• Nie Znaleziono Wyników

Korpus oficerów starszych Policji

2 Przez użyte w zarządzeniu określenia rozumie się:

1) kierownik jednostki organizacyjnej – komendanta wojewódzkiego, komendanta stołecznego i komendanta powiatowego (miejskiego) Policji,

2) jednostka organizacyjna – komendę wojewódzką, komendę stołeczną i komendę powiatową (miejską) Poli-cji,

3) katastrofa naturalna – sytuacja spowodowana przez działanie siły natury, w szczególności powodzie, susze, pożary, wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, huragany, intensywne opady atmosferyczne, osu-wiska, zjawiska lodowe na rzekach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób ro-ślin i zwierząt albo ognisk chorób zakaźnych ludzi, do której opanowania nie wystarczają rutynowe działania odpowiednich służb i niezbędne jest uruchomienie dodatkowych sił i środków,

4) awaria techniczna – sytuacja powstała w wyniku gwałtownego zdarzenia zakłócającego przebieg procesów technologicznych lub też w wyniku celowego albo niewłaściwego wykorzystania tych technologii w procesie produkcji, transportu albo przechowywania, w wyniku czego nastąpiło zagrożenie życia i zdrowia ludzi, ich niezbędnego zaopatrzenia lub mienia,

5) sztab kryzysowy – organ pomocniczy osoby dowodzącej operacją, którego zadaniem jest przetwarzanie in-formacji związanych z zagrożeniem, wypracowywanie propozycji decyzji, koordynowanie działań jednostek uczestniczących w operacji oraz utrzymywanie współdziałania z innymi służbami i instytucjami, zaangażo-wanymi w działania ratownicze,

6) plan działania – podstawowy dokument kierownika jednostki określający jego obowiązki, organizację dzia-łań, zasoby sił i środków oraz zasady podległości, współdziałania i koordynacji wykonywanych zadań w wa-runkach katastrof naturalnych i awarii technicznych.

Zadania Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych § 3

W zakresie alarmowania i ostrzegania kierownicy jednostek organizacyjnych Policji zapewniają wykona-nie następujących zadań:

1) uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, dowodzenia i współdziałania,

2) przekazywanie informacji i komunikatów o zagrożeniu poprzez policyjne systemy łączności oraz urządzenia rozgłoszeniowe,

3) udostępnianie policyjnych systemów i środków łączności innym organom i służbom ratowniczym w celu przeka-zywania informacji o zagrożeniu oraz dla potrzeb kierowania działaniami tych organów i służb, z zachowaniem zasady, że te systemy i środki łączności będą obsługiwane wyłącznie przez funkcjonariuszy Policji.

§ 4

W zakresie działań porządkowych kierownicy jednostek organizacyjnych Policji zapewniają wykonanie następujących zadań:

1) umożliwienie swobody dojazdu i wyjazdu ekipom i jednostkom ratowniczym, 2) zorganizowanie objazdów rejonów zagrożonych oraz informowanie o objazdach,

3) ochrona porządku w miejscach pracy ekip ratowniczych oraz zabezpieczanie miejsc mogących stanowić do-datkowe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi,

4) niedopuszczanie do tworzenia się zbiegowisk i zapobieganie objawom paniki,

6) pilotowanie kolumn transportu sił ratowniczych oraz pojazdów wywożących rannych w przypadku wystą-pienia utrudnień w ich przemieszczaniu,

7) pomoc w wyznaczaniu miejsc zbiórek lub parkowania pojazdów służących do ewakuacji,

8) informowanie ludności o kierunkach, odległościach, sposobie dojścia lub dojazdu do miejsc zbiórek do ewa-kuacji,

9) kierowanie ruchem na drogach przemieszczania się ewakuowanej ludności i w zależności od potrzeb piloto-wanie kolumn pojazdów z ewakuowanymi,

10) ochrona porządku w miejscach pracy punktów medycznych, punktów zbiórek poszkodowanych itp., 11) ochrona pozostawionego mienia,

12) ochrona miejsc składowania mienia porzuconego i ewakuowanego oraz punktów pomocy humanitarnej, 13) przeszukiwanie terenu w celu zebrania, oznaczenia i zdeponowania porzuconego mienia,

14) uzyskiwanie i przekazywanie informacji o miejscach pomocy medycznej i miejscach przechowywania mienia, 15) identyfikacja i prowadzenie wykazów ofiar.

§ 5

W zakresie bezpośrednich działań ratowniczych kierownicy jednostek organizacyjnych Policji zapewnia-ją wykonanie następuzapewnia-jących zadań:

1) pomoc w ewakuacji osobom poszkodowanym, chorym i starszym, poprzez wyprowadzanie tych osób z rejonów zagrożonych oraz udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby ewakuacji osób i ich mienia,

2) udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym,

3) udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych, 4) udostępnianie policyjnych obiektów na potrzeby kierowania działaniami ratowniczymi,

5) udział w pracach zabezpieczających urządzenia techniczne lub tworzeniu umocnień w sytuacji bezpośredniej eskalacji zagrożenia, gdy siły i środki podmiotów odpowiedzialnych za te prace są niewystarczające lub ich nie ma, a zaniechanie spowoduje powiększenie szkód.

§ 6

W zakresie działań mających na celu przywrócenie stanu istniejącego przed wystąpieniem zagrożenia kierownicy jednostek organizacyjnych Policji zapewniają wykonanie następujących zadań:

1) regulację ruchu osób i pojazdów,

2) ochronę miejsc dystrybucji środków pomocy humanitarnej,

3) udzielanie informacji o miejscach pobytu poszkodowanych, przechowywanego i zabezpieczonego mienia oraz informacji o aktualnym stanie zagrożenia.

Planowanie i organizacja działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych § 7

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji są zobowiązani do realizacji działań mających na celu peł-ne wykonanie zadań, o których mowa w § 3–6.

§ 8

Przedsięwzięcia podejmowane w celu wykonania zadań w warunkach katastrof naturalnych i awarii tech-nicznych są realizowane w fazach zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.

§ 9

1. W fazie zapobiegania realizowane są działania eliminujące lub redukujące prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia albo ograniczenia jego skutków.

2. Działania kierownika jednostki organizacyjnej Policji w fazie zapobiegania polegają na: 1) bieżącym analizowaniu sytuacji mogących spowodować zagrożenie,

2) udziale w opracowywaniu przez właściwe organy aktów prawnych ograniczających możliwość zaistnie-nia zagrożezaistnie-nia (m.in. z zakresu planowazaistnie-nia zagospodarowazaistnie-nia przestrzennego, ochrony przeciwpożaro-wej, używania i przewozu niebezpiecznych materiałów chemicznych, o ruchu drogowym, przepisów sa-nitarnych),

3) egzekwowaniu przestrzegania przepisów wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.

§ 10

1. W fazie przygotowania realizowane są przedsięwzięcia planistyczne określające sposób reakcji na zagrożenie oraz prowadzone są działania mające na celu zgromadzenie sił i środków niezbędnych do efektywnego rea-gowania.

2. Działania kierownika jednostki organizacyjnej Policji w fazie przygotowania polegają na:

1) opracowaniu planu działania w warunkach zagrożenia katastrofą naturalną i awarią techniczną, z wykorzystaniem informacji od innych podmiotów powołanych do działań ratowniczych o realnych zagro-żeniach występujących w rejonie właściwości terytorialnej jednostki organizacyjnej Policji,

2) zorganizowaniu własnego stanowiska kierowania i systemów łączności w sposób umożliwiający wyko-nanie zadań w warunkach zagrożenia oraz zapewniający pełne współdziałanie z właściwymi służbami oraz organami administracji,

3) przygotowaniu systemów alarmowania stanów osobowych jednostki,

4) gromadzeniu danych o zasobach sił i środków niezbędnych do efektywnego wykorzystania, 5) wyposażeniu policjantów w środki i sprzęt do działania w warunkach akcji ratowniczej,

6) organizowaniu własnych szkoleń, ćwiczeń i treningów oraz udział w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych przez właściwe służby i organy administracji.

3. Plan działania kierownika jednostki organizacyjnej Policji jest podstawowym elementem fazy przygotowań i uwzględnia kompleksowo wszystkie przewidywane zagrożenia oraz sposoby działania w przypadku wystą-pienia tych zagrożeń.

4. Plan działania podlega uzgodnieniu z właściwym terytorialnie organem administracji publicznej, odpowiedzial-nym za koordynację działań w warunkach zagrożenia katastrofą naturalną i awarią techniczną.

5. Plan działania jest opracowywany w zespole do spraw obronnych jednostki organizacyjnej Policji, z udzia-łem właściwych komórek organizacyjnych jednostki.

6. Wykaz podstawowych dokumentów planu działania określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 11

1. W fazie reagowania po wystąpieniu zagrożenia realizowane są zasadnicze zadania mające na celu dostarcze-nie pomocy poszkodowanym oraz ograniczedostarcze-nie wtórnych zniszczeń i strat.

2. Działania jednostek Policji w sytuacji zagrożenia są realizowane w dwóch zasadniczych etapach: 1) Etap I (czynności wstępne) obejmuje:

a) przyjęcie przez służbę dyżurną jednostki informacji o zdarzeniu, b) wstępną weryfikacją informacji,

c) powiadomienie właściwych służb,

d) skierowanie do rejonu gdzie wystąpiło zagrożenie jednostek patrolowych znajdujących się najbliżej, w celu dokonania rozpoznania zagrożenia i jego rozmiaru oraz podjęcia w niezbędnym zakresie wstępnych działań określonych w § 5 pkt. 1, 2, 3, 5,

e) analizę danych dodatkowych,

f) postawienie w stan gotowości i skierowanie do działań odpowiednich sił i środków. 2) Etap II (akcja ratownicza) obejmuje:

a) alarmowanie, ostrzeganie i zapewnienie obiegu informacji,

b) zapewnienie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zorganizowanie ruchu drogo-wego,

c) ochronę mienia i ewakuacji, d) bezpośrednie czynności ratownicze,

e) czynności dochodzeniowo-śledcze w przypadku wystąpienia awarii technicznej.

3. Działaniami Policji w czasie akcji ratowniczej kieruje właściwy ze względu na miejsce zdarzenia komendant powiatowy (miejski) Policji lub wyznaczony przez niego dowódca operacji.

4. W przypadku wystąpienia zagrożenia na obszarze podległym kilku komendom powiatowym (miejskim) Po-licji, działania komendantów powiatowych (miejskich) koordynuje właściwy terytorialnie komendant woje-wódzki, komendant stołeczny Policji lub wyznaczony przez niego oficer.

5. Organem wspomagającym kierowanie i koordynację działań jest sztab kryzysowy, powoływany decyzją wła-ściwego kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

6. Zadania oraz organizację sztabu kryzysowego określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 12

1. W fazie odbudowy realizowane są przedsięwzięcia zmierzające do przywrócenia stanu istniejącego przed zagrożeniem.

2. Działania kierownika jednostki organizacyjnej Policji w fazie odbudowy polegają na:

1) zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie, w którym była prowadzona akcja ratow-nicza,

2) zorganizowaniu ruchu osób i pojazdów, umożliwiającego swobodne dotarcie właściwych służb do miejsc likwidowania szkód,

3) zorganizowaniu ruchu osób i pojazdów powracających do miejsc dotychczasowego pobytu, 4) wykonywaniu czynności dochodzeniowo-śledczych w związku z zaistniałym zagrożeniem, 5) przeprowadzeniu analizy działań jednostki i wypracowaniu wniosków,

6) wprowadzeniu korekt planistycznych do procesu planowania,

7) wprowadzeniu nowych doświadczeń (w zakresie procedur reagowania, szkolenia i wyposażenia policjan-tów) do bieżącej służby.

Postanowienia końcowe § 13

Na podstawie niniejszego zarządzenia kierownicy jednostek organizacyjnych Policji opracują i wdrożą szczegółowy sposób planowania i wykonywania przez podległe jednostki zadań w warunkach katastrof natural-nych i awarii technicznatural-nych – w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 14

Traci moc „Rozkaz Nr 9/72 Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej z dnia 18 października 1972 r. wraz z Instrukcją o działaniach porządkowych MO podczas akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywioło-wych i katastrof” oraz „Rozkaz Nr 1/76 z dnia 29 marca 1976 r. zmieniający rozkaz w sprawie działań porząd-kowych MO podczas akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof”.

§ 15