• Nie Znaleziono Wyników

Korpus oficerów starszych Policji

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI nadinsp. Jan MICHNA

Załącznik Nr 1 do zarządzenia KGP Nr 24/98 z dnia 10 listopada 1998 r.

Wykaz podstawowych dokumentów planu działania kierownika jednostki organizacyjnej Policji I. Dokumenty porządkowe

1. Wniosek o zatwierdzenie planu działania,

2. Karta uzgodnienia planu z komórką planowania ochrony ludności właściwego organu administracji publicz-nej (wojewody, starosty),

3. Karta aktualizacji planu. II. Dokumenty operacyjne 1. Główne założenia planu.

2. Charakterystyka zagrożeń (opis i mapa):

1) katastrofy naturalne – wichury, powodzie i zatopienia, pożary lasów itp.,

2) awarie techniczne – transport materiałów niebezpiecznych (kolejowy i drogowy), pożary w miastach, zbiorniki paliw (płynnych i gazowych), awarie urządzeń z toksycznymi środkami przemysłowymi, kata-strofy drogowe, kolejowe, lotnicze i budowlane, awarie urządzeń wodnych itp.,

3. Zadania kierownika jednostki organizacyjnej Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicz-nych w fazie reagowania i odbudowy.

4. Zadania (czynności) kierownika jednostki Policji wykonywane w związku z konkretnym zagrożeniem w zakresie: alarmowania i ostrzegania, działań porządkowych, ratowniczych i związanych z przywróceniem stanu istniejącego przed wystąpieniem zagrożenia.

5. Organizacja działań jednostki Policji: 1) procedury postępowania służby dyżurnej,

2) funkcjonowanie systemu alarmowania własnych stanów osobowych oraz w ramach powszechnego sys-temu ostrzegania i alarmowania,

3) określenie sił i środków do realizacji zadań,

4) tryb powoływania, zadania, organizacja i obsada osobowa sztabu kryzysowego kierownika jednostki, 5) zapewnienie łączności na potrzeby prowadzonych działań,

6) zabezpieczenie logistyczne działań,

7) przygotowanie zapasowego stanowiska kierowania, 8) plan ewakuacji własnej jednostki,

6. Organizacja współdziałania z właściwymi terytorialnie organami administracji publicznej i służbami w za-kresie: ostrzegania i alarmowania, wymiany informacji, zapewnienia łączności, wsparcia logistycznego dzia-łań.

III. Dokumenty pomocnicze 1. Wzory komunikatów i ogłoszeń. 2. Wykazy specjalistów ds. ratownictwa.

3. Wykazy członków zespołów reagowania kryzysowego właściwego szczebla. 4. Inne dokumenty – w zależności od potrzeb jednostki.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia KGP Nr 24/98 z dnia 10 listopada 1998 r.

Zadania i organizacja sztabu kryzysowego kierownika jednostki organizacyjnej Policji I. Zasady ogólne powoływania sztabu

1. Sztab kryzysowy powoływany jest decyzją kierownika jednostki organizacyjnej Policji w przypadku działań w warunkach zagrożenia katastrofą naturalną i awarią techniczną.

2. Powołanie sztabu kryzysowego polega na rozbudowie organizacyjno-etatowej istniejącego etatowego sztabu kierownika jednostki o dodatkowe zespoły (stanowiska) specjalistów z innych służb (np. kryminalnej, pre-wencyjnej, łączności i informatyki, logistyki) na potrzeby konkretnych działań.

3. Ogólne zasady powoływania oraz organizacja i zadania sztabu kryzysowego mogą być zastosowane w przy-padku prowadzenia operacji policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. II. Organizacja sztabu kryzysowego

1. W skład sztabu kryzysowego wchodzą: 1) szef sztabu,

2) zespoły robocze: a) zespół analiz, b) zespół operacyjny,

c) zespół dochodzeniowo-śledczy, d) zespół służb dyżurnych, e) zespół łączności, f) zespół logistyki, g) zespół prasowy h) zespół obsługi,

2. Funkcję szefa sztabu pełni kierownik etatowego sztabu jednostki organizacyjnej Policji.

3. Struktura sztabu kryzysowego może być odpowiednio dostosowana do rodzaju prowadzonej operacji.

III. Główne zadania sztabu kryzysowego

1. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z osiągnięciem pełnej gotowości jednostki do dzia-łań.

2. Zbieranie i analizowanie informacji o sytuacji oraz przygotowywanie kierownikowi jednostki (dowódcy operacji) propozycji rozwiązań.

3. Koordynowanie działań jednostek (komórek organizacyjnych) i ich zabezpieczenia logistycznego. 4. Współdziałanie z właściwymi ogniwami reagowania administracji publicznej i innych służb ratowniczych. IV. Zadania poszczególnych ogniw sztabu

1. Zadania szefa sztabu:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sztabu, w tym dostosowanie struktury i składu osobowego do aktualnej sytuacji i realizowanych zadań,

2) wydawanie decyzji i zarządzeń dotyczących pracy sztabu;

3) organizowanie wykonywania zadań postawionych przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, 4) bieżące informowanie kierownika jednostki organizacyjnej Policji o sytuacji i podejmowanych

przedsię-wzięciach oraz przygotowywanie dokumentów decyzyjnych,

5) wydawanie decyzji i zarządzeń dotyczących działań podległych jednostek w zakresie określonym przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji,

6) współdziałanie z odpowiednimi strukturami sztabowymi innych organów i służb,

7) składanie kierownikowi jednostki meldunków o sytuacji oraz przekazywanie odpowiednich informacji jednostkom podległym i współdziałającym,

8) zapewnienie ciągłości pracy sztabu, organizowanie służby oraz nadzór i koordynowanie pracy zespołów roboczych sztabu,

9) organizowanie obiegu informacji w ramach sztabu, 2. Zadania zespołu analiz:

1) przetwarzanie (zbieranie, analizowanie, selekcja, przekazywanie) informacji związanych z sytuacją, 2) określanie potrzeb jednostek uczestniczących w działaniach oraz przygotowywanie danych do propozycji

decyzji,

3) wypracowywanie wniosków do decyzji dla kierownika jednostki, 4) opracowywanie danych statystycznych,

5) udział w opracowaniu raportu końcowego. 4. Zadania zespołu operacyjnego:

1) planowanie użycia sił i środków do realizacji zadań oraz określanie taktyki działania, 2) przygotowywanie decyzji, rozkazów i zarządzeń dla szefa sztabu,

3) koordynowanie i nadzorowanie realizacji przekazanych zadań,

4) sporządzanie meldunków i informacji o aktualnej sytuacji oraz o działaniach prowadzonych przez jed-nostki i siły podległe i przydzielone,

5) opracowywanie danych oraz prowadzenie dziennika działań i mapy roboczej szefa sztabu oraz innych dokumentów operacyjnych,

6) organizowanie stanowisk dowodzenia (kierowania), 7) opracowanie raportu końcowego.

5. Zadania zespołu dochodzeniowo-śledczego:

1) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w celu przeciwdziałania popełnianiu przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu w związku z zaistniałym zagrożeniem,

2) koordynowanie i prowadzenie czynności dowodowo-wykrywczych na potrzeby postępowań przygoto-wawczych,

3) pomoc w opracowywaniu ekspertyz i opinii wykonywanych przez właściwe służby,

5) udział w opracowaniu raportu końcowego. 6. Zadania zespołu służb dyżurnych:

1) zapewnienie obiegu informacji o sytuacji ogólnej i zdarzeniach na obszarze odpowiedzialności jednostki, 2) realizowanie zadań w zakresie alarmowania stanów osobowych jednostek oraz wynikających z udziału

Policji w powszechnym systemie ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach (przyjmowanie i przekazy-wanie sygnałów alarmowych właściwym adresatom),

3) utrzymywanie współpracy w zakresie wymiany informacji z innymi służbami dyżurnymi właściwych or-ganów i służb.

7. Zadania zespołu łączności:

1) zabezpieczenie potrzeb jednostki (w tym sztabu) w techniczne środki łączności,

2) zapewnienie funkcjonowania policyjnych systemów łączności, w tym ich integracji z systemami łączno-ści innych organów i służb,

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemów informatycznych, 4) udział w organizowaniu stanowisk dowodzenia (kierowania),

5) organizacja przedsięwzięć w zakresie tajnego dowodzenia oraz opracowywanie dokumentów tajnego do-wodzenia,

6) przetwarzanie informacji (danych) techniką informatyczną, 7) udział w opracowaniu raportu końcowego.

8. Zadania zespołu logistycznego:

1) koordynowanie materiałowo-technicznego, medycznego i finansowego zabezpieczenia potrzeb jednostek uczestniczących w działaniach, w tym zakresie w wyposażenia w sprzęt i technikę policyjną, umunduro-wanie, transport oraz zabezpieczenia bytowego,

2) koordynacja przedsięwzięć związanych z uzupełnieniem potrzeb i odpoczynkiem zaangażowanych sił i środków,

3) udział w organizowaniu pomocy materiałowej dla poszkodowanej ludności, 4) udział w opracowaniu raportu końcowego.

9. Zadania zespołu prasowego:

1) przygotowywanie informacji o realizowanych działaniach oraz komunikatów dla środków masowego przekazu i apeli do ludności,

2) utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami środków masowego przekazu w celu bieżącego in-formowania o sytuacji (na drogach, w rejonach konkretnych obiektów itp.),

3) współpraca z innymi organami i służbami w zakresie pozyskiwania danych o poszkodowanych oraz udzielanie stosownych informacji poszkodowanej ludności,

4) udział w opracowaniu raportu końcowego. 10. Zadania zespołu obsługi:

1) prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów, ich ewidencjonowaniem, przechowywaniem i udo-stępnianiem,

2) zaopatrywanie sztabu w wydawnictwa topograficzne, 3) zapewnienie obsługi techniczno-biurowej sztabu,

4) uporządkowanie i skompletowanie całej dokumentacji sztabu po zakończeniu działań. V. Dokumenty sztabu

1. Dokumenty wykonane w sztabie dzielą się na:

1) operacyjne – zarządzenia, decyzje, rozkazy, plany działań, mapy robocze i mapy decyzji, szkice i harmo-nogramy,

2) sprawozdawcze – dzienniki działań, meldunki, sprawozdania, komunikaty, 3) pomocnicze – notatki, obliczenia, tabele, wykresy, zapotrzebowania.

2. Po zakończeniu działań wszystkie przygotowane w sztabie dokumenty podlegają skompletowaniu. Przygo-towana dokumentacja umożliwia uzasadnienie decyzji podjętych w czasie działań (w przypadku zgłaszanych później wątpliwości) oraz służy do opracowania raportu końcowego i dokonania analizy przebiegu operacji.

Uwaga!

Przedstawione wyżej wybrane przepisy zarządzenie Nr 24/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie realizacji przez Policję zadań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych zdaniem autorów kompilacji mają zastosowanie do realizacji tematów z zakresu prewencji Policji, oznaczonych nr 1, 17, 20, 22 w tabeli umieszczonej we wstępie do przedmiotowego opracowania.