• Nie Znaleziono Wyników

">>Śniła mi się zima<<. Sen- wiersz- egzystencja", Maria Piasecka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "">>Śniła mi się zima<<. Sen- wiersz- egzystencja", Maria Piasecka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Mirosław Lalak

"Śniła mi się zima". Sen-

wiersz-egzystencja, Maria Piasecka,

"Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 31/4 (110), 282

(2)

PI AS EC KA Maria: "śniła się ziraa". Sen - wiersz - eg zy st en­ cja. "Pamiętnik Literacki" 1987 z. 1 s. 127-133.

Wieloaspektowa interpretacja wiersza Mickiewicza "śniła się zima", będącego notacją snu poety. Autorka zauważa, że kon­ strukcja i znaczenie obrazów w wierszu Jest podobne, jak w "Ustępie" fw "Drodze do Rosji") z III cz. "Dziadów". Omawia Mickiewiczowską koncepcję snu, stwierdzając, iż dla poety "śnienie było także wy jś ci em ku transcendencji". Dlatego w ł a ś ­ nie interpretowany wi er sz został utrwalony w piśmie.

BP/110/123 M.L.

PILAR Oan: Eseje o poezji polskiej. Wy b ó r i przedmowa W. Nawrocki. Tłum. A. Czcibor-Piotrowski. Warszawa 1987,

PIW, ss. 320, zł

500,-Zbiór esejów czeskiego literaturoznawcy, poety i tłumacza poezji polskiej. Część pierwsza książki zawiera wspomnienia autora na temat kontaktów z polskimi twórcami i polską l i te ra­ turą. Część druga prezentuje sylwetki Słowackiego, Norwida, Tuwima, Broniewskiego, Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza, Grochowia- ka i Harasymowicza. Część trzecia zawiera uogólnienia na temat poezji polskiej XX w. i niektórych aspektów polsko-czeskich stosunków literackich.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na terenach wiejskich w całej Polsce organizacje pozarządowe występują rzadziej, ale w sytuacjach kryzysowych (np. katastrofy naturalne – powódź, pożar; techniczne –

Economic conditions favouring changes in local labour market stimulate professional mobility and impel the workers to be acquainted with possibilities of work in different

(...) perhaps the gondola that brought us here from Venice so smoothly and quietly is only a shadow or perhaps these waters are the wa- ters of death and oblivion?” Between these

The contributions are devoted to the issues con- nected with the media images of masculinity; the critical reflection on contemporary Polish television series, in particular the

Jeśli zaś chodzi o osoby, jakie świadkowały przy ostatniej woli Mikołaja Ruska, to znalazł się wśród nich Jan Krupa, ale nie należy się temu dziwić gdyż pełnił on

Księgą tą byłaby także filomacka przeszłość poety — nie tylko jako parabola, ale też jako konkretne życie, miniona młodość, z którą można się

Cykle rozwoju oprogramowania (część biznesowa aplikacji).. iteracyjno-rozwojowy cykl

25) Wstawienie diagramu sekwencji dla przypadku użycia dodaj_tytul:użycie wiadomości typu („Asynchronous Message” oraz „Create Message” – konstruktor klasy