• Nie Znaleziono Wyników

Rwnowaga termodynamiczna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rwnowaga termodynamiczna"

Copied!
33
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu

kryształów

Stanisław Krukowski i Michał Leszczyński Instytut Wysokich Ciśnień PAN

01-142 Warszawa, ul Sokołowska 29/37 tel: 88 80 244

e-mail: stach@unipress.waw.pl, mike@unipress.waw.pl Zbigniew Żytkiewicz

Instytut Fizyki PAN

02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46 E-mail: zytkie@ifpan.edu.pl

Wykład – 2 godz./tydzień – wtorek 9.15 – 11.00 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW

Budynek Wydziału Geologii UW – sala 3089

http://www.icm.edu.pl/web/guest/edukacja

(2)

Stanisław Krukowski

Wykład 3. Równowaga termodynamiczna

Rozpatrzymy układ opisywany przez zespół termodynamicznych parametrów stanu (p,T,...) Stan równowagowy – stan niezmienny w czasie w którym umieszczenie dowolnych

ścian nie zaburza jego zachowania

Wychylenie układu ze stanu równowagi (fluktuacyjna zmiana parametrów):

U

U

U

+

δ

V

V

V

+

δ

S

S

S

+

δ

(3)

Warunek termodynamicznej stabilności

Pierwsza zasada termodynamiki obowiązuje zawsze, tzn. nawet w przypadku fluktuacji zachodzi

Q

V

p

U

=

δ

+

δ

δ

δ

Q

=

δ

U

+

p

δ

V

Powrót układu do stanu równowagi zachodzi samoistnie – oznacza to że jest spełniona nierówność Clausiusa:

(

T

δ

S

) (

δ

Q

)

co daje warunek termodynamicznej stabilności:

(

T

δ

S

) (

δ

U

p

δ

V

)

0

S

T

V

p

U

+

δ

δ

δ

Symbole δδδδX zawsze oznaczają zmianę parametru X przy wychyleniu (fluktuacji) układu ze stanu równowagi: eq

X

X

X

δ

(4)

Termodynamiczna stabilność układów zamkniętych

0

U

ext

=

δ

δ

V

ext

=

0

Warunek termodynamicznej stabilności:

0

S

δ

W układach zamkniętych w stanie równowagi entropia przyjmuje wartość maksymalną względem wszystkich zmian układu pozostawiających stałą wewnętrzną energię.

Układy zamknięte – warunek na zmiany wewnętrzne przy stałej

entropii

0

S

=

δ

Układy zamknięte – warunek na zmiany zewnętrzne

Warunek termodynamicznej stabilności:

0

U

δ

(5)

Układy otwarte - zmiany izochoryczno-izotermiczne

const

T

=

0

V

ext

=

δ

Układy otwarte – warunek na zmiany izotermiczno-izochoryczne

Warunek termodynamicznej stabilności:

(

U

TS

)

0

S

T

U

δ

=

δ

δ

W układach otwartych, w stanie równowagi charakteryzującym się stałą objętością energia swobodna Helmholtza F=U-TS przyjmuje wartość minimalną (jest

izochorycznym potencjałem termodynamicznym)

0

F

δ

(6)

Układy otwarte - zmiany izobaryczno-izotermiczne

const

T

=

const

p

=

Układy otwarte – warunek na zmiany izotermiczno-izobaryczne

Warunek termodynamicznej stabilności:

(

U

pV

TS

)

0

V

p

S

T

U

δ

+

δ

=

δ

+

δ

W układach otwartych, w stanie równowagi charakteryzującym się stałym ciśnieniem, energia swobodna Gibbsa G=U-TS+pV przyjmuje wartość minimalną (jest

izobarycznym potencjałem termodynamicznym)

0

G

δ

(7)

Równowagowe zmiany ekstensywnych funkcji stanu

dN

pdV

TdS

dU

=

+

µ

Układy o jednym rodzaju cząstek (N = liczba cząstek)

Funkcje termodynamiczne ekstensywne ( ~ N):

pV

U

H

=

+

Równowagowe ich zmiany

dN

Vdp

TdS

dH

=

+

+

µ

dN

pdV

SdT

dF

=

+

µ

dN

Vdp

SdT

dG

=

+

+

µ

TS

U

F

=

TS

pV

U

G

=

+

Symbole dX zawsze oznaczają

(8)

Wielkości intensywne i ich zmiany równowagowe

Funkcje termodynamiczne intensywne (niezależne od N)

G

,

F

,

H

,

U

A

N

A

a

=

=

a ponadto do nich zaliczamy (p,n,T) związane równaniem stanu:

Wielkością szczególnie interesującą jest energia swobodna Gibbsa g obliczana na jedną cząstkę (atom lub molekułę) – służy do opisu przejść fazowych np. krystalizacji:

µ = = N G g

Energia swobodna Gibbsa na jedną cząstkę (g) nazywana jest potencjałem chemicznym

(

p

,

n

,

T

)

0

f

=

V

N

n

,

T

nk

(9)

Równowagowa zmiana G – wielkości intensywne

dN

Nd

)

N

(

d

dG

=

µ

=

µ

+

µ

dG

=

SdT

+

Vdp

+

µ

dN

VdP

SdT

Nd

µ

=

+

dp

n

1

sdT

vdp

sdT

dp

N

V

dT

N

S

d

µ

=

+

=

+

=

+

Równowagowa zmiana potencjału chemicznego wyraża się wyłącznie przez funkcje intensywne  nie zależy od funkcji ekstensywnych, jest 

naturalnym określeniem stanu układu przy zmianie liczby cząstek dN:

(

p

,

T

)

µ

=

µ

p

dT

d

s

 µ

=

T

dp

d

n

1

v





 µ

=

=

(10)

Układy wielu faz

Fazą – nazywamy homogeniczna część układu posiadającą jednorodne własności fizyczne i chemiczne

Przejściem fazowym (przemianą fazową) nazywamy skokową zmianę własności termodynamicznych układu opisywanych funkcjami

intensywnymi

Klasyfikacja przejść fazowych – zachowanie pochodnych potencjału termodynamicznego G:

I rodzaju – skokowa zmiana pochodnych potencjału chemicznego (tzn. entropii oraz objętości)

(11)

Przejścia fazowe I rodzaju

Przejścia fazowe I rodzaju bariera energetyczna 

 możliwość

współistnienia faz

T

G

T

p S S 1 2

Ciepło przemiany fazowej

(

2 1

)

p p

S

T

S

S

T

Q

=

=

Wzrost kryształu – przemiana fazowa I rodzaju: i/ faza ciekła

faza stała

(12)

Przejścia fazowe II rodzaju

Przejścia fazowe II rodzaju brak bariery energetycznej punkty krytyczne układy silnie fluktuujące 

 niemożliwe jest

współistnienie dwu faz

Ciepło przemiany fazowej

(

S

S

)

0

T

S

T

Q

=

p

=

p 2

1

=

T

G

T

p S S 1

T

dG

dT

T

p C C 1 2

(13)

S=-Układy wielofazowe – suma układów jednofazowych

Pierwsze przybliżenie – zaniedbujemy efekty związane z

obecnością powierzchni rozgraniczenia faz

Wielkości ekstensywne – suma dla każdej z faz:

...

N

N

N

=

α

+

β

+

...

V

V

V

=

α

+

β

+

...

U

U

U

=

α

+

β

+

...

H

H

H

=

α

+

β

+

...

F

F

F

=

α

+

β

+

...

G

G

G

=

α

+

β

+

(14)

Układy wielofazowe – więzy

U1,V1,N1

p1,T1,ρρρρ1

U2,V2,N2

p2,T2,ρρρρ2

Układ jako całość jest zamknięty:

Fluktuacje – zmiany wielkości zachowanych

const

U

U

U

=

1

+

2

=

const

V

V

V

=

1

+

2

=

const

N

N

N

=

1

+

2

=

0

U

U

U

=

δ

1

+

δ

2

=

δ

0

V

V

V

=

δ

1

+

δ

2

=

δ

2 1

U

U

=

δ

δ

2 1

V

V

=

δ

δ

(15)

Układy wielofazowe – warunki równowagi

Równowaga mechaniczna

Równowaga termiczna

Równowaga chemiczna

0

V

p

V

p

1

δ

1

+

2

δ

2

p

1

=

p

2

0

S

T

S

T

1

δ

1

+

2

δ

2

T

1

=

T

2

0

N

N

1 2 2 1

δ

+

µ

δ

µ

µ

1

=

µ

2

(16)

Układy wielofazowe jednoskładnikowe – liczba stopni swobody

układu – diagramy fazowe

Równowaga dwu faz

Równowaga trzech faz

1

d

=

(

p

,

T

)

2

(

p

,

T

)

1

=

µ

µ

(

p

,

T

)

2

(

p

,

T

)

1

=

µ

µ

0

d

=

(

p

,

T

)

3

(

p

,

T

)

1

=

µ

µ

- linia - punkt

(17)

Układ jednoskładnikowy – równowaga ciało stałe









faza gazowa – potencjał chemiczny

(

p,T

)

v

(

p,T

)

s =µ µ RT p nRT M ρ = = dp n 1 sdT dµ = − +

Warunek równowagi chemicznej

Przybliżenie gazu idealnego

Izotermiczna zmiana potencjału chemicznego gazu z ciśnieniem jest równa

(

)

(

)

      + µ = µ o o v v p p ln RT T , p T , p

(18)

Układ jednoskładnikowy – równowaga ciało stałe







 faza gazowa –

zależność van t’Hoffa

v , s v , s v , s

=

h

Ts

µ

Warunek równowagi chemicznej (faza stała ma dużą gęstość)

Zależności termodynamiczne

(

)

(

p,T

)

(

p ,T

)

p p ln RT T , p s s o o o v  =µ ≅µ      + µ

Zależność ciśnienia nasyconego gazu od temperatury (van t’Hoffa)

      ∆ + ∆ − = s RT h exp p p o 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020 1E-22 1E-17 1E-12 1E-7 0.01 p G a [ b a r] 18001500 1200 900 600 T [K]

Przykład – ciśnienie par galu

s

v

h

h

h

(19)

Układ jednoskładnikowy – równowaga ciało stałe







 faza ciekła –

zależność Clausiusa - Clapeyrona

Nie można wykonać podobnej analizy jak poprzednio gdyż ciepło topnienia nie jest znacznie większe niż zmiana entalpii w funkcji temperatury

Lecz zmiana potencjałów chemicznych obydwu faz przy przesunięciu wzdłuż linii równowagi nie narusza ich równości:

s l d dµ = µ

(

)

dp

(

v v

)

dp N V V dp n 1 n 1 dT s s l s l s s l s l  = −      − =       − = − v T Q v s v v s s dT dp m m s l s l ∆ = ∆ ∆ = − −

= Zależność Clausiusa - Clapeyrona

dp n 1 dT s dp n 1 dT s s s l l + = − + −

(20)

Układ jednoskładnikowy – równowaga ciało stałe ciecz

-para: diagramy p-T

Zależność Clausiusa – Clapeyrona

v T Q v s v v s s dT dp m m s l s l ∆ = ∆ ∆ = − − =

Q

m

=

T

M

s

>

0

Al

0 dT dpm > vl −vs >0

H

2

O

0 dT dpm > vl −vs <0

(21)

Układy wielofazowe dwuskładnikowe(składniki -

α

α

α

α, β

β

β

β) –

liczba stopni swobody układu – diagramy fazowe

Równowaga dwu faz

Równowaga trzech faz (dodatkowo spełnione są równania)

Równowaga czterech faz (dodatkowo spełnione są równania)

2

d

=

(

1

)

2

(

2

)

1 p,T,x p,T,x α α =µ µ

1

d

=

powierzchnia punkt

(

1

)

2

(

2

)

1 p,T,x p,T,x β β µ = µ linia

(

1

)

3

(

3

)

1 p,T,x p,T,x α α µ = µ 1

(

p,T,x1

)

3

(

p,T,x3

)

β β µ = µ

(

1

)

4

(

4

)

1

p

,

T

,

x

p

,

T

,

x

β β

µ

=

µ

(

1

)

4

(

4

)

1

p

,

T

,

x

p

,

T

,

x

α α

µ

=

µ

0

d

=

(22)

Układ dwuskładnikowy – równowaga: faza stała







 faza ciekła

– diagramy x-T

Diagramy izobaryczne p = const

(

1

)

2

(

2

)

1

p

,

T

,

x

p

,

T

,

x

α α

µ

=

µ

(

1

)

2

(

2

)

1

p

,

T

,

x

p

,

T

,

x

β β

µ

=

µ

(

2

)

1 1

x

p

const

,

x

x

=

=

(

p

const

,

x

2

)

T

T

=

=

Współczynnik segregacji

( )

( )

( )

( )

T x T x T dx T dx k = s s

Nachylenie krzywej likwidusa (liquidus slope)

( )

( )

( )

( )

T x T dx m l l l − ≅ =

(23)

Układ dwuskładnikowy – równowaga ciało stałe







 faza ciekła –

diagram eutektyczny

Chłodzenie powolne:

- krystalizujemy fazę ααα (lub βα βββ)

- krystalizujemy strukturę wstęgową - mieszaninę faz ααα oraz βα βββ

Chłodzenie szybkie:

- otrzymujemy strukturę niejednorodną

- rozpad struktury niejednorodnej (spinodalny)

Nie można otrzymać fazy stałej w pewnym zakresie koncentracji

K.R. Elder, J.D. Gunton & M. Grant, Phys. Rev E 54 (1996) 6476

(24)

Układ dwuskładnikowy – równowaga ciało stałe







 faza ciekła –

diagram perytektyczny

Punkt perytektyczny

- krystalizujemy fazę ααα przy użyciu fazy βα βββ oraz cieczy: l + αααα  ββββ

(25)

Układ dwuskładnikowy – równowaga ciało stałe







 faza

ciekła – punkt topnienia kongruentnego

Punkt topnienia kongruentnego

- faza stała jest w równowadze z fazą ciekłą o tej samej koncentracji

(26)

Układ dwuskładnikowy – równowaga potrójna (s-l-v)

Równowaga trzech faz

(

1

)

2

(

2

)

1

p

,

T

,

x

p

,

T

,

x

α α

µ

=

µ

1

d

=

(

1

)

2

(

2

)

1

p

,

T

,

x

p

,

T

,

x

β β

µ

=

µ

- linia

(

1

)

3

(

3

)

1

p

,

T

,

x

p

,

T

,

x

α α

µ

=

µ

1

(

p

,

T

,

x

1

)

3

(

p

,

T

,

x

3

)

β β

µ

=

µ

( )

x

1

T

T

=

p

=

p

( )

x

1

x

2

=

x

2

( )

x

1

x

3

=

x

3

( )

x

1

Innym sformułowaniem jest użycie ciśnienia parcjalnego gdy założymy że parametrem niezależnym jest skład fazy gazowej: (1)  (v):

1 1

p

*

x

p

α

=

α

+

N

N

N

x

1

(27)

Przypadek szczególny: związek chemiczny: GaAs – sublimacja

) v ( As 2 1 ) v ( Ga ) s ( GaAs ↔ + 2

Reakcja – zmiana liczby cząstek:

Warunek stabilności chemicznej:

Równowaga chemiczna:

Entalpia sublimacji (vaporyzacji - definiowana dla warunków normalnych)

Entropia sublimacji (vaporyzacji - definiowana dla warunków normalnych) 0 N N N 2 2 As As Ga Ga GaAs GaAsδ +µ δ +µ δ ≥ µ

( )

( )

( )

v 2 1 v v 2 As Ga GaAs =µ + µ µ 2 As Ga GaAs N 2 N N = −δ = − δ δ

( )

h

( )

v h

( )

s 2 1 v h

hsubGaAs Ga As GaAs

2 − + ≡ ∆

( )

s

( )

v s

( )

s 2 1 v s

ssubGaAs Ga As GaAs

2 −

+ ≡

(28)

Związek chemiczny: GaAs – relacja van t’Hoffa

Równanie gazu idealnego:

Zależności termodynamiczne dają relację van t’Hoffa

(

)

(

)

(

p,T

)

(

p ,T

)

p p p ln RT T , p 2 1 T , p 3/2 GaAs GaAs o o 2 / 1 As Ga o Ga o Ga 2 = µ µ         + µ + µ       ∆ + ∆ − = GaAsv v GaAs 2 / 3 0 2 / 1 As Ga s RT h exp p p p 2

Dodatkowym parametrem jest koncentracja np. Ga, wyrażona przez stosunek ciśnień parcjalnych:

Ga

p x =

(29)

Związek chemiczny: GaAs – entalpia tworzenia

) v ( As 2 1 ) l ( Ga ) s ( GaAs ↔ + 2

Reakcja – równowaga fazy ciekłej metalu i fazy gazowej niemetalu

Równowaga chemiczna

Entalpia i entropia tworzenia ( warunki normalne)

Zależność van t’Hoffa

( )

( )

( )

v

2

1

v

v

2 As Ga GaAs

=

µ

+

µ

µ

( )

h

( )

v

h

( )

s

2

1

l

h

h

formGaAs Ga As GaAs

2

+

( )

s

( )

v

s

( )

s

2

1

l

s

s

formGaAs Ga As fGaAs

2

+





+

=

fGaAs f GaAs 2 / 1 0 2 / 1 As

s

RT

h

exp

p

p

2

(30)

Związek chemiczny: GaN – równowaga: kryształ - ciecz

Równanie równowagi daje

Przybliżenie roztworu idealnego daje:

(

p

o

,

T

)

RT

ln

( )

x

GaN

(

p

o

,

T

)

Ga

+

=

µ

µ





+

=

disGaN dis GaN o

s

RT

h

exp

x

x

• Stąd otrzymujemy relację:

(

x

,

T

)

N

(

x

,

T

)

GaN

(

p

,

T

)

GaN

(

p

o

,

T

)

Ga

+

µ

=

µ

µ

µ

0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008 1E-4 1E-3 0.01 temperature, K 2500 2000 1750 1500 1250 N , a t. f ra c ti o n 1/T, K-1

- entalpia i entropia rozpuszczania GaN

( )

( )

( )

dis dis GaN dis GaN

,

s

h

0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 x [ a t fr a c ti o n ]

(31)

Związek chemiczny: GaAs – równowaga potrójna

Równowaga kryształ – para (gaz idealny):

Równowaga kryształ – ciecz (roztwór idealny):

Zależności termodynamiczne dają relację van t’Hoffa

(

)

(

)

(

p,T

)

(

p ,T

)

p p p ln RT T , p 2 1 T , p 3/2 GaAs GaAs o o 2 / 1 As Ga o As o Ga 2 2  =µ ≅µ        + µ + µ





+

=

vGaAs v GaAs 2 / 3 0 2 / 1 As Ga

s

RT

h

exp

p

p

p

2

Jednak dla wysokich koncentracji ciepła sublimacji są funkcją koncentracji

– odchylenie od linii prostej

As Ga As v N N N x + ≡

(

p

o

,

T

)

RT

ln

( )

x

GaAs

(

p

,

T

)

GaAs

(

p

o

,

T

)

Ga

+

=

µ

µ

µ

(32)
(33)

Układy wielofazowe wieloskładnikowe – liczba stopni swobody

układu – reguła Gibbsa

Równowaga m faz w układzie zawierającym q składników

(

)

(

)

(

q 1

)

m m m 1 q 2 2 2 1 q 1 1 1

p

,

T

,

x

,..

x

p

,

T

,

x

,..

x

..

p

,

T

,

x

,..

x

− α α − α α − α α

µ

=

=

µ

=

µ

(

)

(

)

(

q 1

)

m m m 1 q 2 2 2 1 q 1 1 1

p

,

T

,

x

,..

x

p

,

T

,

x

,..

x

..

p

,

T

,

x

,..

x

− α β − α β − α β

µ

=

=

µ

=

µ

(

)

(

)

(

q 1

)

m m q m 1 q 2 2 q 2 1 q 1 1 q 1

p

,

T

,

x

,..

x

p

,

T

,

x

,..

x

..

p

,

T

,

x

,..

x

− α − α − α

µ

=

=

µ

=

µ

...

(m-1)q równań

(q-1)m koncentracji oraz 2 stopnie swobody (p,T)

Efektywna liczba stopni swobody układu (reguła faz Gibbsa)

(

q 1

)

m

(

m 1

)

q 2 q m 2

Cytaty

Powiązane dokumenty

N ie mafz ie fz cze pewności, ieżeli Diogenes znalazł człowieka takiego ,iakiego ż latarnia ftukał; troskę tę jego uważaiac Fiz ycy, badali racyi dla ctę g o ten

Gęstość stanów N(E) jest to liczba stanów energetycznych na jednostkę objętości.. Prawdopodobieństwo obsadzenia stanu

zmienia znak na przeciwny. Kąt, który początkowo tworzyły te dwa wektory wynosi:.. Samochód przejeżdża 40 km ze średnią prędkością 80 km/h i następne 40 km ze

 Wadą protokołu NetBEUI jest fakt, że nie może być trasowany (za wyjątkiem usług IPTunnel). Internet Packet EXchange/Sequential Packet EXchange) - zestaw protokołów

muzycznych, przejście od muzyki wykonywanej na żywo i kultu wykonania np. Dziamski, Sztuka po końcu sztuki. Saueracker, Kiedy sztuka toczy się dalej, [w:] Nam June Paik,

Myślenie, a zarazem poznanie metafi zyczne polega w związku z tym na formułowaniu diagnozy co do tego, jak byt bytuje (istnieje), ze szczególnym uwzględnieniem tego, co

Por consequente, a geração em questão não podia exercer a sua faculdade de liguagem , não podia se servir do seu dom biológico a eles inerente, porque os dados

Do analizy przyjęto, że płytkę wykonano z tego samego mate- riału co pręt (rys. Wykres T xb3 pokazuje zmianę temperatury w punkcie x b3 znajdującym się na poziomej osi

Należy wykazać, że jeśli punkt T został wy- brany tak, iż L przyjmuje minimalną war- tość, to każdy z trzech kątów przylegających do T wynosi

Na informacje o zleceniach klientów składają się: rodzaje i numery seryjne filmów oddanych do wywołania bądź już wywołanych oraz numery klatek filmu

Ciepło topnienia jest to ilość ciepła, jaką należy dostarczyć jednostce masy ciała stałego, znajdującego się w temperaturze topnienia, aby zmieniło się ono w

Kiedy słyszę, co mówi profesor Bobrownicka, i przypominam sobie esej profesora Kołakowskiego, nasuwa mi się następne pytanie, którego jednak nie zadaję w tym po ­

Uczniowie opierając się na obejrzanym materiale ustalają zależność zmiany energii wewnętrznej przy topnieniu i krzepnięciu substancji - uczniowie dochodzą do

Nauczyciel zaznacza, że proces parowania zachodzi na powierzchni cieczy i odbywa się w każdej temperaturze za wyjątkiem temperatury wrzenia, która

Zaleca się użycie zewnętrznego zasilacza do podłączonego urządzenia przez trójnik typu

Możemy zauważyć, że etap chłodzenia lodu nie jest tak gwałtowny jak stygnięcia, ale zjawiska te zależne są od zdolności chłodzenia przygotowanej mieszaniny lodu, wody i

Energia potencjalna cząsteczek również wchodzi w skład energii wewnętrznej i jej wielkość jest zależna od stanu skupienia (ze względu na odległości między nimi oraz

Włożyć szybko osuszony lód (trzymając przez szmatkę) do wewnętrznego naczynia kalorymetru, zamknąć i przykryć.. Obserwować spadek temperatury, pamiętając o

Jeżeli bryłce lodu w temperaturze topnienia przekażemy cie- pło, na przykład przez kontakt z ciałem o wyższej temperaturze, to cała otrzymana energia kinetyczna zostanie zużyta

Po przeanalizowaniu podstaw teoretycznych zastanów się nad następującymi aspektami przeprowadzanych ćwiczeń: na czym polega miareczkowanie potencjometryczne, co należy

Wrzucić do kalorymetru dwa kawałki lodu wciąż mieszając wodę, (przed wrzuceniem lodu do kalorymetru należy doprowadzić go do temperatury 0C o , w tym celu. umieszczamy go na

Domieszki i zanieczyszczenia tworzą defekty w kryształach molekularnych z dwóch zasadniczych powodów, takich jak różny wymiar cząsteczki domieszki lub zanieczysz- czenia

Niesposób zdać sobie sprawę z do­ tychczasowych osiągnięć rozbudowa­ nego na szeroką skalę Otwocka, jeśli nie rzucimy okiem choćby pobieżnie na długi