• Nie Znaleziono Wyników

- Stworzenie strategii i opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii

KONCEPCJA 1 - Stworzenie strategii i opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii rejestracyjnej dla Gierek.

Koszt opracowania Koncepcji 1 ………

……… % Koszt przekazania majątkowych

praw autorskich do Koncepcji 1 ………

Czas przygotowywania Koncepcji 1 w

roboczogodzinach Łączny koszt brutto realizacji KONCEPCJI 1

………

KONCEPCJA 2 - Stworzenie strategii i opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii rejestracyjnej dla Gierek.

Koszt opracowania Koncepcji 2 ………

………%

Łączny koszt brutto realizacji KONCEPCJI 2 ………

SUMA kosztów realizacji KONCEPCJI 1 i KONCEPCJI 2

………

słownie:

podpis osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania Agencji, pieczęcie

CENNIK USŁUG

L.p. Praca Jednostka

miary

Cena oferty w złotych brutto 1. Przygotowanie koncepcji animowanego banera HTML oraz banera

wzorcowego (mastera) na podstawie statycznej grafiki wiodącej 1 szt.

2. Przeformatowanie animowanego banera HTML na podstawie banera

wzorcowego (mastera) HTML 1 szt.

3. Zaprojektowanie statycznej grafiki wiodącej, np. do social mediów

(bez kosztów zakupu zdjęć) 1 szt.

4. Przeformatowanie pliku graficznego statycznego na podstawie grafiki

wiodącej 1 szt.

5. Przygotowanie koncepcji animowanego banera HTML, tzw. mastera

(bez kosztów zakupu zdjęć) 1 szt.

6. Zaprojektowanie reklamy typu cinemagraph na podstawie statycznej

grafiki wiodącej 1 szt.

7.

Przygotowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza i pliku emisyjnego dla animowanego formatu reklamowego o specyfikacji typowej dla konkretnego wydawcy (np. xhtml, videobacklayer)

1 szt.

8.

Przygotowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza i pliku emisyjnego animacji wideo (w formacie pionowym lub poziomym) o długości do 6 sekund

1 szt.

9.

Przygotowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza i pliku emisyjnego animacji wideo (w formacie pionowym lub poziomym) o długości do 15 sekund

1 szt.

10. Przygotowanie animacji wideo mp4 (w formacie pionowym lub

poziomym) o długości do 15 sekund na podstawie grafiki wiodącej 1 szt.

11.

Przygotowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza i pliku emisyjnego bumpera o długości 6 sekund, dedykowanego do wykorzystania w YouTube

1 szt.

12. Przygotowanie storyboardu do reklamy typu richmedia 1 szt.

13. Przygotowanie posta karuzelowego pod Facebook (5-7 kafelków) 1 szt.

14. Przygotowanie grafiki i kodu HTML mailingu na podstawie grafiki

wiodącej 1 szt.

15. Realizacja innych niesklasyfikowanych usług związanych

z realizacją Przedmiotu Zamówienia w zakresie „grafiki internetowej”

1 roboczogodz

ina (ryczałt) 16.

Realizacja innych niesklasyfikowanych usług związanych z realizacją Przedmiotu Zamówienia w zakresie „wideo i animacja”

Będąc upoważnionym/upoważnionymi* do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy niniejszym oświadczam/oświadczamy*, że:

− zapoznaliśmy się z Dokumentacją dla nr sprawy 727/DZK/2021 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

− zdobyliśmy konieczne i wyczerpujące informacje do przygotowania Oferty i wykonania Przedmiotu zamówienia.

− uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez czas wskazany w Dokumentacji dla nr sprawy 727/DZK/2021 tj. 90 (dziewięćdziesiąt) dni, licząc od upływu składania Ofert.

− warunki zawarte w Dokumentacji dla nr sprawy 727/DZK/2021, w tym postanowienia Umowy stanowiące Załącznik nr 5, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej Oferty do zawarcia bez zastrzeżeń Umowy o treści zgodnej z powyższym wzorem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

− Wyrażamy zgodę/Nie wyrażamy zgody* aby płatność z tytułu wynagrodzenia wypłacanego na podstawie Umowy była realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment)*.

Oświadczamy, że:

− znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłową realizację Umowy;

− jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi;

− posiadam/posiadamy* niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/dysponujemy* potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu zamówienia;

− nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, ani też nie ogłoszono upadłości i nie otwarto likwidacji ;

− dane zawarte w złożonym odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego/ zaświadczeniu z CEIDG/* są aktualne na dzień składania Oferty;

− zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną zawartą w Załączniku nr 10 do Dokumentacji oraz zrealizowaliśmy obowiązek, o którym mowa w pkt 14.2 Dokumentacji w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym Postępowaniu.

− zrealizujemy Przedmiot Zamówienia w terminie określonym w Dokumentacji dla nr sprawy 727/DZK/2021.

− ceny przez nas oferowane w okresie obowiązywania Umowy nie ulegną podwyższeniu.

W załączeniu przedkładamy:

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu (zgodnie z punktem 6.1 Dokumentacji):

a. Aktualny odpis (zaświadczenie) z Krajowego Rejestru Sądowego/ aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*

b. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Oferta będzie podpisana przez pełnomocnika c. Oświadczenie (Załącznik nr 4 do Dokumentacji)

d. Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 5 do Dokumentacji (bez załączników)

e. Wykaz zrealizowanych usług wg wzoru z Załącznika nr 6 do Dokumentacji (wraz z dokumentami referencyjnymi)

f. Wykaz osób dedykowanych do realizacji Przedmiotu Zamówienia wg wzoru z Załącznika nr 7 do Dokumentacji (wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie)

g. Wykaz klientów obsługiwanych przez Agencję wg wzoru z Załącznika nr 8 do Dokumentacji

h. Wykaz otrzymanych przez Agencję nagród (wg wzoru z Załącznika nr 9 do Dokumentacji) (dobrowolne) i. Odpowiedź na Zadanie Przetargowe wraz z Kosztorysami i opisaną strategią. Dokumenty przekazane z

wykorzystaniem:

☐ pendrive

☐ VDR

j. Aktualne zaświadczenie/oświadczenie własne* o terminowym realizowaniu zobowiązań publicznoprawnych wobec właściwych organów podatkowych

k. Aktualne zaświadczenie/oświadczenie własne* o terminowym realizowaniu należności z tytułu ubezpieczeń społecznych

l. Klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego (Załącznik nr 10 do Dokumentacji),

m. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 11 do Dokumentacji) (dobrowolne) (nieobligatoryjne).

podpis osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, pieczęcie

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Dokumentacji OŚWIADCZENIE AGENCJI

Będąc upoważnionym/upoważnionymi* do składania oświadczeń w imieniu Agencji w Postępowaniu prowadzonym pod nr 727/DZK/2021 oświadczam/oświadczamy*, że:

a) posiadam/posiadamy* uprawnienia do wykonywania działalności obejmującej Przedmiot Zamówienia;

b) posiadam/posiadamy* niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/dysponujemy* potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia;

c) zapoznałem/zapoznaliśmy* się z treścią istotnych postanowień Umowy, określonych w Załączniku nr 5 do Dokumentacji i wyrażam/y zgodę na zawarcie Umowy ramowej w brzmieniu zgodnym z powyższymi warunkami bez zastrzeżeń;

d) znajduję/znajdujemy* się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu Zamówienia;

e) terminowo realizuję/realizujemy* zobowiązania publicznoprawne wobec właściwych organów podatkowych i nie posiadam/nie posiadamy* wobec tych organów żadnych zaległości;

f) terminowo realizuję/realizujemy* zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie posiadam/nie posiadamy* wobec tego Zakładu żadnych zaległości.

W załączeniu przedkładam/przedkładamy parafowany wzór istotnych postanowień Umowy (bez załączników)

………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Agencji

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do Dokumentacji pieczęć Agencji

WYKAZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO AGENCJI (zgodnie z pkt. 5.1.3 Dokumentacji)

Będąc upoważnionym/ upoważnionymi* do składania oświadczeń w imieniu Agencji oświadczam / oświadczamy*, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat licząc do dnia składania Oferty, zrealizowaliśmy w Internecie ………..….. (wpisać min. 3) „nieszablonowe” (tj. wykorzystujące niestandardowe formaty internetowej reklamy) projekty tożsame z Przedmiotem Zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00* złotych brutto (każdy). Szczegółowe informacje na temat zrealizowanych projektów znajdują się w tabeli poniżej:

Lp. Nazwa kontrahenta i adres kontrahenta

Informacje o projekcie

Krótki opis projektu Termin wdrożenia projektu

Wartość brutto zrealizowanego

projektu

1.

2.

3.

W załączeniu przedstawiamy dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru, faktury wraz z potwierdzeniami płatności) potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w tabeli powyżej

Miejscowość, data podpis osoby/osób* upoważnionych do składania oświadczeń,

pieczęć

Załącznik nr 7 do Dokumentacji

pieczęć Agencji

WYKAZ OSÓB DEDYKOWANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zgodnie z pkt. 5.1.4. Dokumentacji)

Imię i nazwisko osoby dedykowanej do realizacji Przedmiotu Zamówienia

Funkcja, jaka będzie pełniona przy współpracy z Zamawiającym Zrealizowane projekty

Lp. Krótki opis zrealizowanej usługi, tożsamej z Przedmiotem Zamówienia Data realizacji usługi Funkcja pełniona w projekcie Klient (nazwa)

1

2

Powiązane dokumenty