• Nie Znaleziono Wyników

Tuchola

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tuchola"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Jerzy Kmieciński,Tadeusz

Grabarczyk

Tuchola

Informator Archeologiczny : badania 5, 265-266

1971

(2)

265

wał I7KZ w Bydgoszozy. Dragi sezon badań, średniowieczny ośrodek n ie ja k i /XIII-XV w ./.

Wykopaliska skoncentrowano podobnie jak w ubiegłym roku na te­ renie Starego M iasta. Dwa wykopy zlokalizowano na u l.P o d au m e j, gdzie stw ierdzono, żs n a js t a r s z a nawarstwiania nożna odnieść do czasów śred­ niowiecznych. Następne badania przeprowadzono w piwnicach domu Nr 15 przy ul.K opern ika.

R ezultaty s ą szczegó ln ie oiekawe ze względu na odkryoie kon- a tr u k o ji drewnianych zabudtwań /domy, szanba, stu d n ia, urządzenia ś c ie ­ kowe/, poohodzącyoh niewątpliwie z X III wlekn. Elementy drewniane s ą tak dobrze zachowane, że zapadła decyzja sta łe g o eksponowania ich , tym b a r d z ie j, że budynek, w którym je odsłon ięto nale^r do Muzeom Okręgowe­ go w Toruniu. Badania prąy u lic y Kopernika 15 będą nadal kontynuowane, bowiem jednym z kluczowych zagadnień, będzie stw ierdzen ie, czy odkryto fragmenty zabudowań pochodzą z okresu Torunia przedlokacyjnego /w ysta­ wienie dokumentu lokacyjnego d la m iasta n a stą p iło w r . 1233/, ozy toż jn ż z okresn polokacyjnego^

D alszo prace badawcze przeprowadzono przy k o śc ie le św .Jana oraz na teren ie fo sy zamkowej. V obu tyoh punktach stwierdzono jedynio po­ ziom warstw średniowiecznych, niekiedy s i l n i e zniszczonych przez póź­ n ie jsz e osadnictw o. Warstw średniowiecznych w w/w wykopach nie zanoto­ wano J

Badania będą kontynuowane.

TUCHOLA Katedra A rch eologii Uniwersytetu Łódzkiego

Badania prow adził docłdr Je rz y B ale- o lń s k i. Sprawozdanie opraoował mgr Ta­ deusz Orabarcayk. Finansowało PPHN w Tucholi. Trzeci sezon badań. M iasto /XTV-XV w ./.

Prace prowadzono na teren ie Placu Zamkowego, gdzie założono dwa wykopy oraz jeden wykop na teren ie p a r c e li przy u l.S t a r o f a m e j 8. W wy­

kopie I I przy PI.Zamkowym odkryto p rz e jśc ie o przekroju p rosto kąta 50 om x 75 cm wyłożone głazami pochodzącymi z zamku krgrżackiego. Trud­ no w t e j chw ili o k r e ślić czy należy je łączyć z okresem panowania s t a ­ ro sty p olskiego w Tucholi po 1466 r . , czy toż z okresem późniejszym .

W wykopie I na PI.Zamkowym odkryto fragmenty muru im ien n ego , pod którym wyraźnie rysowała s i ę warstwa krzyżacka. Zawartość t e j

(3)

war-жагаЬжу a la n a w lły a ł a a h l a a r a a l M p d d a *4r * d a l a * i * a ł B * j , ł ! * 4a * a t y d a - * Ь 4* М ажжж М П * p r * * d a l a t 4a Ж*1ажжуаЬ, b l l d a j a l * * h r * 4ło a y o h j

W

*yhapl* ргжу a l? Starafaraaj Ь ж ра*1*гжеЬя1 15 ж^, Mdrag*

j*daa b*h *t*a *v lł жат alajahl ayataplł faadaaaab ж

41

4

ж abadaaaay

praad*p*dabal* pa paЬжгжж Taahall ж H84 т? Ołaay ba aają ж* **M *

fr*b**aty жжргжжу t*ty *M *j, ж ж1ь* aaabały adyba abdralał Тажж4Ьгя

ayotąplł* aaiaalha pddaadradala** * * * * * * HT-IV ж? жуж1а*я*аж я * * t * -

ylałaa p d śalajav * * aawafytmy*. Odhryta ta t*j t*M * h*4al dalaaha,

ht4r* aalady łlą **d ж polar** taahałl раж1*жа5 жж jdaaały *1 * aa* ж

alaa*M4aaaaj w *r*tal* apalaalav P*ahad*ao*j я hadoa XVIII wlaha?

Та* ргжу **1*ж жуяЬарН barda* жугж4ау 4 ład р* hoBatrahejl dr*walaa*j,

ргжж4*р*4*Ьж1 * plaraatay, a l* j*M жж! d r * * a l* v f

TddSZITd

ПГЯ

4

Л жажаажжаЬажжМ я?жЬ.Т*г*ж*жу

Stamaalah* -

-М.ЖааяМ-b a d a a la ржжжяЛяП ж *у W ltałd раЬужжжЖаМ? Р1т ж а * ж *1 Пгжай ЖажаажжаЬажжМ я^ж Я ^Ж г- жяжжу/ b a d a a la гжЬажж1 а ж * * оТжжа 4г*А < 1* - ж !*ож яу i a a a a l y t a y j Wadład a ł l a y H h rla a a Р ааяЬ а / r * j a a Южажаа O d a d a M a g a / ж М а - r a a h a T la ł y M la jж М * P r a * d * l b b l a r * t * a о*яажж1е а * p r a w a d a ił * wyt&py pad g a a a a l a g ? O ł * b o t a ś 6 w ytapd a w y a a a l ł * a k a ł * 2 ,9 0 ж? S t a l a r ^ a n a ж n la h жажжЬжь h a lta r e w ą ж a a a b b p a j4* y r a M a d a l a i р 1 *жжяяя жжжжЬжа Ьажжжж a l b * g * ł a d a d ł ł b a t a d a i a h a ł * И аж ? P a a ld a j * * l * g * ł * * 0 -4 5 аж жажжЬжж j * * - a a j ж1 *ж 1 я ртжяаж? H a jb a r d a l* j l a t a r w a a ja a a жагжЬж* j a a b ж *r a t a *

m

a d n l a j ж1* * а я а 4а 1 , b a 4aa h aОж 4а * d a 1 ,5 0 - 1 ,^ 5 ж? P a a lb a j b a j ж а г я - Ьжу a y a b w w a ł a a l a a ? T жажаЬж1 а I I I a b a la r d a a a a a l * * n ą ж1 *ж 1 ь я a l a a l a l h ą l a b a l a j - а а *ж 1 ж1 *Ьж* 4 H a d a l ą * р * 1аж1яжу, M d r a w y a tb p a j* t a t a j ж l a ж f a r a ł a a b l t a j жажжЬажМ, а жаяжжааяажуаЬ a ę g l a l b d a d raaw ay ah ? & * 1а я 1*ж а ж a l a j a po г а 1 1 *4 4 a *b y t h d * a * r * a l a a ł T * h , ha 4 *1 яж1*г ж *а у о Ь ? S p a ty h * a l b b * ś p a ja d y a a a * la a g a a a b y d r a a a a j W4 r 4d a a r a a l M /ж a h ra a d a p44- a l * j a a y a h / жжржжяажЬажажж * 4 г 4 Яиж Уагжу * p a a a a a a g d lły a h w la h d a ? H * j-

l a t a t a i a j a a * ja d a a h d l a M a b a r l l T ara a * wy a ą ah aay я XIV 1 3CV ж ? ś l a d y a a a ^ l a b a a ж Ьуж гж j a a l * a a la d y ł a a * y 4 я ła d o a a h a a a a a d w ad ład d a a a a j r a a M

Cytaty

Powiązane dokumenty

W części praktycznej przedstawiono model matematyczny i program komputerowy MCN_CA, pozwalający obliczać obraz mikrostruktury zawierającej wydzielenia, uzyskiwanej podczas

Jeżeli przyjmiemy, że zmienność zrealizowana jest dobrym estym atorem zmienności dziennej, to powstaje pytanie, czy m ożna polepszyć jakość prognoz,

Remarks on the occurrence of Upper Jurassic gravity flow deposits in the study area .... Comparison with regional studies and triggering mechanisms

W ten sposób historia Europy wydaje się niezwykle burzliwa, granice się zmieniają, państwa powstają, upadają i tworzą się no- we, lecz zawsze w obrębie odwiecznych

działań Zaspokojenie potrzeb rynku pracy oraz wspieranie rozwoju gospodarczego Wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego i wyższego poprzez promowanie tych kierunków

Adaptacyjne algorytmy estymacji sygnałów w systemie monitorowania obiektów opisanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi.. używane pojęcia złożoności

Conferences • ML in PL Conference 2019 Machine learning in High Energy Physics recording; • 76th LHCb Analysis and Software week Building and validating MVAs, How to build more

Zasadniczy cel ochronki wiejskiej sprowadzał się do zatroszczenia się o bezpieczeństwo dziecka podczas absencji rodziców, i choć priorytetowy nie zamykał w sobie

Pisownię i interpunkcję tekstów druków ulotnych przedrukowanych w niniejszym Aneksie zmodernizowano według zasad przyjętych w wydawnictwie Książka pol- ska w ogłoszeniach

Taka wątpliwość może się pojawić przy oglądaniu plakatu do fi lmu odnoszącego się do czasów II wojny światowej, Inglorious Basterds (reż. Quentin Tarantino, 2010; projekt

Recent work with mouse models of prostate cancer (CaP) has shown that inactivation of TGFb signaling in prostate epithelium can cooperate with deletion of the Pten tumor suppressor

They are areas around a person, where in- timate, personal, social, and public inter- human relations can be maintained, and their proper distance can be preserveda.

Da aber diese Werte — also Wahrheit, Gute, Schöne — außerhalb des Bezugs auf das Sein nicht existieren können, gewinnen sie in Folge d erarti­ gen M etastase

W rezultacie wstecznych i postępowych ruchów histo ria zm ierza do realizacji wyznaczonych jej przez Boga celów finalnych. Ich u rze­ czyw istnienie to „symfonia hymnów dla

„Wszechświat jest swego rodzaju systemem — pisze — o który jego poszczególni członkowie nie muszą martwić się bez przerwy, w którym, jak się uda, wolno odpocząć

'Zgodnie z К archem projektowanie organt zacyjne można oprzeć na czterech głównych strumieniach tj: strumieniu nadarzają- cych się szans, strumieniu energetycznym,

Fragment ten jest istotny z kilku powodów; po pierwsze, uwydat- nia różnicę między jedynką jako liczbą a Jednem jako zasadą, po drugie, wskazuje, że Plotyn bierze pod uwagę

znisŻczenia stanowiska /z powierzchni jego zebrano bardzo istotny poz- nawczo zbiór źródeł, w którym Ćeramika typowo ''leśno&#34;- wschodnio- europejska

ności kultury pucharów lejkowa- tych, faza III/IV. Stanowisko usytuowane jest na nieznacznym wynie- sieniu wydmowym w Dolinie Wisły tuż przy skraju ~soczyzny. Osada

Badania prowadził mgr Włodzimierz Pela. Pierwszy sezon badań. Osada podgrodowa z końca XIII wieku. Kompleks osadniczy składa się z grodziska, osady podgrodowej oraz

nansowało Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali ·Ko- lorowych w Głogowie. Pierwszy .sezon \Jadań. Grodzis- ko /Xll-XUl wiek/. Zlokalizowano poszukiwany od 1871 roku gród

Badania prowadziła dr Elżbieta Dąbrowska. Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko ciałopalne, kur- hanowe przypuszczalnie z okresu wczesnego średniowiecza. Materiały z epoki

nansował WKZw Gdańsku-Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Pi~ttY sezon badań. Osada wczesnośredniowieczna ze Jladami osadnictwa z epoki telaza i epoki kamienia. Badania