• Nie Znaleziono Wyników

"O tendencjach tonicznych wiersza ballad i romansów Adama Mickiewicza i Francè Preserna", Tone Pretnar, "Zeszyty Naukowe UJ". DL Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""O tendencjach tonicznych wiersza ballad i romansów Adama Mickiewicza i Francè Preserna", Tone Pretnar, "Zeszyty Naukowe UJ". DL Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Maria Kalinowska

"O tendencjach tonicznych wiersza

ballad i romansów Adama

Mickiewicza i Francè Preserna", Tone

Pretnar, "Zeszyty Naukowe UJ". DL

Prace Historycznoliterackie z.39,

Kraków 1980 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 25/1-2 (83-84), 257

1982

(2)

/11/ PRETNAR Tone: 0 tendencjach tonicznych wiersza bal­ lad i romansów Adama Mickiewicza i France Preserna. "Ze­ szyty Naukowe U3" DL, Prace Historycznoliterackie, z. 39, Kraków 1980, s. 23-35.

Szkic jest próbę opisania wzorca metrycznego dwóch rozmia­ rów wierszowych: trójzestrojowca, którym napisane sę Mickiewi­ czowskie teksty poetyckie "Kurhanek Maryli" i "Lilije" oraz czterozestrojowca dwóch ballad ("Ribic" i "Zdravilo ljubezni") i jednego romansu ("Zenska zvestoba"^ Preserna. Próbowanie re­ guł i tendencji ich realizacji językowej prowadzi do wniosków o specyficznym kształcie słoweńskiego i polskiego tonizmu bal­ ladowego, co wskazuje, iż ograniczenie sylabiczne i wolność lub determinacja toniczna wzorca metrycznego, a także reguły reali­ zacyjne wynikają z tradycji s.ylabicznego i sylabotonicznego wiersza polskiego oraz tylko sylabotonicznego przedpreiernow- skiego wiersza słoweńskiego.

BP/83/84/73 M.K.

/11/ RZEPKA Wojciech, WALCZAK Bogdan: Kilka uwag o języku poetyckim Piotra Tomickiego. "Studia Polonistyczne" VII, Poznań

1979

(wyd.

198o),

s.

141-150.

Artykuł zawiera analizę języka czterech autografów Piotra Tomickiego (1464-1535), biskupa krakowskiego i podkanclerzego Zygmunta I, znakomitego humanisty, opublikowanych w wydawnict­ wie "Acta Tomiciana". Autorzy wskazuję na język Tomickiego jako reprezentatywny dla polszczyzny najbardziej światłej sfery na­ szego społeczeństwa pierwszej połowy XVI w. Z przeprowadzonej analizy wynika, że mieści się on doskonale w obrębie obowiązu­ jącej yytedy normy Językowej, odznacza się przy tym cechami ję­ zyka Wielkopolski, skąd Tomicki pochodził. Ważne jest też pre­ ferowanie - zwłaszcza w obrębie fleksji - nowszych, ekspansyw­ nych form językowych oraz dbałość o czystość języka. Badania języka Tomickiego rzucają też światło na drogi. Jakimi językowe właściwości wielkopolskie przenikały do kształtującego się w środowisku krakowskim języka literackiego XVI wieku.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Instytucja ta, obejmująca swym działaniem teren miasta i gminy szadkowskiej oraz obszar sąsiedniej gminy Krokocic,5 nie tylko udzielała poŜyczki i przyjmowała wkłady pienięŜne,

Pożądanym i koniecznym warunkiem [jest] powołać Tymczasową Radę Polskiej Socjalistycznej Sowieckiej Republiki z partyjnych komunistów bolszewików i bezpartyjnych

Pierwsza ze wspomnianych prac to Monografia Szadku z 1870 r� opracowana przez Alfonsa Józefa Parczewskiego, jednej z najbardziej dla tego regionu za- służonych osób�

Rozpatruj c zarówno charakter samego dworu, jak i stan najbli szego otoczenia, mo na wymieni wiele jego cech przemawiaj cych za tak funkcj i zagospodarowaniem

Inscenizacja Dejmka zdecydowanie spełniała wymagania misteryjne, jednak publiczność odczytała intencje reżysera bardziej jako szopkę polityczną, co przy- czyniło się do

[r]

[r]

młodzieży", Jadwiga Weber, "Acta Universitatis Lodziensis.. Fundamentalne studia problemu rozpoczęto pod koniec XIX