• Nie Znaleziono Wyników

Profesor Peretz (Adolf Peretz)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Profesor Peretz (Adolf Peretz)"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Fuks, Marian

Profesor Peretz (Adolf Peretz)

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 31/3-4, 96-100

1992

(2)

M A R IA N F U K S

PR O F E SO R PERETZ

(A D O L F PERETZ)

N azw isko Adolfa Peretza jest mniej znane szerszemu ogółow i czytelników przedwojennej prasy polskiej i żydowskiej, poniew aż jego publicystyką in­ teresowało się węższe grono osób związanych z ekonom iką, gospodarką w ogóle, przemysłem, handlem, finansami i bankowością. P oza tym, chociaż pisywał sporo i często — nie zawsze podpisywał swoje publikacje nazwiskiem, używając pseudonim ów, m.in. Ignotus, Ekonom ista, litery „P” lub nie p od ­ pisując ich w ogóle.

Jednakże jego osob a warta jest przypom nienia nie tylko ze względu na walory i znaczenie — także historyczne — jego publicystyki ekonomicznej i finansowej, ale także i dlatego, że liczni przedwojenni dziennikarze, zajmujący się tą problematyką, widzieli w nim klasyka i jem u zawdzięczali swoją wiedzę zaw odow o-dziennikarską i ekonom iczną, poniew aż na istniejącej przy Wolnej W szechnicy Polskiej Szkole Dziennikarskiej prowadził wykłady z zakresu publicystyki gospodarczej i finansowej, a po przekształceniu tej szkoły w sam o­ dzielną W yższą Szkołę Dziennikarską został w 1931 r. pow ołany na stanow is­ ko profesora i pow ierzono mu prowadzenie katedry publicystyki ekonom icz­ nej. Był więc jedynym w swoim rodzaju nauczycielem akademickim o spec­ jalizacji tak specyficznej. I co znamienne, profesor Peretz jako publicysta, autor

wielu prac naukowych i pedagog był zarazem praktykiem -ekonom istą i ban­ kierem, właścicielem D om u Bankow ego i członkiem zarządów znanych i p ow a­ żanych banków i przedsiębiorstw.

U rodził się 2 marca 1855 r. w Kaliszu. Był synem zam ożnego kupca zbożow ego Szym ona i Żanety z N elkenów . Ojciec należał do znamienitych obywateli żydowskich miasta, w dom u panow ała polska atmosfera patriotycz­ na, m atka pom agała pow stańcom 1863 r. O ojcu Peretz po latach pisał w swoich wspomnieniach: „Ojciec mój Szymon [ . . . ] osierocony został w szes­ nastym roku życia skutkiem tragicznego zgonu dziadka, który w 1842 roku zgorzał w Chęcinach (Kieleckie), dokąd jeździł jako kom isant Banku P ol­ skiego, ówczesnego właściciela Zakładów Żyrardowskich — dla zbywania w yrobów fabryki. Babka moja M iszged z ojca M ojżesza, zm arłego przed jej urodzeniem, posiadała »Iches Brif« — dyplom szlachecki, z którego była dumna. D okum ent ten padł pastwą pożaru”.

(3)

ADOLF PERETZ 97

W dom u Peretzów panow ała postępowa, chociaż utrzymywana w tradycyj­ nej, ale nie przesadnej religijności, atmosfera. Szymon Peretz ubierał się z europejska, był krótko strzyżorfy, wyglądem swoim niczym się nie wyróżniał od przeciętnego, zam ożnego mieszczanina. Jedynie w większe święta żydowskie lub w ich wigilię wkładał cylinder i szedł do synagogi. Ton życiu dom owem u nadawała matka Peretza, pani Żaneta, której ojciec był kupcem branży kolonialnej, pozostając w kontakcie z wielkimi firmami w Hamburgu, dokąd często jeździł. O na też czuwała nad wychowaniem dzieci. Jak to było w zwyczaju, edukację swoją, w wieku czterech lat, rozpoczął Peretz w szkółce religijnej, w chederze, skąd jednak matka zabrała go dość szybko, przekazując na początkow e nauki do podobnej szkółki, ale gdzie uczono przede wszystkim w języku polskim. I tu nie zabawił długo, przeszedł do szkoły elementarnej, gdzie przygotow yw ano uczniów do nauki w gimnazjum. Zdał egzamin bardzo dobrze, ale, jak sam wspom ina, do najlepszych uczniów nie należał. M iał zdolności i zam iłowanie do nauki języków obcych, historii, geografii, nie lubił matematyki — otrzymując dość często słabe oceny. Jak na przyszłego bankowca i ekonom istę zask ak u jące...

W latach 1869 — 1871 Peretz studiow ał w Akademii Handlowej we W roc­ ławiu, odbywając tam jednocześnie praktykę handlową i bankową. P o p o ­ wrocie ze studiów zamieszkał w W arszawie i pod koniec 1871 r. rozpoczął pracę zaw odow ą w Banku H andlowym , którego dyrektorem był Leopold Kronenberg. W 1876 r. objął kierownictwo jednego z warszawskich dom ów bankowych. Stal się znanym specjalistą w dziedzinie bankowości. W 1883 r. wspólnie z bratem Leopoldem założył własny D om Bankowy pod firmą A. Pe­ retz i Ska, który prowadził do 1920 r. Przez 25 lat, do 1920 r., był członkiem Rady Banku D yskontow ego w W arszawie, którego reformę, na prośbę jego akcjonariuszy, przeprowadził w 1895 r. Zasiadał także w radach nadzorczych lub zarządach innych banków, a także przedsiębiorstw metalurgicznych, mechanicznych (m.in. „Warszawskie Fabryki Śrub i Drutu J. W olanow ski S.A.”), cukrowniczych itp. Był organizatorem G iełdy Zbożow o-Tow arow ej oraz wchodził w skład jej Rady Głównej. D ziałał aktywnie również na Giełdzie Warszawskiej, będąc przez 25 lat członkiem K om itetu G iełdow ego. Był znanym rzecznikiem ruchu spółdzielczego, a jako bankier popierał spółdzielczy ruch kredytowy i towarzystwa kredytu hipotecznego. W 1920 r. założył w Warszawie, wspólnie ze Stanisławem Pinkusem, Bank Angielsko-Polski.

Peretz prowadził rozległą działalność społeczną i filantropijną. Już w 1875 r. był prezesem Stowarzyszenia Wzajemnej Pom ocy Subiektów, w którym przyczynił się do zniesienia obowiązku podawania wyznania przy podejmowaniu pracy (co zresztą cofnięto po jego ustąpieniu), był m.in. sekretarzem Sekcji Handlowej Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu, członkiem Apelacyjnej Komisji Podatkowej, założycielem i prezesem Towarzystwa Oszczędnościo­ wo-Pożyczkowego dla Drobnych K upców, wieloletnim członkiem Rady Opie­ kuńczej Szkół Handlowych Zgromadzenia K upców m.st. Warszawy, współ­ założycielem (1902) i członkiem zarządu Szkoły Rzemieślniczej dla

(4)

dzieży żydowskiej w W arszawie przy ulicy Stawki, prezesem zarządu Kursów Ekonom icznych. W 1904 r., w trudnej sytuacji ekonomicznej działał aktywnie w K om itecie Pom ocy Bezrobotnym , któremu przewodniczył ksiądz Zygmunt Chełmicki, a Peretz był sekretarzem. W W arszawie założył Towarzystwo D ostarczania Pracy ubogim Żydom.

M im o iż mieszkał i pracował w Warszawie, Peretz utrzymywał stale •związki z rodzinnym Kaliszem. W 1910 r. przy udziale kaliskiego przem ysłow­ ca Józefa D aw ida M aysnera ufundował schronisko dla starców imienia swoich rodziców. Był inicjatorem i założycielem Towarzystwa Pom ocy Wzajemnej Byłych W ychow ańców Szkół Kaliskich. O piekow ał się także schroniskiem dla starców w Warszawie, pełniąc tu funkcje prezesa.

Peretz, zam ożny bankowiec, ofiarowywał większe sumy na zapom ogi dla podupadłych kupców, na stypendia i zapom ogi dla artystów, z jego wydatnej pom ocy korzystał m.in. znany rzeźbiarz Henryk Kuna, pochodzący z biednej żydowskiej rodziny; W spierał niezam ożnych studentów i uczniów, m.in. za pośrednictwem w yłonionego z jego inicjatywy kom itetu przy Zgromadzeniu K upców m.st. Warszawy, którego był wieloletnim członkiem. W spierał też działalność Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy. W początkach swojej działalności przyczynił się do założenia biblioteki Towarzystwa Uniwersytetu R obotniczego, chociaż sam socjalistą nie był. Z jego wydatnej pom ocy korzystał także Arnold Szyfman przy budowie (1912) Teatru Polskiego w Warszawie i w pierwszych latach istnienia tego teatru.

A dolf Peretz i jego m ałżonka byli zaprzyjaźnieni z licznymi dom am i plutokracji warszawskiej i utrzymywali kontakt z wielom a luminarzami swojej epoki, m.in. z Bolesławem Prusem, Henrykiem Sienkiewiczem, Ignacym Paderewskim, Franciszkiem Potockim .

B ogata była działalność publicystyczna i pisarska Peretza. Jego artykuły ukazywały się od 1873 r. w założonym i redagowanym przez Samuela Peltyna tygodniku „Izraelita” (1866—1912), a od 1875 r. w wydawanej przez Rudolfa Okręta „Gazecie H andlowej” (1864 — 1905), a następnie „Nowej G azecie” (1906 — 1918), która ją zastąpiła. Sporadycznie zamieszczał także artykuły w innych dziennikach i periodykach, m.in. w „Kurierze W arszawskim”, „W ieku”, „Niwie”, „Echu”. W 1885 r. założył „Gazetę L osow ań”, która była jedynym organem finansowym K rólestwa K ongresow ego, a w Polsce niepod­ ległej wychodziła do 1920 r. jako „Gazeta L osowań Papierów Publicznych”, o zm ienionym już profilu tematycznym.

W okresie międzywojennym szczególnie dużo i system atycznie drukował w żydowskim , wydawanym w języku polskim, m ieszczańskim dzienniku „Nasz Przegląd” (1923 — 20 IX 1939), prowadzącym liczne tygodniow e dodatki, m.in. także „N asz Przegląd G ospodarczy”, w którym, zresztą nie tylko w tym dodatku, Peretz publikował komentarze ekonom iczno-gospodarcze, m.in. w numerach niedzielnych, cieszące się dużą poczytnością, nie tylko u czytel­ ników Żydów, „Refleksje G iełdow e”, dotyczące nie tylko problematyki zw iąza­ nej z finansami i giełdą, ale obejmujące szeroki wachlarz zagadnień ekonom icz­

(5)

ADOLF PERETZ 99

nych i aktualnych spraw gospodarczych zarówno w kraju, jak i za granicą. Jego publikacje były często cytowane w całej prasie polskiej i na konferencjach różnych organów handlowych, przemysłowych i bankowych. W iększość sw o­ ich publikacji w prasie podpisyw ał jako „Ekonom ista”, literkami lub często ich nie podpisywał, drukując je jako materiał redakcyjny. W publikacjach Peretza odbijała się znakom icie sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie. Był doskonale poinform owany o finansach krajów Europy i Ameryki. Jego prognozy, dotyczące zbliżającego się kryzysu, były niemal prorocze, potrafił bowiem przewidywać nieuchronny przebieg wydarzeń. Znał doskonale sytuację poszczególnych wielkich koncernów, trustów, przedsiębiorstw, zajmował się ich trudnościami, widokam i — zarówno upadku, jak i poprawy, np. w lipcu

1931 r., kiedy zadłużona W idzewska Manufaktura, zatrudniająca ok oło 7 tys. robotników, zabiegała o poręczenie M inisterstwa Skarbu dla niezbędnych dla firmy kredytów zagranicznych. Wyłaniają się z publikacji Peretza zawiłe a interesujące powiązania kapitału prywatnego z interesem państwa, z walką o wyjście z kryzysu i zapobieżenie dalszemu wzrostowi bezrobocia, w którym Peretz widział wielkie niebezpieczeństwo, także polityczne. Analizował działal­ ność wielkich firm, spółek akcyjnych, koncernów. Pisząc bardzo dużo o kryzy­ sie — często zwracał uwagę na to, że zalążki recesji tkwią przeważnie w wadliwym systemie pieniężnym. W jednym z artykułów, z listopada 1930 r., zatytułow anym R ozw ój amerykański, a zastój Polski, polemizując z amerykań­ skim ekonom istą, pisał m.in.: „Aby zam iast zastoju wywołać u nas rozkwit autor uważa za konieczne podniesienie sprawności rządu, liberalny stosunek do życia gospodarczego i poprawę aparatu administracyjnego. Jednocześnie należy podnieść wydajność pracy i zwiększyć produkcję na głowę. Tyle autor

— pisze Peretz. — Argumentacja jego jest na ogó ł trafna. Pom inął on tylko najważniejszy czynnik naszego zastoju, a tym jest nieum iejętność myślenia gospodarczego. Podczas gdy w Ameryce (i na zachodzie europejskim) sfery gospodarcze działają solidarnie i, stwarzając siłę polityczną, oddziaływają na rządy, u nas są one rozbite wskutek waśni narodowościowych. Kierowany przez antysem itów polski przemysł i handel wyczerpuje całą energię na zabijanie gospodarcze Żyda, skąd więc może mieć siłę i czas na dbanie o prosperację kraju?” — pisze „Ekonom ista”.

A dolf Peretz oprócz publikacji rozsianych w wielu dziennikach i periody­ kach wydał też wiele druków zwartych. O głosił swoje pamiętniki, zatytułowane

Lat 55. R zeczy, ludzie, refleksje — opublikow ane w 1930 r. w „Naszym

Przeglądzie”, a następnie wydane w formie książkowej pt. Z teki optym isty — R zeczy, ludzie, refleksje (1931). Zajm ował się pracą naukow ą w dziedzinie teorii pieniądza, bankowości i ekonom iki. O publikow ał m.in. Ź ródła większych

majątków (1905), Walka z niewypłacalnością (1911), Instytucje bankowe (1913), K re d y t komunalny miejski (1913 — książka ta była podręcznikiem na wyższych

uczelniach), N iektóre środki ratunkowe dla własności nieruchomej miejskiej (1917), Z zamętu walutowego (1919), Długi przedwojenne względem zagranicy (1921), Finansjera w arszawska (1870 — 1925), wydana pod pseudonimem Ig­

(6)

notus (1926). W książce tej autor om ów ił stosunki finansowe i scharak­ teryzował wybitniejszych działaczy finansowych na podstawie badań archiwal­ nych i własnych wspomnień. W ażną pozycją była książka O program gospodar­

c zy Polski (1926), do której przedm ową napisał profesor Adam K rzyżanowski,

opublikow ał także: Od kartelu do koncernu (1929), Ż y d z i w bankowości polskiej (jest to rozdział w dwutom owej pracy zbiorowej Ż y d z i w Polsce odrodzonej,

1935 - ?).

W swych pracach Peretz wykazywał znajom ość i zrozumienie dla n ow o­ czesnych prądów w naukach ekonom icznych i społecznych oraz znajom ość problematyki finansowo-ekonom icznej w krajach o różnym poziom ie zaaw an­ sow ania gospodarczego i w odm iennych warunkach ustrojowych. T oteż jest rzeczą naturalną, że był zapraszany na liczne kongresy zagraniczne, gdzie jego udział był aktywny i liczący się na arenie międzynarodowej.

Zmarł 16 września 1933 r. w Warszawie, pochow any został na Cmentarzu Żydow skim przy ulicy Okopowej. O dznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu O drodzenia Polski. Potom stw a nie pozostawił.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zdarza się, że częścią podpisywanej przez autorów umowy o przeniesienie praw autorskich jest zakaz wykorzystywania przez nich utworu w ten sposób.  SHERPA prowadzi bazę

Obecna sytuacja demograficzna w Polsce oceniana może być jako mało ko- rzystna, głównie z uwagi na względnie niski poziom dzietności, postępujący proces starzenia się

data collection on travel choice behaviour in case of a tsunami.. Setup

W literatu- rze przedmiotu wielokrotnie poddawa- no analizie konkurencyjność polskiego biznesu, ale nie podejmowano próby oceny źródeł przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki

we również jakOŚcią słdadu

Jacek Biernacki, Kierownik Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym W rezultacie działań zespołu BMM przejście tarnobrzeskiego szpitala z

I nawet Werner Maser, który w pewnych wypowiedziach Hitlera próbuje dopatrywać się wiary w jakąś wyższą siłę nadprzyrodzoną, wraz z tolerancją dla takiej wiary,

liczba zarejestrowanych obecnie zespołów datowa- nych naczyniami terra sigillata wskazuje, że podstawą dla określenia datowania końca okresu wczesnorzymskiego oraz

Klementewicz Tadeusz – profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.. Osińska Maja – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na

Marya Nieust.. szczególniej jednak podczas tej świętej nowenny zw raca m .d o Ciebie. Tak w yraźn ie widzi wszystkich nas w Bogu, jak się widzi przedmioty

Jednak z prze- prowadzonej analizy empirycznej dla danych miesięcznych dla Polski z okresu styczeń 2004-marzec 2012 stwierdzono, że waga przy wartości bieżącej w kom-

Największe ciśnienia pojawiają się w 23-ej godzinie symulacji w północno zachodniej części sieci (w pobliżu miejscowości Ubysław) oraz w wę- złach położonych

Z owym boskim umysłem może być utożsamiana stosowana przez Platona w Timajosie kategoria chory jako konieczności, która daje miejsce opozycji my- thosu i logosu, a

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Subiektów Handlowych, bo taką nazwę nosiła początkowo ta organizacja, zostało utworzone w końcu 1886 r.4 i było jednym z pierwszych na

W Radomiu wspar- cia chorym udzielało Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Drobnych Kupców, Rzemieślników i Subiektów Żydów „Linas Hacholim” 52 , a bezpłatnych kredy-

Kos´ciół jest zwi ˛ azany z wiarygodnos´ci ˛ a Objawie- nia chrzes´cijan´skiego, a Dulles znany jest jako eklezjolog, gdyz˙ tej tematyce pos´wie˛- cił wiele ciekawych

Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia pierwszego, drugiego stopnia oraz studia pomostowe w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole WyŜszej

Instytucja ma na celu nieść pomoc materjalną Księżom Studentom: a) przez udzielanie pożyczek na warunkach każdorazowym rocznym regulaminem Stowarzyszenia, b) przez

1 wykona przy udziale podwykonawcy(ów), mimo Ŝe podczas zawarcia umowy deklarował wykonanie zamówienia w sposób określony jak w ust. W przypadkach przewidzianych w umowie

Chodziło im w istocie o uzyskanie szerszego spectrum politycznego, potrzebnego w pro- cesie postępującej legitymizacji swojej władzy (na gruncie prawnym odwołującej się do

A żebyście lepiej poznali świat osób ze spektrum autyzmu razem z kolażem załączamy bardzo ciekawą ulotkę przygotowaną.. przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział

W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie spro- stowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy?. (podstawa prawna - art. 97

33 Krzyszto Brozi: Antropologia wartości, ujęcie metodologiczne..., op.. współczesnych sporów toczonych wokół antropologii kulturowej, społecznej, etnologii czy