Redaktor naczelny

LIST OF PRINCIPAL ABBREVIATIONS

KATEDRA BIOCHEMII I CHEMII MEDYCZNEJ

39

Katedra Biochemii i Chemii Medycznej – Zakład Biochemii; Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka; Zakład Chemii Medycznej Chair of Biochemistry and Medical Chemistry – Department of Biochemistry; Department of Biochemistry and Human

Nutrition; Department of Medical Chemistry

(1). The accumulation of lipofuscin in the cytoplasm of Leydig cells of rat gonads as morphological alteration during chronic letrozole treatment.

[Aut. m.in.] Irena BARANOWSKA-BOSIACKA, Dariusz CHLUBEK = poz. 586.

1. (2). Analiza zawartości pierwiastków we włosach jako ocena stanu wysycenia mineralnego organizmu człowieka. [Aut.] Anna LUBKOWSKA, Mariola KLEPADŁO. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. – 76 s. il. bibliogr. – (Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński).

2. (3). Association of C34T AMPD1 gene polymorphism with features of metabolic syndrome in patients with coronary artery disease or heart failure. [Aut.] Krzysztof SAFRANOW, Edyta CZYŻYCKA, Agnieszka BIŃCZAK-KULETA, Ryszard RZEUSKI, Janusz SKOWRONEK, Andrzej WOJTAROWICZ, Katarzyna JAKUBOWSKA, Maria OLSZEWSKA, Beata ŁONIEWSKA, Robert KALISZCZAK, Zdzisława KORNACEWICZ-JACH, Andrzej CIECHANOWICZ, Dariusz CHLUBEK. Scand. J. Clin. Lab. Invest.

2009 vol. 69 nr 1 s. 102–112, il. tab. bibliogr. summ.

(4). IL-1beta, IL-6, and TNF gene polymorphisms do not affect the treatment outcome of rheumatoid arthritis patients with leflunomide.

[Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW, Violetta DZIEDZIEJKO, Zygmunt JUZYSZYN = poz. 717.

3. (5). Biochemia dla studentów stomatologii = [Biochemistry for stu-dents of dentistry]. Pod red. Zygmunta MACHOYA, Dariusza CHLUBKA, Elżbiety Dąbkowskiej. Wyd. 3. Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009. – 229 s. il. tab.

4. (6). Biosynteza białka = [Protein biosynthesis]. [Aut.] Piotr WIE-CZOREK. W: Biochemia dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. Wyd. 3. Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009. – s. 25–33 il.

5. (7). Blood glutathione status of goats during the peripaturient period.

[Aut.] Ewa SKOTNICKA, Zbigniew MUSZCZYŃSKI, Irena BARANOW-SKA-BOSIACKA, Maria SUSKA. Acta Bioch. Pol. 2009 vol. 56 suppl.

3 s. 116. – 44th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, Łódź, September 16th-19th, 2009.

(8). CD4+CD25high regulatory T cells and CD4+CD69+ T cells in peripheal blood of patients with cutaneous lupus erythematosus. [Aut. m.in.]

Krzysztof SAFRANOW = poz. 601.

6. (9). Changes in mineral composition of human primary dentition.

[Aut.] Grzegorz PAWLUS, Izabela GUTOWSKA, Zygmunt MACHOY.

Fluoride 2009 vol. 42 nr 1 s. 23–28, il. tab. bibliogr. summ.

7. (10). Changes in the concentration of fluoride and biogenic ele-ments in the serum and bones of female rats with streptozotocin-induced diabetes. [Aut.] Izabela GUTOWSKA, Irena BARANOWSKA-BOSIACKA, Marta RYBICKA, Wioleta DUDZIŃSKA, Mariola MARCHLEWICZ, Iwo-na NOCEŃ, Grzegorz SŁAWIŃSKI, Barbara WISZNIEWSKA, Dariusz CHLUBEK. – Tamże: s. 9–16, il. tab. bibliogr. summ.

8. (11). Characterisation of rat and human tissue alkaline phosphatase isoforms by high-performance liquid chromatography and agarose gel elec-trophoresis. [Aut.] Violetta DZIEDZIEJKO, Krzysztof SAFRANOW, Dorota SŁOWIK-ŻYŁKA, Anna MACHOY-MOKRZYŃSKA, Barbara MILLO, Zygmunt MACHOY, Dariusz CHLUBEK. Biochimie 2009 vol. 91 nr 3 s. 445–452, il. tab. bibliogr. summ.

9. (12). Cholesterol i kwasy żółciowe = [Cholesterol and bile acids]. [Aut.] Krzysztof SAFRANOW. W: Biochemia dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. Wyd. 3. Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009. – s. 163–171 il.

(13). Circulating adhesion molecules and purine nucleotides during kidney allograft reperfusion. [Aut. m.in.] K[rzysztof] SAFRANOW, K[ata-rzyna] JAKUBOWSKA, M[aria] OLSZEWSKA, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, D[ariusz] CHLUBEK = poz. 407.

(14). Clinical evidence that very small embryonic-like stem cells are mobilized into peripheral blood in patients after stroke. [Aut. m.in.]

Krzysztof SAFRANOW = poz. 863.

10. (15). Conjugated linoleic acid-a safe dietary supplement? [Aut.] Ewa STACHOWSKA, Dariusz CHLUBEK. J. Chin. Clin. Med. 2009 vol. 4 nr 4 s. 181–185, tab. bibliogr.

11. (16). Czynniki predykcyjne opóźnionej czynności przeszczepionej nerki – analiza równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej i metabolizmu kwasu arachidonowego w płytkach krwi oraz w osoczu w okresie niedo-krwienno-reperfuzyjnym. Rozprawa habilitacyjna =Predictive factors of delayed renal graft function – pro- and antioxidative equlibrium and me-tabolism of arachidonic acid in platelets and plasma during ischemia and reperfusion. Habilitation thesis. [Aut.] Barbara DOŁĘGOWSKA. Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009. – 157 s.il. tab. bibliogr. summ. – (Ann. Acad. Med. Stetin. supl. 135.)

12. (17). Ćwiczenia z chemii. Dla studentów I roku Pomorskiej Akademii Medycznej. [Aut.] Joanna BOBER, Barbara DOŁĘGOWSKA. Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009. – 105 s.il. tab.

(18). Disturbances of energetic metabolism in rat epididymal epithe-lial cells as a consequence of chronic lead intoxication. [Aut. m.in.] I[rena]

BARANOWSKA-BOSIACKA, D[ariusz] CHLUBEK = poz. 587.

(19). Do BRCA1 modifiers also affect the risk of breast cancer in non-carriers? [Aut. m.in.] Anna JANICKA, Jolanta SZYMAŃSKA-PA-STERNAK = poz. 775.

(20). Does smoking have any effect on urinary stone composition and the distribution of trace elements in urine and stones? [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW, Katarzyna JAKUBOWSKA, Maria OLSZEWSKA, Dariusz CHLUBEK = poz. 214.

(21). Doppler sonography measurements of renal vascular resistance in autosomal-dominant polycystic kidney disease. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 712.

13. (22). Dynamics of thromboxane level changes during early phase of allograft reperfusion. [Aut.] Barbara DOŁĘGOWSKA, Wojciech BŁOGOW-SKI, Leszek DOMAŃSKI. Clin. Transplant. 2009 : vol. 23, nr 5, s. 716–722, il. tab. bibliogr. summ.

(23). The effect of 677C>T and 1298A>C MTHFR polymorphisms on sulfasalazine treatment outcome in rheumatoid arthritis. [Aut. m.in.] V[io-letta] DZIEDZIEJKO, K[rzysztof] SAFRANOW, Z[ygmunt] JUZYSZYN

= poz. 718.

(24). The effect of dialysis membrane type on plasma concentra-tions of pentosidine, a marker of carbonyl stress, in hemodialyzed patients

= Wpływ rodzaju błon dializacyjnych na osoczowe stężenia pentozydyny – wskaźnika stresu karbonylowego – u hemodializowanych pacjentów. [Aut.

m.in.] Krzysztof SAFRANOW, Violetta DZIEDZIEJKO, Dariusz CHLUBEK

= poz. 752.

(25). The effect of exon (19C>A) dihydroorotate dehydrogenase gene polymorphism on rheumatoid arthritis treatment with leflunomide.

[Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW, Violetta DZIEDZIEJKO = poz. 719.

(26). The effect of IL1-B, IL-6 and TNF-A gene polymorphisms on rheumatoid arthritis treatment with leflunomide = Wpływ polimorfizmów IL1-beta, IL-6 i TNF-alfa na skuteczność terapii reumatoidalnego zapalenia stawów leflunomidem. [Aut. m.in.] Zygmunt JUZYSZYN, Krzysztof SA-FRANOW, Violetta DZIEDZIEJKO = poz. 731.

(27). Effects of Mediterranean type diet on blood lipids, LCAT and CETP activities in kidney allograft recipients.[Aut. m.in.] Ewa STACHOW-SKA = poz. 687.

40

BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWEGO POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ ZA ROK 2009 (28). Elevated plasma levels of C3a complement compound in

exuda-tive form of age-related degeneration. [Aut. m.in.] V[ioletta] DZIEDZIEJKO

= poz. 589.

(29). Elevated plasma levels of C3a complement compound in the exudative form of age-related macular degeneration.[Aut. m.in.] Violetta DZIEDZIEJKO = poz. 590.

14. (30). Energetic status of mitochondria in primary cerebellar granule neuronal cultures of rats pre- and postnatally exposured to lead. [Aut.] I[rena]

BARANOWSKA-BOSIACKA, M. RUTKOWSKA, M[ariola] MARCHLE-WICZ, A[gnieszka] KOLASA, K. PIOTROWSKA, I[zabela] GUTOWSKA, G[rzegorz] SŁAWIŃSKI, B[arbara] WISZNIEWSKA, D[ariusz] CHLUBEK.

Acta Neurobiol. Exp. 2009 vol. 69 nr 3 s. 317. – Ninth International Congress of the Polish Neuroscience Society. First FENS Featured Regional Meet-ing, Warsaw, September 9–12, 2009. – Erratum: Acta Neurobiol. Exp. 2009 vol. 69 s. 412 wymieniono nazwiska wszystkich autorów.

15. (31). Enzymy = [Enzymes]. [Aut.] Piotr WIECZOREK. W: Biochemia dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. Wyd. 3. Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009. – s. 35–56 il.

16. (32). Fluorek jako czynnik prozapalny i ograniczający biodostępność ATP w komórkach makrofagów. [Aut.] Krzysztof WOŹNIAK. W: Jubileuszo-wa Ogólnopolska Sesja NaukoJubileuszo-wa Studenckiego ToJubileuszo-warzystJubileuszo-wa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 4–6 marca 2009. [Streszcze-nia prac]. [Szczecin, 2009]. – s. 80. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Samodzielnej Pracowni Biochemii i Chemii Medycznej, opiekun pracy – Izabela GUTOWSKA.

17. (33). Fluoride as a proinflammatory factor limiting the bioavail-ability of ATP in macrophages. [Aut.] Izabela GUTOWSKA, Irena BARA-NOWSKA-BOSIACKA, Aldona SIENNICKA, Barbara MILLO, Magdalena BAŚKIEWICZ-MASIUK, Bogusław MACHALIŃSKI, Dariusz CHLUBEK, Ewa STACHOWSKA. Acta Bioch. Pol. 2009 vol. 56 suppl. 3 s. 109. – 44th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, Łódź, September 16th -19th, 2009.

(34). Genetic contribution to all cancers the first demonstration using the model of breast cancers from Poland stratified by age at diagnosis and tumour pathology. [Aut. m.in.] Jolanta SZYMAŃSKA-PASTERNAK

= poz. 780.

(35). Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika = Hereditary breast and ovarian cancer. [Aut. m.in.] Anna JANICKA, Jolanta SZYMAŃSKA-PASTERNAK = poz. 788.

18. (36). Haemostatic response to exhausted physical effort in healthy young man. [Aut.] Barbara DOŁĘGOWSKA, Anna LUBKOWSKA, Wioletta DUDZIŃSKA, Wojciech BŁOGOWSKI. Acta Bioch. Pol. 2009 vol. 56 suppl.

3 s. 17. – 44th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, Łódź, September 16th-19th, 2009.

(37). Heavy metals in stones and urine of stone formers.[Aut. m.in.]

K[rzysztof] SAFRANOW, D[ariusz] CHLUBEK = poz. 217.

19. (38). HFE gene mutations in patients with biopsy-proven NAFLD.

[Aut.] E[wa] STACHOWSKA, J[oanna] RASZEJA-WYSZOMIRSKA, J[anina]

SUCHY, M[ałgorzata] ŁAWNICZAK, I[wona] ZAWADA W: Immunology and liver disease. Falk Workshop, Hannover, Germany, October 15–16, 2009.

[Freiburg, 2009]. – s. 4.

(39). Histopathologic evaluation of pretransplantation biopsy as a factor influencing graft function after kidney transplantation in 3-year observation. [Aut. m.in.] K[rzysztof] SAFRANOW = poz. 290.

(40). Hormone concentrations in ovarian homogenates and blood serum from postmenopausal women depending on HRT. [Aut. m.in.] I[rena]

BARANOWSKA-BOSIACKA, D[ariusz] CHLUBEK = poz. 336.

(41). Improving the function of the kidney graft by verapamil – does it depend on metabolic or haemodynamic effect? [Aut. m.in.] K[rzysztof]

SAFRANOW = poz. 735.

(42). Inappropriate cardioverter-defibrillator discharge continues to be a major problem in clinical practice. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 375.

(43). The influence of chronic exposure to lead (Pb 2+) on morpho-logical structure, electrogenic ion transport, alternation in tight junction permeability and inflammatory reaction in the colon of rat. [Aut. m.in.]

Irena BARANOWSKA-BOSIACKA, Maria OLSZEWSKA, Katarzyna JAKUBOWSKA, Dariusz CHLUBEK = poz. 564.

20. (44). Influence of conjugated linoleic acid diens (CLA) on the oxi-doreduction cell state and the antioxidant enzymes activity in macrophages.

[Aut.] M[arta] RYBICKA, I[zabela] GUTOWSKA, M[iłosz] PARCZEWSKI, M[agdalena] BAŚKIEWICZ-MASIUK, D[ariusz] CHLUBEK, B[ogusław]

MACHALIŃSKI, A[nna] BOROŃ-KACZMARSKA, E[wa] STACHOWSKA.

Acta Bioch. Pol. 2009 vol. 56 suppl. 3 s. 104–105. – 44th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, Łódź, September 16th-19th, 2009.

21. (45). Influence of modified transdermal hormone replacement therapy on the concentrations of hormones, growth factors, and bone mineral density in women with osteopenia. [Aut.] Stanisław STANOSZ, Ewa ŻOCHOW-SKA, Krzysztof SAFRANOW, Krzysztof SIEJA, Małgorzata STANOSZ.

Metabolism 2009 vol. 58 nr 1 s. 1–7, il. tab. bibliogr. summ.

(46). The influence of selected materials used in reconstructive prosthetics on tissue reaction in vitro studies. [Aut. m.in.] Krzysztof SA-FRANOW = poz. 640.

22. (47). The influence of sodium fluoride and caffeine on the activity of antioxidative enzymes and the concentration of melondialdehyde in rat liver.

[Aut.] Ewa GRUCKA-MAMCZAR, Jolanta ZALEJSKA-FIOLKA, Dariusz CHLUBEK, Slawomir KASPERCZYK, Urszula BŁASZCZYK, Aleksandra KASPERCZYK, Elżbieta ŚWIĘTOCHOWSKA, Ewa BIRKNER. Fluoride 2009 vol. 42 nr 2 s. 105–109, tab. bibliogr. summ.

23. (48). Inhibition of erythrocyte phosphoribosyltransferases (APRT and HPRT) by PB2+ A potential mechanism of lead toxicity. [Aut.] I[rena]

BARANOWSKA-BOSIACKA, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, K[rzysztof] SA-FRANOW, I[zabela] GUTOWSKA, M[ariola] MARCHLEWICZ, B[arbara]

DOŁĘGOWSKA, M[onika] E. RAĆ, B[arbara] WISZNIEWSKA, D[ariusz]

CHLUBEK. Toxicology 2009 vol. 259 nr 1 s. 77–83, il. tab. bibliogr. summ.

(49). Interleukin 6 immunoexpression in testis of finasteride treated rats – could DHT deficiency induce local inflammation in male gonad? [Aut.

m.in.] Irena BARANOWSKA-BOSIACKA = poz. 592.

(50). Interleukin-18 gene (IL18) promoter polymorphisms in patients with rheumatoid arthritis. [Aut. m.in.] V[ioletta] DZIEDZIEJKO, K[rzysztof]

SAFRANOW = poz. 723.

24. (51). Intron 3 polymorphism of CD36 gene is associated with density and thickness of atheroromatous plaque in patients with coronary artery disease. [Aut.] Monika E. RAĆ, Janina SUCHY, Grzegorz KURZAWSKI, Krzysztof SAFRANOW, Michał RAĆ, Wojciech PONCYLJUSZ, Dagmara SAGASZ-TYSIEWICZ, Andrzej KRZYSTOLIK, Dariusz CHLUBEK.W:

Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology Annual Conference 2009, Washington, April 29 – May 1, 2009. Abstracts. [B. m., 2009]. – s. 106.

25. (52). Involvement of haptens in allergic and non-allergic hyper-sensitivity. [Aut.] E[lżbieta] KUCHARSKA, J[oanna] BOBER, L. JĘDRY-CHOWSKI. Pol. J. Environ. Stud. 2009 vol. 18 nr 3 s. 325–330, tab. bibliogr.

summ.

26. (53). Is it possible to predict the early post-transplant allograft func-tion using 20-HETE measurements? A preliminary report. [Aut.] Barbara DOŁĘGOWSKA, Wojciech BŁOGOWSKI, Leszek DOMAŃSKI. Transpl.

Int. 2009 vol. 22 nr 5 s. 546–553, il. tab. bibliogr. summ.

(54). Isoprostanes 8-iPF2alpha-III risk markers of premature rupture of fetal membranes? [Aut. m.in.] Barbara DOŁĘGOWSKA, Dariusz CHLUBEK

= poz. 483.

27. (55). Katabolizm grup aminowych aminokwasów = [Catabolism of the amino group of amino acids]. [Aut.] Dariusz CHLUBEK . W: Biochemia

KATEDRA BIOCHEMII I CHEMII MEDYCZNEJ

41

dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. Wyd. 3. Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009. – s. 79–85 il.

(56). Lack of association of polymorphisms 239+34AC in the SOD1 gene and 47CT in the SOD2 gene with delayed graft function and acute and chronic rejection of kidney allografts.[Aut. m.in.] K[rzysztof] SAFRANOW, V[ioletta] DZIEDZIEJKO = poz. 410.

(57). Limited effect of low frequency magnetic fields on the con-centrations of calcium, magnesium and fluoride in saliva.[Aut. m.in.] Iwona NOCEŃ = poz. 947.

28. (58). Metabolic syndrome components in patients with autosomal-dominant polycystic kidney disease. [Aut.] Maria PIETRZAK-NOWACKA, Krzysztof SAFRANOW, Elżbieta BYRA, Agnieszka BIŃCZAK-KULETA, Andrzej CIECHANOWICZ, Kazimierz CIECHANOWSKI. Kidney Blood Press. Res. 2009 vol. 32 nr 6 s. 405–410, tab. bibliogr. summ.

29. (59). Metabolizm kwasów tłuszczowych = [Fatty acid metabolism].

[Aut.] Janina ZAWIERTA. W: Biochemia dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. Wyd. 3.

Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009. – s. 137–153 il.

30. (60). Mobilization of stemprogenitor cells from bone marrow into peripheral blood during stress related to administration of sodium fluoride.

[Aut.] Violetta DZIEDZIEJKO, Magdalena BAŚKIEWICZ-MASIUK, Edyta PACZKOWSKA, Iwona STECEWICZ, Anna MACHALIŃSKA, Mieczy-sław WALCZAK, BoguMieczy-sław MACHALIŃSKI. Fluoride 2009 vol. 42 nr 1 s. 17–22, il. tab. bibliogr. summ.

(61). N-acetyltransferase 2 (NAT2) polymorphism in patients with atopic asthma. [Aut. m.in.] Zygmunt JUZYSZYN = poz. 724.

(62). Neurointerventional options in a treatment of the acute ischemic stroke. [Aut. m.in.] Monika RAĆ = poz. 969.

(63). Nuclear thymidylate synthase expression in sporadic colorectal cancer depends on the site of the tumor. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW

= poz. 1087.

(64). Ocena populacji komórek macierzystych u przedwcześnie urodzonych dzieci z retinopatią wcześniaczą. [Aut. m.in.] Violetta DZIE-DZIEJKO = poz. 594.

(65). Ocena przydatności oznaczania elastazy neutrofilowej u cię-żarnych z przedwczesnym pęknięciem blon płodowych w przypadkach podejrzanych o subkliniczną infekcję wewnątrzowodniową. [Aut. m.in.]

Dariusz CHLUBEK = poz. 486.

(66). Ocena satysfakcji lekarza rodzinnego z wykonywanej pracy na podstawie badań ankietowych =An evaluation of the job satisfaction of family doctors based on a survey. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 855.

(67). Ocena stężenia VEGF i IGF-1 we krwi obwodowej wcześniaków – próba korelacji z rozwojem retinopatii wcześniaczej, implikacje kliniczne

=Evaluation of VEGF and IGF-1 plasma levels in preterm infants – potential correlation with retinopathy of prematurity, clinical implications. [Aut. m.in.]

Violetta DZIEDZIEJKO, Krzysztof SAFRANOW = poz. 595.

(68). An optimization of protocol for mixed chimerism induction in mice model. [Aut. m.in.] V[ioletta] DZIEDZIEJKO = poz. 870.

(69). The optimization study on mixed chimerism induction protocol in mice model. [Aut. m.in.] V[ioletta] DZIEDZIEJKO = poz. 871.

(70). P8 Hematopoeza u pacjentów z dysfunkcją tarczycy – wpływ hormonów tarczycy na krwiotwórcze komórki macierzyste =Hematopoiesis in patients with thyroid dysfunction – the influence of thyroid hormones on he-matopoietic progenitor cells. [Aut. m.in.] V[ioletta] DZIEDZIEJKO = poz. 760.

31. (71). PIN1 gene variants in Alzheimer‘s disease. [Aut.] Aleksandra MA-RUSZAK, Krzysztof SAFRANOW, Katarzyna GUSTAW, Beata

KIJANOW-SKA-HAŁADYNA, Katarzyna JAKUBOWSKA, Maria OLSZEWSKA, Maria STYCZYŃSKA, Mariusz BERDYŃSKI, Andrzej TYSAROWSKI, Dariusz CHLUBEK, Janusz SIEDLECKI, Maria BARCIKOWSKA, Cezary ŻEKA-NOWSKI. BMC Med. Genet. 2009 vol. 10 art. 115 11 s., il. tab. bibliogr. summ.

32. (72). Plasma concentrations of TNF-alpha and its soluble recep-tors sTNFR1 and sTNFR2 in patients with coronary artery disease. [Aut.]

K[rzysztof] SAFRANOW, V[ioletta] DZIEDZIEJKO, R[yszard] RZEUSKI, E[dyta] CZYŻYCKA, A[ndrzej] WOJTAROWICZ, A[gnieszka] BIŃCZAK-KULETA, K[atarzyna] JAKUBOWSKA, M[aria] OLSZEWSKA, A[ndrzej]

CIECHANOWICZ, Z[dzisława] KORNACEWICZ-JACH, B[ogusław]

MACHALIŃSKI, A[ndrzej] PAWLIK, D[ariusz] CHLUBEK. Tissue An‑

tigens 2009 vol. 74 nr 5 s. 386–392, il. tab. bibliogr. summ.

33. (73). Platelets arachidonic acid metabolism in patients with essential hypertension. [Aut.] Barbara DOŁĘGOWSKA, Wojciech BŁOGOWSKI, Ka-rolina KĘDZIERSKA, Krzysztof SAFRANOW, Katarzyna JAKUBOWSKA, Maria OLSZEWSKA, Monika RAĆ, Dariusz CHLUBEK, Kazimierz CIE-CHANOWSKI. Platelets 2009 vol. 20 nr 4 s. 242–249, il. tab. bibliogr. summ.

(74). Porównanie jakości znieczulenia u rodzących otrzymujących remifentanil metodą analgezji dożylnej sterowanej przez pacjenta lub ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego =Patient-controlled continuous epidural analgesia vs intravenous remifentanil infusion for labour anaesthesia. [Aut.

m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 254.

34. (75). Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego. [Aut.] Wojciech GARCZYŃSKI, Jerzy KOLEN-DA, Anna LUBKOWSKA. W: Znaczenie ruchu w profilaktyce chorób cy-wilizacyjnych. Red. nauk. Patrycja Rąglewska, Jadwiga Knotowicz. Poznań : Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, 2009. – s. 21–28 bibliogr.

– Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe, Poznań, 29 maja 2009 r.

35. (76). Prostaglandin E2 (PGE2) and thromboxane A2 (TXA2) synthesis is regulated by conjugated linoleic acids (CLA) in human macrophages.

[Aut.] E[wa] STACHOWSKA, B[arbara] DOŁĘGOWSKA, V[ioletta] DZIE-DZIEJKO, M[arta] RYBICKA, M[ariusz] KACZMARCZYK, J[oanna] BO-BER, M[onika] RAĆ, B[ogusław] MACHALIŃSKI, D[ariusz] CHLUBEK.

J. Physiol. Pharmacol. 2009 vol. 60 nr 1 s. 77–85, il. tab. bibliogr. summ.

36. (77). Puryny i pyramidyny = [Purines and pyrimidines]. [Aut.]

Krzysztof SAFRANOW W: Biochemia dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. Wyd.

3. Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009. – s. 17–23 il. tab.

37. (78). Rola estrogenów w chorobie Parkinsona =The role of estrogens in Parkinson‘s disease. [Aut.] Violetta DZIEDZIEJKO, Monika BIAŁECKA, Anna MACHOY-MOKRZYŃSKA, Gabriela KŁODOWSKA-DUDA, Dariusz CHLUBEK. Post. Hig. 2009 t. 63 s. 627–633, bibliogr. streszcz. summ.

38. (79). The role of iron in metal-metal interactions in hard tissues of roe deer (Capreolus Capreolus L. = Rola żelaza w interakcjach między meta-lami w tkankach twardych rogaczy (Capreolus Capreolus L. [Aut.] Izabela GUTOWSKA, Zygmunt MACHOY, Anna MACHOY-MOKRZYŃSKA, Bogusław MACHALIŃSKI. Ann. Acad. Med. Stetin. 2009 t. 55 nr 2 s. 16–21, il. tab. bibliogr. streszcz. summ.

39. (80). Równowaga kwasowo-zasadowa – zagadnienia podstawowe

= [Fundamentals of acid-base balance]. [Aut.] Dariusz CHLUBEK. W: Bio-chemia dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. Wyd. 3. Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009. – s. 209–216 il. tab.

40. (81). Sequence alterations in oxLDL binding region of human CD36 gene. [Aut.] M[onika] RAĆ, J[anina] SUCHY, G[rzegorz] KURZAWSKI, K[rzysztof] SAFRANOW, M[aria] OLSZEWSKA, K[atarzyna] JAKUBOW-SKA, W[ojciech] PONCYLJUSZ, D[ariusz] CHLUBEK. W: Life‘s Molecular Interactions, 34th FEBS Congress, Prague, Czech Republic, July 4–9, 2009.

Late abstract book. [B. m., 2009]. – s. 12–13.

41. (82). Sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA) jako suplementy służące redukcji masy ciała – argumenty za i przeciw =Conjugated linoleic acids (CLA) as a dietary supplements which can help body mass

reduc-42

BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWEGO POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ ZA ROK 2009 tion – pro and against arguments. [Aut.] Agnieszka SZYNKOWSKA, Ewa

STACHOWSKA. Czyn. Ryz. 2009 nr 2 s. 29–34, il. bibliogr. streszcz. summ.

42. (83). Sprzężone dieny kwasu linolowego mogą pełnić funkcję modulatorów aktywności receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów typu gamma (PPARgamma). [Aut.] Magdalena PELCZAR-SKA, Michał STASIAK. W: Jubileuszowa Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 4–6 marca 2009. [Streszczenia prac]. [Szczecin, 2009]. – s. 79. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Biochemii, opiekunowie pracy – Ewa STACHOWSKA, Dariusz CHLUBEK.

(84). Survival benefit from 5 fluorouracil-based adjuvant chemo-thrapy in patients with astler-coller stage B2, P21WAF1 positive colorectal cancer. [Aut. m.in.] K[rzysztof] SAFRANOW = poz. 1088.

43. (85). Synteza czynnika wzrostu hepatocytów (HGF) w nerce przed po-braniem od dawcy wpływa na podjęcie funkcji przez przeszczep = [Synthesis of the hepatocyte growth factor (HGF) in the kidney prior to collection from the donor affects functional recovery of the graft]. [Aut.] M[aciej] DOMAŃ-SKI, K[rzysztof] SAFRANOW, K[azimierz] CIECHANOWSKI. Nefrol. Dial.

Pol. 2009 vol. 13 nr 2 s. 109. – XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Warszawa, 4–6 czerwca 2009.

(86). Środowisko jamy ustnej a magnetostymulacja. [Aut. m.in.]

Iwona NOCEŃ = poz. 960.

(87). Testy DNA umiarkowanie zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe =DNA tests for variants conferring low or moderate increase in the risk of cancer. [Aut. m.in.] Anna JANICKA, Jolanta SZY-MAŃSKA-PASTERNAK = poz. 823.

44. (88). Tłuszcze pokarmowe = [Food lipids]. [Aut.] Janina ZAWIERTA.

W: Biochemia dla studentów stomatologii. Pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej. Wyd. 3. Szczecin : Wydaw. Po-morskiej Akad. Med., 2009. – s. 127–136 il. tab.

45. (89). Trans- 10, cis-12 CLA regulates CD 36 expression and lipids concentration in foam cells by modulation of ERK 12 and p38 signaling and phosphorylation of PPAR γ receptor. [Aut.] Ewa STACHOWSKA, Jacek inni KIJOWSKI, Violetta DZIEDZIEJKO, Aldona SIENNICKA, Mariusz KACZMARCZYK, Magdalena BAŚKIEWICZ-MASIUK, Mariola MAR-CHLEWICZ, Katarzyna CZUPRYŃSKA, Barbara WISZNIEWSKA, Bogu-sław MACHALIŃSKI, Dariusz CHLUBEK. Acta Bioch. Pol. 2009 vol. 56 suppl. 3 s. 112. – 44th Annual Meeting of the Polish Biochemical Society, Łódź, September 16th-19th, 2009.

(90). Transport jonów w jelicie grubym szczurów zarażonych Hy-menolepis diminuta. [Aut. m.in.] Irena BOSIACKA-BARANOWSKA = poz. 579.

(91). Vancomycin lung concentration in acute and hyperacute rejection models of lung transplantation in rats. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW

= poz. 535.

(92). Wpływ immunosupresji na stężenie wankomycyny w alloge-nicznym przeszczepionym płucu u szczura =The influence of immunosu-pression on vancomycin concentration in the rat allogenic lung transplant.

[Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW = poz. 744.

46. (93). Wpływ mutacji genu AMPD1 na metaboliczne i kliniczne aspekty choroby wieńcowej i niewydolności serca. Rozprawa habilitacyjna

=Association of AMPD1 gene mutations with metabolic and clinical aspects of coronary artery disease and heart failure. Habilitation thesis. [Aut.] Krzysztof SAFRANOW. Szczecin : Wydaw. Pomorskiej Akad. Med., 2009. – 177 s.il.

tab. bibliogr. – (Ann. Acad. Med. Stetin. supl. 136).

(94). Wpływ preparatów Meridol na skład śliny u pacjentów użyt-kujących uzupełnienia na podbudowie stopu metalu =Influence of meridol products on saliva composition of patients using denture prosthesis contain-ing metal elements. [Aut. m.in.] Iwona NOCEŃ = poz. 655.

47. (95). Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA) na status oksydacyjno-redukcyjny komórki oraz zmiany aktywności enzymów

anty-oksydacyjnych w komórkach piankowatych = [The influence of conjugated dienes of linoleic acid (CLA) on the cellular oxidoreductant status and changes in activities of antioxidant enzymes in foam cells]. [Aut.] Marta RYBICKA, Izabela GUTOWSKA, Miłosz PARCZEWSKI, Magdalena BAŚKIEWICZ-MASIUK, Bogusław MACHALIŃSKI, Anna BOROŃ-KACZMARSKA, Dariusz CHLUBEK, Ewa STACHOWSKA. Czyn. Ryz. 2009 nr 3 s. 75. – XIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Krąg k. Koszalina 15–18 października 2009.

(96). Wybrane parametry śliny a stan zębów u pacjentów z chorobą refluksu żołądkowo-przełykowego =Selected salivary components and tooth condition patients suffering from gastroesophageal reflux disease. [Aut. m.in.]

Dariusz CHLUBEK, Izabela GUTOWSKA = poz. 994.

(97). Zastosowanie analiz biochemicznych zębów do oceny diety populacji pradziejowej z dwóch cmentarzysk kultury wielbarskiej = [Ap-plication of biochemical tests of teeth in studies of the diet of an ancient population from two graveyards of the Wielbark culture]. [Aut. m.in.] Iwona NOCEŃ, Dariusz CHLUBEK = poz. 558.

(98). Zawartość metali ciężkich w kamieniach i w moczu chorych na kamicę moczową =Distribution of haevy metals in stones and urine of stone formers. [Aut. m.in.] Krzysztof SAFRANOW, Dariusz CHLUBEK, Katarzyna JAKUBOWSKA, Maria OLSZEWSKA = poz. 236.

48. (99). Zmiany składu mineralnego zębów szczura w przebiegu ostrej fazy cukrzycy indukowanej streptozotocyną. [Aut.] Dorota MARGULA, Jakub WYCZKOWSKI. W: Jubileuszowa Ogólnopolska Sesja Naukowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 4–6 marca 2009. [Streszczenia prac]. [Szczecin, 2009]. – s. 84. – Praca wykonana w Studenckim Kole Naukowym przy Samodzielnej Pracowni Biochemii i Chemii Medycznej, opiekun pracy – Izabela GUTOWSKA.

Katedra Chorób Skórnych i Wenerycznych – Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych; Samodzielna Pracownia Dermatologii Estetycznej;

Katedra Chorób Skórnych i Wenerycznych – Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych; Samodzielna Pracownia Dermatologii Estetycznej;

W dokumencie Annales Academiae Medicae Stetinensis = Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2011, 57, 4 (Stron 40-47)