• Nie Znaleziono Wyników

Modelowanie procesw wzrostu w skali makroskopowej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Modelowanie procesw wzrostu w skali makroskopowej"

Copied!
48
0
0

Pełen tekst

(1)

Fizyka, technologia oraz modelowanie

wzrostu kryształów

Stanisław Krukowski i Michał Leszczyński Instytut Wysokich Ciśnień PAN

01-142 Warszawa, ul Sokołowska 29/37 tel: 88 80 244

e-mail: stach@unipress.waw.pl, mike@unipress.waw.pl

Zbigniew Żytkiewicz Instytut Fizyki PAN

02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46 E-mail: zytkie@ifpan.edu.pl

Wykład – 2 godz./tydzień – wtorek 9.15 – 11.00 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW

Budynek Wydziału Geologii UW – sala 3075

http://www.icm.edu.pl/web/guest/edukacja

(2)

Modelowanie procesów wzrostu – obraz makro

Modelowanie - metody

Modelowanie - zagadnienia i procesy fizyczne

Stanisław Krukowski

(3)

Modelowanie procesów wzrostu – zagadnienia

Modelowanie w skali makroskopowej

- obrazowanie procesów transportu podczas wzrostu kryształów (masy, energii pędu)

- wyznaczanie naprężeń w strukturach niejednorodnych - wyznaczanie własności elektrycznych układów

elektronicznych

- wyznaczanie własności optycznych układów elektronicznychModelowanie w skali atomowej

- wyznaczanie struktury i morfologii kryształów

- wyznaczanie charakterystycznych własności energetycznych dla stanów równowagowych

- wyznaczanie charakterystycznych własności energetycznych dla procesów kinetycznych

(4)

Modelowanie procesów wzrostu – metody

Modelowanie w skali makroskopowej

- metoda skończonej różnicy - metoda skończonej objętości - metoda elementu skończonego

Modelowanie w skali atomowej - metoda Monte Carlo

- metoda dynamiki molekularnej - metody ab initio - DFT

(5)

Prawa zachowania – ciecz ściśliwa

6 zmiennych: 3 składowe prędkości, gęstość ciśnienie, temperatura

5 równań ruchu + równanie stanu

( )

[

]

[

( ) ( )

]

0 t , r v t , r div t t , r = ρ + ∂ ρ ∂ r r r r

(

) ( )

[

( )

]

(

( )

) ( )



=

(

κ

( )

)

+

ε



+

ρ

ρ

v

r

,

t

T

r

,

t

div

T

r

,

t

r

t

t

,

r

T

t

,

r

T

,

C

v

r

r

r

r

r

r

(

,

T

)

0

p

p

=

ρ

=

( )

( )

(

v

( )

r

,

t

) ( )

v

r

,

t

p

( )

r

,

t

v

( )

r

,

t

( ) ( )

r

,

t

f

r

,

t

t

t

,

r

v

t

,

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

ρ

+

µ

+

−∇

=





+

ρ

(6)

Prawa zachowania – ciecz nieściśliwa

5 zmiennych: 3 składowe prędkości, ciśnienie, temperatura

5 równań ruchu Równanie dodatkowe:

( )

[

v r,t

]

0 div r r =

(

)

[

( )

]

(

( )

) ( )



=

(

κ

( )

)

+

ε



+

ρ

ρ

v

r

,

t

T

r

,

t

div

T

r

,

t

r

t

t

,

r

T

T

,

C

v o o

r

r

r

r

r

o

ρ

=

ρ

( )

(

( )

) ( )

( )

( )

(

) ( )

t

,

r

f

T

T

t

,

r

v

t

,

r

p

t

,

r

v

t

,

r

v

t

t

,

r

v

o T o o

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

β

ρ

+

µ

+

−∇

=





+

ρ

(7)

Warunki brzegowe - prędkość

Powierzchnie ciał stałych – bez krystalizacji i reakcji chemicznych – powierzchnia materialna - (brak poślizgu) :

( )

r

,

t

0

v

r

r

=

Powierzchnie ciał stałych – krystalizacja (powierzchnia niematerialna) oraz brak poślizgu:

( ) ( )

r

,

t

t

r

,

t

0

v

r

r

r

r

=

n t

( ) ( ) ( )

[

( )

]

( )

( ) ( ) ( )

r

,

t

[

u

r

,

t

c

r

,

t

D

c

( )

r

,

t

]

n

( )

r

,

t

t

,

r

n

t

,

r

c

D

t

,

r

c

t

,

r

v

t

,

r

s , i l , i s , i s l , i l , i l , i l

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

ρ

=

ρ

( )

r

,

t

t

r

r

- wektor styczny do powierzchni

( )

r

,

t

(8)

Warunki brzegowe - temperatura

Powierzchnie ciał stałych – doskonały kontakt cieplny :

( )

r

,

t

T

( )

r

,

t

T

l

r

=

s

r

Powierzchnie ciał stałych – krystalizacja (powierzchnia niematerialna):

(

) ( ) ( )

(

) ( ) ( )

[

]

( )

( )

( )

( ) ( )

[

T

r

,

t

T

r

,

t

r

,

t

u

r

,

t

H

]

n

( )

r

,

t

Q

t

,

r

n

t

,

r

v

t

,

r

T

,

C

t

,

r

v

t

,

r

T

,

C

s s s l l s s s s , v l l l l , v

+

ρ

+

κ

κ

=

ρ

ρ

ρ

ρ

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

H - ciepło krystalizacji

(9)

Warunki brzegowe – kategorie matematyczne

Warunek Dirichleta

( )

r

,

t

s

( )

r

,

t

l

r

r

ϕ

=

ϕ

Warunek Neumanna

( ) ( )

r

r

,

t

n

r

r

r

,

t

=

f

s

( )

r

r

,

t

ϕ

Warunek mieszany

( ) ( )

[

r

,

t

n

r

,

t

]

G

[

( )

r

,

t

]

f

( )

r

,

t

F

ϕ

r

r

r

+

ϕ

r

=

s

r

(10)

Warunki brzegowe – interpretacja fizyczna

Warunek Dirichleta– temperatura, koncentracja: założenie o równowadze lokalnej z inna fazą.

( )

r

,

t

T

( )

r

,

t

T

l

r

=

s

r

Warunek Neumanna – ustalone przepływy, np. szybkość krystalizacji, rozpuszczania

( ) ( )

r

,

t

n

r

,

t

R

( )

r

,

t

C

D

r

r

r

=

r

Warunek mieszany – szybkość krystalizacji w funkcji przesycenia

( )

r

,

t

C

( )

r

,

t

C

l

r

=

s

r

Warunek Dirichleta– składowa styczna prędkości znika

( ) ( )

r

,

t

t

r

,

t

0

v

r

l

r

r

r

=

( ) ( )

 −

=

σ

=

eq eq

C

C

C

k

k

t

,

r

n

t

,

r

C

D

r

r

r

(11)

Metody rozwiązywania równań ruchu –

techniki przybliżania

( )

(

)

φ

+

φ

Γ

=

φ

ρ

+

ρφ

q

r

r

r

v

t

j j j j

• Zastąpienie pola skalarnego jego reprezentacja w

węzłach siatki

• Narzucenie odpowiednich warunków brzegowych

• Reprezentacja otrzymanego wyniku – aproksymacja

przez funkcje, np. funkcje sklejane (spline functions)

(12)

Generacja sieci – preprocessing

• Sieci regularne (strukturalne)

• Sieci blokowo-regularne (blokowo-strukturalne)

• Sieci złożone

• Sieci nieregularne

(13)

Sieci regularne (strukturalne)

• Linie należące do tej samej rodziny nie przecinają się

• Linie należące do różnych rodzin przecinają się tylko raz

Sieci regularne – sieci w których można wprowadzić

układ współrzędnych

Przykłady sieci regularnych, ortogonalnych, jedno- i dwu-wymiarowych

Przykład sieci regularnej, nieortogonalnej,

dwuwymiarowej, zaprojektowanej do obliczania przepływu pomiędzy dwoma przesuniętymi rurami

(14)

Sieci blokowo-regularne (blokowo -strukturalne)

Przykład sieci blokowo-regularnej, nieortogonalnej, dwuwymiarowej, zaprojektowanej do obliczania przepływu w kanale wokół obiektu o przekroju cylindrycznym. W sieci tej węzły brzegowe są uzgodnione.

Przykład sieci blokowo-regularnej, nieortogonalnej, dwuwymiarowej, zaprojektowanej do obliczania przepływu wokół skrzydła. W sieci tej węzły brzegowe nie są

uzgodnione.

• Sieci w której segmenty (bloki są regularne). Cała siec nie

(15)

Sieci złożone (sieci typu Chimera)

Przykład sieci złożonej, dwuwymiarowej, zaprojektowanej do obliczania przepływu w kanale wokół obiektu o przekroju cylindrycznym. W sieci tej brzegi są

dopasowane. Wypełnione kółka oznaczają elementy brzegowe w których wartości są otrzymywane poprzez interpolację

• Odmiana sieci blokowo-regularnych w których pewne

(16)

Sieci niestrukturalne

• Sieci pozwalające wypełnić dowolny obszar przestrzeni, np.

sieci trójkątne.

Przykład sieci nieregularnej, dwuwymiarowej, zawierającej elementy trójkątne i czworokątne

(17)

Metody rozwiązywania równań ruchu

( )

(

)

φ

+

φ

Γ

=

φ

ρ

+

ρφ

q

r

r

r

v

t

j j j j

• Metoda skończonej różnicy – finite difference method

• Metoda skończonej objętości – finite volume method

• Metoda elementu skończonego – finite element

method (MES)

(18)

Metoda skończonej różnicy

• Euler XVIII w. – zastąpienie pochodnych różnicami

wartości w węzłach siatki

(

)

( )

i i i i i r i r r r r 0 r lim r i ∆ φ − ∆ + φ → ∆ =       ∂ φ ∂

Backward difference scheme(BDS)

( )

(

)

( )

(

i 1

)

r

( )

i r i 1 i i rj j − − j φ − − φ ≈         ∂ φ ∂

Przybliżenia

Central difference scheme(CDS)

( )

(

)

(

)

(

i 1

)

r

(

i 1

)

r 1 i 1 i i rj j + − j − − φ − + φ ≈         ∂ φ ∂

Forward difference scheme(FDS)

( )

(

)

( )

(

i 1

)

r

( )

i r i 1 i i rj j + − j φ − + φ ≈         ∂ φ ∂

(19)

Metoda skończonej różnicy – reprezentacja

wyższych pochodnych (paraboliczna)

Interpolacja przez parabolę przechodzącą przez punkty rj(i-1), rj(i), rj(i+1):

( )

(

)

[

( )

]

(

)

[

(

)

]

( )

{

[

(

)

]

[

( )

]

}

(

)

( )

[

r i 1 r i

]

r

( ) (

i r i 1

)

i r 1 i r i 1 i r 1 i i r 1 i i r j j j j 2 j 2 j 2 j 2 j j ∆ + + ∆ ∆ ∆ + ∆ − + ∆ φ + + ∆ − φ − ∆ + φ =         ∂ φ ∂

Pochodne rzędu drugiego, np. CDS przez punkty rj(i-1/2), rj(i+1/2):

(

)

(

)

( )

(

i 1

)

x

( )

i r i 1 i 2 1 i rj j + − j φ − + φ ≈         + ∂ φ ∂

(

)

( )

(

)

( )

i x

(

i 1

)

r 1 i i 2 1 i rj jj − − φ − φ ≈         − ∂ φ ∂

( )

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

) ( )

[

(

)

]

(

) (

[

)

( )

]

( ) (

[

)

(

)

]

(

)

(

)

[

r i 1 r i 1

]

[

r

(

i 1

)

r

( )

i

]

[

r

( )

i r

(

i 1

)

]

2 1 1 i r 1 i r i i r 1 i r 1 i 1 i r i r 1 i 1 i r 1 i r 2 1 2 / 1 i r 2 / 1 i r i x j j j j j j j j j j j j j j j j 2 j 2 − − − + − − + − − + φ + − + − φ + − − + φ = − − +         − ∂ φ ∂ −         + ∂ φ ∂ =         ∂ φ ∂

(20)

Metoda skończonej objętości

Dzielimy cały obszar na objętości kontrolne (CV – control volumes)

Całkując to równanie po objętości kontrolnej i używając twierdzenia Gaussa otrzymujemy

( )

(

)

φ +         ∂ φ ∂ Γ ∂ ∂ = ∂ φ ρ ∂ + ∂ ρφ ∂ s r r r v t j j j j

(

)

φ +         ∂ φ ∂ Γ ∂ ∂ = ∂ φ ρ ∂ s r r r v j j j j

(

)

(

)

ρφ ⋅ = Γ ∇φ⋅ + φ V 3 S 2 S 2 r d s r d n r d n v r r r

Różne typy sieci stosowanej w metodzie skończonej objętości: lewa – węzły sieci są ustawione na środku CV, prawa ściany CV są ustawione na środku pomiędzy węzłami

(21)

Metoda skończonej objętości – implementacja 2D

Dla każdego elementu definiuje się węzeł w jego środku, w którym są

określone wartości pola. Implementacja metody skończonej objętości wymaga więc wyrażenia całek objętościowych i powierzchniowych przez wartości pola w tych węzłach

Definicja skończonej objętości i notacja stosowana dla sieci kartezjańskiej dwuwymiarowej

(22)

Metoda skończonej objętości – implementacja 3D

Definicja skończonej objętości i notacja stosowana dla sieci kartezjańskiej trójwymiarowej

(23)

Metoda skończonej objętości - całki

Całki powierzchniowe Całki objętościowe e e e e S 2 e

fd

S

f

S

f

S

F

e

=

=

(

)

e se ne e e S 2 e S 2 f f S f S fd F e + ≈ = =

(

)

e se e ne e e S 2 e S 6 f f 4 f S f S fd F e + + ≈ = =

Wartości średnie z rogów ściany Reguła Simpsona

∆Ω ≈ Ω = =

Ω P P 3 P qd V q q Q

(24)

Metoda elementu skończonego (MES – FEM)

• Prawo zachowania

• Słaba (całkowa) postać prawa zachowania

0 q r rj j + =      ∂ φ ∂ Γ ∂ ∂ φ

div

[

Γ

grad

( )

φ

]

+

q

φ

=

0

[

]

{

div q

}

0 w V d V 3 = + φ ∇ Γ ⋅ φ

w – dowolna funkcja

Używamy twierdzenia Greena

( )

[

]

{

n

w

}

d

V

[

w

q

(

w

)

]

0

S

d

V 3 S 2

Γ

φ

+

Γ

φ

=

φ

r

(25)

Własności metody elementu skończonego

(MES – FEM)

Postać mocna równania jest równaniem różniczkowym, a postać słaba równaniem całkowym

W postaci mocnej wymaga się aby funkcja była dwukrotnie różniczkowalna, natomiast w postaci słabej tylko raz

W postaci słabej występuje dowolna funkcja współrzędnych w(r,t)

Rozwiązanie – w postaci sumy (kombinacji) funkcji interpolacyjnych - na małych częściach zwanych elementami. Elementy mogą mieć

dowolny kształt.

Funkcje interpolacyjne powinny odtwarzać dowolną wartość pola

Funkcje interpolacyjne powinny odtwarzać dowolny gradient pola

(26)

Funkcje interpolacyjne – wielomiany: interpolacja

liniowa

Interpolacja liniowa

Funkcja pola w interpolacji liniowej:

( )

i = ϕ

[

x

( )

i

]

φ

x(i), x(j) – para punktów

( )

j = ϕ

[

x

( )

j

]

φ

( )

i = α +βx

( )

i φ

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

     − − φ +       − − φ = φ i x j x i x x j j x i x j x x i x φ

( )

x = φ

( ) ( )

i ui x +φ

( ) ( )

j uj x • Funkcje interpolacyjne

( )

( )

( )

i x

( )

j x j x x x ui − − =

( )

( )

( )

j x

( )

i x i x x x uj − − =

( )

(

x i

)

1 u

(

x

( )

j

)

0 ui = i =

( )

(

x i

)

0 u

(

x

( )

j

)

1 uj = j =

(27)

Funkcje interpolacyjne – wielomiany: interpolacja

paraboliczna

Funkcja pola w interpolacji parabolicznej:

( )

i = ϕ

[

x

( )

i

]

φ

x(i), x(j), x(k) – trójka punktów

( )

j = ϕ

[

x

( )

j

]

φ

( )

x

=

φ

( ) ( )

i

u

i

x

+

φ

( ) ( )

j

u

j

x

+

φ

( ) ( )

k

u

k

x

φ

Funkcje interpolacyjne

( )

k = ϕ

[

x

( )

k

]

φ

( )

[

( )

]

[

( )

]

( )

( )

[

x i x j

]

[

x

( )

i x

( )

k

]

k x x j x x x ui − − − − = ui

(

x

( )

i

)

=1 ui

(

x

( )

j

)

=0 ui

(

x

( )

k

)

= 0

( )

[

( )

]

[

( )

]

( )

( )

[

x j x i

]

[

x

( )

j x

( )

k

]

k x x i x x x uj − − − − = uj

(

x

( )

i

)

=0 uj

(

x

( )

j

)

=1 uj

(

x

( )

k

)

=0

( )

[

( )

]

[

( )

]

( )

( )

[

x k x i

]

[

x

( )

k x

( )

j

]

j x x i x x x uk − − − − = uk

(

x

( )

i

)

=0 uk

(

x

( )

j

)

= 0 uk

(

x

( )

k

)

=1

(28)

Funkcje interpolacyjne – wielomiany: interpolacja

wyższych rzędów

Funkcja pola w interpolacji wielomianowej:

( )

i = ϕ

[

x

( )

i

]

φ

x(i), x(j)..., x(k) – ciąg punktów

( )

j = ϕ

[

x

( )

j

]

φ • Funkcje interpolacyjne

( )

k = ϕ

[

x

( )

k

]

φ

( )

[

( )

]

[

( )

]

( )

( )

[

x i x j

]

...

[

x

( )

i x

( )

k

]

k x x ... j x x x ui − − − − = ui

(

x

( )

i

)

=1 ui

(

x

( )

j

)

=0 ui

(

x

( )

k

)

= 0

( )

[

( )

]

[

( )

]

( )

( )

[

x j x i

]

...

[

x

( )

j x

( )

k

]

k x x ... i x x x uj − − − − = uj

(

x

( )

i

)

=0 uj

(

x

( )

j

)

=1 uj

(

x

( )

k

)

=0

( )

[

( )

]

[

( )

]

( )

( )

[

x k x i

]

...

[

x

( )

k x

( )

j

]

j x x ... i x x x uk − − − − = uk

(

x

( )

i

)

=0 uk

(

x

( )

j

)

= 0 uk

(

x

( )

k

)

=1

( )

=

φ

( ) ( )

φapp x i ui x

(29)

Wybór funkcji wagowej w(r,t)

(

)

[

]

{

}

[

(

)

]

d r n ⋅ wΓ ∇ φ + d r w⋅qφ −Γ ∇w ⋅∇φapp = Rwd3r V 3 app S 2 r

Metoda Galerkina – funkcja wagowa jest rozwiązaniem równania

( )

r,t = φ

( )

r,t =

c u

( )

r,t

w r app r i i r

Dodatkowy warunek – funkcja wagowa jest ortogonalna do reszty R:

0 r Rwd3 =

Otrzymujemy równanie macierzowe na wartości pola w węzłach φ(i):

(

)

[

]

( )

[

]

{

[

i

(

app

)

]

}

S 2 i V 3 j j i V 3 u n r d q u r d j u u r d Γ ∇ ⋅∇ φ =

⋅ +

⋅ Γ∇ φ

∑ ∫

φ r

(30)

Równanie macierzowe

Macierz sztywności:

(

)

[

]

( )

[

]

{

[

i

(

app

)

]

}

S 2 i V 3 j j i V 3 u n r d q u r d j u u r d Γ ∇ ⋅∇ φ =

⋅ +

⋅ Γ∇ φ

∑ ∫

φ r

f

K

φ

=

(

)

[

i j

]

V 3 ij d r u u K ≡

Γ ∇ ⋅∇

Wektor sił - wektor źródeł oraz wektor warunków brzegowych:

b s

f

f

f

=

+

- Wektor źródeł

- Wektor warunków brzegowych:

[

⋅ φ

]

d r u q f i V 3 s i

( )

[

]

{

i app

}

S 2 b i d r n u f ≡

r ⋅ Γ ∇ φ

(31)

Rozwiązanie problemu – rozwiązanie nieliniowego

równania macierzowego

( )

B A 1 0 1 = Φ Φ −

Metody rozwiązania – np. kolejnych podstawień (SS –succesive substitutions) – znajdujemy dowolny wektor B0:

Inne globalne metody, np. Newton-Raphson, Quasi-Newton

Metodą obecnie stosowaną dla rozwiązywania dużych problemów jest metoda Segregated Solver – wydzielenie kolejnej części wektora i jego zmiana. Metoda wymaga dużej liczby iteracji, ale umożliwia znalezienia

rozwiązania dla dużej liczby węzłów.

( )

B A 1 1 2 = Φ Φ − Φ2 = A−1

( )

Φ1 B

....

( )

B

A

Φ

Φ

=

(32)

Warunki zbieżności: istnienie rozwiązania

( )

B

A

Φ

Φ

=

W każdym kroku iteracyjnym (i) jest spełnione równanie :

( )

i i

B

R

i

A

Φ

Φ

=

+

Ri – reszta (residuum) – o normie:

2 1 2 i i

r

R

=

Kryteria zbieżności:

Względnej wartości miary reszty

( )

ε ≤ φ o i R R

Względnej zmiany rozwiązania w dwu kolejnych krokach

ε ≤ φ φ − φ + i i 1 i

(33)

Rodzaje zbieżności

Asymptotyczną zbieżność procedury rozwiązania równania klasyfikuje się według reguły:

k – wykładnik zbieżności: k=1  zbieżność liniowa, k=2  paraboliczna

Łatwe spełnienie kryterium reszty

Łatwe spełnienie kryterium względnej zmiany k 1 i i i 1 i+

φ

V

φ

φ

φ

(34)

Przykład 1 : izotermiczny wymuszony przepływ – mieszacz gazu

( )

[

v r,t

]

0 div r r =

( )

(

( )

) ( )

( )

( )

t

,

r

v

t

,

r

p

t

,

r

v

t

,

r

v

t

t

,

r

v

o

r

r

r

r

r

r

r

r

r

µ

+

−∇

=





+

ρ

Równania ruchu: stała gęstość cieczy:

Warunki brzegowe – znika prędkość na powierzchni ciał stałych:

( )

r,t 0

vrs r = v = 1000 mm/s

(35)

Izotermiczny wymuszony przepływ: błąd rozwiązania

Duży przepływ – wysoki błąd rozwiązania

Michał Pawłowski – praca magisterska WF PW (Fidap)

(36)

Konstrukcja mieszacza

MOVPE

Wyniki CFD (Fidap) - zaproponowano nową konstrukcję mieszacza – M. Pawłowski (PW)

(37)

Wzrost temperatury lasera niebieskiego – przewodnictwo ciepła

Stanisław Krukowski (Fidap)

Równania zmiany temperatury: obszar poza strefa wydzielania ciepła

Złącze p-n 10µ 400µ 80µ 400µ 500µ To W

Równania zmiany temperatury: strefa wydzielania ciepła

Warunki brzegowe: diamentowy chip

Warunki brzegowe: reszta

( )

0 T t t , r T Cp + κ∆ = ∂ ∂ r

( )

ρ ⋅ = ∆ κ + ∂ ∂ j T t t , r T Cp r o T T = 0 T jq = −κ∇ = r

(38)

Ewolucja czasowa temperatury w laserze

CBW PAN

Złącze p-n 10µ 400µ 80µ 400µ 500µ To W Moc cieplna W = 12 W 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs) 0 50 100 150 200 0 20 40 60 80 ∆ T time (µs)

(39)

Konwekcja naturalna – przepływ galu w procesie

krystalizacji GaN

Równania ruchu

5 zmiennych: 3 składowe prędkości, ciśnienie, temperatura

5 równań ruchu Równanie dodatkowe:

( )

[

v r,t

]

0 div r r =

(

)

[

( )

]

(

( )

) ( )



=

(

κ

( )

)

+

ε



+

ρ

ρ

v

r

,

t

T

r

,

t

div

T

r

,

t

r

t

t

,

r

T

T

,

C

v o o

r

r

r

r

r

o

ρ

=

ρ

( )

(

( )

) ( )

( )

( )

(

) ( )

t

,

r

f

T

T

t

,

r

v

t

,

r

p

t

,

r

v

t

,

r

v

t

t

,

r

v

o T o o

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

β

ρ

+

µ

+

−∇

=





+

ρ

(40)

Konwekcja naturalna – przepływ galu w procesie

krystalizacji GaN

Paweł Strąk (Fidap)Warunki brzegowe T1 T2 T3 T4 r z

( )

r,t 0 vrs r =

( )

r,t T T = s r - z pomiarów

(41)

Konwekcja naturalna – przepływ galu w procesie

krystalizacji GaN

Paweł Strąk (Fidap)

Temperatura

(42)

Konwekcja w galu (Fidap)

vmax = 0.96 mm/s v max= 3.57 mm/s T2 T5 T2 T4 T6 T4 T2 T3 T4

N

2

(43)

Konwekcja w galu (Fidap)

vmax = 0.96 mm/s v

max= 3.57 mm/s

(44)

Teoria sprężystości

Równania równowagi: fi – siła objętościowa

Prawo Hooke’a: tenor naprężeń σij oraz odkształceń uij:

Tensor odkształceń i wektor odkształceń

Równania teorii liniowej sprężystości

0

f

r

j i ij

=

+

σ

kl ijkl ij

=

s

u

σ

      ∂ ∂ + ∂ ∂ = k l l k kl r u r u 2 1 u 0 f 2 r r u r r u s i k j l 2 l j k 2 ijkl + =         ∂ ∂ ∂ + ∂ ∂ ∂

(45)

Elastyczne naprężenia w laserze GaN - Abaqus

struktura 2-warstwowa

struktura pełni naprężona

prawo Wegarda dla stałych sieci

Zagadnienie sprężyste anizotropowe bulk n-GaN AlGaN http://www.simulia.com/

(46)

Zakrzywienia w

Zakrzywienia w

struktury GaN/

struktury GaN/

AlGaN

AlGaN

-

-

MES

MES

h = 1 µµmµµ h = 50 µµmµµ h = 180 µµmµµ Podłoże: Grubość H = 60 µµµµm Wymiary – 1cm x 1cm

(47)

Promienie krzywizny powierzchni

0 2000 4000 6000 8000 10000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 Radius[mm] 437,0 438,4 439,8 441,1 442,5 443,9 445,3 446,6 448,0 0 50 100 150 200 250 300 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 H sub=60 mikron ra d [mm] h[mikron]

Dobra zgodność z wynikami teorii Stoney’a-Clyna dla materiałów izotropowych

Stoney formula(dla h/H<0,05)

(

)

3 H h fH 6 R 1 + = = κ 2 H f 6 R 1 = = κ Elayer = Esubstrate f – misfit h – layer thickness H – substrate thickness Clyne formula

(48)

Podzi

Podzi

ę

ę

kowania dla ICM UW

kowania dla ICM UW

• Za możliwość korzystania z oprogramowania

komercyjnego Fidap (ANSYS Inc.) oraz Abaqus

(Dassault Systèmes)

• Wykorzystanie komputerów w ramach grantu

Cytaty

Powiązane dokumenty

Natężenie przepływu cieczy przez wirnik pompy o swobodnym przepływie je3t w punkcie optymalnej sprawności 3-^ razy większe od wydajności pompy.. Proces działania pompy

my wówczas, że podzbiór redukcji globalnej jest podzbiorem pustym, PC = &lt;J&gt;. Przepływ minimalny .£ jest przepływem minimaksowym f ^ wtedy i tylko wtedy, gdy dla

Stwierdzono, że zmiany intensywności promieniowania rozproszonego i przesunięcia maksimów krzywych, zależne od stosowanej ob­.. róbki, związane są z występowaniem w

Managing Alliances, Networks and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford 2005, s.. Sroka,

Przeciwnicy filozofii w teologii zżymają się na teoretyzowanie w teologii, które dokonuje się najczęściej za sprawą filozofii, krytykują teorie teologiczne, wyposażone w

szczególnie dobrze sprzedające się publikacje szybko przestają być jedynie książką, towarem, stają się narzędziami (nie)porozumienia, łączą, dzielą, zbliżają do

Esperanto is, however, acquired by no one as the sole (mother) language; what arises in the case of the native speak- ers of Esperanto is bilingual, trilingual, etc.. A

Przez dwa lata kleryk Ma- rian zaliczył w Lądzie klasę dziesiątą i maturalną z tak zwaną maturą wewnętrzną oraz dwa pierwsze lata studiów seminaryjnych, jednak z

Spośród badanych 89% respondentów wypowiedziało się, że wykorzystanie komputera na lekcjach geografii czyni ten przedmiot bardziej interesujący, podczas gdy we

AOS poradni POZ szpitali uniwersyteckich szpitali będących własnością województw szpitali będących własnością powiatów lub miast na prawach powiatów szpitali

Wyznaczono takie parametry badanych związków jak: zdolność do przemiany detonacyjnej i do inicjowania detonacji, prędkość detonacji wybranych kompleksów, względną

System będzie prognozował pracę sieci wodociągowej z wyprzedzeniem do 168 godzin oraz ukazywał aktualny stan sieci dla każdego węzła i przewodu, obliczając również

Sieci o zadanym Hamiltonianie – statystyczna zbiorowość sieci (ansamble sieci) Podstawowe modele sieci złożonych. Procedura konstrukcyjna jest

Na przykład znajomość takich parametrów jak: wartość średnia ważona prędkości maksymalnej, liczba ograniczeń prędkości na sieci kole- jowej, czy wydłużenie czasu

kości występuje w równaniu ( 2 ) odnoszęcym się do dowolnego strumienia o symetrycznym wzglądem osi profilu prędkości. Stosunki te można przedsta­.. Wyznaczanie

Praca składa się z szeregu uwag wstępnych, trzech rozdziałów, zakończenia bibliografii, aneksów i syntetycznego streszczenia. Słowo wstępne autorka roz- poczyna od

Na podstawie posiadanych informacji o parametrach sieci, danych o odbiorcach oraz wielkości zużycia energii elektrycznej przez poszczególne grupy odbiorców można oszacować

osoby ziemskiego namiestnika Chrystusa były także kolejne obrazki z wizerunkami papieży: Piusa XI z kanonizacyjnych druczków An- drzeja Boboli z 1938 roku oraz Piusa XII

Należy jednak pamiętać, że samowychowanie nie jest też procesem samoist- nym, lecz kształtuje się w ramach procesu wychowania rodzinnego, szkolnego oraz organizowanego

Do prawidłowej pracy sieci ciepłowniczej niezbędne są zawory odwadniające, które wykorzystywane są do spuszczania nośnika ciepła z przewodu, i zawory

Dalsze prace dotyczyć będą znalezienia miejsca wzdłuż kanału, w którym turbulentny profi l prędkości jest w pełni rozwinięty oraz oszacowania prędkości tarcia w kanale z

Podczas trwania semestru studenci będą mili okazję „dokształcić się” poprzez realizację kilku

Wrzucamy pływaki do płynącej wody i mierzymy czas przebycia odcinka pomiarowego (pływaki wrzucić należy przed początkiem odcinka pomiarowego, pomiar czasu jest