• Nie Znaleziono Wyników

Wykad 13

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykad 13"

Copied!
37
0
0

Pełen tekst

(1)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak, prof. uczelni

13. Układy barw (współrzędne i składowe trójchromatyczne promieniowania monochromatycznego; układ bodźców fizycznych RGB; krzywa barw widmowych; układ barw CIE 1931 (XYZ); alychne; układy CMY i CMYK)

http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/

Miejsce konsultacji: pokój 27 bud. A-1;

terminy: patrz strona www

(2)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

UKŁADY BARW CIE 1931

Ustalone tam zalecenia formułowały zasady wprowadzenia

tzw. normalnego obserwatora kolometrycznego, wprowadzenie

źródeł normalnych A, B, C oraz ustalenia warunków oświetlenia

i obserwowania powierzchni odbijających.

Obserwator normalny – kąt pola widzenia barw 2 stopnie.

Obserwator dodatkowy – kąt pola widzenia barw 10 stopni.

(3)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

UKŁAD BODŹCÓW FIZYCZNYCH [R G B]

Bodźcami głównymi są bodźce nazwane: R, G, B.

- 700nm [R] – z tej części czerwieni, w której zanika zdolność

rozróżniania odcieni;

- 546,1nm [G] i 435,8nm [B] – prążki łuku rtęciowego.

Luminancje jednostkowych ilości tych bodźców są w stosunku:

0601

,

0

:

5907

,

4

:

000

,

1

:

:

g b

r

L

L

L

(4)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

(5)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

KRZYWA BARW WIDMOWYCH

(spectrum locus) – miejsce geometryczne stanowiące zbiór o

współrzędnych

trójchromatycznych

promieniowania

monochromatycznego:

Na podstawie zmierzonych (uśrednionych) współrzędnych trójchromatycznych r, g, b odnoszących się do opisanych bodźców głównych, obliczono składowe trójchromatyczne dla wszystkich barw widma

(6)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Pomiar składowych trójchromatycznych

PRZYPOMNIENIE:

Zasadniczym celem pomiarów wzrokowych jest ustalenie skal

fizycznych

pozwalających

na

przeliczanie

wartości,

wyrażonych

w

jednostkach

mocy,

na

jednostki

trójchromatyczne.

Stosunek

wzajemny

tych

jednostek

zmienia się z długością fali, więc skale takie maja postać

funkcji długości fal.

Rolę takich skal pełnią składowe trójchromatyczne składników

monochromatycznych

widma

równoenergetycznego

=

składowe trójchromatyczne widmowe.

Oznaczenia:

r

 

g

 

 

b

(7)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Pomiar składowych trójchromatycznych

PRZYPOMNIENIE:

Znając składowe widmowe jednostkowe odniesione do określonej stałej wartości mocy promieniowania i wyrażone w jednostkach trójchromatycznych układu obserwatora normalnego, można wyrazić w jednostkach trójchromatycznych każde promieniowanie złożone:

   

r

d

R

780

380

(8)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Pomiar składowych trójchromatycznych

(9)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

(10)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

WYKRES CHROMATYCZNOŚCI [R G B]

z krzywą barw widmowych

(11)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

UKŁAD BODŹCÓW FIKCYJNYCH –

(X Y Z) CIE 1931

1) Żadna część krzywej barw widmowych nie powinna być

znacznie bliżej punktu promieniowania równoenergetycznego niż

inne;

2) Jeden z boków nowego trójkąta barw powinien być styczny do

krzywej barw widmowych w jej końcu długofalowym;

3) Drugi bok trójkąta barw powinien być możliwie zbliżony do

krzywej barw widmowych;

4) Długość fali dominującej jednego z nowych bodźców powinna

odpowiadać promieniowaniu, które w zwykłych warunkach

widzenia jest postrzegane jako jednoznacznie niebieskie;

5) Trzecim bokiem nowego trójkąta powinno być miejsce

geometryczne punktów barw fikcyjnych o luminancji równej

(12)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

BODŹCE O LUMINANCJI ZEROWEJ

Luminancja każdej barwy w układzie bodźców głównych [RGB] jest równa sumie luminancji trzech składowych.

       

C

r

R

g

G

b

B

b g r C

r

L

g

L

b

L

L

W nowym układzie ma być proporcjonalna do luminancji jednego tylko bodźca!

Równanie względnej luminancji jednostek bodźców układu [RGB]:

b

g

r

L

k

C

1

,

000

4

,

5907

0

,

0601

Po podstawieniu b=1-(r+g) daje to:

0601

,

0

5306

,

4

9399

,

0

L

r

g

k

C

(13)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

BODŹCE O LUMINANCJI ZEROWEJ

Zatem miejscami geometrycznymi barw o stałej luminancji w przestrzeni barw [RGB] są płaszczyzny równoległe określone równaniem:

const

B

G

R

4

,

5907

0

,

0601

000

,

1

A na płaszczyźnie trójkąta barw w tym układzie – proste równoległe:

const

g

r

4

,

5306

0

,

0601

9399

,

0

(14)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

BODŹCE O LUMINANCJI ZEROWEJ - ALYCHNE

Na jednej z tych prostych:

0

,

9399

r

4

,

5306

g

0

,

0601

0

leżą punkty o luminancji zerowej – nazywa się ona alychne.

Alychne przecina oś

odciętych w punkcie

r=-0,0640

a

rzędnych w punkcie

(15)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

UKŁAD [R G B] A UKŁAD (X Y Z)

Równania trójchromatyczne jednostkowe nowych bodźców odniesienia w funkcji bodźców głównych, wiążące oba układy, są dane przez:

 

X

1

,

2750

 

R

0

,

2778

 

G

0

,

0028

 

B

 

Y

1

,

7393

 

R

2

,

7673

 

G

0

.

0280

 

B

 

Z

0

,

7431

 

R

0

,

1409

 

G

1

,

6022

 

B

(16)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

UKŁAD [R G B] A UKŁAD (X Y Z)

Zależność podana w uchwale CIE ujęta została odwrotnie:

 

R

0

,

73469

 

X

0

,

26531

 

Y

0

,

00000

 

Z

 

G

0

,

27368

 

X

0

,

71743

 

Y

0

,

00890

 

Z

(17)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

SKŁADOWE TRÓJCHROMATYCZNE WIDMOWE W UKŁADZIE

(X Y Z) CIE 1931.

(18)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

(19)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

(20)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

(21)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

(22)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

UKŁAD (X

10

Y

10

Z

10

) CIE 1964

Obserwator kolorymetryczny normalny CIE 1931 określony jest dla

wąskiego, dwustopniowego pola fotometrycznego. Tymczasem porównywanie i zrównywanie barw w procesach przemysłowych opiera się często na obserwacjach wzrokowych prowadzonych w szerokim polu widzenia.

Obserwator związany z polem

widzenia 10˚ (dodatkowy, normalny obserwator kolorymetryczny)

(23)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

(24)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

MUTACJE UKŁADU RBG CIE 1931

Luminofory EBU, SMPTE, NTSC

W monitorach telewizji kolorowej i niektórych sposobach reprodukcji obrazów stosuje się określanie barw w układzie RGB, ale ze względu na stosowane luminofory bodźce główne mają inne współrzędne trójchromatyczne.

(25)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

(26)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

UKŁADY CMY, CMYK

Podczas odtwarzania barw nie zawsze zachodzi proces mieszania wybranych kolorów podstawowych. Częściej barwy tworzy się przez oświetlanie obiektów kolorowych światłem białym. Filtry pochłaniają pewien kolor a do obserwatora dociera światło mające barwę dopełniająca do pochłoniętej. Gdy filtr pochłania czerwień (R) do obserwatora dochodzi cyjan (C); gdy zieleń (G) dochodzi magenta (M); gdy niebieski (B) – obserwator widzi żółty (Y, yellow). W przypadkach złożonych obserwator widzi efekt mieszania się barw C,M,Y. Barwy podstawowe układu CMY są dopełniające do RGB. Dopełniająca jest też luminancja.

B

G

R

Y

M

C

1

1

1

(27)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

UKŁADY CMY, CMYK

(28)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

UKŁADY CMY, CMYK

Sposób powstawania barwnych obrazów, wykorzystujących to subtraktywne mieszanie barw polega na mieszaniu barwników np. w druku. Światło białe pada na powierzchnię pokrytą czterema warstwami częściowo przepuszczającego światło „atramentu” – czwartą warstwą jest atrament czarny K, służący do korygowania baw o małej luminancji.

(29)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

UKŁADY CMY, CMYK

Inny sposób wykorzystano m.in. w komputerowych drukarkach atramentowych i niektórych technikach poligraficznych. Polega on na pokryciu powierzchni kartki mikroskopijnymi punktami atramentów C,M,Y,K – oko nie widzi poszczególnych punktów, ale ich uśrednione działanie (raster!).

(30)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Układy barw

UKŁADY CMY, CMYK

Przy stosowaniu techniki rastrowej, w celu uniknięcia efektu Moiry, stosuje się układ rastrów dla poszczególnych kolorów CMYK inne kąty.

(31)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Płaszczyzna barw

PRZYPOMNIENIE:

Przekształcenie przestrzeni barw

Aby przekształcić jedną przestrzeń (płaszczyznę) barw na inną, należy:

a) rozłożyć wektor barwy [C] na składowe wzdłuż osi nowego układu; b) rozłożyć wektor bodźca równoenergetycznego [E] na składowe wzdłuż osi nowego układu;

c) obliczyć składowe trójchromatyczne bodźca (C) jako stosunek wartości składowych [C] do wartości składowych [E];

d) obliczyć współrzędne trójchromatyczne bodźca (C) jako stosunek jego składowych trójchromatycznych do ich sumy.

(32)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Przekształcenie płaszczyzny barw

Przekształcenie płaszczyzny barw

Przykład graficznego wyznaczenia współrzędnych

trójchromatycznych barwy przy przejściu z układu (X Y Z) do [R G B]

(33)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Przekształcenie płaszczyzny barw

Współrzędne trójchromatyczne barwy (C) w układzie (X Y Z):

450

,

0

x

400

,

0

y

150

,

0

z

(34)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Przekształcenie płaszczyzny barw

Udział barwy (R) w stosunku do barwy (P):

 

 

0

,

310

230

,

0

CR

PC

(pamiętajmy, że długości odcinków są odwrotnie proporcjonalne do udziału danej barwy w mieszaninie!)

Względny udział barw (G) i (B):

 

 

0

,

215

500

,

0

PG

BP

   

BP

PG

0

,

715

(35)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Przekształcenie płaszczyzny barw

   

BP

PG

0

,

715

 

 

0

,

310

230

,

0

CR

PC

 

 

0

,

215

500

,

0

PG

BP

A więc udział nowych bodźców odniesienia (R), (G) i (B) w barwie (C) (ale ciągle jeszcze wyrażony w jednostkach trójchromatycznych układu (X Y Z)!) wynosi:

;

230

,

0

;

217

,

0

310

,

0

715

,

0

500

,

0

;

093

,

0

310

,

0

715

,

0

215

,

0

(36)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Przekształcenie płaszczyzny barw

Celem jest jednak wyrażenie barwy (C) w jednostkach układu [R G B] – nie są one proporcjonalne do powyższych, bo punkt E bodźca równoenergetycznego nie leży w środku trójkąta (R,G,B). Trzeba znowu wyrazić ten bodziec poprzez udział poszczególnych składowych.

Mierząc analogiczne odcinki dla punktu (E):

 

 

0

,

667

3

RQ

EQ

 

 

1

,

132

3

GS

ES

 

 

1

,

201

3

BT

ET

(37)

Fotometria i kolorymetria

Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Przekształcenie płaszczyzny barw

W nowej skali otrzymujemy więc:

192

,

0

132

,

1

217

,

0

G

077

,

0

201

,

1

093

,

0

B

344

,

0

667

,

0

230

,

0

R

A współrzędne trójchromatyczne bodźca [C] w układzie [R G B] wyrażone są ostatecznie jako:

563

,

0

B

G

R

R

r

0

,

312

B

G

R

G

g

0

,

125

B

G

R

B

b

Obraz

WYKRES CHROMATYCZNOŚCI [R G B]
WYKRES CHROMATYCZNOŚCI [R G B]
WYKRES CHROMATYCZNOŚCI (x,y)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dla każdego zadania pamiętamy jego opis, datę przydziału (traktowaną jako datę rozpoczęcia realizacji zadania) oraz datę zakończenia realizacji3. Daty te są jednakowe dla

liczba członków To warzyst wa wy no siła blis ko trzys ta nazwisk. W paźd zier niku te go sa me go roku zor gani zo wa no w Pozna niu walny zjazd wszystkich to warzystw pol- sko-

stoebe, Achillea pannonica, Thesium linophyllon, Thymus pulegioides, Potentilla arenaria and Ononis spinosa, but they attained slight coverage. The association of

Modelując czas przeżycia możemy mieć dwa cele — opisanie jego pod- stawowego rozkładu oraz scharakteryzowanie, jak ów rozkład zmienia się jako funkcja zmiennychniezależnych..

-podaje nazwy trójkątów w podziale ze względu na kąty i na boki, -klasyfikuje odpowiednio trójkąt o podanych własnościach. Środki dydaktyczne.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć

Zakłada się, że prędkość pociągu na trasie Katowice – Zabrze można opisać rozkładem N(m.,10km/h). Zbadano prędkość 26 pociągów na tej trasie i otrzymano średnią

Na podstawie wybranych przykładów funkcjonowania mikrotoponimu w sy- stemie identyfikacji wizualnej łódzkich firm medycznych można zauważyć, iż nie jest rzeczą łatwą

Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, gdy zatarciu ulegają nie tylko gatunki oraz role ba- dacza i badanego, ale także granice między dzie- dzinami poznawczymi, tak jak

The sun disc is not (~) the light and the light is not (V) the heat, on account of the differentiation of the specific existence (ss s11 qL. I I ~HL1 ) belonging to each one (the

Szczególne miejsce w niej należy przyznać zaangażowaniu chrześcijańskiemu w społeczeństwie (por. W katechezie dorosłych natomiast należy zwracać uwagę na wy- chowanie

Z Twierdzenia 2.2 wynika, że jeśli układ jest spójny w modelu (1.2), to ist- nieje ścieżka między dwoma dowolnymi wierzchołkami w grafie, którego wierz- chołkami są obiekty

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, gdy lekarz stwierdzi, iż ze względu na stan zdrowia psychicznego pacjent zagraża swojemu życiu lub życiu

Wyraża się ona w rosnącym zainteresowaniu przyszłych ojców rodzinnymi porodami, modą na wożenie fotelików dla dzieci w samochodach przez mężczyzn, którzy osiągają sukcesy

The Automated People Mover (APM) is an important asset for many airports to transport passengers inside or between terminal and satellite buildings An APM system normally runs

Mieszane kodowanie

Stan zagrożenia poczucia kontroli na poziomie personalnym jest zjawiskiem, któ- re współcześnie występować może u ludzi dosyć powszechnie; zarówno ze względu na

Dążenia w kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta (Karpińska, Wró- blewska, 2016) prowadzą do zwiększenia uwagi na proces studiowania, który staje się

Węgorzewska bowiem nie tylko entuzjazm ow ała się paszkwilami Niemcewicza, jak czyniło wielu jej współczesnych patriotów, lecz zdobyła się na inicjatywę, w

[r]

WedÏug wielu obserwatorów, polskie postrzeganie wschodnich s¦siadów Polski jest nadal zdeterminowane przez pryzmat patrzenia historycz- nego, w którym waĂniejsze od

This stochastic microscopic model is calibrated and validated on macroscopic quantities, being the lane distribution (i.e., which part of the traffic flow is in which lane) on

To summarize and referring to the design activity framework of Dorst [7], we tried to integrate our support for the design process for a specific type of content (usability