• Nie Znaleziono Wyników

">>Marzyciel<< Reymonta", Barbara Kocówna, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" X, Warszawa 1975 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "">>Marzyciel<< Reymonta", Barbara Kocówna, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" X, Warszawa 1975 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Halina Gacowa

"Marzyciel" Reymonta, Barbara

Kocówna, "Rocznik Towarzystwa

Literackiego im. Adama

Mickiewicza" X, Warszawa 1975 :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 20/1 (63), 193

(2)

Cli) KOCOWNA B a rb a ra : "M arzy ciel" Reymonta. "Rocznik Towa­ rzystw a Literackiego im. Adama M ickiewicza" X , W arszawa 1975, s . 2 5 - 3 7 .

Zestawiono tu różne oceny szkicu powieściowego "M a rz y cie l", w któ­ rym autor ukazał zmiany zachodzące w życiu polskiej prowincji w końcu X IX stu lecia. Bohater utworu Reymonta, "wysadzony z siodła" sz la ch cic, nie potrafi wydotyć się ze wspomnień i wybujałych m arzeń, i w re z u lta ­ cie popełnia przestępstw o i samobójstwo. Autorka artykułu p rzytacza s ą ­ dy krytyczne K. Wyki, J. Krzyżanowskiego i J. R . Krzyżanowskiego. Moż­ na doszukiwać się w tym "obrazku" Reymonta cech naturalizmu lub pod­ k re śla ć walory psychologiczne w mocno zarysowanych problemach osobo­ w ości człowieka. Autorka próbuje tu zw iązać "M arzy ciela" z nurtem po­ w ieści realistyczn ej XIX i XX w. i na tym tle ukazać c e c ły światopo­ glądu Reymonta.

B P /6 3 /3 3

H .G .

(Ii) KOZANECKI M arek: Norwidowska koncepcją poezji. "Ruch L i­ te ra ck i" 1976, n r 4 , s . 2 1 1 * 2 2 6 .

Norwidowskie poglądy o istocie poezji, ukształtowane w latach 1844­ - 1 8 4 5 , znalazły swój w yraz poetycki w późniejszym cyklu "Vade-mecum ", Poetyka immanentna Norwida, którą można sformułować na podstawie ana­ lizy wybranych w ierszy tego cyklu, ujawnia główne elementy reflek sji teoretycznoliterackiej ich au to ra. Omówiono rozważania poety dotyczące funkcji poezji, podkreślając ic^ ch arak ter polemiczny wobec poglądów romantyków. Przedstawiono stosunek Norwida do słowa poetyckiego o raz takich składników wyrazu artystyczn ego, jak: m ilczenie, iron ia, obraz poetycki i wyobraźnia.

B P / 6 3 / 3 4

Cytaty

Powiązane dokumenty

Krzysztof Zaleski. &#34;Pięćdziesiąt

[r]

&#34;Ariańskie oficyny wydawnicze. Rodeckiego

&#34;Listy Henryka Sienkiewicza do

[r]

Komizm utworów Porazińskiej, w zasadzie wolny od akcentów satyrycznych, podporządkowany jest funkcji lirycznej; moment &#34;odejścia od normy&#34;, leżący u podstaw

Mógł więc - i umiał - na podstawie własnych bogatych wspomnień przedstawić dzieje i pracę tak bardzo dla kultury polskiej zasłużonego wydawnictwa, a na

: Repertorium łacińskich sekw encji liturgicznych zaw ar­ tych w średniow iecznych rękopisach polskich bibliotek... : Z badań nad typologią bohatera rom ansu