• Nie Znaleziono Wyników

I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D E T U. ż M I N Y B U D Z Y

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D E T U. ż M I N Y B U D Z Y"

Copied!
95
0
0

Pełen tekst

(1)

28 lipca 2014 roku.

I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U

W Y K O N A N I A B U D E T U ż M I N Y B U D Z Y

Z A I P Ó Ł R O C Z E 2014 R O K U

(2)

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania Bud etu żminy Budzy za I półrocze 2014 roku.

Rada Gminy Budzyń Uchwałą Nr XXXII/232/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. uchwaliła budżet gminy na 2014 rok.

Wielko ć budżetu po stronie dochodów została skalkulowana na kwotę 25.306.807,-zł.

DOCHODY BIE CE 24.374.121 96,31

z tego na :

- dotacje i rodki celowe 3.059.284 12,09

w tym :

- rodki z UE 61.937 0,24

- na zadania własne 135.777 0,53

- na zadania z zakresu administracji rządowej 2.861.570 11,31

- subwencj ogóln 8.015.445 31,67

w tym :

- czę ć wyrównawcza 1.309.135 5,17

- czę ć o wiatową 6.706.310 26,50

- dochody własne 13.298.673 52,55

w tym :

- pozostałe dochody 805.180 3,18

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.935.899 23,45

- podatki i opłaty 6.558.313 25,92

DOCHODY MAJ TKOWE 932.686 3,69

z tego na :

- dotacje i rodki celowe 861.736 3,41

w tym :

- z funduszy celowych 61.736 0,25

- wpływy z tytułu pomocy finansowej 250.000 0,99

- rodki z UE 550.000 2,17

- dochody własne 70.950 0,28

w tym :

- ze sprzedaży majątku 70.000 0,28

RAZEM 25.306.807 100,00

W przeciągu okresu objętego informacją budżet gminy po stronie dochodów wzrósł o 12,69 % to jest o kwotę 3.210.808,33 zł i aktualnie wynosi 28.517.615,33 zł.

(3)

W wyniku powyższych zmian udział poszczególnych dochodów w ogólnym budżecie gminy przedstawia się następująco Ś

DOCHODY BIE CE 26.324.159,33 92,31

z tego na :

- dotacje i rodki celowe 4.203.797,33 14,74

w tym :

- na podstawie porozumień 60.627,10 0,21

- rodki z UE 61.937,00 0,22

- na zadania własne 621.964,00 2,18

- na zadania z zakresu administracji rządowej 3.459.269,23 12,13

- subwencj ogóln 8.007.041,00 28,08

w tym :

- czę ć wyrównawcza 1.309.135,00 4,59

- czę ć o wiatową 6.697.906,00 23,49

- dochody własne 14.113.321,00 49,49

w tym :

- pozostałe dochody 1.006.809,00 3,53

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.935.899,00 20,82

- podatki i opłaty lokalne 7.170.613,00 25,14

DOCHODY MAJ TKOWE 2.193.456,00 7,69

z tego na :

- dotacje i rodki celowe 2.122.506,00 7,44

w tym :

- z funduszy celowych 50.000,00 0,17

- wpływy z tytułu pomocy finansowej 336.000,00 1,18

- rodki z UE 599.879,00 2,10

- na zadania własne 1.136.627,00 3,99

- dochody własne 70.950,00 0,25

w tym :

- ze sprzedaży majątku 70.000,00 0,25

RAZEM 28.517.615,33 100,00

DOCHODY BIE CE 1.950.038,33

dodatkowe rodki pochodzą ze zmniejszenia :

- subwencji ogólnej 8.404,00

w tym :

- czę ci o wiatowej 8.404,00

i zwiększenia Ś

- dochodów własnych 813.929,00

w tym :

- pozostałych dochodów 201.629,00

- podatków i opłat 612.300,00

- dotacji i rodków celowych 1.144.513,33

w tym :

- na podstawie porozumień 60.627,10

- na zadania własne 486.187,00

- na zadania z zakresu administracji rządowej 597.699,23

DOCHODY MAJ TKOWE 1.260.770,00

dodatkowe rodki pochodzą ze zwiększenia Ś

- dotacji i rodków celowych 1.260.770,00

w tym :

- z funduszy celowych - 11.736,00

- rodki z UE 49.879,00

- wpływy z tytułu pomocy finansowej 86.000,00

- na zadania własne 1.136.627,00

(4)

Wielko ć budżetu po stronie wydatków została skalkulowana na kwotę 27.694.643,-zł.

Deficyt budżetu wynosił 2.387.836,-zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 4.009.920,-zł Ś

- II transza pożyczki w wysoko ci 363.520,-zł zaciągniętej na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 413 - "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" - objętego PROW na lata 2007-2013 "Rozbudowa i przebudowa Gminnego O rodka Kultury w Budzyniu - przebudowa sali widowiskowej z robotami

towarzyszącymi",

- II transza pożyczki w wysoko ci 362.400,-zł zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo ci Dziewoklucz”,

- planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki w wysoko ci 300.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzyniu- Łucjanowo”,

- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysoko ci 640.000,-zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzyniu o . Piaski",

- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysoko ci 2.344.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.

- rozchody w kwocie 1.622.084,-zł

- spłata pożyczki w wysoko ci 500.000,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – 413 - "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" - objętego PROW na lata 2007-2013 "Rozbudowa i przebudowa Gminnego O rodka Kultury w Budzyniu - przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi", - planowana do udzielenia pożyczka w wysoko ci 21.034,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzyniu na realizację zadania – „Kultywowanie tradycji ludowych w rodowisku wiejskim”- utworzenie zespołu ludowego,

- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 148.750,-zł - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 37.800,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 122.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 5.900,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 84.000,-zł

- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2010 w kwocie 60.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 381.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 64.000,-zł

- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 70.600,-zł

(5)

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 27.000,-zł

z dochodów własnych gminy.

W przeciągu okresu objętego informacją budżet gminy po stronie wydatków wzrósł o 6,94 % to jest o kwotę 1.920.703,33 zł i aktualnie wynosi 29.615.346,33 zł.

Deficyt budżetu aktualnie wynosi 1.097.731,00 zł.

Finansowanie :

- przychody w kwocie 2.617.315,00 zł

- planowane spłaty pożyczek w wysoko ci 30.070,-zł udzielone Instytucji Kultury – GOK w Budzyniu na realizację zadań z udziałem rodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- II transza pożyczki w wysoko ci 363.520,-zł zaciągniętej na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 413 - "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" - objętego PROW na lata 2007-2013 "Rozbudowa i przebudowa Gminnego O rodka Kultury w Budzyniu - przebudowa sali widowiskowej z robotami

towarzyszącymi",

- II transza pożyczki w wysoko ci 362.400,-zł zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo ci Dziewoklucz”,

- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysoko ci 173.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzyniu- Łucjanowo- etap II”,

- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysoko ci 550.000,-zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania "Przebudowa drógi gminnej Nr 201546P w Budzyniu o . Piaski Etap II",

- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysoko ci 310.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.

- wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 828.325,-zł - rozchody w kwocie 1.519.584,-zł

- spłata pożyczki w wysoko ci 500.000,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – 413 - "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" - objętego PROW na lata 2007-2013 "Rozbudowa i przebudowa Gminnego O rodka Kultury w Budzyniu - przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi", - planowana do udzielenia pożyczka w wysoko ci 21.034,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzyniu na realizację zadania – „Kultywowanie tradycji ludowych w rodowisku wiejskim”- utworzenie zespołu ludowego,

- spłata rat kredytu komercyjnego zaciągniętego w roku 2006 w kwocie 148.750,-zł - spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 37.800,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2008 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 22.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 3.400,-zł

(6)

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 84.000,-zł

- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2010 w kwocie 60.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 381.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 64.000,-zł

- spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 70.600,-zł

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 27.000,-zł

z dochodów własnych gminy.

Kwota dodatkowych rodków spowodowała wzrost oraz zmniejszenie wydatków w następujących działach Ś

Dział Kwota w zł

Rolnictwo i łowiectwo 518.461,23

Transport i łączno ć - 5.970,00

Gospodarka mieszkaniowa 12.200,00

Działalno ć usługowa 25.000,00

Administracja publiczna 571.000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 12.835,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 116.200,00

Różne rozliczenia - 24.000,00

O wiata i wychowanie 30.996,00

Ochrona zdrowia 160.070,00

Pomoc społeczna 118.943,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 54.652,10

Edukacyjna opieka wychowawcza 35.500,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - 154.103,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 281.040,00

Kultura fizyczna 167.879,00

Udział środków inwestycyjnych w 2014 roku wynosi :

- wydatki planowane ogółem 29.615.346,33

- wydatki planowane inwestycyjne 7.411.916,00

- udział procentowy 25,03

- wydatki zrealizowane ogółem 13.299.562,55

- wydatki zrealizowane inwestycyjne 2.104.755,51

- udział procentowy 15,83

Terminy zakończenia realizacji inwestycji planowane są w II półroczu 2014 r.

(7)

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 14.328.200,43 zł.

Wydatki zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 13.299.562,55 zł.

Ró nica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2014 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 1.028.637,88 zł na plus.

Przychody bud etu zostały zrealizowane w wysokości 2.037.598,31 zł z tego : - zaci gnięte kredyty i po yczki – 1.179.205,55 zł

w tym :

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 363.505,55 zł,

- spłaty udzielonych po yczek – 30.067,24 zł - wolne środki – 828.325,52 zł.

Rozchody bud etu zostały zrealizowane w wysokości 583.295,00 zł z tego : - udzielone po yczki – 6.545,00 zł

- spłaty kredytów i po yczek – 576.750,00 zł w tym :

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł,

Zobowi zania gminy na 3Ń.Ń6.2014 r.

Kredyty i pożyczki ogółem 4.805.486,22 zł w tymŚ

- Decyzją Nr WFOS-II-DMU-KW/400/189/2009 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarząd

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń z dniem 25 kwietnia 2014 r. kwotę 2.500,-zł tj. 5 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku O rodka Zdrowia w Budzyniu wraz z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych wej cia do budynku”

- Decyzją Nr WFOS-II-DMU-KW/400/99/2008 z dnia 15 maja 2014 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Budzyń z dniem 13 maja 2014 r. kwotę 100.000,-zł tj. 20 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gmina Budzyń”

- pożyczka w kwocie 15.000,-zł zaciągnięta w roku 2006 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budzyniu”

- pożyczka w kwocie 185.000,-zł zaciągnięta w roku 2009 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i m. Nowe Brzeźno gmina Budzyń /etap I/”

- kredyt inwestycyjny złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

COUNTERPART FUND w Banku Ochrony rodowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 45.000,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń osiedle Piaski”

(8)

- pożyczka w kwocie 1.619.000,-zł zaciągnięta w roku 2010 z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki ciekowej w miejscowo ciach Ś Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wie Wyszyńska”

- kredyt inwestycyjny złotowy w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

COUNTERPART FUND w Banku Ochrony rodowiska S.A. oddział w Poznaniu w kwocie 141.200,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na o . Zielonym w Budzyniu”

- pożyczka w kwocie 325.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Uporządkowanie gospodarki wodno- ciekowej w gminie Budzyń”

- pożyczka w kwocie 272.000,-zł zaciągnięta w roku 2011 z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z

termomodernizacją O rodka Zdrowia w Wyszynach gmina Budzyń”

- pożyczka w kwocie 450.000,-zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Ostrówki – etap II”

- pożyczka w kwocie 499.968,22 zł zaciągnięta w roku 2013 na wyprzedzające

finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW w latach 2007-2013 w Banku

Gospodarstwa Krajowego na realizację operacji „Rozbudowa i przebudowa Gminnego O rodka Kultury w Budzyniu – przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi”,

- pożyczka w kwocie 703.300,-zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo ci Dziewoklucz”,

- pożyczka w kwocie 550.000,-zł zaciągnięta w roku 2014 z ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego –

„Przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzyniu o . Piaski Etap II”.

- zobowiązania w kwocie 661.292,45 zł Ś - jednostek budżetowych – 465.769,68 zł w tym : wymagalne – 0,00 zł

w tym Ś wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł - pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 195.522,77 zł w tym : wymagalne – 0,00 zł

w tym Ś wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

Łączna kwota długu gminy Budzyń na 30.06.2014 wynosi 33,54 % wykonanych dochodów ogółem.

(9)

Nale ności gminy na 3Ń.Ń6.2Ń14 r.

- pożyczki – udzielone – 31.944,04 zł –

- pożyczka w kwocie 6.545,00 zł dla GOK na realizację operacji „Kultywowanie tradycji ludowych w rodowisku wiejskim”- utworzenie zespołu ludowego,

- sprzedaż nieruchomo ci na raty – 25.399,04 zł

- gotówka i depozyty – 2.236.339,38 zł - należno ci wymagalne – 2.951.331,98 zł - jednostek budżetowych – 2.587.159,93 zł

- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 364.172,05 zł - pozostałe należno ci – 3.698.257,08 zł

- gminy – 394.290,26 zł

- jednostek budżetowych – 3.259.082,47 zł

- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 44.884,35 zł.

(10)

Integraln część informacji stanowi zał czniki :

- Nr 1 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie dochodów,

- Nr 2 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie wydatków,

- Nr 3 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie przychodów i rozchodów Bud etu, - Nr 4 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie zada maj tkowych,

- Nr 5 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie dotacji udzielanych z bud etu,

- Nr 6 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zwieraj ca zestawienie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych gminie ustawami,

- Nr 7 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zwieraj ca zestawienie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada wykonywanych na podstawie umów lub porozumie między jednostkami samorz du terytorialnego,

- Nr 8 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zwieraj ca zestawienie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada wykonywanych na mocy porozumie z organami administracji rz dowej,

- Nr 9 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada własnych,

- Nr 10 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów

alkoholowych oraz wydatków na realizację zada określonych w programie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych i programie

przeciwdziałania narkomanii,

- Nr 11 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca

zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- Nr 12 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu

sołeckiego,

- Nr 13 – informacja o przebiegu wykonania bud etu żminy Budzy zawieraj ca zestawienie przychodów i wydatków zakładu bud etowego.

(11)

ANALIZA REALIZACJI BUD ETU ---

ń. DOCHODY BUD ETOWE

---

Wysoko ć planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 30.06.2014 r.

wynosi 28.517.615,33 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynoszą 14.328.200,43 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 50,24 %.

Rodzaj dochodów Plan Wykonanie %

Dochody ogółem w tym:

28.517.615,33 14.328.200,43 50,24

- dochody bie ce 26.324.159,33 14.160.623,42 53,79

- dochody maj tkowe 2.193.456,00 167.577,01 7,64

Struktura dochodów gminy na 30.06.2014 r. przedstawia się następująco Ś

Wyszczególnienie Plan % Wykonanie %

Dochody ogółem w tym :

28.517.615,33 100,00 14.328.200,43 100,00 Dochody bieżące 26.324.159,33 92,31 14.160.623,43 98,83

Dochody majątkowe 2.193.456,00 7,69 167.577,01 1,17

(12)

Struktura dochodów gminy według źródeł na 30.06.2014 r. przedstawia się następująco Ś

Wyszczególnienie Plan % Wykonanie %

Dochody ogółem z tego

28.517.615,33 100,00 14.328.200,43 100,00

Dochody własne 14.184.271,00 49,74 6.927.560,10 48,35

Dochody ogółem 6.326.303,33 22,18 2.624.278,33 18,32

Subwencja ogólna 8.007.041,00 28,08 4.776.362,00 33,34

Struktura dochodów własnych gminy na 30.06.2014 r. przedstawia się następująco Ś .

Wyszczególnienie Wykonanie %

Dochody własne

z tego 6 927 560,10 100,00

podatek dochodowy od osób fizycznych 2 518 579,00 36,36

podatek od nieruchomo ci 1 873 580,68 27,05

pozostałe dochody 1 113 076,29 16,07

podatek rolny 504 058,17 7,28

podatek od czynno ci cywilnoprawnych 341 426,80 4,93

dochody z majątku 181 503,37 2,62

podatek od rodków transportowych 160 208,53 2,31

podatek le ny 101 236,00 1,46

podatek dochodowy od osób prawnych 71 621,04 1,03

podatek od spadów i darowizn 38 418,00 0,55

wpływy z opłaty skarbowej 15 572,22 0,22

wpływy z opłaty targowej 8 280,00 0,12

(13)

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco Ś

Dział Ś ŃńŃ R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 518.461,23 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 518.461,23 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.

dochody bie ce

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – - decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 518.461,23 zł

z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot czę ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2014 r.

Kwota została przekazana w wysoko ci 518.461,23 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

(14)

Dział Ś Ń2Ń L E N I C T W O

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 7.700,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 8.248,28 zł.

Realizacja wpływów wynosi 107,12 %.

dochody bie ce

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano kwotę 8.248,28 zł tj. 107,12 % z planowanych 7.700,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 6ŃŃ T R A N S P O R T I Ł C Z N O Ć

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 1.474.627,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 1.000,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 0,07 %.

dochody bie ce

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej –

- w związku z prowadzeniem zadań inwestycyjnych oraz czę ciowym udziałem w tych pracach mieszkańców zaplanowano rodki w wysoko ci 2.000,-zł.

W I półroczu 2014 r. uzyskano wpływy w wysoko ci 1.000,00 zł tj. 50,00 % planu.

dochody maj tkowe

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzyniu poprzez budowę ulicŚ Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulicŚ Le nej, Chodzieskiej”.

rodki zostaną przekazane przez Powiat Chodzieski zgodnie z podpisaną umową w II półroczu 2014 r. w wysoko ci 250.000,00 zł.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Prosna na kwotę 86.000,-zł

W I półroczu 2014 r. rodki nie zostały przekazane.

(15)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 1.136.627,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie – w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępno ć-Rozwój" zadania „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzyniu poprzez budowę ulicŚ Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulicŚ Le nej, Chodzieskiej”.

W I półroczu 2014 r. dotacja nie została przekazana.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział Ś 7ŃŃ ż O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 260.950,00 zł Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 153.167,32 zł.

Realizacja wpływów wynosi 58,70 %.

dochody bie ce

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomo ci – uzyskano w wysoko ci 16.781,06 zł tj. 93,23 % z planowanych 18.000,00 zł.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 39.310,55 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- z tytułu czynszu za budynki komunalne wpłynęło 47.101,93 zł na plan 124.000,00 zł co stanowi 37,99 %, w tym na zaległo ci przypada 2.806,04 zł.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 89.348,71 zł, nadpłaty 18,62 zł.

- z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 11.816,99 zł tj. 49,24 % z planowanych 24.000,00 zł, w tym na zaległo ci przypada 1.774,39 zł.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 732,38 zł, nadpłaty 14,46 zł.

- wpływy z usług –

- wpływy z usług domu przedpogrzebowego wynoszą 3.472,00 zł tj. 49,60 % z planowanych 7.000,00 zł.

- wpływy z pozostałych usług wynoszą 4.474,82 zł na plan 15.000,00 zł tj. 29,83 %.

- pozostałe odsetki –

wpływy z tego tytułu wynoszą 1.943,51 zł z planowanych 2.000,00 zł tj. 97,18 %.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 122.819,32 zł, w tym naliczone odsetki od zaległo ci na 30.06.2014 r. wynoszą 114.075,47 zł.

(16)

dochody maj tkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własno ci –

uzyskano w kwocie 949,40 zł tj. 99,94 % z planowanych 950,00 zł.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 2.970,00 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomo ci -

wynoszą 66.627,61 zł tj. 95,18 % z planowanych 70.000,00 zł, w tym na zaległo ci przypada 240,00 zł.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 25.138,07 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Stan zaległo ci na 30.06.2014 r. wynosi 166.243,56 zł, nadpłat 33,08 zł.

W porównaniu do I półrocza 2013 zaległo ci w tym dziale wzrosły o kwotę 21.502,37 zł tj. o 14,85 %.

Rodzaj należno ci I półrocze 2013 I półrocze 2014 Kwota

wzrostu/spadku

%

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i

użytkowanie wieczyste nieruchomo ci 39.185,61 39.310,55 124,94 0,32

- czynsz za budynki komunalne 69.602,80 89.348,71 19.745,91 28,37

- czynsz dzierżawny za grunty komunalne 1.528,05 732,38 - 795,67 - 52,07 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własno ci 2.970,00 2.970,00 0,00 0,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własno ci oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomo ci 23.263,06 25.138,07 1.875,01 8,06

- pozostałe odsetki 8.191,67 8.743,85 552,18 6,74

Razem 144.741,19 166.243,56 21.502,37 14,85

Na wszystkie zaległo ci wystawiane są upomnienia. Jednakże skierowanie pojedynczych spraw do Komornika Sądowego niesie za sobą koszty wyższe niż posiadane zaległo ci.

D ział Ś 75Ń A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 107.089,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 59.758,95 zł.

Realizacja wpływów wynosi 55,80 %.

dochody bie ce

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –

(17)

- z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysoko ci 33.648,00 zł na plan 69.319,00 zł tj. 48,54 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –

uzyskano w wysoko ci 9,30 zł.

- wpływy z różnych opłat –

- wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych wynoszą 58,70 zł na plan 1.000,00 zł tj. 5,87 %.

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – uzyskano w wysoko ci 1.570,00 zł na plan 1.970,00 zł tj. 79,70 %.

- wpływy z różnych opłat –

- wpływy z tytułu opłat administracyjnych wynoszą 15.022,49 zł na plan 14.100,00 zł tj. 106,54 %.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 1.237,33 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych uzyskano w kwocie 3.272,10 zł na plan 6.700,00 zł tj. 48,84 %.

- wpływy z usług -

uzyskano w kwocie 3.008,13 zł na plan 10.000,00 zł tj. 30,08 %.

- pozostałe odsetki –

Należno ci z tytułu naliczonych odsetek od zaległo ci na 30.06.2014 r. wynoszą 359,14 zł.

- wpływy z różnych dochodów -

uzyskano w wysoko ci 3.170,23 zł na plan 4.000,00 zł tj. 79,26 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 75ń U R Z D Y N A C Z E L N Y C H O R ż A N Ó W W Ł A D Z Y P A S T W O W E J, K O N T R O L I I

O C H R O N Y P R A W A O R A Z S D O W N I C T W A

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 14.245,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 13.543,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 95,07 %.

dochody bie ce

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –

(18)

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 1.410,00 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

Do dnia 30.06.2014 r. została przekazana kwota 708,00 zł tj. 50,21 % planu.

- decyzjami Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 12.835,00 zł na finansowanie zadań zleconych – Wybory do Parlamentu Europejskiego..

Do dnia 30.06.2014 r. została przekazana kwota 12.835,00 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 754 B E Z P I E C Z E S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O A R O W A

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 13.900,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 12.736,55 zł.

Realizacja wpływów wynosi 91,63 %.

dochody bie ce

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej –

- darowizny na XIV Powiatowy Turniej Wiedzy Prewencyjnej uzyskano w wysoko ci 11.200,-zł na plan 11.200,00 zł tj. 100,00 %.

- wpływy z usług -

uzyskano w kwocie 1.393,55 zł na plan 1.500,00 zł tj. 92,90 %, w tym na zaległo ci przypada 519,82 zł.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 63,75 zł.

- pozostałe odsetki –

wpływy z tego tytułu wynoszą 143,00 zł z planowanych 200,00 zł tj. 71,50 %.

Należno ci z tytułu naliczonych odsetek od zaległo ci na 30.06.2014 r. wynoszą 4,13 zł.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -

Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn.”Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń” na kwotę 1.000,00 zł.

W I półroczu 2014 r. kwota nie została przekazana.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

(19)

Dział Ś 756 D O C H O D Y O D O S Ó B P R A W N Y C H, O D O S Ó B F I Z Y C Z N Y C H I O D I N N Y C H J E D N O S T E K N I E P O S I A D A J C Y C H O S O B O W O C I

P R A W N E J O R A Z W Y D A T K I Z W I Z A N E Z I C H P O B O R E M

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 13.010.851,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 6.189.779,40 zł.

Realizacja wpływów wynosi 47,57 %.

dochody bie ce

Dochody te stanowią w budżecie gminy najpoważniejszą pozycję dochodów własnych.

Należno ci przypisane wynoszą 11.971.995,11 zł. Tak więc biorąc pod uwagę przypis należno ci realizacja wpływów wynosi 51,70 %.

Z ogólnej kwoty wpływów podatkowych na zaległo ci przypada kwota 145.011,85 zł.

Realizacja poszczególnych dochodów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaju podatków przedstawia się następująco Ś

1 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –

planowane na kwot 213,00 zł, realizacja wynosi 0,00 zł tj. 0,00 %

- podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –

planowano w kwocie 213,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 0,00 zł tj. 0,00 %.

Zaległo ci wynoszą 11.193,50 zł, nadpłaty 3,95 zł.

2 – wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –

planowane na kwot 1.993.100,00 zł, realizacja 949.428,56 zł tj. 47,64 % w tym na zaległo ci przypada 23.449,32 zł.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada w zł :

Rodzaj podatku Plan Wykonanie % w tym na zaległo ci

- podatek od nieruchomo ci 1.510.000 699.384,38 46,32 13.957,80

- podatek rolny 208.000 109.639,85 52,71 5.864,52

- podatek le ny 191.000 96.029,00 50,28 18,00

- podatek od rodków transportowych 82.000 42.485,00 51,81 3.609,00 - podatek od czynno ci cywilnoprawnych 1.100 830,00 75,45 0,00

- odsetki 1.000 1.060,33 106,03 0,00

Razem 1.993.100 949.428,56 47,64 23.449,32

Stan zaległo ci na 30.06.2014 r. wynosi 364.992,59 zł - nadpłat 443,32 zł z tego przypada na Ś

Rodzaj podatku Zaległo ci Nadpłaty

- podatek od nieruchomo ci 352.443,42 434,32

- podatek rolny 7.046,17 0,00

- podatek od rodków transportowych 5.503,00 0,00

Razem 364.992,59 434,32

(20)

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 284.014,57 zł Ś - podatek od nieruchomo ci – 281.720,57 zł

- podatek rolny – 2.294,00 zł.

Odroczenia i rozłożenie na raty na 30.06.2014 r. wynoszą 98.634,00 zł z tego przypada na Ś

Rodzaj podatku Kwota

- podatek od nieruchomo ci 98.634,00

Razem 98.634,00

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Ubytek dochodów pomiędzy 50,00 % realizacją za I półrocze 2014 r. a faktycznym wykonaniem wynosi 47.121,44 zł tj. 2,36 %.

Należno ci z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2014 r. wynoszą 272.994,00 zł.

W porównaniu do I półrocza 2013 zaległo ci w tym rozdziale wzrosły o kwotę 37.797,71 zł tj. o 11,55 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków Ś

Rodzaj podatku I półrocze 2013 I półrocze 2014 Kwota wzrostu/spadku %

- podatek od nieruchomo ci 318.770,38 352.443,42 33.673,04 10,56

- podatek rolny 6.800,50 7.046,17 245,67 3,61

- podatek od rodków

transportowych 1.624,00 5.503,00 3.879,00 238,85

Razem 327.194,88 364.992,59 37.797,71 11,55

3 – wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –

planowane na kwot 4.011.089,00 zł, realizacja 2.090.995,29 tj. 52,13 % w tym na zaległo ci przypada 98.256,93 zł.

Z kwoty wpływów planowanych i zrealizowanych na poszczególne rodzaje podatków przypada w zł Ś

Rodzaj podatku Plan Wykonanie % W tym na

zaległo ci

- podatek od nieruchomo ci 2.570.200 1.174.196,30 45,69 76.432,68

- podatek rolny 752.000 394.418,32 52,45 12.708,17

- podatek le ny 11.000 5.207,00 47,34 207,35

- podatek od rodków transportowych 228.000 117.723,53 51,63 8.908,73 - podatek od spadków i darowizn 38.000 38.418,00 101,10 0,00

- wpływy z opłaty targowej 17.000 8.280,00 48,71 0,00

- podatek od czynno ci cywilnoprawnych 380.000 340.596,80 89,63 0,00

- odsetki 14.889 12.155,34 81,64 0,00

Razem 4.011.089 2.090.995,29 52,13 98.256,93

Stan zaległo ci na 30.06.2014 r. wynosi 1.211.651,61 zł - nadpłat 4.715,31 zł z tego przypada na Ś

Rodzaj podatku Zaległo ci Nadpłaty

- podatek od nieruchomo ci 1.144.724,06 1.034,63

- podatek rolny 49.863,04 392,89

- podatek le ny 468,72 43,07

(21)

- podatek od rodków transportowych 15.639,61 0,00

- podatek od czynno ci cywilnoprawnych 829,00 3.233,00

- zaległo ci z podatków zniesionych 127,18 11,72

Razem 1.211.651,61 4.715,31

W tym zabezpieczenia hipoteczne ogółem wynoszą 419.860,20 zł Ś - podatek od nieruchomo ci – 414.496,80 zł

- podatek rolny – 5.363,40 zł.

Odroczenia i rozłożenie na raty na 30.06.2014 r. wynoszą 12.972,00 zł z tego przypada na Ś

Rodzaj podatku Kwota

- podatek od nieruchomo ci 11.369,00

- podatek rolny 96,00

- odsetki 1.507,00

Razem 12.972,00

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

Należno ci z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2014 r. wynoszą 698.835,21 zł.

W porównaniu do I półrocza 2013 zaległo ci w tym rozdziale wzrosły o kwotę 80.278,29 zł tj. o 7,10 % z tego w poszczególnych rodzajach podatków Ś

Rodzaj podatku I półrocze 2013 I półrocze 2014 Kwota wzrostu/spadku %

- podatek od nieruchomo ci 1.062.907,30 1.144.724,06 81.816,76 7,70

- podatek rolny 46.144.67 49.863,04 3.718,37 8,06

- podatek le ny 554,92 468,72 - 86,20 - 15,53

- podatek od rodków

transportowych 20.714,25 15.639,61 - 5.074,64 - 24,50

- podatek od spadków i

darowizn 925,00 0 - 925,00 - 100,00

- podatek od czynno ci

cywilnoprawnych 0,00 829,00 829,00 100,00

- zaległo ci z tytułu podatków i

opłat zniesionych 127,18 127,18 0,00 0,00

Razem 1.131.373,32 1.211.651,61 80.278,29 7,10

4 - wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano w wysoko ci 1.070.550,00 zł, a uzyskano w wysoko ci 559.155,51 zł tj. 52,23 %, w tym na zaległo ci przypada 23.305,60 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej –

zaplanowano w wysoko ci 25.000,00 zł, a uzyskano w wysoko ci 15.572,22 zł tj. 62,29 %.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wynoszą 106.491,84 zł na plan 160.000,00 zł tj. 66,56 %.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –

(22)

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego –

zaplanowano wpływy w wysoko ci 3.000,00 zł, a uzyskano w wysoko ci 1.281,50 zł tj. 42,72 %,

- z tytułu opłaty planistycznej –

zaplanowano wpływy w wysoko ci 6.000,00 zł, a uzyskano w wysoko ci 5.682,75 zł tj. 94,71 %,

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

zaplanowano wpływy w wysoko ci 875.000,00 zł, a uzyskano w wysoko ci 429.105,20 zł tj. 49,04 %, w tym na zaległo ci przypada 23.305,60 zł.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 70.984,60 zł, nadpłaty 612,67 zł.

Na 30.06.2014 r. umorzenia z tego tytułu wynoszą 9.894,00 zł, rozłożenia na raty wynoszą 565,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –

wpływy z tego tytułu wynoszą 378,00 zł z planowanych 550,00 zł tj. 68,73 %.

Należno ci z tytułu naliczonych odsetek na 30.06.2014 r. wynoszą 880,00 zł.

Na 30.06.2014 r. umorzenia z tego tytułu wynoszą 13,00 zł, rozłożenia na raty wynoszą 11,00 zł.

5 - udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa –

planowane na kwot 5.935.899,00 zł, realizacja wynosi 2.590.200,04 zł tj. 43,64 % - podatek dochodowy od osób fizycznych –

planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy na 2014 r. wynoszą 5.685.899,00 zł.

Na 30.06.2014 r. został on zrealizowany w wysoko ci 2.518.579,00 zł tj. 44,30 %.

- podatek dochodowy od osób prawnych –

planowano w kwocie 250.000,00 zł, a zrealizowany został w kwocie 71.621,04 zł tj. 28,65 %.

Wszystkie zaległo ci objęte są tytułami wykonawczymi z wyjątkiem odroczonych.

Realizacja tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe jest zadawalająca.

W zakresie wszystkich podatków wystawiono 447 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 110.730,20 zł.

Dział Ś 758 R Ó N E R O Z L I C Z E N I A

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 8.172.541,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 4.943.468,71 zł.

Realizacja wpływów wynosi 60,49 %.

dochody bie ce

- subwencje ogólne z budżetu państwa –

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów czę ć o wiatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2014 rok w wysoko ci 6.697.906,00 zł.

Do dnia 30.06.2014 r. została przekazana kwota 4.121.792,00 zł tj. 61,54 % planu.

(23)

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów czę ć wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2014 r. w wysoko ci 1.309.135,00 zł.

Do dnia 30.06.2014 r. została przekazana kwota 654.570,00 zł tj. 50,00 % planu.

- pozostałe odsetki –

- z tytułu odsetek od rodków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 15.854,00 zł na plan 14.000,00 zł tj. 113,24 %.

- wpływy z różnych dochodów –

- zwrot podatku Vat przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z tytułu realizowanych inwestycji wynosi 151.252,721 zł na plan 151.500,00 zł tj. 99,84 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 8Ńń O W I A T A I W Y C H O W A N I E

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 827.642,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 415.578,33 zł.

Realizacja wpływów wynosi 50,21 %.

dochody bie ce

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 2.374,00 zł na plan 3.800,00 zł tj. 62,47 %.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysoko ci 429,00 zł na plan 700,00 zł tj. 61,29 %.

- wpływy z różnych opłat –

- z tytułu odpłatno ci wnoszonej przez rodziców w przedszkolach uzyskano wpływy w wysoko ci 27.814,20 zł na plan 43.000,00 zł tj. 64,68 %.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 692,00 zł.

- wpływy z usług –

uzyskano w wysoko ci 1.280,70 zł na plan 1.500,00 zł tj. 85,38 %.

- pozostałe odsetki –

wpływy z tego tytułu wynoszą 4,43 zł, z planowanych 10,00 zł tj. 44,30 %.

Naliczone odsetki od zaległo ci na 30.06.2014 r. wynoszą 17,90 zł.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej –

wpływy z tego tytułu wynoszą 200,00 zł, z planowanych 200,00 zł tj. 100,00 %.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysoko ci 196,00 zł, na plan 300,00 zł tj. 65,33 %.

(24)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację w kwocie 397.422,00,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Do dnia 30.06.2014 r. została przekazana kwota 198.713,00 zł tj. 50,00 % planu.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

- wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń uzyskano w kwocie 20.860,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 69,53 %.

- pozostałe odsetki –

wpływy z tego tytułu wynoszą 1,42 zł.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysoko ci 263,00 zł, na plan 500,00 zł tj. 52,60 %.

- wpływy z różnych dochodów –

uzyskano w wysoko ci 32,00 zł, na plan 200,00 zł tj. 16,00 %.

- wpływy z usług –

- za sporządzanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolach uzyskano kwotę 163.389,40 zł na plan 350.000,00 zł tj. 46,68 %.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 1.965,00 zł.

- pozostałe odsetki –

wpływy z tego tytułu wynoszą 21,18 zł, z planowanych 10,00 zł tj. 211,80 %.

Naliczone odsetki od zaległo ci na 30.06.2014 r. wynoszą 43,73 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 3.269.468,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 1.748.121,58 zł.

Realizacja wpływów wynosi 53,47 %.

dochody bie ce - wpływy z usług –

- z tytułu odpłatno ci za usługi opiekuńcze i sporządzenie posiłków uzyskano wpływy w wysoko ci 97.064,90 zł na plan 197.500,00 zł tj. 49,15 %.

- pozostałe odsetki –

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 6,71 zł.

(25)

- pozostałe odsetki –

- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 98,40 zł na plan 1.000,00 zł tj. 9,84 %.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –

uzyskano w wysoko ci 21.200,95 zł na plan 13.580,00 zł tj. 156,12 %.

- z tytułu zwrotu należno ci wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5 % dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 2.614,17 zł.

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 180.907,91 zł.

- z tytułu zwrotu należno ci wypłaconego funduszu alimentacyjnego (dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) uzyskano wpływy w kwocie 18.586,78 zł (w tym – jako gmina wierzyciela – 9.153,11 zł, - jako gmina dłużnika – 9.433,67 (gm. Budzyń 5.783,66 zł, otrzymane od innych gmin 3.650,01 zł)).

Zaległo ci z tego tytułu wynoszą 285.152,14 zł.

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysoko ci -

uzyskano w wysoko ci 201,60 zł na plan 4.000,00 zł tj. 5,04 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - - rodki planowane na wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania zlecone zostały przekazane w kwocie 1.445.100,00 zł tj. 52,06 % na plan 2.775.625,00 zł.

- rodki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na zadania zlecone zostały przekazane w kwocie 5.900,00 zł tj. 38,77 % na plan 15.216,00 zł.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 1.000,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r.

W związku z nie wypłaceniem zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2014 r.

otrzymana dotacja w wysoko ci 1.000,00 zł została zwrócona.

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 64.181,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do wiadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

Kwota została przekazana w wysoko ci 35.958,00 zł tj. 56,03 % planu.

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 1.222,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Kwota została przekazana w wysoko ci 1.222,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

(26)

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 27.039,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok "Asystent rodziny".

Kwota została przekazana w wysoko ci 27.039,00 zł tj. 100,00 % planu.

- rodki planowane na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 5.300,00 tj. 81,10 % na plan 6.535,00 zł.

- rodki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 14.000,00 zł tj. 60,01 % na plan 23.330,00 zł.

- rodki planowane na zasiłki stałe na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w kwocie 48.200,00 zł tj. 85,46 % na plan 56.400,00 zł.

- na utrzymanie Gminnego O rodka Pomocy Społecznej z tytułu dotacji na realizację zadań własnych przekazano kwotę 27.230,00 zł tj. 49,21 % na plan 55.338,00 zł.

- decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej w kwocie 27.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kwota została przekazana w wysoko ci 19.600 zł tj. 71,27 % planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 853 P O Z O S T A Ł E Z A D A N I A W Z A K R E S I E P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 40.027,10 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 40.027,10 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.

dochody bie ce

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu rodków europejskich –

- Gmina Budzyń podpisała z Powiatem Chodzieskim Umowę na realizację projektu „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” na kwotę 40.027,10 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwota została przekazana w wysoko ci 40.027,10 zł tj. 100,00 % planu.

(27)

Dział Ś 854 E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 28.400,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 28.400,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00 %.

dochody bie ce

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w ogólnej kwocie 28.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wiadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.

Kwota została przekazana w 100,00 %.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 9ŃŃ ż O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A R O D O W I S K A

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 133.900,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 108.774,71 zł.

Realizacja wpływów wynosi 81,24 %.

dochody bie ce

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej –

- Gmina Budzyń podpisała Porozumienie z Ministrem Gospodarki na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Budzyń” na kwotę 19.600,00 zł.

W I półroczu 2014 r. kwota nie została przekazana.

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – W I półroczu 2014 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

- wpływy z różnych opłat –

- wpływy z opłat za korzystanie ze rodowiska uzyskano w wysoko ci 33.774,71 zł na plan 34.000,00 zł tj. 99,34 %.

- wpływy z opłaty produktowej –

W I półroczu 2014 r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

(28)

dochody maj tkowe

- rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –

- Gmina Budzyń podpisała Umowę o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji na realizację przedsięwzięcia "Termomodernizacja 5 obiektów użyteczno ci publicznej Gminy Budzyń".

Dotacja została przekazana w wysoko ci 50.000,-zł na plan 50.000,00 zł tj. 100,00 %.

- rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –

uzyskano w wysoko ci 25.000,00 zł na plan 25.000,00 zł tj. 100,00 %.

- Zgodnie z podpisaną Umową Nr 01720-6930-UM1540101/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 została rozliczona operacja „Budowa placu zabaw w Bukowcu”.

Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych cało ci operacji otrzymano rodki w wysoko ci 25.000,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 921 K U L T U R A I O C H R O N A D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 562.937,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 62.135,29 zł.

Realizacja wpływów wynosi 11,04 %.

dochody bie ce - wpływy z usług –

uzyskano w wysoko ci 198,29 zł na plan 1.000,00 zł tj. 19,83 %.

- rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –

uzyskano w wysoko ci 61.937,00 zł na plan 61.937,00 zł tj. 100,00 %.

- Zgodnie z podpisaną Umową Nr 00499-6930-UM1530016/13 w ramach działania 413

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 została rozliczona operacja „Remont pomieszczeń budynku wietlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim”.

Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych cało ci operacji otrzymano rodki w wysoko ci 61.937,00 zł.

(29)

dochody maj tkowe

- rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –

uzyskano w wysoko ci 0,00 zł na plan 500.000,00 zł tj. 0,00 %.

- Gmina Budzyń podpisała Umową Nr 00506-6930-UM1530015/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Rozbudowa i przebudowa Gminnego O rodka Kultury w Budzyniu-przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi” na kwotę 500.000,00 zł.

W I półroczu 2014 r. złożony został wniosek o płatno ć.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiega prawidłowo.

Dział Ś 926 K U L T U R A Ż I Z Y C Z N A

Dochody planowane na 30.06.2014 r. wynosz 74.879,00 zł.

Dochody zrealizowane na 30.06.2014 r. wynosz 25.000,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 33,39 %.

dochody maj tkowe

- rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –

uzyskano w wysoko ci 25.000,00 zł na plan 74.879,00 zł tj. 33,39 %.

- Zgodnie z podpisaną Umową Nr 01660-6930-UM1540103/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 została rozliczona operacja „Aktywizacja młodzieży wiejskiej poprzez postawienie plenerowej siłowni”.

Z tytułu zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych cało ci operacji otrzymano rodki w wysoko ci 25.000,00 zł.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę Nr 02208-6930-UM1540095/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa siłowni terenowej w Wyszynach”

na kwotę 24.878,80 zł.

W I półroczu 2014 r. nie uzyskano rodków z tego tytułu.

- Gmina Budzyń podpisała Umowę Nr 02207-6930-UM1540096/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa skate parku na o . Zielonym w Budzyniu” na kwotę 25.000,00 zł.

W I półroczu 2014 r. nie uzyskano rodków z tego tytułu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

 Walizka transportowa, która przeznaczona jest do ochrony spakowanej komory oraz akceso- riów podczas transportu oraz do ich magazyno- wania, gdy nie są używane, a także jako

Posiada wbudowany oświetlacz - wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego oraz wbudowaną poduszkę w miejscu aplikacji zwiększającą komfort pacjenta w trakcie zabiegu

Wielofunkcyjny aparat typu Combo Etius ULM posiada dwa niezależne kanały i umożliwia wykonywanie za- biegów z zakresu elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii

o konstrukcja mechaniczna na kółkach pozwala na szeroki zakres regulacji poprzez ruch ra- mienia i obrót głowicy w dwóch osiach.. Opakowanie zawiera komplet

Terapeuta O-P5 jest to pięcioczęściowy, wąski (59 cm) stół do osteopatii i terapii manualnej z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu..

Konwencja poświęca dużo uwagi kobietom, ponieważ obejmuje formy przemocy, których doświadczają jedynie kobiety!. (przymusowa aborcja, okaleczenie

Aparat do elektroterapii, sonoterapii i terapii skojarzonej Etius U z dwoma niezależnymi kanałami zabiego- wymi, obsługuje głowice jednoczęstotliwościowe 1 MHz.. Umożliwia

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –