• Nie Znaleziono Wyników

Glosa II do referatu prof. Jana Nowakowskiego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Glosa II do referatu prof. Jana Nowakowskiego"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

A C T A U N I V E R S I I A I I S L. O D Z I E N 3 I S FOLIA LITTERARIA 1 6, 1 9 8 6 _____________

J erzy Starnaw ski

GLOSA I I DO REFERATU PROF. JANA Nfff/AKOWSKIEGO

W zb io r a c h rękopisów B ib l i o t e k i U n iw orsy teck iej w Ło d z i p r ze-chowywana j e s t ( s y g n . 5 0 9 2) l i3to te k a C zesław a Jankowskiego (1857 -1 9 2 9 ) z l a t 1879-1890. Je3t to d ość in te r e s u ją c a k o le k c j a . P e r łą w n i e j n i e znany l i s t T e o f il a L en artow icza ( k . 1 r . - 2 v .) z późnego ok resu ż y c ia p o e t y , z 1889 r . L i s t św iadczy o jakimś zamówieniu p rzez Czesława Jankowskiego u T e o f i la Lenartow icza a r ty -k u łu o w sp ó łc z es n e j p o e z j i p o l s -k i e j , być może d la « lù iriera Co-d zien n eg o " . A rtykuł t a k i n ie j e s t znany; n ie zachow ały s i ę Co-d a ls z e l i3t y , k tó r e mogłyby r z ec z w y ja ś n ić . Obok apraw zw iązanych z k u l-tu r ą i z l i t e r a t u r ą w sp ó łczesn ą ważno p o s t scrip l-tu m mówi t u x> l i r

te r a tu r z e dawnej P o l s k i , w yk orzy stu je w in t e r e s u j ą c y sposób znaną wypowiedź p o ety c z a r n o le s k ieg o o S t a n is ła w ie Porębskim . Oto

t e k s t :

Wielmożny P anie Dob[ r o d z ie j u ] ,

I owszem, a l e mamże ja d z i s i e j s z y c h n aszych znakom itych poe-tów jak.,Św iętochow sk i, G omulicki? - C zęść jakąś prac № r i i Konop-n i c k i e j i n i c w ię c e j , ch cę zn a jo m o ści, z a s o p ie r a ją c s i ę na

dob-r e j w iedob-rze dob-recen zentów , g o d z i-ż s i ę sądy wydawać (? )

Racz ml, Wielmożny Pan, co bądz p r z y s ła ć z d z i e ł ty ch au to -rów, a postaram s i e żądan iu Jego zadość u c z y n ić .

Żeby zd an ie moje b y ło tak d a le c e poważanym w K raju, n ie c h mi

Marię Konopnicką c e n i ł Lenartowicz bardzo-w ysoko. P o r. l i s t > z б IX 1880 i w ie r sz do p o e tk i "Bądź ty gw iazdą . . . " , [w:j H. B i e g a l e i s e n , L irn ik m azow iecki. Jego ż y c ie i d z i e ł a w ś w i e t le n ie zn a n ej k o re sp o n d e n c ji p o e ty , Warszawa 1913» s .24-5-245. P or. tak że tom p t . : S potk an ia nad Arnem. Konopnicka o L enartow

(2)

wolno b ędzie w ą tp ie ć ( s i c ) ; czytam tu "Kucia"2 i "Tygodnik Powszech- ny"3, pisma m łod zieży n a sze j d z i s i e j s z e j , i wiem, jak mnie o c e n ia

-d Ł.\ • ж

Z resztą rządząc s i ę s ta r ą zasad ą nosce te ipsum , zarozum iałoś— c i mojej n ie posuwam tak d a le c e , żebym c i ę uważał godnym m ie jsc a ,

jak ie n i W [ ielm o żln y Pan w k olo naszych o s ta tn ic h czasów poetów przeznaczasz - é g a l i t é , fra tern ité-» i to j e ś l i zgodzą s i e na podob-ne zuchwalstwo panowie n ie b r a c ia « .

Co bądź, k o r z y sta ją c z prawa powszechnego gło sow an ia , w olonta-r iu s z l i t e olonta-r a c k i od czasu do cza su p isa łem do pism nas?ych płody moje n ie fachowe, z Których mojedna d z ie s ią t a p rze ch o d zi, i to p o k iere szowana p rzez cen zu rę, na widok p u b liczn y pod pseudonymem ( s i c ) a l -bo w cale n ie pod pisan a. Stare p rz y sło w it n ie więdnąca n a d zieja więdnących w k r a 3u n iegd y ś d la mnie dobrych u sp oso b ień .

y oczekiw aniu p rzeto choćby paru tomików wymienionych wyżej

au-to row p o z o sta ję J J 0

Wielmożnego Pana D ob frod zieją ] powolnym słu g ą

т.. r • i ^ y_ . , T. Lenartowicz

P lo r f e n c j a ] , 29 /8 / l 8 / 8 9 . ?V ia łfe n teb ello 24.

Nb. ^p. A ntoni Z a le sk i , zmarły tu we D lo r e n c ji nrzed trzema l a t y , z o s ta w i, po so b ie przedziw nie p ięk n ie p isa n e p a m iętniki w łas-ne oraz d z i e ł o o liCdalionaoh i p la k ier a ch w ło sk ich XV w ieku, o czym powiadomiс moze pan A n d r io lliS , które to d z ie ła zn ajdują s i ę w po-sia d a n iu wdowy Po nim p o z o s t a łe j, pan i J u l i i z Prozorów Z a le s k ie j ,

za m ieszk a łej w N ałęczow ie9. J,

2

Ze względu na datę l i s t u może tu w chodzić w grę îed v n ie dwuty-godnik Ruch" (lwów 1887-18 88), od 1 X 1888 wydawany p t . "Ruch i Wieczory Zimowe". W roku 1889 pismo już n ie w ycho d ziło .

^"Tygodnik Powszechny" w ychodził w Warszawie w la ta c h 1887-1890. ^Poznaj samego s ie b ie ( ła o .) J rodowód p rz ysło w ia - g r e c k i.

^Równość, b raterstw o (fr a n c .) ; h a sła r e w o lu c ji fr a n c u s k ie j.

•u pa ra fr az a częsteg o w li t e r a t u r z e dawnej P o lsk i zwrotu "Panowie a b racia" ( p o r . np. p oczątek "Quincunxa" S . O rzechow skiego).

A ntoni Z a le sk i (18 24-1 885 ) p o ch o d ził ze Żmudzi, stu d io w ał we ^ ioren c^ i malarstwo i tam m ieszk ał d łu g o, z T.- Lenartowiczem przy-j a ź n i, s i ę , przy-jak również z C. Norwidem, kieruprzy-jącym l i s t y do n ieg o i do Lenartowicza łą c z n ie ( p o r . C. N o r w 1 d , Pisma wybrane, wyd. J. v. Go n u lIck a , t . 5, L is ty , Warszawa 1968, s . 6 2 6 -6 2 8 ). B ezsku tecz-n ie z a b ie g a ł o druk p o e z ji Norwida. Pam ięttecz-niki A. Z alesk ieg o i wy-mienione przez T. Lenartow icza d z ie ło chyba n ie ukazały s i ę n igd y.

A n d r io lli (1 8 3 7 -1 8 9 3 ), spolonizow any Włoch, zn a-S o z d o b ił m.in . swymi ilu s tr a c ja m i: "Pana Tadeu-z o s t a ł pochowan 10 nego Ja:ia Dęboroga". Zmarł w Nałęczow ie i tam

9

(3)

Otóż sądziłbym przez wzgląd na dobro l it e r a t u r y , ażebyś W [ie l- nożlny Pan z g ł o s i ł s i ę lis to w n ie do t e j Pani i o warunki ach] naby-c ia poinform ow ał, in a naby-c z e j, jak to u nas bywa, po naby-c z a s ie oba d z ie ła pójdą na masło i pod p la c k i w ielk anocne.

Nie ma narodu mniej dbającego o swoje znakom itości jak n a sz , dowodem w ie rsze Jana Kochanowskiego do S tfa n is ła w a ] Porębskiego:

J e ś l i co ważne j e s t świadectwo moje, P orębski z ło t y , 3kotop a3kl twoje

W t e j wadze u mnie, żeby s i ę mógł do n ic h Teokryt przyznać, ta k ja trzymam o n ic h 10.

I g d z ież kto k ied y w yszukał owe a r c y d z ie ła Porębskiego? Żaden Jocher, Bentkowski, W iszniew lk l, W ójcick i, Kondratowicz, S o w iń sk i'1 n ie wspomina o Porębskim, którego J [a n ] Kochanowski złotym Teokry- tem ( m ł a r z e c z ) 12 nazywa? - P rzepad ły. P rzep a d li Zborowscy13 , A n tio n leg o ] îh lc sew sk io go a r c y d z ie ła przez nied balstw o współziom-ków .

U niw ersytet Łódzki

Jerzy Starnawski

THE SECOND GLOSS TO PROP. J. NOWAKOWSKI’ S PAPER

The d isp u ta n t quotes a l e t t e r w r itte n by T. Lenartowicz to C. Jankowski i n 1889, which co n ta in s an in t e r e s t in g in te r p r e t a tio n o f a well-known Kochanowski*s op in ion about S, P orębsk i.

10Poprawny t e k e t F raszki I I 57 Jana Kochanowskiego. Skotopasek (s ie la n e k ) S tan isła w a P orębskiego n ie znany.

11I.- Ien artow icz w l i c z a historyków l it e r a t u r y i b ib lio g ra fó w od początk u XIX w. Na l i ś c i e brak dwu nazw isk: М. H. Juazyńskiego i W. A. Ifeciejow sk iego.

12Teokryt (o k . 3 1 0 -2 5 0 ), n ajw ięk szy sie la n k o p isa r z s ta r o ż y t -n o ś c i.

13

0 poemacie Antoniego M alczewskiego'pt.- "Samuel Zborowski", napisanym jakoby po "M æli" i zaginionym , są św iadectwa. Por. J . U ' J e j в к 1 , Antoni ffelczew sk l. P oeta i poemat, Kraków 1921, s . 118.

Cytaty

Powiązane dokumenty

3.6 Prediction Formula of Wave Resistance of Ship The expression (8) in the preceding section, shows that wave resistance coefficients can be represented by principal dimensions and

The synergistic combination of both technologies, where self-assembly dominates ordering at the molecular level and guided assembly directs order at larger length scales

The higher drag decrease for the trailing model is due to the drop in stagnation pressure which in this case makes up more of the drag for the isolated model compared to the

Osiągnięciu tego celu służyć mają następujące działania: przygotowanie infra­ struktury technicznej, translokacja na teren parku kulturowego trzech wytypowanych

LP2I czyli Lycée Pilote Innovant International (pl: Międzynarodowe Innowacyjne Liceum Pi- lotażowe) jest francuskim liceum ogólnokształcącym znajdującym się w Jaunay-Clan – małym

Dlatego ustawodawca powinien w tej procedurze silnie zaakcentować moż- liwość skorzystania przez upadającego przedsiębiorcę z procedury naprawczej, która umożliwi- łaby

En relatant l’histoire compliquée de la traduction des Septante, notre Lauréate reconstruit avec une précision admirable le processus historique et, en même

An SIN curve WIlS dltained by loadinq the plaster panels to failure at different cyelie loading levels by rreans. of a loudspeaker-oriven ~tie