• Nie Znaleziono Wyników

"Dramat wielkiej krytyki", Tomasz Burek, "Teksty", nr 2 (1972) : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Dramat wielkiej krytyki", Tomasz Burek, "Teksty", nr 2 (1972) : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Marian Płachecki

"Dramat wielkiej krytyki", Tomasz

Burek, "Teksty", nr 2 (1972) :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 15/46, 250

(2)

Rzeoz o Kazimierzu Wyce jako krytyku literackim, "strażni­ ku ciągłości" polskiej tradycji literackiej. Krąg inspiraoji krytyka przed r. 1939 zakreślają studia o Brzozowskim(program krytyki wiążąoej estetyką z etyką) i o Norwidzie (pod wpływem sytuacji intelektualnej pokolenia 1910 w miądzywojniu). Zain­ teresowania późniejsze dotyczą konoepoji realizmu nawiązują­ cego do tradycji prozy dwudziestolecia ("Pogranicze powieś­ ci"', prozy jako wiodąoego rodzaju literackiego,poezji - zna- ozącej społecznie, choć opartej na wyobraźni ("Rzecz wyo­ braźni"). Dramatem krytyka staje sią, zdaniem autora,nieciąg­ łość naszego życia literackiego, uniemożliwiająca rozbudowa­ nie programu krytycznego w warunkach rzetelnej dyskusji.

BP/46/133 M.P.

(11^ BUBEK Tom asz: D ram at w i e l k i e j k r y t y k i . " T e k s t y " 1972 n r 2 , s . 9 7 - 1 1 2 .

(II' ORŁOWSKI Hubert: Wmówienia krytyki. (W 25 rocznicą wydania "Doktora Paustusa" Tomasza Hanna^. "Teksty" 1972 nr 2, s. 58-74.

Autor omawia fenomen "uprzedzonej recepcji" Mannowskiego "Doktora Paustusa". Na ogół widzi sią w tej powieści - nie dość zresztą zasadnie - alegoryczną interpretaoją faszyzmu jako ma­ riażu estetyzmu z barbarzyństwem. Autor przedstawia trzy za­ kresy motywacji decydujących o powszechnym przyjąoiu takiej wykładni: zakres społeczny (oozekiwanie Niemców tuż po dru­ giej wojnie na historyczną refleksją nad faszyzmem; chąó "u-

szlaohetnienia" praktyk faszyzmu poprzez umieszczenie go w tradycji filozoficznej'; kontekst życia literackiego(wpływ na recepcją poprzedzających powieść wypowiedzi autora,pierwszych publikacji, pierwszych recenzji'; wreszcie biografia intelek­ tualna T.Manna (autokreacja na pisarza rdzennie niemieokiego, kompleks emigraoji'.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Anna Mańkowska : wspomnienie pośmiertne.. Biuletyn Polonistyczny

Stąd chronologiozny układ wystawy według okresów i wydarzeń historycznych, które stanowiły przedmiot twórczych zainteresowań p isa rza... Przedstawiono

Kiedy w roku 1959 Instytut Badań Literackich postanowił się włączyć do planu prac naukowych związanych z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego, za ' przedmiot

Konferencja Redakcji i Zespołu Autorskiego Uniweryteckiego Podręcznika Historii Literatury Polskiej IBL PAN. Biuletyn Polonistyczny

Uka­ zano t u , jak temat (pożegnanie z kochanką, wsią rodzinną,świa­ tem) wpływa na modyfikację niektórych cech strukturalnych e­... Zarysowały się przy tym

Katedra Literatury Polskiej Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.. Biuletyn Polonistyczny

Biuletyn Polonistyczny 12/36,

Międzynarodcwego Kursu Wakacyjnego dla Slawistów. Biuletyn Polonistyczny