• Nie Znaleziono Wyników

---

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 30.06.2014 r. wynoszą 29.615.346,33 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 13.299.562,55 zł.

Realizacja planowanych wydatków stanowi 44,91 %.

Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2014 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 1.028.637,88 zł na plus.

Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych :

Rodzaj wydatku Plan Wykonanie %

Wydatki ogółem 29.615.346,33 13.299.562,55 44,91

z tego :

- wydatki bie ce 22.203.430,33 11.194.807,04 50,42

- wydatki maj tkowe 7.411.916,00 2.104.755,51 28,40

Struktura wydatków gminy na 30.06.2014 r. przedstawia się następująco Ś

Wyszczególnienie Plan % Wykonanie %

Wydatki ogółem w tym :

29.615.346,33 100,00 13.299562,55 100,00

Wydatki bieżące 22.203.430,33 74,97 11.194.807,04 84,17

Wydatki majątkowe 7.411.916,00 25,03 2.104.755,51 15,83

Struktura wydatków bieżących gminy na 30.06.2014 r. przedstawia się następująco Ś

Wyszczególnienie Wykonanie %

Wydatki bie ce

z tego 11 194 807,04 100,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5 157 640,62 46,07

Wydatki na obsługę długu 34 424,72 0,31

wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 777 724,21 15,88

Dotacje 852 384,11 7,61

Pozostałe wydatki bieżące 3 372 633,38 30,13

Z wydatkowanej w I półroczu 2014 r. kwoty 13.299.562,55 zł na poszczególne zadania przypadają następujące rodki Ś

Dział Ś ŃńŃ R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynosz 537.461,23 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 528.334,8ń zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,30 %.

- Izby rolnicze -

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych –

przekazano 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych

tj. na plan 19.000,00 zł przekazano 9.873,58 zł tj. 51,97 % / odprowadzono 2 % wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 31.05.2014 r. /

Wpływy uzyskane z podatku rolnego w miesiącu czerwcu zostaną rozliczone do Izb Rolniczych przy rozliczeniu następnej raty podatku.

- pozostała działalno ć -

- w ramach zadań zleconych na zwrot czę ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym w 2014 r. na plan 518.461,23 zł wydatkowano kwotę 518.461,23 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.400,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 587,52

- składki na Fundusz Pracy 83,31

- zakup materiałów i wyposażenia 4.271,47

- zakup usług pozostałych 1.386,60

- delegacje 117,01

- różne opłaty i składki 508.295,32

- szkolenia pracowników 320,00

Dział Ś 6ŃŃ T R A N S P O R T I Ł C Z N O Ć

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynosz 4.291.620,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 568.002,65 zł.

Realizacja wydatków wynosi 13,24 %.

- Rady Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Poprawa dostępno ci komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulicŚ Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzyniu”. Zgodnie z podpisaną Umową pomoc finansowa zostanie udzielona

w wysoko ci 462.530,-zł.

rodki zostaną przekazane przez Gminę w II półroczu 2014 r.

- w zakresie utrzymania dróg gminnych –

- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 173.737,81 zł na plan 371.021,00 zł tj. 46,83 %.

Kwotę tę wykorzystano na Ś

- zimowe utrzymanie dróg, zakup kruszywa, inne drobne zakupy 24.112,25

- remonty nawierzchni dróg 1.254,60

- transport, drobne roboty drogowe, zimowe utrzymanie dróg,

koszenie poboczy dróg 148.098,96

- różne opłaty i składki 272,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego w roku 2Ńń4

- Sołectwo Kąkolewice – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 5.185,77 zł na plan 5.186,00 zł tj. 100,00 %,

- Sołectwo Ostrówki – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 5.200,00 zł na plan 8.488,00 zł tj. 61,26 %,

- Sołectwo Prosna – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 0,00 zł na plan 9.000,00 zł tj. 0,00 %,

- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Remont, utwardzenie, profilowanie dróg oraz zakup materiałów – 2.814,00 zł na plan 21.487,00 zł tj. 13,10 %,

- Sołectwo Wyszynki - Lepsze drogi – remont, utwardzanie, profilowane oraz zakup materiałów – 10.359,38 zł na plan 10.360,00 zł tj. 99,99 %.

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 394.264,84 zł na plan 3.458.069,00 zł tj. 11,40 % z tego przypada na :

- budowę chodnika w m. Wyszyny – 0,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 0,00 %,

- poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzyniu poprzez budowę ulicŚ Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulicŚ Le nej, Chodzieskiej – 8.000,00 zł na plan 2.320.000,00 zł tj. 0,34 %,

- przebudowę dróg gminnych na osiedlu Wierzbowym w Budzyniu – 25.140,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 83,80 %,

Na realizację zadania pn. „Poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzyniu poprzez budowę ulicŚ Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulicŚ Le nej, Chodzieskiej” została przyznana dotacja celowa w wysoko ci 871.308,00 zgodnie z podpisaną Umową zł w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępno ć-Rozwój” oraz udzielona pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego w wysoko ci 250.000,00 zł.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 201512P w Pro nie” Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na kwotę 86.000,-zł.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzyniu o . Piaski – Etap II” Gmina Budzyń podpisała Umowę Pożyczki z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund w Warszawie na kwotę 550.000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi równowarto ć wskaźnika WIBOR

3-miesięcznego w stosunku rocznym, obliczane w danym okresie czasu od kwoty wykorzystanej pożyczki jednak nie mniej niż 3 punkty procentowe, aktualnie wynosi 3 % w stosunku rocznym.

Spłata pożyczki jest następująca Ś - rok 2015 – kwota – 129.411,78 zł - rok 2016 – kwota – 129.411,76 zł - rok 2017 – kwota – 129.411,76 zł - rok 2018 – kwota – 129.411,76 zł - rok 2019 – kwota – 32.352,94 zł

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego w roku 2Ńń4

- Sołectwo Brzekiniec – Przebudowa chodnika-dofinansowanie zadania – 0,00 zł na plan 12.987,00 zł tj. 0,00 %,

- Sołectwo Podstolice – Przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w Podstolicach-dofinansowanie zadania - 0,00 zł na plan 15.082,00 zł tj. 0,00 %,

- Sołectwo Wyszyny – Budowa chodnika-dofinansowanie zadania - 0,00 zł na plan 20.000,00 zł tj. 0,00 %.

Dział Ś 7ŃŃ ż O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynosz 262.714,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 84.6ń6,2ń zł.

Realizacja wydatków wynosi 32,21 %.

- gospodarka gruntami i nieruchomo ciami –

- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami wydatkowana została kwota 79.494,56 zł na plan 209.200,00 zł tj. 38,00 %.

Kwota ta została wydatkowana głównie na Ś

- wynagrodzenia bezosobowe 236,00

- zakup węgla, materiałów do remontów 22.810,34

- opłata za energię, gaz 8.399,13

- zakup usług remontowych 21.323,75

- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomo ci, podział działek, założenie

ksiąg wieczystych, drobne usługi 12.719,38

- różne opłaty i składki 11.978,96

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.027,00 - wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 0,00 zł na plan 6.000,00 zł tj. 0,00 %

z przeznaczeniem na :

- wykup gruntów na potrzeby gminy

- pozostała działalno ć -

- w ramach wydatków bieżących na plan 17.000,00 zł, zrealizowano 4.121,65 zł tj. 24,25 % z tego na :

- opłata za energię w domu przedpogrzebowym 715,27

- zakup drobnych usług 421,89

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku

sądowego 2.984,49

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 1.000,00 zł na plan 30.514,00 zł tj. 3,28 % z tego przypada na :

- zagospodarowanie terenu przy domu przedpogrzebowym – 0,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 0,00 %.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego w roku 2Ńń4

- Sołectwo Budzyń – Zagospodarowanie terenu przy domu przedpogrzebowym – 1.000,00 zł na plan 20.514,00 zł tj. 4,87 %.

Dział Ś 7ńŃ D Z I A Ł A L N O Ć U S Ł U ż O W A

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynosz 75.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 35.998,70 zł.

Realizacja wydatków wynosi 48,00 %.

- w ramach wydatków bieżących na plan 75.000,00 zł zrealizowano 35.998,70 zł tj. 48,00 % z tego na :

- opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego, zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.

Dział Ś 75Ń A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynosz 3.287.099,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 1.255.400,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi 38,19 %.

- z wydatkowanej ogółem kwoty Ś

- 92.036,26 zł na plan 177.419,00 zł tj. 51,88 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludno ci i obrony cywilnej w tym rodki z dotacji na zadania zlecone 32.755,84 zł.

Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia 3 pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem wiadczeń socjalnych.

- 40.491,00 zł na plan 90.000,00 zł tj. 44,99 % stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy

- 1.036.974,03 zł na plan 2.862.300,00 zł tj. 36,23 % stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej

- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem wiadczeń socjalnych w wysoko ci 772.409,99 zł.

- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 247.977,06 zł z tego na Ś

- wiadczenia BHP 553,52

- wpłaty na PFRON 5.023,00

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 14.000,00

- zakupy znaków pocztowych, rodków czysto ci, druków, materiałów

biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw 43.209,66

- zakup książek, czasopism 503,71

- opłata za energię, gaz i wodę 26.871,95

- zakup usług remontowych 2.096,56

- abonament radiowy, naprawa sprzętu, wywóz nieczysto ci, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne

naprawy, prowizja bankowa 82.780,27

- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.956,47

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3.701,43

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.859,33

- delegacje pracowników, ryczałty 16.569,10

- ubezpieczenia mienia, składki 18.481,00

- podatek od nieruchomo ci 14.406,00

- pozostałe podatki 2.615,00

- podatek VAT 2.506,10

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.133,96

- szkolenia pracowników 8.710,00

- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 3.690,00 zł na plan 750.000,00 zł tj. 0,49 % z tego przypada na :

- usprawnianie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń – 3.690,00 zł

- 77.962,93 zł na plan 147.380,00 zł tj. 52,90 % stanowi pozostała działalno ć z tego na Ś - składki członkowskie do związków gmin - 1.267,56 zł

- diety sołtysów – 23.900,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – 16.067,77 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 493,01 zł

- prowizja za inkaso opłaty targowej i obsługę domu przedpogrzebowego – 2.710,83 zł - zakup materiałów i usług pozostałych – 19.386,16 zł

- pozostałe składki do stowarzyszeń – 14.137,60 zł

Dział Ś 75ń U R Z D Y N A C Z E L N Y C H O R ż A N Ó W W Ł A D Z Y P A S T W O W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W A O R A Z S D O W N I C T W A

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynosz 14.245,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 13.409,22 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,13 %.

- w ramach zadań zleconych zostały przyznane dotacje celowe na :

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.410,00 zł. W I półroczu 2014 r.

wydatkowano kwotę 574,22 zł tj. 40,72 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 12.835,00 zł z przeznaczeniem na Ś diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych i koordynatora w gminie, zakup materiałów i usług dla obwodowych komisji wyborczych, delegacje.

Dział Ś 754 B E Z P I E C Z E S T WO P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O A R O W A

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynosz 390.589,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 108.401,32 zł.

Realizacja wydatków wynosi 27,75 %.

- Komendy wojewódzkie Policji –

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – na plan 35.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %

W I półroczu 2014 r. nie dokonano wpłaty na fundusz celowy na zakup dwóch radiowozów oznakowanych dla potrzeb KPP w Chodzieży, ze wskazaniem na Komisariat Policji

w Margoninie, obsługujący Gminy Ś Margonin i Budzyń.

- Komendy powiatowe Policji –

z zaplanowanej kwoty 12.200,00 zł wydatkowano kwotę 12.195,94 zł tj. 99,97 % na zakup nagród na Turniej Wiedzy Prewencyjnej.

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %

W I półroczu 2014 r. nie dokonano wpłaty na fundusz celowy na zakup sprzętu.

- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w I półroczu 2014 r.

96.188,16 zł na plan 330.889,00 zł tj. 29,07 %

Na wydatki bieżące w kwocie 96.188,16 zł składają się Ś

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych-ekwiwalent za udział osób w akcjach

ratowniczych, delegacje 21.304,12

- składki ZUS 863,60

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 12.468,59

- zakup paliwa, czę ci, nagród na zawody, drobnych materiałów 13.409,62

- opłata za energię, gaz, wodę 23.967,77

- zakup usług remontowych 11.961,33

- zakup usług zdrowotnych 880,00

- naprawa sprzętu, inne drobne usługi 2.330,26

- zakup usług dostępu do sieci Internet 645,25

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej

publicznej sieci telefonicznej 475,42

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej

sieci telefonicznej 250,20

- ubezpieczenie samochodów i strażaków 7.632,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego w roku 2Ńń4

- Sołectwo Prosna – Zakup wyposażenia dla OSP Prosna – 0,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 0,00 %, - Sołectwo Dziewoklucz – Remont remizy OSP – 5.888,90 zł na plan 5.889,00 zł tj. 100,00 %, - Sołectwo Nowe Brzeźno – Remont remizy OSP-dofinansowanie zadania – 0,00 zł na plan 11.000,00 zł tj. 0,00 %,

- na inwestycje wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 60.000,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :

- termomodernizację budynku OSP w Wyszynach – 0,00 zł na plan 60.000,00 zł tj. 0,00 %.

- zarządzanie kryzysowe –

na plan 1.500,00 zł wydatkowano kwotę 17,22 zł tj. 1,15 % z przeznaczeniem na :

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

- pozostała działalno ć –

na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn.”Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń” na kwotę 1.000,00 zł.

W I półroczu 2014 r. kwota nie została przekazana i wykorzystana.

Dział Ś 757 O B S Ł U ż A D Ł U ż U P U B L I C Z N E ż O

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynosz 160.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 34.424,72 zł.

Realizacja wydatków wynosi 21,52 %.

- na obsługę długu gminy zaplanowano rodki w kwocie 160.000,00 zł W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 34.424,72 zł tj. 21,52 % planu.

Są to prowizje i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych oraz od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.

Dział Ś 758 R Ó N E R O Z L I C Z E N I A

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynosz 91.000,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz Ń,00 zł.

Realizacja wydatków wynosi Ń,ŃŃ %.

W budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy:

- ogólna na wydatki bieżące w kwocie 36.000,00 zł - celowa na :

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.000,00 zł.

Dział Ś 8Ńń O W I A T A I W Y C H O W A N I E

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynosz 10.237.391,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 5.202.129,14 zł.

Realizacja wydatków wynosi 5Ń,8ń %.

- planowane wydatki na o wiatę i wychowanie należy rozgraniczyć na rodki Ś

Rodzaj rodków Kwota %

- z dotacji na zadania własne 397.422,00 3,88

- samorządowe 3.142.063,00 30,69

- z subwencji ogólnej czę ci o wiatowej 6.697.906,00 65,43

Razem 10.237.391,00 100,00

Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące rodki Ś

Rodzaj zadania Kwota %

- prowadzenie Szkół Podstawowych 1.959.374,21 37,66

- prowadzenie Przedszkoli 1.038.268,22 19,96

- prowadzenie Gimnazjum 1.481.420,07 28,48

- dowożenie uczniów do szkół 178.839,16 3,44

- zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 178.263,73 3,42

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13.892,92 0,27

- stołówki szkolne i przedszkolne 352.070,83 6,77

Razem 5.202.129,14 100,00

- prowadzenie Szkół Podstawowych -

na plan 3.871.210,00 zł wydatkowano kwotę 1.959.374,21 zł tj. 50,61 %.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz wiadczeń socjalnych przypada kwota 1.638.340,01 zł tj. 83,62 % kwoty wydatkowanej,

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 321.034,20 zł tj. 16,38 % kwoty wydatkowanej na : - wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli 90.976,10

- stypendia dla uczniów 9.960,00

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.680,02

- zakup węgla, rodków czysto ci, art. gospodarczych i papierniczych 39.463,02

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 5.237,96

- opłata za energię, gaz, wodę 149.561,76

- zakup usług remontowych 1.783,50

- zakup usług zdrowotnych 239,00

- wywóz nieczysto ci, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, przeglądy 16.521,04

- zakup usług dostępu do sieci Internet 915,58

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.932,42

- delegacje, ryczałty 1.622,30

- ubezpieczenie budynków i sprzętu 1.141,50

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego w roku 2Ńń4

- Sołectwo Budzyń – Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzyniu – 0,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 0,00 %.

- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 0,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :

- zakup sprzętu

- prowadzenie Przedszkoli -

na plan 2.030.273,00 zł wydatkowano kwotę 1.038.268,22 zł tj. 51,14 % na :

- wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz wiadczeń Socjalnych przypada kwota 870.101,48 zł tj. 83,80 % kwoty wydatkowanej,

- wydatki bieżące przypada kwota 168.166,74 zł tj. 16,20 % kwoty wydatkowanej na :

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11.344,04 - wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli 37.279,40

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 10.550,00

- zakup węgla, rodków czysto ci, art. papierniczych i gospodarczych 29.169,65

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 7.751,87

- opłata za energię, gaz, wodę 56.004,32

- zakup usług zdrowotnych 125,00

- wywóz nieczysto ci, usługi kominiarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe 11.948,37

- zakup usług dostępu do sieci Internet 880,25

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.644,39

- delegacje 899,45

- ubezpieczenie budynków 570,00

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego w roku 2Ńń4

- Sołectwo Budzyń – Zakup wyposażenia dla Przedszkola – 0,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 0,00 %.

- Sołectwo Prosna – Zakup wyposażenia dla Oddziału Przedszkolnego w Pro nie – 0,00 zł na plan 500,00 zł tj. 0,00 %.

- prowadzenie Gimnazjum -

na plan 2.870.427,00 zł wydatkowano kwotę 1.481.420,07 zł tj. 51,61 %.

- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz wiadczeń socjalnych przypada kwota 1.214.076,71 zł tj. 81,95 % kwoty wydatkowanej.

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 267.343,36 zł tj. 18,05 % kwoty wydatkowanej na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli 61.855,39

- stypendia dla uczniów 11.500,00

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 17.175,00

- zakup art. papierniczych i gospodarczych 23.649,69

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 9.957,00

- opłata za energię, gaz, wodę 112.408,89

- zakup usług zdrowotnych 90,00

- udział w zawodach, wywóz nieczysto ci, usługi kominiarskie, opłaty RTV 23.299,41

- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.053,03

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w

stacjonarnej sieci telefonicznej 931,35

- delegacje, ryczałty 1.424,10

- ubezpieczenie budynku i sprzętu 1.999,50

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego w roku 2014

- Sołectwo Budzyń – Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum – 1.500,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 100,00 %.

- dowożenie uczniów do szkół -

na plan 378.410,00 zł wydatkowano kwotę 178.839,16 zł tj. 47,26 % na :

- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi 1.419,56

- koszty opiekunów dzieci 7.846,00

- zakup paliwa i drobnych materiałów 29.245,45

- koszty dowozu dzieci 138.099,15

- ubezpieczenie 2.229,00

- prowadzenie Gminnego Zakładu O wiaty -

na plan 374.159,00 zł wydatkowano kwotę 178.263,73 zł tj. 47,64 % z tego na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz wiadczeń socjalnych przypada kwota 157.600,63 zł.

- wydatki bieżące przypada kwota 20.663,10 zł

- zakup art. papierniczych i gospodarczych 6.203,51

- opłata za energię, gaz, wodę 3.699,99

- zakup usług zdrowotnych 40,00

- wywóz nieczysto ci usługi kominiarskie, opłaty RTV 5.125,85

- zakup usług dostępu do sieci Internet 328,46

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w

stacjonarnej sieci telefonicznej 629,91

- czynsz za wynajem pomieszczeń 2.716,74

- delegacje, ryczałt 1.386,64

- ubezpieczenie 332,00

- szkolenia pracowników 200,00

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –

na plan 21.831,00 zł wydatkowano kwotę 13.892,92 zł tj. 63,64 %

- na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 352.070,83 zł tj. 50,94 % na plan 691.081,00 zł.

Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz wiadczeń socjalnych 187.809,58 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowi kwota 164.261,25 zł.

Przeznaczona została ona na zakup artykułów gospodarczych, zakup rodków żywno ci, zakup usług zdrowotnych.

Dział Ś 85ń O C H R O N A Z D R O W I A

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynosz 300.070,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 46.674,21 zł.

Realizacja wydatków wynosi 15,55 %.

- na zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 0,00 %

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 46.674,21 zł na plan 297.070,00 zł tj. 15,71 % z tego na :

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z przeznaczeniem na zakup usług w O rodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych 1.914,00

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje 1.121,65

- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów

zlecenie 16.740,00

- zakup niezbędnych rodków w celu utrzymania wietlic 12.094,41

- zakup rodków żywno ci 1.290,34

- zakup energii, wody 766,22

- zakup usług remontowych 1.046,73

- programy terapeutyczne, inne drobne usługi 10.940,14

- zakup usług dostępu do sieci Internet 451,17

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 309,55

- na inwestycje wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 160.070,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :

- rozbudowę Stanicy Agroturystycznej o węzeł sanitarny.

Plan wydatków został zwiększony o nie wykorzystane rodki z roku 2013 w wysoko ci 60.070,00 zł.

Dział Ś 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A

Wydatki planowane na 30.06.2014 r. wynosz 4.185.065,00 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 2.090.131,87 zł.

Realizacja wydatków wynosi 49,94 %.

Z planowanej i wydatkowanej na pomoc społeczną kwoty przypadają następujące rodki Ś

- z dotacji na zadania własne 196.142,00 4,69 105.822,35 5,06

- ze rodków samorządowych 1.131.679,00 27,04 567.130,19 27,13 - z dotacji na zadania z zakresu

administracji rządowej 2.857.244,00 68,27 1.417.179,33 67,81

RAZEM 4.185.065,00 100,00 2.090.131,87 100,00

- placówki opiekuńczo – wychowawcze –

na plan 10.000,00 zł wydatkowano 2.568,10 zł tj. 25,68 %

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w I półroczu 2014 r. wynosi 273.166,22 zł tj. 50,79 % na plan 537.800,00 zł z tego na :

- wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz wiadczeń Socjalnych 165.912,85 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 107.253,37 zł to Ś

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 938,00

- zakup rodków czysto ci, art. biurowych i gospodarczych 6.392,91

- zakup rodków żywno ci 72.644,67

- opłata za energię, gaz, wodę 13.780,37

- zakup usług remontowych 6.538,00

- zakup usług zdrowotnych 657,00

- obsługa bankowa, wywóz nieczysto ci, inne drobne usługi 5.047,22 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w

stacjonarnej sieci telefonicznej 368,04

- delegacje 25,07

- ubezpieczenie budynków i sprzętu 862,09

- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 26.043,07 zł na plan 55.000,00 zł tj. 47,35 %

- rodziny zastępcze –

na plan 20.000,00 zł wydatkowano 4.017,50 zł tj. 20.09 %

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -

na plan 2.000,-zł wydatkowano kwotę 137,07 zł tj. 6,85 % z tego na : zakup materiałów oraz delegacje

- wspieranie rodziny -

na plan 62.249,00 zł wydatkowano kwotę 15.738,03 zł tj. 25,28 % z tego na : - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.949,04 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.950,34 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.909,08 zł - składki na Fundusz Pracy – 257,13 zł

- delegacje – 672,44 zł

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 27.039,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". W I półroczu dotacja nie została wykorzystana.

- w ramach zadań zleconych :

na wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan

2.775.625,00 zł wydatkowano kwotę 1.379.373,93 zł tj. 49,70 % z tego na : - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.120.080,20 zł

- fundusz alimentacyjny – 174.335,71 zł

- wynagrodzenie i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz wiadczeń Socjalnych – 78.870,70 zł

- zakup usług pozostałych – 1.569,72 zł

- odsetki od wypłaconych wiadczeń pielęgnacyjnych – 4.517,60 zł

- w ramach rodków gminy :

na wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 17.580,00 zł wydatkowano kwotę 6.802,41 zł tj. 38,69 % z tego na :

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci – 201,60 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.265,20 zł - zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł

- zakup usług pozostałych – 3.701,31 zł - delegacje – 55,90 zł

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci – 98,40 zł

- szkolenia pracowników – 1.380,00 zł.

- w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 15.216,00 zł

wydatkowano kwotę 4.205,40 zł tj. 27,64 %.

- w ramach dotacji na zadania własne na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za

- w ramach dotacji na zadania własne na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za

Powiązane dokumenty