Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uni-wersytetu Technologicznego w Szczecinie jest pierwszą biblioteką specjalistyczną powstałą w tej uczelni, jeszcze w czasach gdy była ona Szkołą Inżynierską, w ramach której funk-cjonował Wydział Chemiczny. W 1953 roku w budynku przy ulicy Pułaskiego 10, dzięki staraniom prof. Antoniego Zielińskiego, którego imię do dziś nosi czytelnia, utworzono miejsce, w którym zaczęto gromadzić zbiory z dziedziny chemii oraz innych nauk ścisłych.

Biblioteka WTiICh gromadzi księgozbiór z zakresu technologii nieorganicznej, orga-nicznej, polimerów, kosmetologii, toksykologii, farmacji, nanotechnologii, kryminalistyki, biotechnologii, technologii ścieków i wody, inżynierii chemicznej, chemii fizycznej, anali-tycznej i ogólnej oraz ochrony środowiska. Posiada cenne wydawnictwa encyklopedyczne, np. Landolt-Bornstein: Zahlenwerte und Funktionen, Kirk Othmer Encyclopedia of Chem-ical Technology, Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie, Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie. Sieć biblioteczna zapewnia dostęp do chemicznych baz danych takich jak Reaxys, SciFinder, ABC-Chemistry : free chemical information, ACS American Chemical Society Publications. Biblioteka nazywana potocznie „Starą Chemią” posiada w swoich zbiorach 12 294 vol. książek oraz 10 765 vol. czasopism.

W związku z powiększaniem się księgozbioru, w 1973 roku otwarto drugą czytelnię chemiczną w budynku usytuowanym w alei Piastów 42 – nowszym, ale o zdecydowanie mniej klimatycznym wnętrzu. Nastąpił wówczas podział księgozbioru funkcjonujący do dnia dzisiejszego oraz zaczęły być używane określenia „Stara” i „Nowa Chemia”. Obie biblioteki działały od początku istnienia na zasadzie wolnego dostępu do zbiorów, za wyjąt-kiem cennych i popularnych pozycji, które znalazły miejsce w księgozbiorze podręcznym.

Na początku działalności „Stara Chemia” posiadała jedno pomieszczenie – obecną salę książek. Dodatkowe metry w postaci drugiej sali (czasopism) zostały pozyskane przed 1958 rokiem. Zasoby biblioteki dzięki dbałości i inicjatywie kolejnych kierowników systematycznie rosły, dlatego w 1980 roku dobudowano w czytelni czasopism antresolę.

Wysoki poziom obsługi studentów, pracowników naukowych, a także osób spoza uczelni placówka zawdzięcza świetnemu wykształceniu zespołu, który systematycznie podnosi swoje kwalifikacje.

A

ARTYKUŁY

Na przestrzeni lat biblioteka stała się miejscem, w którym niepodzielnie królujące książki i czasopisma posiadające tradycyjną formę musiały podzielić się przestrzenią, tak materialną jak i intelektualną, z nowoczesnością. W latach 90. XX wieku nastała panująca do dziś era komputeryzacji biblioteki. Obecnie placówka zapewnia dostęp do wielu baz dziedzinowych.

Mimo iż czas i technika pogalopowały w świetlaną przyszłość, czyniąc nasze życie lepszym, ciekawszym, łatwiejszym oraz bardziej kolorowym, nie można było tego

Sala książek w „Starej Chemii” Fot. A. Bajda

Sala czasopism w „Starej Chemii” Fot. A. Bajda

Antresola wraz z prowadzącymi na nią schodami w „Starej Chemii”

Fot. A. Arabczyk-Mosiewicz

samego powiedzieć o naszej urokliwej „Staruszce”. Nadgryziony zębem czasu wygląd i stan techniczny spędzał sen z powiek kolejnym kierownikom czyniącym starania o re-mont. Niestety bezskuteczne. W każdym miejscu pracy bardzo ważną rolę odgrywają zatrudnieni ludzie. To właśnie pracujące w „Starej Chemii” bibliotekarki dokładały zawsze starań, aby to nie wygląd pomieszczeń był najważniejszy, ale profesjonalizm, życzliwość i dbałość o użytkowników.

Odnosząc się do obsady biblioteki, warto wspomnieć, że liczebność pracowników ciągle ulegała wahaniom. Początkowo placówka była prowadzona przez jedną osobę, a później liczba osób w niej pracujących zwiększała się nawet do sześciu osób zatrudnio-nych jednocześnie. Niestety w ostatnich latach liczba etatów znacząco się zmniejszyła.

Efektem tych kadrowych zawirowań jest obecny dwuosobowy zespół, co przy istnieniu dwóch filii wymaga perfekcyjnej organizacji pracy.

Antresola Fot. A. Arabczyk-Mosiewicz

Sala książek Fot. A. Arabczyk-Mosiewicz

A

ARTYKUŁY

Po wieloletnich staraniach najstarsza specjalistyczna biblioteka wydziałowa docze-kała się jednak remontu. 15 lipca 2017 roku prace ruszyły pełną parą. Poniższe zdjęcia przedstawiają pomieszczenia przygotowane do remontu.

Remont objął wszystkie sale z wolnym dostępem do księgozbioru oraz przedsionek i pomieszczenie socjalne. Zaprojektowano między innymi renowację ścian i podłóg oraz wymianę instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej. Drewniane podłogi zostały wycyklino-wane, a w miejscu gdzie znajdowały się cegły, położono drewniane panele podłogowe.

W pozostałych pomieszczeniach podłogi zostały wyłożone wykładziną PVC. Wszystkie sufity oraz ściany zostały odświeżone i pomalowane. W trakcie remontu okazało się, że w projekcie przewidziano instalację tylko dwóch gniazd internetowych. Władze WTiICh pozytywnie przychyliły się do prośby o rozszerzenie prac remontowych o montaż 20 gniazd internetowych, a ponadto wyasygnowały dodatkową kwotę na zakup nowych regałów. Poniższe zdjęcia przedstawiają bibliotekę w trakcie remontu.

Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szcze-cinie zakupiła do odnawianej placówki stoliki pod komputery dla użytkowników, a także stoliki pod drukarki, pufy oraz elementy dekoracyjne.

Po remoncie zaczęła się żmudna praca nad ponownym ustawieniem księgozbioru.

Dzięki wsparciu koleżanek z Biblioteki Głównej, prace nad poprawnym uło-żeniem czasopism przebiegły szybko i sprawnie.

Remont biblioteki sfinansowano ze środków WTiICh. Pomieszczenia oddano do użytku 15 września 2017 roku, a obsłu-giwać czytelników zaczęto w połowie paź-dziernika. Poniższe zdjęcia przedstawiają bibliotekę po zakończonym remoncie.

Sala książek Fot. A. Arabczyk-Mosiewicz

Sala czasopism Fot. A. Arabczyk-Mosiewicz Antresola Fot. A. Arabczyk-Mosiewicz

Sala książek Fot. A. Bajda

Sala czasopism Fot. A. Bajda

A

ARTYKUŁY

W pachnącej nowością bibliotece już nie tylko fachowa, profesjonalna i życzliwa obsługa użytkowników, ale również wystrój wnętrza zapewnia komfortowe warunki do nauki. Praca w pięknych odświeżonych pomieszczeniach sprawia nam wiele satysfakcji i mobilizuje do dalszej ciężkiej pracy oraz ciągłego podnoszenia naszych kwalifikacji.

Jedynym problemem pozostaje tylko dwuosobowa kadra. Powoduje to trudności w za-pewnieniu ciągłości otwarcia obu bibliotek znajdujących się w dwóch różnych budynkach.

Antresola Fot. A. Bajda

Mirosława Różycka

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego

RESTRUKTURYZACJA SYSTEMU

W dokumencie Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski : biuletyn poświęcony sprawom bibliotek i czytelnictwa Pomorza Zachodniego. R.59, 2018 nr 2 (159) (Stron 25-31)