• Nie Znaleziono Wyników

Wstępne sprawozdanie z prac nad dziedzictwem poklasztornym w zbiorach Biblioteki Kórnickiej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wstępne sprawozdanie z prac nad dziedzictwem poklasztornym w zbiorach Biblioteki Kórnickiej"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Małgorzata Potocka

Wstępne sprawozdanie z prac nad

dziedzictwem poklasztornym w

zbiorach Biblioteki Kórnickiej

Hereditas Monasteriorum 1, 431

(2)

Kronika Projektu 431

Zespół IX

Małgorzata P

OTOCKA Dział Zbiorów Specjalnych Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

Wstępne sprawozdanie z prac nad dziedzictwem poklasztornym

w zbiorach Biblioteki Kórnickiej

*

Początki Biblioteki Kórnickiej opierały się na zbiorach poklasztornych, a bibliofilstwo stanowiło pa-sję życiową właściciela dóbr kórnickich Tytusa Działyńskiego. Na początku XIX w. Tytus Działyński, zaopatrzony w list polecający od księdza kanonika Teofila Wolickiego, badał wielkopolskie biblioteki klasztorne. Rozproszenie zbiorów podczas kasat klasztorów umożliwiło właścicielowi Kórnika naby-wanie bezcennych dzieł. W swojej posiadłości stworzył bibliotekę, w której ocalił przed zniszczeniem i grabieżą przez zaborców wiele unikatowych zabytków piśmiennictwa.

Głównym celem zespołu koordynowanego przez prof. dra hab. Tomasza Jasińskiego, dyrektora Bi-blioteki Kórnickiej (współpracują mgr Łukasz Borowiak i mgr Małgorzata Potocka, oboje z BiBi-blioteki Kórnickiej), jest stworzenie inwentarza wszystkich zabytków piśmiennictwa i drukarstwa pochodzą-cych ze skasowanych klasztorów w zbiorach Biblioteki Kórnickiej.

Pierwszy etap prac (obecnie realizowany) polega na wytypowaniu spośród zbiorów rękopisów i sta-rych druków tych pochodzących ze skasowanych klasztorów. Do chwili obecnej wytypowaliśmy około 1600 jednostek. Ten etap projektu planujemy zakończyć w styczniu 2013 r. W drugim etapie zbadamy, na podstawie archiwaliów i zachowanej korespondencji, ich losy i okoliczności uzyskania przez Bibliotekę Kórnicką. Następnie przystąpimy do wprowadzania tych informacji do bazy danych Projektu.

Trzeci etap prac będzie polegał na zbadaniu pod tym samym kątem proweniencji druków dziewięt-nastowiecznych. Niestety, ta część zbiorów Biblioteki Kórnickiej jest pod względem proweniencji nieopracowana. Pozostają zatem żmudne prace w magazynie bibliotecznym.

Pierwszym wymiernym efektem tych prac byłby kompletny inwentarz rękopisów i druków poklasz-tornych w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, wprowadzony do baz danych Projektu. Drugim natomiast byłoby wydanie przewodnika po dziełach poklasztornych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Kór-nickiej.

* Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2016. Scientific work financed by the Ministry of Science and Higher Education under the name of the “National Programme for the Development of Humani-ties” in the years 2012–2016.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Duże zainteresow anie, jakim cieszył się konkurs (sala była w ypełniona po brzegi m łodzieżą), dobitnie św iadczy o tym, że konkurs spełnił swoją funkcję

W celu zapew nienia w drodze wzajem nej samopomocy koleżeńskiej środków egzystencji adwokatom niezdolnym do w ykonyw ania zawodu Naczelna Rada Adwokacka na

A unique feature of the graves’ equipment is the co-occurrence of artefacts of Central European origin (a rectangular belt buckle with double tongue and a rectangular strap-end from

ZGŁOSZENIE PRZEZ ADWOKATA SĄDOWI WNIOSKU O ZAWIADOMIENIE RADY ADWOKACKIEJ W SPRAWIE ZACHOWANIA SIĘ INNEGO ADWOKATA JEST SPRZECZNE Z ZASADAMI GODNOŚCI I KOLEŻEŃSTWA

Przeprowadzone pomiary kilku nici z oplotem dały wyniki średniej szerokości blaszki oplotu wynoszącej 212,7 µm (przy skoku 140,7 µm) oraz średnicy nici jedwabnej ok.. Być

KONSTYTUCJA I PODSTAWOWE AKTY USTAWODAWCZE POLSKIEJ RZECZY­ POSPOLITEJ LUDOWEJ.. Wydanie III

Lokal przy

Autorzy tych analiz opie- rali się na materiałach pochodzących z Mierzanowic (J. 104) – powrót do tych zabytków nie jest, niestety, możliwy, jako że spora liczba okazów