• Nie Znaleziono Wyników

Kietrz, woj. opolskie. Stanowisko D

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kietrz, woj. opolskie. Stanowisko D"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Stefan Łęczycki

Kietrz, woj. opolskie. Stanowisko D

Informator Archeologiczny : badania 14, 34-36

(2)

34

ku gospodarczego /? / o odmiennej konstrukcji; c/ 3 grobów szk ie ­ letowych; d/ kilkunastu jam i dołków posłupowych; e/ śladów orki /?/, M a te ria ł ruchomy nieliczn y o cechach fazy AB,

2, Kultura łużycka - ponad 250 obiektów; jam , palenisk, dołków posłu­ powych o ubogiej, poza n ieliczn ym i wyjątkam i, treś ci kulturowej. Obiektem wyjątkowym je s t kilku działo wy budynek w zniesiony na pla­ nie trapezu o wym iarach około 21 x 5-6 m, uchwytny W form ie ciągłego rowka posłupowego. R ozpiętość chronologiczna osadnictwa; IV okres epoki brązu - okres lateński AB ,

3. Kultura przew orska - ponad 300 obiektów, w tym 2 półziemiankl o ra z s z e re g urządzeń gospodarczo-produkcyjnych /piwniczki, w ę­ dzarnie, piece, paleniska, magazyn zbożowy o konstrukcji odmień nej od poprzednio badanych /i dołki posłupowe dopełniaj -e z e s p jły zagród odsłanianych częściow o w wykopach z lat 1978-1979. Ponad­ to odkryto kilka dalszych pochówków zw ierzęcych wyznaczających , pełny zasięg s tre fy sanktuarium z okresu póżnolateńskiego. W śród ruchomego m ateriału źródłow ego, występującego w m n iejszej ilo ś c i n iż w sezonach ubiegłych, na szczególną uwagę zasługują 3 kultowe tarczki ceram iczn e o sym bolice lunarnej.

JEDRYCHOWICE w oj, opolskie Grodzisko II patrz epoka brązu K A Z IM IE R Z A M A Ł A , gm, K a zim ierza Wielka woj . kieleck ie Stanowisko 5 patrz epoka brązu K IE T R Z w o j,op olsk ie Stanowisko D Konserwator Zabytków Arch eologiczn ych w Opolu

Badania prow adził m gr Stefan Ł ę czy ck i, Finansował W KZ w Opolu. Drugi Bezon badań. Osada kultury pucharów lejkowatych oraz z wczesnego okresu epoki brązu.

P ra c e m iały charakter inwentaryzacyjno-wykopaliskowy i łą ­ c zy ły się z budową osiedla m ieszkaniowego dla pracowników PGR w K ietrzu , podczas której narażona na zn iszczen ie została osada z okresu neolitu i początku epoki brązu, W 1980 r , działalność skoncentrowano p rzy wykopach pod infrastrukturę osiedla od s tro ­ ny północnej, południowej i wschodniej. Przebadano ogółem około 500 m bieżących wykopów. Efektem prac je s t odkrycie 19 nowych obiektów /nr 101-118/, z których 17 związanych je s t z kulturą

(3)

pu-35

char ów lejkowatych, natomiast 2 reprezentują kulturę Chłopice- Vesele, Obiekty jedynie inwentaryzovano, eksplorując je w uzasad­ nionych wypadkach. Postępowanie takie związane było z charakte­ rem prowadzonych prac ziemnych.

Obecne badania pozwalają stw ierdzić, że budowane OBiedle od strony północnej wchodzi w centrum osady^ natomiast po stronie po­ łudniowej osiąga je j p ery ferie, W wykopie pod nzw. "burzow iec", który ogranicza osiedle od strony północnej, na wysokości północno-wschod­ niego skraju zaobserwowano znaczne zagęszczenie obiektów oraz wy­ stąpienie warstwy kulturowej o znacznej zawartości śladów spelenizny. W arstwa ta przykrywała obiekty /zwłaszcza nr 106-118/, z których większość uległa zniszczeniu p rzez spalenie. Jest to część centralna osady znajdująca się na kulminacji wzniesienia.

Na uwagę zasługuje zespół obiektów nr llo -1 1 3 oraz nr 118, który najprawdopodobniej reprezentuje pozostałość po zagrodzie m ie s z­ kalnej, składającej się z budynku mieszkanego /obiekt 111 i 112/,

spichlerza - piwnicy /obiekt 113/ oraz jam odpadkowych /obiekty 110, l j8/, Z tej grupy jedynie obiekt 113 poddano eksploracji znajdując w jego wnętrzu interesujący m ateriał, W warstwach spągowych obiektu stwierdzono rumowisko ceram iki, z której większość pochodziła z na­ czyń zasobowych, Obrk ceram iki wystąpił m ateriał krzemienny w po­ staci gotowych wyrobów /ślady użytkowania/, prefabrykatów /składan­ ka wiórów/ oraz odpadów produkcyjnych. Surowcem był przede w szyst­ kim narzutowiec bałtycki, Z obiektu nr 113 pochodzi również bogaty inwentarz tkacki składający się z ciężarków tkackich oraz przęślików. Ponadto na dnie obiektu znaleziono kilka rozbitych kamieni Żarnowych.

Do obiektu nr 113 należy również naczynie ze skarbem lic z ą ­ cym ogółem 10 płaskich siekierek, z których 2 odpowiadają form ą egzem plarzom znanym z Bytynla, natomiast pozostałych 8 reprezentu­ je typ klasycznych siekier płaskich jak np. forma znana z Chełma woj, krakowskie.

W dużej półziemniance nr 115, która również reprezentuje kultu­ rę pucharów lejkowatych obok dużej ilo ś c i ceram iki oraz odpadków kościanych znaleziono dwa kościane pintadery, szydło oraz sierpaki. Ten obiekt również uległ spaleniu.

Wyniki przeprowadzonych badań i obserw acji wskazują na to, że na stanowisku mamy do czynienia ze śladami osady z młodszego okresu rozwoju kultury pucharów lejkowatych odznaczającego się s il­ nym udziałem elementów wczesnego i klasycznego stylu badeńskiego /np. obiekty nr 113, 115, 118/. Jednorodność materiału oraz ślady kataklizmu na osadzie wskazują, że uległa ona nagle zniszczeniu i nigdy do niej nie powrócono.

Obiekty nr 101 oraz 102 reprezentują kulturę Chłopice-Vesele, Obiekt nr 102 je s t grobem, na dnie którego stwierdzono szkielet wo­ jownika wyposażonego w płytkę łuczniczą, zawieszkę z kła dzika w kształcie łuku oraz typowy kubek. M ężczyzna /wiek adultus/ o s il­

(4)

36

nych cechach śródziem nom orskich został złożony do grobu w pozy­ c ji skurczonej, z głową na zachód oraz tw arzą skierowaną w k ie ­ runku południowym. Tuż obok grobu odkryto jam ę piecową, na je j dnie zalegały fragm enty typowej am fory tej kultury. Z uwagi na to, że na teren ie stanowiska D nie stwierdzono innych obiektów kultury Chłopice - V esele oprócz je s z c z e jednego grobu /?/, obiekty nr 101 i 102 reprezen tu ją jednoczasowy zespół i byłyby związane z prakty­ kam i pogrzebowym i ludności wczesnego okresu epoki brązu.

M ateriał przechowywany je s t aktualnie w B iu rze Dokumentacji Zabytków w Opolu.

Badania będą kontynuowane zależn ie od dalszego postępu prac budowlanych na osiedlu.

KRAKÓW -NOW A H U TA, patrz

K rzesła w ice III okres lateński Stanowisko 41

K RZEM IO N K I, gm. Bodzechów Państwowe Muzeum Arch eologiczn e w o j.k ie le c k ie w W arszaw ie

R ezerw at A rch eologiczn y

Badaniami k ierow ał m gr J erzy Bąbel. W bada­ niach udział w z ię li m gr m gr Andrzej Boguszewski, Hanna Kow al ew ska - M ar a z ałek, Czesław Zybała o raz m gr Iwona Bełkowska. Finansowały Muzeum Regionalne w Ostrowcu i PM A w W arszaw ie.

Drugi sezon badań. Kopalnia k rzem ien ia pasiastego. N eolit, wczesna epoka brązu.

Kontynuowano badania ubiegłoroczne m ające na celu przebada­ nie odcinka kopalni i wykonanie podziemnego tunelu ekspozycyjnego. Założono 3 wykopy o łącznej pow ierzchni 43 m2, W wykopach 1/79 i III/79 o powierzchniach 6 i 3 m2 uzyskano głębokie na około 3 m p ro file geologiczne.

Wykop IV /80 o powierzchni 34 m2 i głębokości około 55-60 cm założono pom iędzy wykopami 1/79 i H/79 tak, by p rzy le g a ł do 11/79. Stwierdzono w nim występowanie pracowni k rzem ie m arskich oraz za- sypisk górnych c zę ś c i rozoranych szybów. Ustalono zewnętrzną k ra ­ wędź pola górn iczego /położenie skrajnego szybu/. W badanym w yko­ pie w śród b rył i okruchów wapiennych i licznych k rzem ien i odkryto zaciem nienia i rozsypane w ęgielki drzewne /ślady po ogniskach/,

W trakcie badań uzyskano 8369 szt. zabytków, w tym: fragm en­ tów konkrecji krzem iennych - 37 sztuk /1 z k rzem ien ia bałtyckiego/, obłupów - 76 /1 z k rzem ien ia czekoladowego/, wczesnych półwytwo­ rów siek ier - 23, wczesnych póiwytworów kilofów - 2, półwytworów

Cytaty

Powiązane dokumenty

The author based his research on the source legacy of liturgy of the Camaldolese: the liturgical books for the celebration of the Mass and Divine Office printed after the Council

[r]

1 Stworzona przez Henryka Skolimowskiego eko-filozofia (nazwa własna z myślnikiem) jest wpływowym nurtem w ramach ekofilozofii (bez myślnika), dziedziny filozofii zajmującej

[r]

Deliberations on how to define the boundaries of the sphere of private life in the context of the mass media were also taken up in Poland by lawyers.. For instance, the civil

rzeczywistości, która umożliwia jej identyfikację - nie musi ona jednak mieścić się w ramach żadnego jednoznacznie określonego pojęcia mimetycz- ności”

Popatrz: lawinę tw orzą ludzie jak kamienie toczący się ulicą; mówiąc nie słuchają, słuchając nie słyszą; biegnąc - w rastają w rozedrganą ziemię.. Starzy