• Nie Znaleziono Wyników

Wydawnictwa AWF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wydawnictwa AWF"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Wydawnictwa AWF

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 2, 168-170

(2)

J. Ropski

Edukacja dla bezpieczeństwa w polskiej szkole i możliwości jej doskonalenia

2015

D. Groffi k

Struktura aktywności fi zycznej młodzieży 15-17 letniej Górnego Śląska

2015

(3)

169

WYDAWNICTWA AWF

K. Malewski

Ekologiczne uwarunkowania aktywności fi zycznej

2015

Fizjoterapia w wybranych chorobach narządów wewnętrznych.

Podręcznik dla studentów

pod red. C. Kucio i Z. Nowaka

2015

A. Cichosz

Inteligencja emocjonalna w ponadczasowym przesłaniu Pierre'a de Coubertina

(4)

170

BIBLIOTEKA AWF W KATOWICACH. MATERIAŁY. ZBIORY. WYDARZENIA

Journal of Human Kinetics

Cytaty

Powiązane dokumenty

Stan nowego życia, który uzyskuje człowiek w zjednoczeniu z Chrystusem, jest wolnością istnienia dla Boga, prowadzi człowieka do realizacji siebie na miarę powołania

Młoda ko- bieta, która znalazła się pod moją kołdrą i trzymała mnie w objęciach, starała się przecisnąć niżej.... Robiła to bezszelestnie i

Nie mając oręża w ręku, zlewając się i brocząc krwią, naród ten czasowo ustępował przed gwałcicielami, z tem jednak, by w lepszej dobie powstać ponownie..

Po pożegnaniu miłych i zacnych gości oficjalna część otwarcia obozu została zakończona i rozpo- częło się zwykłe życie codzienne obozu na Kale, który miał trwać jeszcze

Regionem do tego szczególnie predysponowanym wydaje się jednak Górny Śląsk ze względu na swoją historię, a w szczególności na fakt, iż w okresie międzywojennym (1922- -1939)

equipped with a 75 mm field cannon. A series of combat bunkers were supplemented with field fortifications, barracks with field head- quarters and ammunition storage

Liczebność Ormian, odmienność ich obyczajów i wyznania, wreszcie fakt, że w innych miastach polskich posiadali odrębne gminy, które rzą­ dziły się własnym

wstêpnego modelu strukturalno-gêstoœciowego g³êbszych partii skorupy oraz górnego p³aszcza Ziemi stanowi³ model prêdkoœciowy wzd³u¿ profilu LT-7 (Guterch i in., 1994)..