• Nie Znaleziono Wyników

Przegląd ważniejszych wydarzeń (15 listopada – 15 grudnia 2003 r.)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przegląd ważniejszych wydarzeń (15 listopada – 15 grudnia 2003 r.)"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

16–26.08.2004. We Flo renc ji (W³ochy) odb êdzie siê 32. Miê dzyn arodowy Kon gres Geo log iczny, zatytu³owany From the Medit erra nean Area Toward a Glo bal Geo log ical Renai ssa nce. Geo logy, Natur al Hazards, and Cul tur al Herit age. Inform acje: dr Chia ra Manetti, Scien tif ic Secret -ari at 32nd

IGC, Dept. of Earth Scien ces, Via La Pira n. 4, 50121 Firenze, tel./fax +39-05-52-38-21-46, e-mail: cman -etti@geo.unifi.it oraz w Intern ecie http://www.32igc.org

16–18.09.2004. We Wroc³awiu odbêdzie siê XIX Kon fer encja Pal eob iologów i Bio str atygrafów Pol skiego Towar -zyst wa Geo log iczne go, pt. Zapis paleo nto log icz ny jako wskaŸ nik paleo œro dow isk, dedyk owa na 300leciu Uniw -ersy tetu Wroc³awskiego, organ izo wana przez Zak³ad Geologii Stra tyg rafi cznej i Zak³ad Paleo bota niki Instyt utu Nauk Geo log icznych oraz Zak³ad Paleo zoolo gii Instyt utu

Zoo log iczne go UWr. W pro gram ie kon fer encji prze wid uje siê równ ie¿ wycieczki teren owe w Góry Bardz kie, Masyw Œnie¿nika i do niec ki pó³noc nos ude ckiej. Inform acje: dr Jolanta Mu- szer, Instyt ut Nauk Geo log iczny ch, Uniw ersy tet Wroc³awski, ul. Cybuls kiego 30, 50-205 Wroc³aw, tel. (0-71) 37-59-216, fax (0-71) 37-59-371, e-mail: jmus@ing.uni.wroc.pl

19–22.09.2004. W Aguas de Lin dola, Bra zyl ia, odb -êdz ie siê 8th Intern ati onal Con gress on Applied Miner alo gy ICAM 2004, organ izo wany przez Intern ati onal Counc il for Applied Miner alo gy (ICAM) i przez Intern ati onal Miner alo gic al Assoc iati on — Com miss ion on Applied Miner alo -gy (IMA-CAM). Inform acje: prof. dr Hen rique Kahn, e-mail: henr kahn@usp.br oraz na stro nie internetow ej: www.appliedm ine ral ogy.org lub www.icam2004.org

Przegl¹d wa¿niej szych wyda rzeñ

(15 listo pa da – 15 grudnia 2003 r.)

15–16.11. W Kiel cach odby³a siê XXXIII Ogól nopolska

Gie³da Mine ra³ów Ska mie nia³oœci i Wyr obów Jubi ler skich, zor ga ni zo wa na przez Œwiê to krzy skie Towa rzy stwo Przy -jac ió³ Nauk Geo lo gicz nych. W impre zie wziê³o udzia³ 80 wystawców i oko³o 4000 zwie dzaj¹cych. Na wspó lnym sto isku cz³onko wie ŒTPNG zapre zen to wa li tym razem swo je oka zy zebra ne w cza sie wypraw w Sude ty. Dzie siê -ciu kole kcj onerów wyró ¿ni ono nagro da mi i dyplo ma mi.

17.11. Pre zes Rady Min istrów Leszek Mil ler powo³a³

Toma sza Pod gaj nia ka na sta no wi sko pod se kre ta rza sta nu w Mini ster stwie Œrodo wi ska. Nowy wice mi ni ster ma 46 lat; jest absol wen tem Wydzia³u Che mii Uni wer sy te tu War szaw skie go. W latach 1991–2003 pe³ni³ funk cjê wice pre -ze sa Zarz¹du Naro do wej Fun da cji Ochro ny Œrodo wi ska. Jest spe cja list¹ w dzie dzi nie syst emów zarz¹dza nia œro do wi sko we go, ocen oddzia³ywa nia na œro do wi sko, moni to -rin gu œro do wi ska, ana liz ryzy ka eko lo gicz ne go oraz zin teg-rowa ne go zapo bie ga nia zanie czysz cze niom. Ma boga te doœwiad cze nie w reali za cji kom plek so wych pro jekt ów i eks per tyz z pogra ni cza zarz¹dza nia, tech ni ki i eko no mii na potrze by prze mys³u, admi ni stra cji rz¹dowej, samorz¹dowej i lokal nych spo³ecz no œci a tak¿e we wspó³pra cy miê dzy na -ro dowej.

18–21.11. W Pozna niu odby³y siê Miê dzy na ro do we

Tar gi Eko lo gicz ne POLEKO 2003 pod has³em Ochro na œro do wi ska w Unii Euro pej skiej — korzy œci i wyzwa nia dla Pol ski. Wa¿n¹ imprez¹ towa rzysz¹c¹ tar gom by³o Eko me -dia Forum — impre za o cha rak te rze edu ka cyj nym, pe³na barw nych sto isk i hap peningów, prze zna czo na dla dzie ci szkol nych i ich nauczy cie li, w której uczest ni czy³ tak¿e Pañstwo wy Insty tut Geo lo gicz ny.

20.11. W Muzeum Wydzia³u Geo lo gii Uni wer sy te tu

War szaw skie go otwar to now¹ wysta wê okre sow¹ pt. Indie — mine ra³y trap ów Deka nu, zor ga ni zo wan¹ przy wspó³-udzia le Towa rzy stwa Geo lo gicz ne go Spi ri fer.

20–21.11. W War sza wie odby³a siê VII Ogó lno polska

Sesja Nauko wa nt. Dato wa nie mine ra³ów i ska³, orga ni zo wa na przez Zak³ad Geo chro no lo gii i Zak³ad Geo lo gii Czwar -to rzêdu Nauk oraz Komi tet Badañ Czwar to rzê du PAN. Aktu al ny stan badañ izo to po wych przed sta wio no w cza sie 3 sesji: Meto dy ka badañ geo chro no lo gicz nych; Izo to py

sta bil ne jako Ÿród³o danych geo lo gicz nych; Wyko rzy sta nie metod izo to po wych w naukach geo lo gicz nych.

20–21.11. W Gli wi cach odby³a siê 5. Kon fe ren cja

Zagad-nie nia Eko lo gicz ne w Geo lo gii i Petro lo gii Wêgla, orga ni zo-wana przez Insty tut Geo lo gii Sto so wa nej Wydzia³u Górnic-twa i Geo lo gii Poli tech ni ki Œl¹skiej w Gli wi cach, Komi sjê Nauk Geo lo gicz nych PAN Oddzia³ w Kato wi cach oraz Oddzia³ Górnoœl¹ski Pañstwo we go Insty tu tu Geo lo gicz ne -go w Sosnow cu.

21.11. W Gli wi cach na Wydzia le Górnic twa i Geo lo gii

Poli tech ni ki Œl¹skiej odby³o siê 5 kon fe ren cji nauko wych pod wspól nym has³em: Górni ctwo zrówn owa¿onego roz -wo ju 2003. Tema ta mi kon fe ren cji by³y: I — Rozpo zna wa nie z³ó¿; II — Nowo cze sne struk tu ry w górni ct wie i efek tyw ne pozy ski wa nie suro wców mine ral nych; III — Ener go osz czêd -ne i nie za wod -ne maszy ny gór nic ze; IV — Bez pie cze ñstwo a roz wój gór nic twa; V — Ochro na œro do wi ska natu ral ne go.

21–22.11. W War sza wie odby³a siê kon fe ren cja nt.

Cechy lito lo gicz ne plej sto ce ñskich glin more no wych Ÿród³em infor ma cji stra ty gra ficz nych i pale oge ogra ficz nych, zor ga ni zo wa na przez Zak³ad Kar to gra fii Geo lo gicz nej Pañstwo -we go Insty tu tu Geo lo gicz ne go. Kon fe ren cjê poœwiê co no przed sta wie niu sta nu badañ cech lito lo gicz nych, g³ównie petro gra ficz nych, glin more no wych oraz oce nie zna cze nia osi¹g- niê tych wyn ików dla lito stra ty gra fii i pale oge ogra fii czwar- torzê du. Zapre zen to wa no ró¿ne meto dy polo we i kame ral ne, sto so wa ne przez ró¿ne oœrod ki badaw cze w kra ju.

22–23.11. W Gli wi cach w Muzeum Geo lo gii Z³ó¿ im.

Czes³awa Pobor skie go przy Poli tech ni ce Œl¹skiej odby³a siê XX Jubi le uszo wa Gie³da Mine ra³ów i Ska mie nia³oœci pod hono ro wym patro na tem pre zy den ta Gli wic — prof. dr. hab. in¿. Zyg mun ta Fran kie wi cza i rek to ra Poli tech ni ki Œl¹skiej — prof. dr. hab. in¿. Woj cie cha Zie liñ skie go. W tra dy cyj nym kon kur sie na naj cie kawsz¹ kolek cjê mine ra³ów i ska -mie nia³oœci roz da no cen ne nagro dy, ufun do wa ne przez pre zy den ta Gli wic.

24–26.11. W Kazi mie rzu Dol nym odby³y siê miê dzy

-na ro do we Zaawan so wa ne Warsz ta ty Nauko we (Advan ced Rese arch Work s hop) nt. Innova tive geo lo gi cal car to gra -8

(2)

phy, zorga ni zo wa ne w ramach gran tu finan so wanego NATO przez, Uni wer sy tet Œl¹ski i Insty tut Gospo dar ki Surow ca mi Mine ral ny mi i Ener gi¹ Pol skiej Aka de mii Nauk w Kra ko wie. Warsz ta ty poœwiê co no zasto so wa niu tech no lo gii nume rycz nych w kar to gra fii geo lo gicz nej.

26–27.11. W War szaw ie odby³y siê Warsz taty Petrol ogi

-czne pt. Badan ia dia gen ezy, zor gan izo wane przez Pañstwowy Instyt ut Geo log iczny i Wydzia³ Geo log ii Uniw -ersy tetu War szaws kiego.

28.11. W Pañstwowym Instyt ucie Geo log icznym w War szaw ie odby³o siê semin ari um nt. Kon ces je geo log iczne i obr ót inform acj¹ geo log iczn¹ — miê dzy narodowe stan -dardy i uwar unko wan ia z udzia³em zapros zone go przez Minis terst wo Œrodow iska eks perta z Wiel kiej Bry tan ii Joh na Bro oksa. W spo tkan iu uczestn icz yli specjal iœci z Minis -terst wa Skar bu Pañs twa, Minis terst wa Gospod arki, Minis terst wa Œrodow iska oraz PIG.

02.12. W War szaw ie odby³o siê sym poz jum nt. Stra

tyg rafia dol nego plej stoc enu Pol ski NE na pod staw ie bad -añ interg lacj alnych osadów jeziorn ych w nawi¹zaniu do obsza- rów Bia³orusi, Litwy, Pol ski i Rosji, zor gan izo wane przez Zak³ad Kar tog rafii Geo log icznej Pañ stw owego Instyt utu Geo log iczne go.

04.12. W Pañstwowym Instyt ucie Geo log icznym w War szaw ie obchod zono tra dyc yjn¹ Bar bór kê. W uro czy -stoœciach wzi êli udzia³ m.in. Krzysz tof Sza ma³ek — sekret arz sta nu w Minis terst wie Œrodow iska, Jan Krzysz tof Fr¹cko wiak — pod sek reta rz sta nu w Minis terst wie Nauki i Inform aty zac ji, Jan Haw ryl ewi cz — wicep rezes Narod owe go Fun dus zu Ochrony Œrodow iska i Gospod arki Wod -nej, Kin ga Wojt czak — wiced yre ktor Depart ame ntu Geo log ii i Kon ces ji Geo log iczny ch MŒ oraz Bog dan Ney — prze wodn icz¹cy VII Wydzia³u PAN. Pod czas uroc zyst -ej akad emii wrêc zono odznac zenia i stop nie górn icze, m.in. Krzy¿ Ofic erski Orderu Odrod zenia Pol ski —

Danuc ie Popraw ie, Krzy¿ Kawal erski Orderu Odrod zenia Pol ski — Tadeu szowi Mar kowi Peryt owi oraz Srebrne Krzy¿e Zas³ugi — Ewie Madur owi cz i Aleks andr ze Wal -kiew icz.

04.12. W War szaw ie, w Muzeum Geo log icznym

Pañ-stwo wego Instyt utu Geo log iczne go otwarto now¹ wystawê okres ow¹ pt. (S)tra wa dinoz aura, pre zent uj¹c¹ ewo lucjê l¹dowych roœlin i zwierz¹t roœlino¿ernych od kar -bonu do dziœ oraz rzad ki okaz zachow anej w ca³oœci roœliny ziel nej sprzed ok. 190 mln lat, odkryt ej w Œmi³owie (patrz str. 11).

11.12. W Kra kow ie prze bywa³ sekret arz sta nu w

Minis terst wie Œrodow iska Krzysz tof Sza ma³ek. Minis ter Sza ma³ek odwied zi³ wojewo dê ma³opols kiego i wizyt owa³ Oddzia³ Kar packi Pañ stwo wego Instyt utu Geo log iczne go, gdzie zapoz na³ siê z pro blem ami bad añ osuw isk owych, geo log ii gospod arcz ej i œrodow isko wej. Wyg³osi³ tak¿e wyk³ad w Akad emii Górn iczo-Hut nic zej i spo tka³ siê z w³adza mi Wydzia³u Geo log ii, Geo fiz yki i Ochrony Œrodow -iska AGH. Ostatn im punk tem pro gramu wizyty by³o spot-kanie z pre zyd entem Kra kowa.

12.12. Z okaz ji Dnia Górn ika odby³o siê w Kra kow ie

uroc zyste posied zenie Senatu Akad emii Górn iczo-Hut-niczej, pod czas któ rego dokon ano pro moc ji dok tor ów habil ito wan ych. W posied zeniu uczestn iczy³ sekret arz sta -nu w Minis terst wie Œrodow iska Krzysz tof Sza ma³ek.

15.12. W War szaw ie odby³o siê sym poz jum naukowe

pt. Prze strzenny model wg³êbnej budowy geo log icznej Pol -ski — oprac owa nie numer yczne, zor gan izo wane przez Zak³ad Kar tog rafii Geo log icznej Pañ stw owego Instyt utu Geo log iczne go.

Opra co wa³a Bar ba ra ¯bikow ska e-mail: bzbi@pgi.waw.pl

9

Przegl¹d Geologiczny, vol. 52, nr 1, 2004

Mini ster stwo Œrodo wi ska

Depar ta ment Geo lo gii i Kon ce sji Geo lo gicz nych

00-922 War sza wa

ul. Wawel ska 52/54

na pod sta wie art. 15 ust. 1 usta wy z dnia 10 czerw ca 1994 r. o zamówieniach publicz nych (tekst jed no li ty Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z póŸniejszymi zmia na mi), og³asza prze targ nie ogra ni czo ny na wykonanie pra cy geo lo gicz nej:

Reali za cja „Pro jek tu tech nicz ne go likwi da cji otwor ów wiert ni czych

W-2, W-2/I, W-2/II po³o¿onych na tere nie gmi ny Grê bów”

Przed miot zamów ienia wed³ug PKWiU — 74.20.7.

Ter min reali za cji zamów ie nia — 31.05.2004 r.

Postê po wa nie prze tar go we nie zosta³o poprze dzo ne wstêpn¹ kwa li fi ka cj¹.

For mu larz zawie raj¹cy instruk cjê dla oferent ów mo¿na ode braæ oso biœ cie w Mini ster stwie Œrodo wi ska — Depar ta ment Geo lo gii i Kon ce sji Geo lo gicz nych, 00-922 War sza wa, ul. Wawel ska 52/54, w poko ju nr 355, w godzi nach 1000–1400 lub na pisem ny wnio sek ofe ren ta zama wiaj¹cy prze œle go drog¹ pocz tow¹.

Zamkniêt¹ koper tê, zawie raj¹c¹ ofer tê, nale ¿y z³o¿yæ w Mini ster stwie Œrodo wi ska — Depar ta ment Geo lo gii i Kon ce sji Geo lo gicz nych, 00-922 War sza wa, ul. Wawel ska 52/54, w poko ju nr 149. Koper ta powin na byæ ozna czo na „ofer ta w spra wie prze tar gu nie ogra ni czo ne go na reali za cjê Pro jek tu tech nicz ne go likwi da cji otwor ów wiert ni czych W-2,

W-2/I, W-2/II po³o¿onych na tere nie gmi ny Grê bów”.

Pra cow ni ka mi upraw nio ny mi do konta któw z ofe ren ta mi s¹: dr Andrzej Kurcz, pok. nr 363 b, tel. 57-92-302,

mgr Remi giusz Kal bar czyk, pok. nr 355, tel. 57-92-419.

Ter min sk³ada nia ofert up³ywa dnia 17.02.2004 r. o godzi nie 1100.

Otwar cie ofert nast¹pi w sie dzi bie zama wiaj¹cego — pok. nr 380 — w dniu 17.02.2004 r. o godzi nie 1200.

Postê po wa nie bêdzie pro wa dzo ne z zasto so wa niem pre fe ren cji kra jo wych na pod sta wie art.18.2 i art.18.3 usta wy z dnia 10 czerw ca 1994 r. o zamówieniach publicz nych oraz roz porz¹dze nia Rady Min istrów z dnia 28 grud nia 1994 r. w spra wie sto so wa nia pre fe ren cji kra jo wych przy udzie la niu zamów ieñ publicz nych (Dz.U. Nr 140, poz. 776).

W prze tar gu mog¹ wzi¹æ udzia³ wyko naw cy, spe³niaj¹cy warun ki okre œlo ne w art. 22 ust. 2 ww. usta wy oraz w instruk cji dla oferent ów.

Kry te rium wybo ru ofer ty i jego zna cze nie: ‘ cena (koszt) ofer ty — 100%.

Cytaty

Powiązane dokumenty

In 2016, the financing of infrastructure through public-private partnerships in local governments showed a tremendous decline worldwide (Word Bank, 2016). When we

I nie pomog¹ dywagacje, pojawiaj¹ce siê jesz- cze za Jego ¿ycia, ¿e to wcale nie On jest odkrywc¹ czer- wonego z³ota, lecz geolodzy niemieccy lub te¿ inni polscy naukowcy,

osiągnął przeciętny poziom wynoszący 35% (Löther 2017). Pomiędzy poszczególnymi krajami związkowymi występują w tym zakresie duże różnice. W niektórych krajach

Zjedno- czenie Przedsiêbiorstw Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodê WODROL w Warszawie, nadzorowane przez ministra rol- nictwa, a ZRH sta³y siê samodzielnymi przedsiêbiorstwa- mi WODROL

Etap III (planowany na lata 2013–2016) — Kartowa- nie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagro¿onych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (25% powierzchni) i

ziemnego na œwiecie w latach 2006–2007 (tab. 1) wskazuje, ¿e produkcja utrzymu- je siê na tym samym poziomie, bo wzrost o 0,8% jest raczej symboliczny w zesta- wieniu z szybko

Analiza wybranych narzędzi do pozyskiwania informacji o zaatakowanym systemie informatycznym. Dariusz Chaładyniak, Andrzej

Według modelu z rysunku 1, na poziomie użytkownika ocena jakości usług telefonii pakietowej dokonywana jest w subiektywnej skali MOS (ang.. Pięciostopniowa skala MOS z