"I literaturie. (Naturalizm i Riejmont)/Problem naturalizmu w literaturze polskiej. (Naturalizm i Reymont)

Download (0)

Full text

(1)

O. Ł.

a. 106 "I literaturie. (Naturalizm i

Riejmont)/Problem naturalizmu w

literaturze polskiej. (Naturalizm i

Reymont)/", O.R. Łapatuchina [w:]

"Litieratura sławianskich i

bałkanskich narodow konca

XIX-naczała XX wiekow"... :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 20/3 (65), 245

(2)

/11/ ŁAPATUCHINA O . R .: K w o p ro su o n a tu ra liz m ie w p o lsk o j l i t i e r a t u r i e . (N atu ralizm i R iejm ont) /P ro b le m n a tu ra liz m u w l i t e r a ­ tu r z e p o ls k ie j. (N atu ralizm i R e y m o n t)/. W: L itie r a tu r a s ła w ia n s k ic h i b a łk a ń sk ic h narodow końca XIX — n a c z a ła XX w ieków . R ed. L . N . B udagow a, W. W. W itt, G. J. H jina, S . B. H jin sk a , D. F . M arków . M oskwa 1976, "N au k a", s . 384—4-64..

P rzedm iotem a n a liz je s t pro b lem w sp ó łistn ie n ia re a liz m u i n a tu ra liz m u w p ro z ie p o lsk ie j p rz eło m u XIX i XX w ieku. A u to rk a zm ierza do w ydoby­ cia c e c h znam iennych n a tu ra liz m u w o p o zy cji do m odernizm u i re a liz m u . R ozw ażania p ro w ad zą do k o n k lu z ji, iż n a tu ra liz m nie je s t a n ta g o n is ty c z - ny w sto su n k u do r e a liz m u . W ś w ie tle ty ch uw ag d z ie je n a tu ra liz m u w P o ls c e są zjaw iskiem p a ra d o k sa ln y m : n a tu ra liz m n ie był k ieru n k iem sam odzielnym , funkcjonow ał jako m etoda tw ó rc z a re a liz o w a n a w w ielu d okonaniach a r ty s ty c z n y c h . W z a le ż n o ś c i od te g o , czy zało ż e n ia k ie ru n k u trak to w an o tw ó rc z o , czy d o g m aty czn ie, w zb ogacały one lub n is z c z y ły r e a ­ lizm . Z ty ch p o z y c ji a u to rk a a n a liz u je tw ó rc z o ś ć R eym onta.

B P /6 5 /1 0 6 O .Ł .

/11/ MOCZAŁOWA W. W .: E r n e s t B ry ll. W: P i s a tie li N arodnoj P o ls z y . R e d .: W. W. W itt, B . F . S ta c h ie je w , W. A . C h o rie w . M oskwa 1976, "N a u k a " , s . 397-4-14..

S zk ic m o n o g raficzn y om aw iający tw ó rc z o ś ć B ry lla - p o e ty , p r o z a i ­ k a , d ra m a tu rg a . A n a liz u ją c w ydane w la ta c h 1 9 5 8 -1 9 7 2 tom iki jeg o p o e ­ z ji, p o w ie śc i, opow iadania i d ram aty,w ydobyw a a u to rk a główne w ą tk i problem ow e p rz e w ija ją c e się w tw ó r c z o ś c i p i s a r z a .

Figure

Updating...

References

Related subjects :