• Nie Znaleziono Wyników

Spis treści

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spis treści"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Spis treści

Od Redakcji 7 ARTYKUŁY

Mirosław J SZYMAŃSKI, Szkoła i nauczyciel w okresie gwałtownej zmiany społecz-nej 9 Urszula OSTROWSKA, Edukacja wobec wyzwań współczesności. Refleksje

aksjologicz-ne — między zwątpieniem a nadzieją 17 Katarzyna WAJSZCZYK, (Nie)kompetentni dorośli oraz (nie)kompetentne dzieci we

wspólnej przestrzeni społecznej 35 Małgorzata MIKOŁAJCZAK-WOŹNIAK, Inny uczeń, ten sam nauczyciel? Refleksje

pedagogiczne 59 Bożena PAWLAK, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w zmieniającej się przestrzeni

społecznej 69 Karolina REINHARD, Szkoła — uczeń — życie. Współczesne wyzwania, niepokoje

i nadzieje 79 Lucyna SMÓŁKA, O odpowiedzialności u dzieci 89 Hanna FIOŁKA, Znaczenie mediów we wczesnej edukacji 99 Iwona PASŁAWSKA-SMĘDER, Face to face czy Facebook — czyli jak wspierać

młodzież w rozwiązywaniu dylematów życiowych w zmieniającym się świecie? 109 Anna JURCZAK, Nauczyciel i uczeń w konfrontacji z rzeczywistością mediów oraz

cyfryzacji 121 Ewa ŻMIJEWSKA, Wielokulturowość w sieci? „Nauczyciele wczesnoszkolni” —

anali-za wybranej grupy dyskusyjnej 131 Justyna CIAPAŁA, Walory poznawcze pytań dzieci w wieku wczesnoszkolnym 141 Jolanta MACHOWSKA-GOC, Uczeń zwierciadłem wykreowanego przez siebie świata

na płaszczyźnie dyskursu pisanego 153 Barbara NAWOLSKA, (Nie)profesjonalizm matematyczny adeptów zawodu nauczyciela

(2)

4 Spis treści

Urszula OSZWA, Magda BOBER, Lęk przed matematyką uczniów szkoły podstawowej a ich poczucie kontroli 177 Renata RECLIK, O znaczeniu mowy egocentrycznej, dialogu i dyskusji w edukacji

ma-tematycznej uczniów w młodszym wieku szkolnym 193 Agnieszka WIERZCHOSŁAWSKA, Aktywne uczenie się języka obcego metodą

Story-line w przedszkolu 205 Tomasz WARCHOŁ, Edukacja pozaformalna wsparciem rozwoju dziecka w młodszym

wieku szkolnym 215 Radmila BURKOVIČOVÁ, Attitude of Children’s Parents, Teachers, and Headmasters

towards the Admission of Two-Year-Olds to Kindergartens in the Czech Republic 223 Karin FODOROVÁ, The Sources of the Educational Needs of Nursery School

Teach-ers — an Important Factor for the Direction of Their Further Education 233 Tetiana HAVRYLENKO, Leonid KUZIOMKO, Preparatory Classes as a Form of

Preschool Education in Ukraine during the Soviet Period (the 1920s–1980s): The Main Periods and Development Trends 243 Stanisława NAZARUK, Anna KLIM-KLIMASZEWSKA, Ewa TOKAREWICZ,

Koncepcja Marii Montessori a rozwój umiejętności samoobsługowych dzieci w wieku przedszkolnym 263 Krzysztof KRASZEWSKI, Urszula DWORSKA-KACZMARCZYK, Możliwości

realizacji edukacji regionalnej dzieci w wieku przedszkolnym w opiniach nauczycieli 277 Ingrid PAŚKO, Uczeń w młodszym wieku szkolnym jako uczestnik edukacji dla

zrów-noważonego rozwoju 289 Simona HENDRYCHOVÁ, Developing Social Skills of Preschool Children in

Prepara-tory Classes of Elementary Schools 303 Grażyna GUNIA, Izabella GAŁUSZKA, Agnieszka OCHMAN, Profesjonalizm

nauczyciela w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przestrzeni szkoły włączającej — doniesienie z badań 313 Agata JACEWICZ, Pedagogiczne drogowskazy na drodze do profesjonalizmu nauczyciela

wczesnej edukacji w koncepcjach Marii Montessori i Helen Parkhurst 325 Anna JAKUBOWICZ-BRYX, Poczucie bezpieczeństwa dziecka w środowisku szkolnym 335 Anna SZKOLAK-STĘPIEŃ, Aleksandra DOBNER, Pädagogische Kompetenzen der

Lehrer in Deutschland 353 Sabina Lucyna ZALEWSKA, Kondycja i efektywność nauczyciela. Badania narracyjne

kadry nauczycielskiej we współczesnej szkole 365 Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Stres w zawodzie nauczyciela wynikający ze

zmian w przestrzeni edukacyjnej i rzeczywistości społeczne 379 Jana NAVRÁTILOVÁ, Proces identifikace vlastních vzdělávacích potřeb učitelek

(3)

Spis treści 5 Ewa TŁUCZEK-TADLA, Profesjonalizm nauczyciela/wychowawcy — oczekiwania

przyszłych pedagogów 395 Diana DURLAK, Satysfakcja z (zawodu) nauczyciela — korelaty i uwarunkowania 405 Ewa SOSNOWSKA-BIELICZ, Optymizm nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej 419 Beata SUFA, Maria JANAS, Bajkoterapia jako skuteczna metoda wspomagająca rozwój

dziecka 429 RECENZJE

Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej, red E Ogrodzka-Mazur, U Szuścik, B Oelszlaeger-Kosturek, Cieszyn–Kraków 2017, Wydawnictwo Im-puls — Barbara Wąsik 443 KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja — nauczyciel — uczeń/ dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej” 21 maja 2018 roku — Urszula Dworska-Kaczmarczyk 453 „Radio Luksemburg Wielokulturowe pejzaże sztuki i edukacji — między nami”/

„Radio Luxembourg: Paysages multiculturelles de l’art et de l’education — entre nous” 10 III 2018–20 III 2018 Galeria Międzynarodowego Centrum Kul-tury, Kraków, Rynek Główny 25 — Teresa Żebrowska 457 GALERIA

Teresa ŻEBROWSKA, Wielokulturowe pejzaże sztuki „Radio Luksemburg” — twór-czość w teorii i praktyce edukacyjnej 527

Cytaty

Powiązane dokumenty

Table 5 comprises data on unemployment influx in the entire period (half year or year) of people applying for the job of heavy goods driver and the number of job

Odmienną perspektywą jest ukazywanie roz- woju jako konieczności, rozwoju stymulowane- go, czy wręcz wymuszanego przez zewnętrzne okoliczności, takie jak postęp technologiczny

Foucault , jak sądzę , znalazł się właśnie w położeniu opisanym przeze mnie jako. położenie

- dent wave in describing the free surface: and, (2) inclndirtg a limiting impact angle in the criteria defining the occurrence of a saim in the fornalation of the

these alloys are so far limited due to the challenging nature inherent to the simulation of multi-component alloys.[ 13 – 18 ] In this paper we show that long-ranged

m etoda szybkiego oznaczenia porowatości gleby, ciężaru właściwego gleby i pojemności powietrznej gleby daje dobre w yniki w porów na­ niu z m etodą

przestaje być też członkiem Rady K apłańskiej, jeśli natomiast po nominacji ktoś z członków Kolegium traci prawo członkostwa w Radzie, to jednak z racji

Practically, tbe extemal noise field generated by an airplane may be defined by tbe tertsband sound pressure level spectra at a given distance from tbe source