Wprowadzanie zmian organizacyjnych w admini- admini-stracji publicznej przez propagatorów naukowej

W dokumencie Między urzędnikiem (Stron 71-102)

Ombyggnation Strandgårdens särskilda boende Taxefinansierade investeringar

Ombyggnad Ellös avloppsreningsverk

2. Viktig samhällsfunktion Skattefinansierade investeringar

Förstärkningsåtgärder ån i Henån etapp 2 Ny förskola Svanesund

Ombyggnation av Ågårdens särskilda boende till LSS-boende och psykiatriboende

Inriktningsbudget 2021 med plan för 2022-2023

41 Taxefinansierade investeringar

VA-länk väst/broledning, en land- och sjöledning mellan Mollösund, Barrevik och Hälleviksstrand och Ellös för att stänga avloppsreningsverken i Mollösund, Barrevik och Hälleviksstrand när Ellös

avloppsreningsverk byggts om.

3. Strategisk

Skattefinansierade investeringar Strategiska markinköp

Bro Strandvägen – Kaprifolvägen Taxefinansierade investeringar

Åtgärder på Månsemyr återvinningscentral enligt ÅVC-utredning 4. Övrigt

Utbyggnad av Vindön till verksamhetsområde för VA

EXPLOATERINGAR

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, vatten och avlopp samt elanläggningar med mera.

Framtagande tomter för försäljning genom exploateringsprojekt består av olika faser. Orust kommun har valt att följa upp exploateringsprojekten utifrån fyra faser, planering och förstudie, projektering,

genomförande och försäljning. Från och med 2019 bytte kommunen redovisningsprincip på grund av ändrad lagstiftning. Det gäller utgift för detaljplaner som redovisas i resultaträkningen det år utgiften är hänförlig till istället för som tidigare i anskaffningsvärdet för tomten på balansräkningen. Totalt anskaffningsvärde för tomter inom pågående exploateringsprojekt uppgick 2019 till 19,4 mnkr.

Planerings- och förstudiefasen; här arbetar kommunen med att ta fram planprogram och detaljplaner samt göra utredningar för exempelvis arkelogi. Alla utgifter och inkomster i denna fas ska redovisas i resultaträkningen. Budget för arbete kring detta ligger i sektor Samhällsutvecklings driftbudget. I budget 2021 uppgår budget för detaljplaner för exploateringsprojekt till 2,9 mnkr.

Projektering; nu är det bestämt vad som ska byggas eller konstrueras och utgifterna för projekteringar redovisas främst i investeringsprojekt. I denna fas omklassificeras även eventuellt mark till

exploateringsområdet från markreserv. Budget för arbete i denna fas ligger främst i investeringsbudgeten för perioden.

Genomförande; flera investeringsprojekt kan pågå samtidigt inom respektive exploateringsområde, exempelvis byggs vägar, belysning, gång- och cykelvägar. Utgifter som inte får räknas som

anskaffningsvärde för tomten redovisas som kostnad i resultaträkningen (driftskostnad). Budget för nödvändiga investeringar finns i investeringsbudgeten som återfinns i balansbudget och

kassaflödesbudgeten där exploateringsbudget för arbete med mark för iordningställande av tomter finns.

Försäljning; här redovisas försäljningsinkomster per tomt med avdrag för anskaffningsvärdet för tomten samt eventuella försäljningsomkostnader. Redovisning av tomtförsäljning och markanvisningar redovisas i resultaträkningen som försäljning fastigheter, mark och tomter.

I de flesta exploateringsprojekt befinner sig verksamheten just nu i planerings- och förstudiefasen.

Under 2020 har vissa områden prioriterats och dessa är utan prioriteringsordning:

- Dalby där planprogrammet ska arbetas fram för att sedan gå vidare med markanvisningar inom området.

- Åvägen där detaljplan beräknas kunna antas i slutet av 2020. Genomförandet av planen förväntas starta 2021.

Inriktningsbudget 2021 med plan för 2022-2023

42

- Lunden/Bön. Detaljplan klar. Återstår framtagande av verksamhetstomter samt tillfartsväg och VA.

- Mollösund hamnområde. Färdigställ detaljplan

- Svanesund centrum- Färdigställ detaljplan norr om Färjevägen där en förskola planeras och markanvisning för bostäder.

- Henån centrum. Efter att planprogrammet är klart så prioriteras detaljplan för område söder om Röravägen.

- Svanesund Ängås, färdigställ planprogram under 2020 - Varekil/Lundby, detaljplan arbetas fram

- Fritidshusplaner- Omarbeta detaljplaner för fritidshusområde så att de kan godkännas för åretruntboende. Beräknas vara klart våren 2022.

- Hälleviksstrand och Edshultshall, färdigställ planprogram

Inriktningsbudget 2021 med plan för 2022-2023

43

RÄKENSKAPER

Resultatbudget

Resultatbudgeten visar de totala intäkterna och kostnaderna för kommunens samtliga nämnder och verksamheter.

Av resultatbudgeten framgår också skatteintäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning samt finansiella intäkter och kostnader. Summan av samtliga poster summerar till årets resultat.

Balansbudget

Balansbudgeten visar planen för hur kommunens tillgångar förändras samt hur de finansieras. Det egna kapitalet utgör kommunens förmögenhet och definieras som tillgångar minus avsättning och skulder. Tillgångar ökar i takt med att kommunen investerar i lokaler, anläggningar och infrastruktur samt minskar i takt med avskrivningarna. Det egna kapitalet ökar med årets resultat. Upplåning ökar de långfristiga skulderna.

Resultatbudget Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2020 2021 2022 2023

Verksamheternas intäkter 344,4 339,2 345,8 358,0

Verksamheternas kostnader -1 286,6 -1 298,7 -1 314,3 -1 355,5

Återlagda kapitalkostnader (internränta) 17,1 12,3 12,8 13,5

Verksamheternas nettokostnader -925,2 -947,2 -955,7 -984,0

Skatteintäkter 800,2 787,6 806,2 830,3

Generella statsbidrag 157,5 182,7 181,4 183,4

Välfärdsmiljarderna, flyktingvariabler 2,2 0,0 0,0 0,0

Finansiella intäkter 2,4 1,4 1,4 1,5

Finansiella kostnader -12,0 -10,5 -11,0 -12,0

Resultat före extraordinära poster 25,2 14,0 22,3 19,2

Årets resultat 25,2 14,0 22,3 19,2

Balansbudget Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2020 2021 2022 2023

Anläggningtillgångar 1 420,1 1 458,1 1 594,5 1 684,3

Omsättningstillgångar 223,0 212,9 214,7 217,9

Summa tillgångar 1 643,1 1 671,0 1 809,2 1 902,3

Eget Kapital 346,9 360,9 383,2 402,4

Avsättningar 118,7 114,2 119,8 130,1

Långfristiga skulder 1 042,7 1 056,6 1 172,5 1 246,4

Kortfristiga skulder 134,9 139,3 133,7 123,4

Skulder och avsättningar 1 296,3 1 310,1 1 426,0 1 499,9

Summa eget kapital, avsättningar & skulder 1 643,2 1 671,0 1 809,2 1 902,3

Inriktningsbudget 2021 med plan för 2022-2023

44 Kassaflödesbudget

Från resultatbudgeten överförs i princip årets resultat till kassaflödesanalysen. Denna visar samtliga in- och utbetalningar avseende den löpande verksamheten, investerings- och exploateringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Av kassaflödesanalysen framgår också förändringen av de likvida medlen från årets början till årets slut. Med likvida medel menas kommunens bankkonto, kontanta medel samt kortfristiga placeringar.

Kassaflödesbudget Budget Budget Plan Plan

(mnkr) 2020 2021 2022 2023

Årets resultat 25,2 14,0 22,3 19,2

Avskrivningar 61,6 63,5 65,5 68,6

Summa löpande vht före förändring av kapitalbindni 86,7 77,5 87,8 87,8

Summa förändring av kapitalbindning 0,0 0,0 0,0 0,0

Medel från den löpande verksamheten 86,7 77,5 87,8 87,8

Investeringar, skattefinansierade -170,0 -100,0 -195,0 -150,0

Exploateringskostnad pågående projekt (netto) -16,7 -2,5 -2,5 -2,5

Prisfaktor 2021-2023 -3,3 -1,5 -6,9 -8,4

Medel från investeringsverksamheten (netto) -190,0 -104,0 -204,4 -160,9

Omsättning lån 105,0 205,0 100,0 95,0

Nyupplåning 76,0 5,0 107,0 65,0

Förutbetalda anslutningsavgifter Vatten och avlopp 5,5 8,9 8,9 8,9

Minskning långfristiga skulder/Amortering/Omsättning -105,0 -205,0 -100,0 -95,0

Finansieringsverksamheten 81,5 13,9 115,9 73,9

Årets kassaflöde -21,7 -12,6 -0,7 0,8

Likvida medel vid årets början 6,0 28,5 15,9 15,2

Likvida medel vid årets slut -15,7 15,9 15,2 15,9

Inriktningsbudget 2021 med plan för 2022-2023

45

W dokumencie Między urzędnikiem (Stron 71-102)