• Nie Znaleziono Wyników

Epitaksja metod wizek molekularnych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Epitaksja metod wizek molekularnych"

Copied!
33
0
0

Pełen tekst

(1)

Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu kryształów

Epitaksja metodą wiązek molekularnych (MBE)

13 kwiecień 2010

Wykład – 2 godz./tydzień – wtorek 9.15 – 11.00 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW

Budynek Wydziału Geologii UW – sala 3089 http://www.icm.edu.pl/web/guest/edukacja

http://www.unipress.waw.pl/~stach/wyklad_ptwk_2009

Zbigniew R. Żytkiewicz

Instytut Fizyki PAN

02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46 tel: 22 843 66 01 ext. 3363

E-mail: zytkie@ifpan.edu.pl

Stanisław Krukowski i Michał Leszczyński Instytut Wysokich Ciśnień PAN

01-142 Warszawa, ul Sokołowska 29/37 tel: 22 88 80 244

(2)

Epitaksja metodą wiązek molekularnych (MBE)

Plan wykładu:

idea i podstawy fizyczne MBE

realizacja techniczna MBE

metody badania in situ procesu wzrostu

przykłady wykorzystania techniki MBE

- wzrost niskotemperaturowy

- supersieci

- kropki i druty kwantowe

(3)

Idea metody MBE

FLU O R ES C ENT SCR EEN SA M PLE M A N IP U LA TOR H E ATED CELL S W IT H E L E M EN TS : A s, Sb, G a, In, M n, . .. EL E C T R O N GU N 5-25 kV LIQ U ID NI TRO G E N PA N E L S SH U TTE R S G aA s SU B STRAT E ON HE AT E D BLO C K SUB STRAT E TR A N SFE R MEC H AN IS M ULT RA-H IG H VA CUUM C H AM B E R 10 -1 0 - 10 -9 Tr ION G AUG E (F LUX ME TE R) manipulator podłoża działo elektronowe kriopanel z LN2

grzane komórki (źródła) przesłony

ekran

fluorescencyjny podłoże

- niezależne źródła atomów/molekuł;

kontrola strumienia poprzez kontrolę Tźródło - pomiar intensywności wiązki – flux monitor - mechaniczne przesłony

(otwieranie/zamykanie źródła)

- podłoże krystaliczne w podwyższonej T = ~200oC - ~1000oC

- duże możliwości obserwacji wzrostu in situ - warunki ultra wysokiej próżni (10-10 – 10-11 Tr)

- kriopanel z ciekłym azotem:

- dodatkowe pompowanie

- wiązanie atomów na ściankach - redukcja „memory effect”

- separacja termiczna źródeł

(4)

Podwójny układ MBE dla GaN i ZnO w IF PAN

MBE ZnO kanał transferowy MBE GaN

każda z maszyn:

-10 portów na źródła - tlen i azot ze źródeł RF

plasma - podłoże do 3” - 3 osobne komory - rozbudowane układy pompowe - szeroki wachlarz

technik pomiaru in-situ - załadunek do 8 podłóż w pełni wyposażone zaplecze laboratoryjne i techniczne

(5)

MBE - ultra wysoka próżnia (UHV) – tzn. jak wysoka?

azot; T = 300 K ] [ ] [ 10 5 4 cm Tr p − × ≈ λ

droga swobodna λ w gazie o ciśnieniu p

p = 10-4 Tr ↔ λ = ~50 cm

p = 10-7 Tr ↔ λ = ~0.5 km

p = 10-11 Tr ↔ λ = ~5 000 km

w MBE balistyczny transport atomów (bez zderzeń)

(6)

MBE - ultra wysoka próżnia (UHV) – tzn. jak wysoka?

] [ 2 ] [ −2 −1 = cm s T mk Tr p J B π

warunek 2: wysoka czystość warstw

strumień cząstek gazu o ciśnieniu p upadających na 1 cm2 w 1 sekundę

zakładamy, że wszystkie cząstki przyklejają się do powierzchni

jeśli m=40; T=300K to J[cm−2s−1]=3.2×1020 p[Tr]

liczba miejsc sieciowych na powierzchni Si N =3.2×1014cm−2

] [ 10 ] [ 6 Tr p J N s − = = τ

czas obsadzenia 1 monowarstwy (ML)

p = 10-6Tr ↔ τ = 1 sek

p = 10-11Tr ↔ τ ≈ 28 h

p = 10-11 Tr ⇒ 1 atom zanieczyszczeń na 105 atomów Si

koncentracja zanieczyszczeń ~1017 cm-3 substrate heating block J source p=10-6 Tr p=10-11 Tr

w praktyce: warstwy bardziej czyste, bo:

- współczynnik przyklejania (sticking coefficient) < 1

(7)

Lift mechanism

Outgassing station (T = 750C)

Quick access door up to 8 substrates

Buffer chamber

Magnetic-coupled transfer rod

Isolation gate valve

Dry Pumping system

komora wzrostowa załadunek i przygotowanie podłoża

„Hodowanie” próżni – geometria trójkomorowa

p ~ 10-7 Tr

p ~ 10-11 Tr

p ~ 10-10 Tr

(8)

Wytwarzanie próżni

• pompy mechaniczne

- wstępne i turbomolekularne (UHV)

• pompy kriogeniczne

• pompy jonowe i tytanowe

szybkość pompowania 2800 l/sek dla N2

Helix CTI-10; szybkość

pompowania 3000 l/sek dla N2

• długie wygrzewanie komór w T ~ 200

o

C po

każdym otwarciu maszyny - usunięcie

zaadsorbowanych gazów

(9)

Wytwarzanie wiązek molekularnych – komórka Knudsena

przesłona wiązki - shutter Własności współczesnych komórek:

• 10 różnych komórek w 1 flanszy (Compact 21 Riber) • komórki wycentrowane na podłoże ⇒ jednorodność flux • duża stabilność strumienia;

zmiany < 1%/dzień ⇒ ΔT < 1ºC @ T ~ 1000 ºC

• małe zmiany strumienia gdy ubywa materiału ⇒ geometria • każda komórka wyposażona w indywidualną przesłonę

zasilanie pomiar T

termopara

tygiel grzejnik

materiał osłona termiczna

otwory na źródła i shuttery w kriopanelu maszyny

(10)

Wytwarzanie wiązek molekularnych – komórka Knudsena

Ga

Al As4

krzywe równowagi para – ciecz/faza stała dla wybranych elementów

p w komórce (wydajność

źródła) kontrolujemy zmieniając Tźródła

TGa = 1000oC

pGa(cell) = 10-3 Tr

(11)

Wytwarzanie wiązek molekularnych – źródła specjalne

1. strefa rozkładu As4 → As2 2. łącznik + zawór igłowy 3. flansza

4. podłączenie mocy i TC 5. strefa generacji par As4 6. tygiel ze stałym As

valved cracker

Źródło dla elementów, które sublimują w postaci molekuł

wieloatomowych, np. As, P, Sb, Se, S & Te

źródło plazmowe

Stabilne cząsteczki N2, O2, etc. wzbudzane w.cz. we wnęce i

rozbijane na atomy 1. wlot oczyszczonego gazu (MFC)

2. wnęka w.cz.

3. wylot (płytka pBN z małymi otworkami)

1 2 3 filtr MFC injektory gazowe

źródła gazowe z zaworami igłowymi w Gas Source MBE (np. SiH4) lub metaloorganiki w MO MBE

(12)

Prędkość wzrostu w MBE – przykład GaAs

substrate heating block Ga source TGa wysuwany próżniomierz pomiar BEP

BEP = beam equivalent pressure

830 840 850 860 870 880 890 900 2,0x10-7 3,0x10-7 4,0x10-7 5,0x10-7 6,0x10-7 7,0x10-7 8,0x10-7 BEP Ga [Tr ] TGa [C] 0

Ω

= J

V

gr

wzrost w warunkach bogatych w As; Vgr kontrolowana strumieniem Ga;

zał.: brak desorpcji Ga

s

cm

at

J

=

1

.

18

×

10

15 2 3 23 0

2

.

27

10

cm

×

=

Ω

strumień Ga objętość wł. GaAs

h

m

s

ML

V

gr

=

2

.

67

Å/s

=

1

/

=

0.96

μ

/

możliwość kontrolowanego wzrostu bardzo cienkich (~1 ML) warstw i

(13)

Analiza wzrostu in situ

8000 9000 10000 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 in ten sit y [a rb . u nits] time [sec] λ = 650 nm GaN MBE vgr = 0.46 μm/h

reflektometria laserowa

prędkość wzrostu, zmiana gładkości, …

λ = 650 nm fotodioda

szafir

GaN

próżnia przezroczysta dla światła, elektronów, …

szerokie możliwość obserwacji powierzchni rosnącej warstwy

pyrometria optyczna

w IR λ = 1 – 3 µm

pomiar T z max. widma ciała doskonale czarnego

interferencje w podczerwieni powodują „sztuczne” oscylacje sygnału IR, a więc i T.

pomiar pyrometrii i reflektometrii pozwalają określić zmiany grubości warstwy w czasie i skorygować sztuczne fluktuacje mierzonej T 1.6 µm Raytek

elipsometria

(14)

Analiza wzrostu in situ -

reflection high energy electron diffraction (RHEED)

• analiza stanu powierzchni przy pomocy dyfrakcji wiązki elektronów pod kątem 1 – 3o do powierzchni

• energia elektronów 5 – 20 keV; długość fali ~0.1Å

• idealna powierzchnia 2D – układ równoległych linii (streaks)

rough surface

Si(001) RHEED patterns sputter-cleaned surface

(15)

Analiza wzrostu in situ -

reflection high energy electron diffraction (RHEED)

A. Y. Cho, J. Cryst. Growth 201/202 (1999) 1

RHEED

SEM

podłoże GaAs po usunięciu tlenku

+ wzrost MBE 15 nm GaAs

(16)

azymut [110] (2x) azymut [-110] (4x)

Analiza wzrostu in situ –

RHEED – rekonstrukcja powierzchni (2x4) GaAs

obraz RHEED zależy od azymutu

rekonstrukcja powierzchni – zmiana periodyczności

V. P. LaBella et al., PRL 83, 2989 (1999)

(17)

RHEED – powierzchniowy wykres fazowy GaAs

obecność różnych rekonstrukcji powierzchni w zależności od T, pokrycia As i Ga, …

• różne możliwe rekonstrukcje w zależności od warunków wzrostu

• As-stable (2X4): typowe warunki wzrostu GaAs metodą MBE

• rekonstrukcja silnie zależy od temperatury podłoża –

RHEED jako termometr powierzchniowy

(18)

Analiza wzrostu in situ –

RHEED – prędkość wzrostu 0 10 20 30 40 50 R H E E D i n te n s it y (A rb . U n it s ) Tim e (s) shutters open shutters closed G aAs AlAs po zamknięciu shuttera:

GaAs: powrót natężenia ⇒

duża mobilność atomów i „wygładzanie” powierzchni AlAs: brak wygładzania powierzchni ⇒ mała

ruchliwość powierzchniowa Al

GaAs

AlAs

• oscylacje RHEED – obserwacja periodycznej zmiany szorstkości rosnącej powierzchni

• warunek konieczny: zarodkowanie 2D – wzrost „warstwa po warstwie”

• brak oscylacji RHEED dla powierzchni z płynącymi stopniami (step flow)

• warunki wzrostu bogatego w atomy grupy Vtej (brak dla GaN, bo warunki Ga-rich)

start wzrostu

τ prędkość wzrostu = 1ML/τ

(19)

Przykładowe wykorzystanie MBE: przekroczenie limitu rozpuszczalności Mn w III-V

T. Slupinski i in. APL (2002) folia z wykładu PTWK 2007 - T. Slupinski

MBE nierównowagowa ⇒ możliwość wzrostu warstw (Ga, In)As z bardzo wysoką koncentracją Mn

(20)

Struktury niskowymiarowe

Bulk (3D)

Bulk (3D)

Quantum Well (2D)

Quantum Well (2D)

Quantum Wire (1D)

Quantum Wire (1D)

Quantum Dot (0D)

Quantum Dot (0D)

DOS

DOS

DOS

DOS

DOS

DOS

DOS

DOS

Energy

Energy

mała prędkość wzrostu i precyzyjna kontrola zjawisk na powierzchni rosnącego kryształu umożliwiają otrzymywanie techniką MBE

(21)

Przykładowe wykorzystanie MBE: supersieci w strukturach optycznych

laser kaskadowy GaAs/AlGaAs (~9µm)

konwencjonalny laser

TEM

ITE Warszawa - Kosiel et al. EuroMBE 2009, Zakopane

MBE pozwala otrzymywać skomplikowane układy supercienkich warstw epitaksjalnych o doskonałych własnościach

nowe zjawiska; nowe zastosowania

www.bell-labs.com/org/physicalsciences/ projects/qcl/qcl2.html

laser kaskadowy

„wodospad elektronów” emisja fotonu na każdym „progu”

(22)

problem: domieszkowanie niezbędne dla dobrego przewodnictwa elektrycznego ALE

domieszki rozpraszają nośniki ⇒ ograniczenie ruchliwości w niskich T

Przykładowe wykorzystanie MBE: domieszkowanie modulacyjne (δ-doping)

H. Störmer, Surf. Sci.132 (1983) 519

transfer nośników do kanału 2-d

i ich separacja od domieszek ⇒ wzrost µ

http://www.bell-labs.com/org/physicalsciences/projects/correlated/pop-up2-1.html; L. Pfeiffer and K. West, Physica E 20, 57 (2003).

rozwiązanie: przestrzenne odseparowanie źródła nośników (domieszek) i kanału

przewodnictwa elektrycznego (domieszkowanie modulacyjne)

GaAs substrate GaAs epilayer e -AlGaAs + GaAs cap modulation doping (δ doping)

koniec lat 70tych, Art Gossard i Horst Störmer z Bell Labs.

2 DEG

conduction band

Energy

(23)

Przykładowe wykorzystanie MBE: samoorganizujące się kropki kwantowe (QD)

po 1 ML InAs po 30 ML InAs po 3 ML InAs po 2 ML InAs InAs/(001) GaAs azymut [1-10]

H. Yamaguchi et al. APL (1996)

wzrost 3D

kropki InAs na GaAs: • brak dyslokacji • szerokość ~20nm • wysokość kilka nm • rozrzut wymiarów

• losowe ułożenie na powierzchni

(samoorganizacja)

wykład 12.03.2009 - deformacja powierzchni jako sposób relaksacji niedopasowania sieciowego InAs/GaAs 7% niedopasowania sieciowego

GaAs InAs wetting layer

mody wzrostu:

Frank-van der Merwe(layer-by-layer)

Stranski-Krastanov (layer + island)

(24)

Przykładowe wykorzystanie MBE: uporządkowane kropki kwantowe

E. Uccelli et al. EuroMBE 2009, Zakopane

[001] _ [110] [110] 1. growth of AlAs/GaAs (001) layers [110] _ [110] [001]

3. growth of InAs on the cleaved (110) surface

GaAs

AlAs

2. In situ cleavage: (110) flat surface

blaszka shuttera tnie płytkę druty dla cienkich warstw AlAs

QD dla grubszych warstw AlAs

grubość warst

(25)

Przykładowe wykorzystanie MBE: uporządkowane kropki kwantowe

G. Chen (EuroMBE 2009, Zakopane) E-beam lithography + RIE

Periodicity : 250 nm Scale: 10 µm × 10 µm

kropki Ge na podłożu Si

• lepsza jednorodność wymiarów QDs (mniejszy rozrzut λ światła) • możliwość adresowania pojedynczych kropek

• możliwość „zabudowy” pojedynczych kropek (np. w nanodrut) • …

Zalety uporządkowania:

• podłoże naświetlane technikami litografii (E-beam lub X-Ray) • trawienie wzoru (RIE)

• wzrost kropek metodą MBE

kryształ kropek Ge

G. Mussler (EuroMBE 2009, Zakopane) X-ray lithography + RIE

• położenie kropek w kolejnej warstwie odwzorowuje ich rozkład w warstwie poprzedniej

(26)

Molecular beams Au Zn (Cd) Te GaAs / Si growth GaAs / Si Au Gr zani e (600°C) Au GaAs / Si

Przykładowe wykorzystanie MBE: samoorganizujące się nanodruty (NW)

200 nm

(110)

(e)

_ [111]B [111]A 60.0o

E. Janik, et al. APL 89, 133114 (2006) ZnTe NW na GaAs

HRTEM

kulka Au

mechanizm wzrostu: vapor – liquid – solid

(27)

Przykładowe wykorzystanie MBE: uporządkowane NWs (białe nanoLEDs)

nanodziurki o różnych średnicach w masce Ti

nanodziurki porządkują położenie kolumn

H. Sekiguchi et al., IWNS 2008 Montreux, Switzerland

emisja z nanokolumn InGaN/GaN wzrastanych na tej samej płytce z różnym wzorem nanodziurek w masce Ti

(28)

III/V > 1

III/V < 1

(d) 0.0 2.0x10-7 4.0x10-7 6.0x10-7 8.0x10-7 1.0x10-6 1.2x10-6 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 b)

GaN growth rate (

μ m/h) Ga flux (Torr) a) c) d) Stoichiometry Conditions N- limited (Ga-rich) Ga-limited (N-rich) Fixed growth T

Fixedatomic N flux

III/V ≈ 1

(a)

(b)

(c)

Przykładowe wykorzystanie MBE: wzrost planarny vs.nanodruty

PAMBE GaN

E. Calleja, EuroMBE 2009, Zakopane zmieniając stosunek III/V zmieniamy mod wzrostu

(29)

Nowe generacje maszyn MBE - clusters

• wzrost na podłożach 1x4” lub 3x2” • 12 portów na źródła + porty dodatkowe

• budowa klusterowa – niezależne komory załadowcza i preparacyjna • możliwość podłączenia dodatkowych modułów analitycznych • transfer podłoży i wzrost epitaksjalny całkowicie automatyczne

(30)

Etch Module (ICP) for Clusterlab 600

Deposition Module (RF Magnetron Sputter)

for Clusterlab 600

Epitaxial Growth Module (MBE V60) for

Clusterlab600

(31)

Podsumowanie

zalety MBE:

• wysoka czystość warstw

• bardzo precyzyjna kontrola procesu wzrostu

• duże możliwości wzrostu struktur niskowymiarowych • szerokie możliwości badań in situ

• szeroki zakres możliwych związków/pierwiastków

• wzrost mocno nierównowagowy – możliwość przekroczenia limitu rozpuszczalności

wady MBE:

• b. trudny pomiar REALNEJ temperatury podłoża • wysoki koszt (zakupu i eksploatacji)

• awaryjność urządzeń (typowa dla b. skomplikowanego sprzętu UHV) Most Broken Equipment

Multi Bucks Evaporator ….. • mała (w porównaniu z MOVPE) wydajność

(32)

Do czytania o MBE

1) M.A. Herman, H. Sitter ”Molecular Beam Epitaxy, Fundamentals and Current Status”, Springer, 1996

2) ed. A. Cho ”Molecular Beam Epitaxy”, AIP, 1994

(33)

Zbigniew R. Żytkiewicz

Epitaksja z wiązek molekularnych MBE

http://www.ifpan.edu.pl/msdifpan/doktorant-ON47.pdf

Poszukujemy kandydatów do pracy

lub kontynuacji studiów w nowym

Laboratorium MBE IF PAN.

Tematyka:

wzrost techniką MBE

warstw i struktur epitaksjalnych

(GaInAl)N i (MgZn)O oraz struktur

hybrydowych GaN/ZnO.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Metagenomics, proteomics and fluorescence in situ hybridization showed that this simplified community contained both a potential sulfur oxidizing Gammaproteobacteria (at 24 ±

Głównym celem artykułu jest analiza zjawiska starzenia się społeczeństwa w Polsce oraz próba wykorzystania wybranych metod i modeli ekonometrii prze- strzennej

In conclusion, our results show that CM occurs efficiently in PbSe QD films and that the generated multiple e–h pairs may be converted quantitatively to free charge carriers if the sum

Dyrektywa Seveso III zobowiązuje państwa członkowskie do przygotowania planu kontroli obejmującego wszystkie zakłady na szczeblu kra- jowym, regionalnym lub lokalnym oraz

W celu organizowania w środowisku szkolnym równych szans uczniom z rodzin ubogich potrzebne jest działanie kompleksowe, w tym nie tylko pomoc rzeczowa, ale także wytworzenie

propagating from the beam splitter to the superconducting interface is exactly compensated by the phase acquired by the Andreev reflected hole. In all cases the dependence of Qp on

Choć zm ieniają się ludzie głoszący orędzie, treść orędzia nie zm ienia się w cale. Zauw ażalny jest kontrast pom iędzy przełożonym i, którzy odchodzą, a

Skoro najbardziej reprezentatywne, a lepiej: najbardziej w ym ow ne są dla celów badawczych autora meszalim okresu tannaickiego, to siłą rzeczy na drabinie

Son existence s'explique seulement comme une construction supplémentaire érigée pour protéger la colline de sable contre l'écroulement éventuel et cet arrangement ne pouvait être

W niniejszej pracy do nie zweryfikowanych metod zaliczymy próby sformułowania regional­ nych indeksów cen, które w tej chwili nie spełniają albo warunków jed­

Slides, soft-sediment defor- mations, and mass flows from Proterozoic Lakheri Limestone Formation, Vindhyan Supergroup, central India, and their implications towards

Tak więc odnosząc się właśnie do aspektu sprawności działania, można zauważyć, że również wypowiedzi powinny być zarówno skuteczne jak i ekonomiczne.. Teoretycy tacy

Ostatnia z trzech części pracy zawiera zagadnienia związane ze strukturą aksjologiczną autorytetu, z różnymi aspektami autorytetu Kościoła w odniesieniu do praktyk

Pierwszy element związany jest z  bogactwem informacji, które obecnie dostępne są za pośrednictwem sieci. Internet zaczyna przej- mować funkcję jaką spełniały

Ponieważ w przestrzeni publicznej koncentrują się wszelkie działania różnorodnych użytkowników oraz interakcje międzyosobnicze, a także przepływy produktów ma- terialnych

Powodzenie we wdrażaniu strategii promocji miasta uzależnione jest w dużej mierze od wspierania władz lokalnych, na których z reguły spoczywa główny cię- żar aktywności

Celem pracy jest ocena stabilności procesu oczyszczania ścieków na przykładzie miejscowości Przeginia Duchowna za pomocą kart kontrolnych x-średnich i kart

Using the same framework and methodology employed in previous studies at HERA, considering only the experimental uncertainties and not those stemming from the functional form of

w Qumran opiera się głównie na wnikliwych studiach językowych oraz typologii paleograficznej. Przedstawił dzieje posługiwania się językiem aramejskim na terenie

W szczecińską, ale także ogólnopolską mapę kulturalną na stałe wpisał się już festiwal historii, tradycji i  kultury żydowskiej Adlojada, podczas którego – od

Если посмотреть на весь текст, а не на отдельные его фрагменты, то следует обратить внимание на то, что русским нейтральным либо разговорным словам

Wyjazd do Rosji przez współczesnych polskich turystów bardzo często interpretowany jest jako rodzaj przygody, czasem wręcz jako podróży życia.. Z kolei analiza

A molecular beam epitaxy (MBE) system equipped with X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) and Reflection High Energy Electron Diffraction (RHEED) systems was used