ROK 2009 in urinary stones, urine, and hair. A new look at lithogenesis. Habilitation

thesis. [Aut.] Marcin SŁOJEWSKI. Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad.

Med., 2009. – 89 s. il. tab. bibliogr. streszcz. summ. – (Ann. Acad. Med.

Stetin. supl. 138.)

225. (14). Natural history of renal tumors in von Hippel-Lindau syndrome.

[Aut.] B[artłomiej] P. GLINIEWICZ, C[ezary] CYBULSKI, J[an] LUBIŃSKI, A[ndrzej] SIKORSKI. Eur. Urol. Suppl. 2009 vol. 8 nr 8 s. 590, tab. – 3rd North Eastern European Meeting (NEEM), Szczecin, 11–12 September 2009.

(15). Polimorfizm powtórzeń trójnukleotydowych genu receptora androgenowego – krok do poznania patogenezy raka gruczołu krokowego

=Trinucleotide repeat polymorphism of androgen receptor – a step forwad in understanding the patogenesis of prostate cancer. [Aut. m.in.] Marcin SŁOJEWSKI, Andrzej SIKORSKI = poz. 696.

226. (16). Polimorfizm w genach RNASEL, MSR1 i e-kadheryny a rak stercza w Polsce =Variations in RNASEL, MSR1 and e-cadherin genes and prostate cancer in Poland. [Aut.] Bartłomiej GLINIEWICZ, Cezary CYBULSKI, Dominika WOKOŁORCZYK, A[nna] JAKUBOWSKA, Jan LUBIŃSKI, Andrzej SIKORSKI. Cent. Eur. J. Urol. 2009 t. 62 suppl. 1 s. 52. – Tekst równol. w jęz. ang. – 39th Scientific Congress of the Polish Urological Association, Poznań, 18–20.06.2009.

227. (17). Preventive role of postoperatively early introduced intracavern-osal PGE1 injections on the development of blood flow disturbances in penis after radical prostatectomy. [Aut.] P[iotr] PETRASZ, M[arcin] SŁOJEWSKI, A[rtur] LEMIŃSKI, A[ndrzej] GOŁUBIŃSKI, A[ndrzej] SIKORSKI. Eur.

Urol. Suppl. 2009 vol. 8 nr 8 s. 571. – 3rd North Eastern European Meeting (NEEM), Szczecin, 11–12 September 2009.

228. (18). Przeżycie chorych z niskozróżnicowanym rakiem nerki po ne-frektomii radykalnej =Survival rate among patients after nephrectomy be-cause of low-differentiated renal cell cancer. [Aut.] Andrzej GOŁUBIŃSKI, Bartłomiej GLINIEWICZ, Andrzej SIKORSKI. Cent. Eur. J. Urol. 2009 t.

62 suppl. 1 s. 85–86. – Tekst równol. w jęz. ang. – 39th Scientific Congress of the Polish Urological Association, Poznań, 18–20.06.2009.

229. (19). Reimplantation of the strictured ureter – laparoscopic approach.

[Aut.] A[dam] GOŁĄB, M[arcin] SŁOJEWSKI, M[ichał] SOCZAWA, B[ar-tłomiej] GLINIEWICZ, A[ndrzej] SIKORSKI. Eur. Urol. Suppl. 2009 vol. 8 nr 8 s. 604. – 3rd North Eastern European Meeting (NEEM), Szczecin, 11–12 September 2009.

230. (20). Retroperitoneoscopic nephropexy in the treatment of symptom-atic nephroptosis with 2-point renal fixation. [Aut.] Adam GOŁĄB, Marcin SŁOJEWSKI, Bartłomiej GLINIEWICZ, Andrzej SIKORSKI. Surg. Lap‑

arosc. Endosc. Percutan. Tech. 2009 vol. 19 nr 4 s. 356–359, il. bibliogr.

231. (21). Survival analysis for localized low-differentiated renal cell carcinoma. [Aut.] A[ndrzej] GOŁUBIŃSKI, B[artłomiej] GLINIEWICZ, M[arcin] SŁOJEWSKI, A[ndrzej] SIKORSKI. Eur. Urol. Suppl. 2009 vol. 8 nr 8 s. 591. – 3rd North Eastern European Meeting (NEEM), Szczecin, 11–12 September 2009.

232. (22). The topography of the prostate cancer at the initial and next saturation biopsy. [Aut.] A[dam] GOŁĄB, M[arcin] SŁOJEWSKI, M[ichał]

SOCZAWA, B[artłomiej] GLINIEWICZ, A[ndrzej] SIKORSKI. Eur. Urol.

Suppl. 2009 vol. 8 nr 4 s. 330. – 24th Annual European Association of Urol-ogy Congress, Stockholm, 17–21 March 2009.

(23). Trinucleotide repeat lenght polymorphisms of the androgen receptor gene – a step forward in understanding the pathogenesis of pros-tate cancer. [Aut. m.in.] M[arcin] SŁOJEWSKI, A[ndrzej] SIKORSKI = poz. 698.

233. (24). Variations in RNASEL, MSR1 and E-cadherin genes and prostate cancer in Poland. [Aut.] B[artłomiej] GLINIEWICZ, C[ezary]

CYBULSKI, D[ominika] WOKOŁORCZYK, A[ndrzej] SIKORSKI, J[an]

LUBIŃSKI. Eur. Urol. Suppl. 2009 vol. 8 nr 8 s. 567–568. – 3rd North Eastern European Meeting (NEEM), Szczecin, 11–12 September 2009.

234. (25). Vascular disorders in cavernosal bodies limit the effective-ness of treatment of erectile dysfunction following radical prostatectomy.

[Aut.] P[iotr] PETRASZ, M[arcin] SŁOJEWSKI, A[dam] GOŁĄB, A[ndrzej]

SIKORSKI. – Tamże: s. 572–573.

235. (26). Zastosowanie dojamistych iniekcji PGE1 we wczesnym okresie po prostatektomii radykalnej ogranicza rozwój pooperacyjnych zaburzeń przepływu krwi w prąciu =Early postoperative introduction of intracavernosal PGE1 injections prevents from the development of blood flow disturbances in penis after radical prostatectomy. [Aut.] Piotr PETRASZ, Marcin SŁO-JEWSKI, Andrzej GOŁUBIŃSKI, Artur LEMIŃSKI, Andrzej SIKORSKI.

Cent. Eur. J. Urol. 2009 t. 62 suppl. 1 s. 80–81. – Tekst równol. w jęz. ang.

– 39th Scientific Congress of the Polish Urological Association, Poznań, 18–20.06.2009.

236. (27). Zawartość metali ciężkich w kamieniach i w moczu chorych

236. (27). Zawartość metali ciężkich w kamieniach i w moczu chorych

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2011, 57, 4 (Stron 51-73)