• Nie Znaleziono Wyników

Rodzaje transakcji między nauczycielem a uczniem nieśmiałym

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rodzaje transakcji między nauczycielem a uczniem nieśmiałym"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Olga Druciarz

Rodzaje transakcji między

nauczycielem a uczniem nieśmiałym

Edukacyjna Analiza Transakcyjna 1, 97-98

(2)

AK A D E M I A I M. JA N A DŁ U G O S Z A W CZĘ ST O C H O W I E

Edukacyjna Analiza Transakcyjna 2012, nr 1

Olga DRUCIARZ

Rodzaje transakcji między nauczycielem

a uczniem nieśmiałym

Autorka w swej pracy podjęła problem komunikacji między nauczycielem a uczniem nieśmiałym z perspektywy analizy transakcyjnej. Wykorzystując wiedzę z zakresu transakcji społecznych oraz kontaktów interpersonalnych mię-dzy nauczycielem a uczniem nieśmiałym, chciała wykazać rodzaj zaburzonej komunikacji w szkole. Główny cel pracy dotyczy zatem rodzajów transakcji między nauczycielem a uczniem nieśmiałym oraz jakości udzielanych mu zna-ków rozpoznania. Ponadto autorka podjęła próbę wskazania pozycji socjome-trycznych dzieci nieśmiałych w badanych klasach.

Adekwatnie do powyższych zagadnień zostały sformułowane następujące pytania badawcze:

1. Z jakich pozycji struktury osobowości transakcyjnej najczęściej komunikuje się nauczyciel z uczniem nieśmiałym?

2. Z jakiej pozycji odpowiada najczęściej uczeń nieśmiały w kontaktach z na-uczycielem?

3. Czy nauczyciel udziela psychologicznych znaków rozpoznania w postaci głasków i kolczatek uczniom nieśmiałym?

4. Jaka jest pozycja ucznia nieśmiałego w grupie?

Proces badawczy został podzielony na trzy etapy. Pierwszy etap badania po-legał na wyselekcjonowaniu nieśmiałych uczniów z trzech klas gimnazjum. W tym celu zostały wykorzystane dwie techniki: technika rangowania dla wy-chowawcy każdej z trzech klas oraz technika ,,Zgadnij kto” dla wszystkich ba-danych uczniów.

Drugi etap badania polegał na prowadzeniu systematycznej obserwacji bez-pośredniej mającej na celu: a) wychwycenie rodzajów transakcji między bada-nymi nauczycielami a uczniami nieśmiałymi i śmiałymi, b) wskazanie psycho-logicznych znaków rozpoznania dla wszystkich uczniów badanych klas.

(3)

98 Olga DRUCIARZ

W trzecim etapie, w celu ukazania pozycji zajmowanej przez ucznia nie-śmiałego w badanej klasie, zostały przeprowadzone badania socjometryczne.

Autorka, na podstawie uzyskanego materiału badawczego, przedstawiła na-stępujące wnioski:

— Zarówno w grupie uczniów nieśmiałych, jak i śmiałych najczęstszym rodza-jem transakcji jest transakcja komplementarna skośna. Przy czym w grupie uczniów nieśmiałych stanowiła ona 61% wszystkich transakcji, natomiast w grupie dzieci śmiałych – 49%.

— W obu grupach na drugim miejscu pod względem procentowej ilości upla-sowała się transakcja skrzyżowana (26%).

— Transakcja ukryta stanowiła 7% u osób nieśmiałych, a u śmiałych – 9%. — Transakcja komplementarna pozioma jest najrzadziej występującą transakcją

między nauczycielem a uczniami nieśmiałymi (6%). Jednakże wśród uczniów śmiałych stanowiła 16% wszystkich transakcji z prowadzącymi za-jęcia szkolne.

— Stanem osobowości, z którego pochodziło najwięcej komunikatów ze strony nauczycieli w kierunku uczniów obu grup, był stan Rodzica (85%). Przy czym nauczyciel w komunikacji z uczniem nieśmiałym częściej uruchamiał swojego Rodzica Wychowującego, zwanego także Rodzicem Opiekuńczym. — Uczniowie nieśmiali w 90% wysyłali swoje komunikaty ze strony Ja-Dziec-

ko Zaadaptowane.

— Nauczyciel w rozmowach z uczniami udziela psychologicznych znaków rozpoznania w postaci kolczatek. Przy czym w transakcjach z uczniami nie-śmiałymi kolczatki stanowią 29% znaków, a głaski 71%. W przypadku uczniów śmiałych kolczatki stanowią 55%, a głaski 45% znaków rozpoznania. — Z badań socjometrycznych wynika, iż uczniowie śmiali umieszczają nie-śmiałych kolegów na pozycji izolacji, która nie dostarcza im okazji do usprawniania swojej komunikacji, ani do dostawania bodźców od rówieśników. Przedstawione w pracy zagadnienia teoretyczne, jak również wyniki badań nie wyczerpują w pełni przedstawianego tematu. Jest to spowodowane tym, iż zagadnienia dotyczące komunikacji ludzkiej są zagadnieniami niezwykle szero-kimi, płynnymi i skomplikowanymi. Nie zmienia to jednak faktu, iż autorka po-przez zbadanie transakcji udowodniła, że nieśmiałość dotyka młodzieży w wie-ku gimnazjalnym. Co więcej, poważnie ogranicza częstość kontaktów zarówno z nauczycielami, jak i z rówieśnikami.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tutoring szkolny stosowany jest od 18 lat w szkołach ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu i Częstochowie stanowiąc oryginalny dorobek pedagogiczny tych

Uczniowie wypełniają poszczególne części tabeli oraz określają, jakie uczucia może odczuwać uczeń wobec nauczyciela.. Czy przeważają odczucia negatywne,

Uczeń zna i stosuje ograniczony zakres środków językowych; głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości i dotyczące bezpośrednio jego osoby.. Zna i

członkowie Komisji Egzaminacyjnej mają założone rękawiczki oraz zakryte usta i nos, a zdający mają zakryte usta i nos. Dokonywanie przez członków Komisji adnotacji o

Na zajęciach powinieneś posiadać akty prawne niezbędne do pracy na ćwiczeniach (Konstytucja RP, literatura podana przez prowadzącego na pierwszych zajęciach, inne akty prawne

kapitałowych;4) zmiana danych dotyczących oznaczenia Zamawiającego i/lub Wykonawcy;5) zmiany organizacyjne Zamawiającego (między innymi zmiany związane z wprowadzeniem nowego

Innym (równoważnym) punktem widzenia na kwestię podtypowania jest założenie, że każdy obiekt może mieć wiele typów: swojej klasy podstawowej i wszystkich jej nadklas.

Przykładem zasad dotyczących komunikowania się mogą być następujące przekonania nauczyciela: nie należy informować uczniów o swoich uczuciach, nie należy przyznawać się