Rok 2021 r. w sektorze bankowym upłynął pod znakiem minimalizowania ekonomicznych skutków pandemii Covid-19 oraz dostosowywania codziennego funkcjonowania do nowych uwarunkowań gospodarczych i oczekiwań coraz bardziej wymagających klientów. Bank podejmował wszelkie możliwe działania, aby zapewnić stabilną działalność operacyjną i jednocześnie udoskonalał procesy wewnętrzne. Oprócz rozwiązań nakierowanych na optymalizację procesów, realizował projekty związane z rozwojem systemów i technologii, które zapewnią bezpieczeństwo działania, a także sprostają oczekiwaniom klientów, dla których mobilność i niezawodność w dobie kryzysu nabrały dodatkowego znaczenia.

W drugim kwartale 2021 r. uruchomiony został w Banku Program Transformacji BPS odNowa, którego celem jest budowa instytucji nowoczesnej, bezpiecznej, przyjaznej dla klientów i pracowników, a jednocześnie konkurencyjnej rynkowo.

W ramach Programu rozpoczęto realizację sześciu projektów w najważniejszych obecnie obszarach funkcjonowania Banku. Projekty te znajdują się pod wspólnym „parasolem” i są jednolicie monitorowane. Po ich zakończeniu, działania w tym zakresie będą kontynuowane.

W 2021 r. prowadzono ponadto wzmożone działania w zakresie współpracy z bankami spółdzielczymi. Wdrażano projekty związane z cyfryzacją Zrzeszenia, kontynuowano działania informacyjne dotyczące obowiązującego nadal w całym kraju stanu epidemii, prowadzono bardzo aktywną komunikację dotyczącą Tarczy Finansowej PFR 1.0 (w zakresie procesu umorzeń subwencji) oraz w zakresie uruchomienia Tarczy Finansowej PFR 2.0. Dodatkowo, w celu poprawy komunikacji oraz wsparcia wdrażania nowych, podnoszących konkurencyjność produktów kontynuowany był projekt Ekspertów ds.

współpracy zrzeszeniowej.

Pomimo, iż 2021 r. był okresem trudnym z uwagi na przedłużającą się pandemię, presję inflacyjną i podwyżki stóp procentowych, a także był rokiem pełnym nieprzewidywalności dla całej gospodarki, Bank wypracował wyniki finansowe znacznie przekraczające wyniki uzyskane przed rokiem, a także korzystniejsze niż uzyskane przed pandemią.

Rysunek 2. Wyniki finansowe Banku (w mln zł)

15,8

41,0 38,5

17,6

44,1

0,0 20,0 40,0

2017 2018 2019 2020 2021

Wynik finansowy brutto

1,6

23,5 27,6

6,6

32,6

0,0 20,0 40,0

2017 2018 2019 2020 2021 Wynik finansowy netto

7

Konsekwentnie realizowane przez Bank działania na wielu płaszczyznach swojej działalności, wpłynęły na poprawę niemal wszystkich głównych pozycji rachunku zysków i strat (z wyjątkiem wyniku z tytułu odsetek), tj. wyniku:

z tytułu prowizji i opłat o 3,4 mln zł z tytułu dywidend o 1,0 mln zł z operacji finansowych i z pozycji wymiany o 20,8 mln zł na pozostałej działalności operacyjnej o 0,8 mln zł odpisów z tytułu utraty wartości o 26,6 mln zł

oraz obniżenie ogólnych kosztów administracyjnych o 12,1 mln zł. Funkcjonujący w Banku system zarządzania kosztami działania zapewnia sprawowanie właściwego nadzoru nad ponoszonymi wydatkami, jak również prowadzenie racjonalnej gospodarki kosztowej.

Korzystniejsze niż przed rokiem wyniki finansowe wpłynęły na wzrost wskaźników efektywnościowych ROA i ROE, natomiast utrzymywanie dyscypliny w zakresie ponoszonych wydatków, przy równocześnie wyższym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, wpłynęły na poprawę wskaźnika C/I. W okresie 2021 r. nastąpiła poprawa:

wskaźnika ROA netto o 0,10 pp.

wskaźnika ROE netto o 2,91 pp.

wskaźnika C/I o -1,07 pp.

Zadowalające rezultaty działań Banku widoczne są również w obszarze adekwatności kapitałowej. Oprócz działań nakierowanych na poprawę struktury i jakości kapitałów (zamiana w III kw. 2021 r. pożyczki podporządkowanej otrzymanej z SSOZ BPS na akcje własne serii AG), kontynuowano wzmożone prace w zakresie optymalizacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, m.in. poprzez stopniową zmianę struktury portfela kredytowego, polegającą na sukcesywnym zastępowaniu dominujących w portfelu ekspozycji wobec przedsiębiorstw o wadze ryzyka 100 % kredytami udzielanymi osobom prywatnym, zabezpieczonymi na nieruchomościach mieszkalnych oraz kredytami dla JST, jak również poprzez optymalizację technik redukcji ryzyka, w tym istotną poprawę procesu weryfikacji zabezpieczeń hipotecznych, umożliwiającą zwiększenie wolumenu uznanych zabezpieczeń na nieruchomościach detalicznych i komercyjnych.

Wpłynęło to spadek kwoty ekspozycji z tytułu ryzyka kredytowego w ciągu 2021 r. o 1,2 mld zł. W rezultacie, w 2021 r.

nastąpiła poprawa wskaźników adekwatności kapitałowej, odpowiednio:

współczynnika kapitału Tier I o 3,1 pp.

łącznego współczynnika kapitałowego o 2,8 pp.

wskaźnika dźwigni o 0,7 pp.

Poziom osiągniętych współczynników ukształtował się powyższej obowiązujących norm nadzorczych.

Priorytetowym zadaniem Banku jest poprawa jakości i struktury portfela kredytowego. Intensywne działania prowadzone przez Bank w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym oraz restrukturyzacyjno-windykacyjnym, spowodowały, że pomimo trwającej pandemii i ograniczeń prawnych bezpośrednio przekładających się na możliwości dochodzenia wierzytelności trudnych Banku, kredyty ze stwierdzoną przesłanką utraty wartości w 2021 r. zmniejszyły się o 115,7 mln zł, a wskaźnik szkodowości obniżył się o 0,40 pp.

W 2021 r. zakończony został proces restrukturyzacji sieci sprzedaży, polegający na zmniejszeniu liczby placówek oraz wdrożeniu zmian usprawniających zarządzanie i podnoszących efektywność działania, poprzez spłaszczenie struktury zarządzania oraz optymalizację czynności wsparcia sprzedaży w wyniku ich centralizacji. Restrukturyzacja sieci wpłynęła na optymalizację zarówno kosztów wynagrodzeń, jak i eksploatacyjnych.

W 2021 r. kontynuowano ponadto działania w spółkach, zgodnie z założeniami strategicznymi Grupy Kapitałowej.

Prowadzono intensywne prace mające na celu uporządkowanie sposobu zarządzania spółkami, jak również poprawę efektywności ich funkcjonowania. Realizowano rozpoczęte w latach poprzednich projekty, zmierzające do konsolidacji, likwidacji bądź sprzedaży niektórych spółek.

8

Działania Banku dotyczące Grupy Kapitałowej prowadzone były przede wszystkim w dwóch obszarach aktywności:

1) produktowym, dostarczającym produktów finansowych, zgodnie z zapotrzebowaniem Zrzeszenia BPS (leasing, faktoring, fundusze inwestycyjne, w tym produkty zabezpieczenia emerytalnego);

2) pozostałym, obejmującym w szczególności podmioty celowe powołane w związku z realizowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi.

Zakładanym efektem prowadzonych działań jest uproszczenie Grupy Kapitałowej Banku i w rezultacie poprawa rentowności poprzez eliminację podmiotów i procesów nieefektywnych.

Poniżej przedstawiono podstawowe elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźniki sprawności działania Banku BPS S.A. oraz Grupy Kapitałowej.

Tabela 1. Podstawowe dane finansowe Banku BPS S.A. oraz Grupy Kapitałowej (w tys. zł)

Bank BPS S.A. Grupa Kapitałowa

2020 2021 2020 2021

Wybrane dane bilansowe

Suma bilansowa 28 913 668 24 750 679 28 960 571 24 770 352

Zobowiązania wobec banków 23 634 731 19 813 086 23 639 001 19 814 855

Zobowiązania wobec klientów 3 815 712 3 431 198 3 687 654 3 257 828

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów

wartościowych 428 619 382 753 431 822 385 425

Udział kredytów ze stwierdzoną przesłanką utraty

wartości w portfelu kredytowym ogółem 11,16% 10,77% 12,12% 11,42%

2 adekwatność kapitałowa Grupy zawiera dane Banku oraz podmiotów zależnych, które zgodnie z Rozporządzeniem CRR podlegają konsolidacji ostrożnościowej obejmującej jedynie podmioty spełniające definicję instytucji, instytucji finansowej lub przedsiębiorstwa usług pomocniczych

3stopa zwrotu z aktywów (ROA), obliczona jako stosunek zysku netto za rok sprawozdawczy do aktywów razem wyrażonych jako średnia ze stanów bilansowych na koniec roku sprawozdawczego oraz koniec roku poprzedniego

4 stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) obliczona jako stosunek zysku netto za rok sprawozdawczy do kapitału własnego wyrażonego jako średnia ze stanów bilansowych na koniec roku sprawozdawczego oraz koniec roku poprzedniego

5wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) obliczony jako relacja ogólnych kosztów administracyjnych do wyniku na działalności podstawowej łącznie z wynikiem na pozostałej działalności operacyjnej

9

Wyszczególnienie Grupa Kapitałowa

2020 2021

Zatrudnienie i sieć

Liczba zatrudnionych (w etatach), z tego: 1 720 1 545

- w Centrali Banku BPS S.A. 579 523

- w Oddziałach Banku 306 201

- w jednostkach zależnych 835 821

Zrzeszenie BPS

Liczba zrzeszonych banków spółdzielczych 325 316

Liczba współpracujących banków spółdzielczych 11 9

Nagrody i wyróżnienia

W 2021 r. Bank oraz spółki Grupy Kapitałowej prowadziły konsekwentną budowę oferty produktowej opartej na nowoczesnych i atrakcyjnych cenowo usługach, dedykowanych do wybranych segmentów klientów. Jednocześnie, w dobie pandemii Covid-19 dużą wagę przywiązywano do komfortu i bezpieczeństwa zarówno swoich Klientów, jak i pracowników. O wysokiej jakości i konkurencyjności proponowanych rozwiązań świadczą otrzymane w ubiegłym roku nagrody i wyróżnienia. Należą do nich m.in.:

Redakcja portalu MarkaPracodawcy.pl uhonorowała Bank wyróżnieniem Friendly Workplace 2021, za efektywne działania związane z prowadzoną polityką personalną i rozwojem kompetencji swoich pracowników, a także za poszanowanie i wspieranie modelu równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym oraz tworzenie zdrowego środowiska pracy.

Kredyty hipoteczne Banku niemal w każdym miesiącu 2021 r. znajdowały się w czołówkach rankingów przeprowadzanych przez Ekspertów portalu Bankier.pl. Doceniany był niski koszt kredytów, m.in. oferowanych w ramach promocji Intensywnie Zielonej oraz akcji promocyjnej kredytu Mój Dom z Ekobonusem.

W wyniku przeprowadzonych w 2021 r. badań konsumenckich, Grupa BPS zdobyła Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021, wygrywając w kategorii Banki Spółdzielcze.

O wyróżnieniu dla Zrzeszenia zadecydowały: rzetelna, profesjonalna obsługa, pozytywne doświadczenia klientów, atrakcyjna oferta, wiarygodność oraz wieloletnia tradycja.

Gazeta Finansowa przyznała Spółce BPS Leasing S.A. wyróżnienie Perły Polskiego Leasingu, będące wyrazem uznania dla Spółki w związku z dynamicznym wzrostem sprzedaży leasingu oraz wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań biznesowych, uwzględniających m.in. potrzeby klientów w okresie pandemii.

W wyniku przeprowadzonego plebiscytu powszechnej popularności produktów oraz usług, Spółka BPS Leasing S.A. otrzymała godło Laur Klienta – Grand Prix 2021 w kategorii Usługi Leasingowe. Nagroda ta jest potwierdzeniem ugruntowanej pozycji Spółki na rynku, a tym samym formą zbiorowej rekomendacji jej usług.

Spółka BPS Leasing S.A. otrzymała złoty Laur Klienta 2021 w kategorii Jakość obsługi klienta wśród banków spółdzielczych. Nagroda ta wskazuje na wyróżniającą się pozycję Spółki wśród najpopularniejszych produktów i marek w tej kategorii.

10

Spółka BPS Leasing S.A. wraz z Zarządem została wyróżniona za efektywność w realizacji założonej wizji i strategii rozwoju, wzorcowe zarządzanie firmą, rzetelność i odpowiedzialność w działaniu, zdobywając niepodważalną opinię Firmy Godnej Polecenia oraz Wiarygodnego Partnera w Biznesie. Certyfikaty te przyznawane są przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Radę Programową, Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości, Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN (Konfederacja LEWIATAN) oraz Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji.

III. ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

W dokumencie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. za 2021 rok (Stron 6-10)