• Nie Znaleziono Wyników

Wieści z Krymu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wieści z Krymu"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Wieści z Krymu

Awazymyz : pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów nr 2(23), 13-14 2009

(2)

Pierwszego sierpnia br. Asocjacja Krymskich Ka-raimów „Krymkarajłar” wraz z wchodzącym w jej skład Centrum Etniczno-Kulturalnym (EKC) „Kale” dokonały otwarcia kolejnego, trzynastego już, mię-dzynarodowego obozu młodzieżowej pracy społecz-nej w Dżuft-Kale koło Bachczysaraju.

Na uroczystość otwarcia przybyli oficjalni goście z Symferopola: przedstawiciele Republikańskiego Ko-mitetu ds. Mniejszości Narodowych i Deportowanych Obywateli Autonomicznej Republiki Krym („Re-skomnac”), nasi przyjaciele z Ogólnoukraińskiego Centrum Informacyjno-Kulturalnego oraz działacze EKC „Kale” i członkowie towarzystwa „Czokak”.

Stali uczestniczy obozu z niecierpliwością czekali na „obozowe uniformy”, a że Ministerstwo ds. Ro-dziny i Młodzieży Autonomicznej Republiki Krym jak zawsze pomaga w stworzeniu ładnego i oryginal-nego imażu, w tym roku młodzież została ubrana w białe, czarne i pomarańczowe t-shirty z symbolami

narodowymi Karaimów krymskich –senekiem i

kał-kanem1. I chociaż krymscy Karaimi zupełnie nie są

przesądni, to po długich obradach postanowili jednak kolejny trzynasty numer obozu zastąpić „12+1”. Pod-jęta została także decyzja o umieszczeniu na koszul-kach również adresu niedawno utworzonej strony www.karai.crimea.ua, która zgodnie z oczekiwaniami Karaimów ma się stać oficjalnym źródłem informacji internetowych o krymskich Karaimach, pozwalając

uzyskiwać dane bezpośrednio od samych nosicieli kultury.

Mimo nielubianego przez wielu numeru 13, otwar-cie przebiegło pomyślnie, jeśli nie brać pod uwagę tego, że i goście, i uczestnicy ledwie uchronili się przed ulewnym deszczem połączonym z gradobi-ciem. Wszyscy jednak zdążyli schronić się w siedli-sku Firkowicza, gdzie dokończono ceremonii oficjalnego otwarcia. Pierwszy zastępca przewodni-czącego „Reskomnacu”, N. Nomakow wręczył człon-kom EKC „Kale” listy i podziękowania od Rady Ministrów Autonomicznej Republiki Krym i „Re-skomnacu” za prowadzenie efetywnych prac nad ochroną kulturowego dziedzictwa krymskich Kara-imów. Następnie uczestnikom obozu wręczono „we-wnętrzne” dyplomy od organizatorów obozu, po czym podano smakowity obiad.

Po pożegnaniu miłych i zacnych gości oficjalna część otwarcia obozu została zakończona i rozpo-częło się zwykłe życie codzienne obozu na Kale, który miał trwać jeszcze przez tydzień. W pierwszy wieczór przy jednym wielkim stołem zebrali się uczestnicy z różnych miast i krajów (z Ukrainy, Rosji, Białorusi). Jedni widzieli się ostatni raz w chwili za-mknięcia ubiegłorocznego obozu, inni dopiero teraz się poznawali. Wszyscy dzielili się wrażeniami, wspomnieniami i planami. To przyjacielskie, ro-dzinne spotkanie przeciągnęło się prawie do rana…

Następnego dnia, 2 sierpnia, po śniadaniu uczest-nicy podzielili się na grupy i przystąpili do realizacji

Awazymyz – wrzesień 2009

13

Wieści z Krymu

1Widniejące w herbie karaimskim rozdwojony oszczep i

(3)

oczekujących ich zadań: jedni oczyszczali „Bałta Tij-mez” z suchych gałęzi i powalonych drzew, inni zaj-mowali się inwentaryzacją pomników, niektórzy udali się do pracy w studni.

W tym roku, wskutek różnych problemów, w tym i materialnych, obóz miał bardziej techniczny

cha-rakter i w odróżnieniu od wcześniejszych był zapla-nowany na minimalną liczbę osób. W pracach przy przygotowaniu obozu brali udział głównie krymcza-nie, ale również przybysze z różnych miast Ukrainy, Rosji i innych krajów. Najmłodsza uczestniczka miała zaledwie 7 miesięcy.

Pracowite dni powszednie, a także dni specjalne wypełniały imprezy kulturalne oraz bogaty i różno-rodny program obejmujący:

– zapoznanie uczestników obozu z kulturą krym-skich Karaimów i innych narodów zamieszkałych na Krymie,

– zapoznanie z tradycjami narodowymi i religij-nymi,

– wspólną pracę na terytorium rezerwatu histo-rycznego,

– uporządkowanie i inwentaryzacja zabytków cmentarza-świątyni „Bałta Tijmez”.

Podczas obozu pod egidą Fundacji Badań i Pod-trzymania Narodów Tubylczych, której przewodni-czy N. Bekirow, odbywały się na Krymie imprezy związane z obchodzonym 9 sierpnia Dniem Narodów Rdzennych Świata. W świętowaniu tego dnia udział wzięły delegacje z Rosji, Kaukazu, Turcji, Mołdawii i innych krajów. Delegaci gościli również u krym-skich Karaimów w Dżuft Kale, nawiązali kontakty

z uczestnikami obozu, omawiali ważne dla wszyst-kich problemy i dzielili się swoimi doświadczeniami. Niezatarte wrażenia na gościach wywarła wycieczka po jaskiniowym mieście i cmentarzu-świątyni. Nie-którzy z gości wyrazili chęć, by w przyszłości przy-jechać ponownie i wziąć udział w kolejnym obozie.

13. Międzynarodowy Karaimski Obóz Młodzie-żowy dobiegł końca! Do zobaczenia w 2010 roku!

EKC „Kale” Tłumaczenie z rosyjskiego Mariola Abkowicz

Awazymyz – wrzesień 2009

Cytaty

Powiązane dokumenty

Urządza ono posiedzenia naukowe oraz, od czasu do czasu, specjalne konferencje.. Siedziba

Ja sobie utworzyłam moją własną modlitwę i ja tak wierzyłam, że moja modlitwa jakoś przenosi się, że ja może mogę dostać jakieś, nie pomoc, ale to było jakieś

Świat Pracy zawsze rozumiał konieczność ponoszenia jak największych wysiłków dla dobra Państwa i Narodu i w nie­. przerwanym łańcuchu faktów historycznych dowiódł,

For supporting work space mapping the new methods was developed, deliver a tools for precision work space mapping, dedicated for automated control transport devices.. With

Another criterion taken into consideration in our research was a language in which the tombstone inscriptions were written – the Greek language with all that is associated with

Podejmują się także próby udzielenia odpowiedzi na pytanie nurtujące wielu badaczy (patrz: Graffiti - sztuka czy wandalizmJ), a mianowicie, czy graffiti należy rozpatrywać

Hoofdstuk 8 beschrijft de driefasensystemen, niét alleen van groot belang voor de toekomstige studie van de elektrische energietechniek, maar ook nuttig voor alle andere

Na terytorium w ojennym zajętym przez Wojska P olsk ie nie w oino dopuszczać się żadnych m anifestacji narodowo ukraińskich, do ludności należy się jednak