• Nie Znaleziono Wyników

Przylesie Dolne, woj. opolskie, st. 6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przylesie Dolne, woj. opolskie, st. 6"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Klemens Macewicz,Stanisław

Pazda

Przylesie Dolne, woj. opolskie, st. 6

Informator Archeologiczny : badania 22, 84

(2)

8 4

OKRES W PŁYWÓ W RZYM SKICH P r x y le s le D o ln e ,

w o j. o p o ls k ie , • t . β __________

B a d a n ia p ro w ad ził m g r K lem en s M acew icz p rzy k o n s u lta c ji d o c. d r h a b . S ta n is ła w a Pazdy. F in a n s o w a ł WKZ w O p o lu , P ierw szy s e z o n b a d a ń . P ra c o w n ia h u tn ic z a z IV /V w .n .e.

S ta n o w is k o J e s t położone n a polu u p ra w n y m , około 1450 m n a p ó łn o cn y -w sch ó d od ś r o d k a w si 1 około 2 0 0 m n a p o łu d n io w y -zach ó d od a u to s tra d y . O d k ry te zo stało p o d c z a s b a d a ń AZP w 1 9 8 7 r. Z u w ag i n a d u ż y s to p ie ń z a g ro ż e n ia o rk ą, w p isa n e z o sta ło do re je s tr u zab y tk ó w w ojew ództw a opo lsk ieg o pod n r A -8 0 0 /8 8 1 za zgodą w łaściciela g r u n tu RSP w P rzy lesiu D oln y m w yłączone z u p r a w n a o k re s 3 l a t

P rzep ro w ad zo n o w s tę p n e b a d a n ia rato w n icze w o b rę b ie c z te re c h w ykopów , o łącznej po w. 1 a r a . Na Ich p odstaw ie o ra z b a d a ń pow ierzchniow ych w yznaczono o rie n ta c y jn y zasięg sta n o w i­ sk a . Z ajm uje o no kolisty o b sz a r o pow ierzchni około 2 0 arów , przy czym najw iększe zagęszczenie reliktów h u tn ic z y c h w ystępuje n a około 12 a ra c h .

S tw ie rd z o n o d a le k o p o s u n ię tą d e w a sta c ję o b iek tó w p ro d u k c y jn y c h s ta n o w is k a 1 to zarów ­ n o w o k re s ie l u n k c jo n o w a n la p raco w n i, J a k 1 w c z a s a c h n o w o ży tn y ch , p o d c z a s orki. Poza licznym i fra g m e n ta m i ro zb ity ch kloców żużla, tw orzącym i w k ilku p rz y p a d k a c h zw a rte b ru k i, o d k ry to Jed en , sto s u n k o w o d o b rze z a c h o w a n y o b ie k t, b ę d ą c y p ra w d o p o d o b n ie p o z o sta ło śc ią p ie c a w ygrzew czego do w tó rn e j o b ró b k i term iczn ej kęsó w su ro w e g o żela za u z y sk a n e g o w in n y c h p ie c a c h . O d sło n ię ty z o sta ł n a głęb o k o ści 4 5 -5 0 c m , pod w a rs tw ą brył ż u ż la (brukiem ). M lal z a ry s k o listy o ś re d n ic y około 120 cm . W p rz e k ro ju pionow ym był w orkow aty. Ś c ia n k ę sta n o w iła w y p a lo n a g lin a. G łęb o k o ść n ie z n a c z n ie p rz e k ra c z a ła 1 m . C zęść p a rtii p rzy d en n ej tego o b ie k tu w yłożona była p ła sk im i k a m ie n ia m i 1 k ilk o m a u ła m k a m i n a c z y ń g lin ia n y c h . W w y p e łn ls k u nie w y stęp o w ały w ięk sze b ryły żużla.

N ieliczne fra g m e n ty n a c z y ń z n ale zio n e w o b rę b ie p raco w n i po zw alają J e d n o z n a c z n ie o k r e ś ­ lić J ej ch ro n o lo g ię n a k o ń co w ą fazę k u ltu r y przew orskiej (IV-V w. n . o.j.

P l a n o w a n a je a t k o n ty n u a c j a b a d a ń w d w ó c h k o le jn y c h s e z o n a c h .

I

^ w g j ^ l e ę h « i o w * k i e P u n y c e - T r o ja n y ,

B ad an ia prow adził m gr M. W yczółkowski przy w spółudziale m gr M. Pio­ trow skiego. F in an so w ał BB1DZ w C iechanow ie za p o śred n ictw em CTN. Pterw szy sezo n b a d a ń . C m en tarży sk o k u ltu ry przew orskiej z m łodszego o k resu przedrzym sklęgo i w czesnego o k resy rzym skiego, z elem en tam i k u ltu ry łużyckiej I grobów kloszow ych o raz z p ozostałościam i o sad n ictw a ze sta rsz e j faiy w czesnego średniow iecza (lub późnego o k re s u rzym skiego). S ta n o w is k o u s y tu o w a n e J e s t n a k u lm in a c ji niew ielkiego w z n ie sie n ia , leżącego m iędzy d ro g ą p o ln ą p ro w a d z ą c ą do G ru d u s k a a to ra m i kolejki w ąsk o to ro w ej. W c e n tr u m s ta n o w is k a z n a jd u je się m a ła żw irow nia. Pierw sze w iad o m o ści o s ta n o w is k u p o ch o d zą z 1981 r., ch o cia ż fra g m e n ty c e ra m ik i I p rz e p a lo n e k ości z n a jd o w a n o ta m Ju ż w połow ic la t 7 0 -ty c h p rzy w ybie­ r a n iu żw iru, W c z a sie w eryfikacji terenow ej ów czesny K o n serw ato r Z ab y tk ó w A rcheologicz­ n y c h w ydobył I zabezpieczył fra g m e n ty k ilk u n a c z y ń z m łodszego o k re s u p rzed rzy m sk ieg o , początkow o b łęd n ie p rz y p isa n y c h p ó łnocnom azow lecklej g ru p ie k u ltu r y łużyckiej.

B a d a n ia m iały c h a r a k te r rato w n iczy . W ykop o p o w ierzch n i 5 0 m 3 w ytyczono przy w s c h o d ­ n iej k ra w ę d z i żw irow ni. O dkryto 1 g ró b u m o w y , 3 groby Jam ow e, 3 o b ie k ty b ę d ą c e p o ­ z o sta ło śc ia m i zn isz c z o n y c h g ro b ó w (p raw d o p o d o b n ie 2 Jam o w y ch i 1 urnow ego), 2 m a łe Jam y z c e ra m ik ą k u ltu r y g ro b ó w kloszow ych, o ra z Ja m ę o tru d n e j do u s ta le n ia ch ronologii, p o ­ c h o d z ą c ą J e d n a k n a jw cześn iej z późnego o k re s u rzym skiego.

N ajw cześn iejsze z n a le z isk a d a to w a n e n a k o n ie c epoki b rą z u - o k re s h a ls z ta c k i z w iązan e s ą z k u lt u r ą łu ż y c k ą . O p ró cz n ieliczn y ch frag m en tó w ceram ik i, z k u ltu r ą tą łączyć n a le ż y z n a le ­ z io n y w o b iek cie 5 s k r ę t d r u t u brązow ego.

S p o ś r o d m a te ria łó w k u ltu r y p rzew orskiej n ajw y raźn iej ry s u je się z e sp ó ł z n a le z isk z fazy B2 w czesn eg o o k re s u rzym skiego. D obrym w yzn aczn ik iem ch ro n o lo g iczn y m tej fazy s ą d w a z a b y tk i św ia d c z ą c e o p o w ią z a n ia c h z k u ltu r ą w ie lh a rsk ą . J e d n y m z n ic h J e s t w isio re k o p a s a n y (z p a c io rk ie m szk lan y m ), k tó ry o d k ry to w obiekcie 10 ra z e m z b rązow ym , profilow anym z a k o ń c z e n ie m n ltu Im acza. D ru g im je s t o d k ry ta luźno o w a ln a , d ę ta zaw ieszk a z с leń klej złotej b la sz k i.

Z fazy B2 p o ch o d zą także: z n ale zio n e we w tó rn y m złożu (w ypełnisko ro w u strzeleckiego) ż e la z n e , p ro filo w an e o k u c ie k o ń c a p a s a {M adyda I 4) o ra z fra g m e n t flbull oczkow atej A.III 61 z o b ie k tu 3, B iuro B a d a ń I D o k u m e n ta c ji Z a b y t­ ków M u z e u m O k ręgow e w C le c h a -n o w ie K o n s e r w a to r Z a b y tk ó w A rc h e o lo g l- c z n y c h w O polu____________________

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wojciech Blajer,Klemens Macewicz,Kazimierz.

Wojciech Blajer.

Wojciech Blajer.

Jerzy Romanow,Wiesław Piszczałowski.

Klemens Macewicz,Sylwia Wuszkan..

Piotr Kubów,Klemens Macewicz

Klemens Macewicz,Sylwia Wuszkan,Krzysztof Spychała..

Fragmenty konstrukcji drewnianych oraz najlepiej zachowana część koryta płuczki zostały dołączone do kolekcji zabytków górnictwa w Muzeum Regionalnym PPTK w Olkuszu..