• Nie Znaleziono Wyników

Rwnowagowe wasnoci powierzchni krystalicznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rwnowagowe wasnoci powierzchni krystalicznych"

Copied!
50
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu

kryształów

Stanisław Krukowski i Michał Leszczyński Instytut Wysokich Ciśnień PAN

01-142 Warszawa, ul Sokołowska 29/37 tel: 88 80 244

e-mail: stach@unipress.waw.pl, mike@unipress.waw.pl

Zbigniew Żytkiewicz Instytut Fizyki PAN

02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46 E-mail: zytkie@ifpan.edu.pl

Wykład – 2 godz./tydzień – wtorek 9.15 – 11.00 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW

Budynek Wydziału Geologii UW – sala 3075 http://www.icm.edu.pl/web/guest/edukacja

(2)

Wykład 4. Równowagowe własności powierzchni

krystalicznych

Fazy skondensowane (stała, ciekła) – ujemna entalpia układu

( )

σ

σ

ε

=

6 12

r

r

r

E

Energia oddziaływania – np.

potencjał Lennarda-Jonesa (gazy szlachetne) 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 -1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 V /ε r/σ

Do entalpii układu (jego energii wiązania) daje wkład wiele warstw atomowych.

(3)

Własności energetyczne warstw powierzchniowych

Gęstość oraz energia oddziaływania – zmienia się w sposób ciągły

Grubość warstwy powierzchniowej może być bardzo różna, jednak w wielu przypadkach, np. kryształy półprzewodników lub kryształy jonowe, może to być wiele warstw atomowych.

Stosuje się wiele różnych przybliżeń do opisu własności powierzchni, jednak najprostszym jest opis Gibbsa

Gęstość Energia

(4)

Model powierzchni Gibbsa

Model Gibbsa – jednorodne własności faz objętościowych i

dodatkowa gęstość (masy, energii, itp.) przypisywana powierzchni – gdy zachodzi taka potrzeba

Można wybrać położenie powierzchni tak, aby znikała

powierzchniowa gęstość masy lub powierzchniowa gęstość energii.

W przypadku układy zawierającego kilka składników można wybrać położenie tak aby znikała

powierzchniowa gęstość jednego ze składników.

Gęstość Energia

(5)

Opis standardowy – znika powierzchniowa gęstość masy

Energia swobodna kryształu F jest sumą wkładu objętościowego i powierzchniowego:

γ

θ

ϕ

S V l V s

(T,

p,

r

)

dV

+

f

(T,

p,

r

)

dV

+

(

,

,

T

,

p

)

dS

f

=

F

l s

r

r

µ µµ µl,s - potencjał chemiczny (s,l)

fl,s - gęstość energii swobodnej na jednostkę objętości faz (s,l)

γγγγ - gęstość energii powierzchniowej

Energia swobodna – w modelu Gibbsa jest więc równa:

A

)

p

,

T

,

,

(

+

p)V

(T,

f

p)V

(T,

f

=

F

s s

+

l l

γ

θ

ϕ

(6)

Napięcie powierzchniowe - i powierzchniowa gęstość energii

Praca potrzebna na zwiększenie obwodu = zmiana energii powierzchni

σ

=

δ

σ

δ

σ

=

dl

r

*

x

r

r

A

r

W

Powierzchniowa gęstość energii

A ) p , T , ( dS ) p , T , ( = F A θ γ = θ γ

Napięcie powierzchniowe – siła działające na jednostkę długości obwodu

powierzchni σr

A

F

pow

=

γδ

γ

=

σ

r

(7)

Zwilżanie powierzchni

Rozważmy 3 układy: faza stała(1), faza gazowa(3) oraz inna faza (ciekła

lub stała - 2)

Własności energetyczne powierzchni są określone przez ich energie

powierzchniowe (napięcia powierzchniowe):γγγγ12, γγγγ13, γγγγ23.

Całkowite zwilżanie powierzchni (A) zachodzi gdy

23 12

13

>

γ

+

γ

γ

(8)

Częściowe zwilżanie powierzchni – kąt zwilżania

Częściowe zwilżanie powierzchni (A) zachodzi gdy

( )

θ

γ

+

γ

=

γ

13 12 23

cos

Kąt zwilżania powierzchni definiujemy jako

12

γ

23

γ

13

γ

θ θθ θ 23 12 13

<

γ

+

γ

γ

23 12 13

>

γ

γ

γ

(9)

Brak zwilżania

Brak zwilżania powierzchni (A) zachodzi gdy

( )

θ

γ

+

γ

=

γ

13 12 23

cos

Kąt zwilżania powierzchni 12

γ

23

γ

13

γ

θ θ θ θ 23 13 12

>

γ

+

γ

γ

(10)

Warunki stabilności (V,T)

Układy zamknięty – warunek na stabilności - fluktuacje

izotermiczno-izochoryczne

0

F

δ

const

V

V

V

=

1

+

2

=

const

N

N

N

=

1

+

2

=

Równania równowagi

0

N

N

A

V

p

V

p

F

=

1

δ

1

2

δ

1

+

γδ

+

µ

1

δ

1

+

µ

2

δ

2

δ

2 1

V

V

=

δ

2 1

N

N

=

δ

δ

const

T

=

δ

T

=

0

1 2 1

V

A

p

p

δ

δ

γ

+

=

(

p

,

T

)

(

p

,

T

)

2 1

=

µ

µ

(11)

Powierzchnia płaska

U1,V1,N1 p1,T1,ρρρρ1 U2,V2,N2 p2,T2,ρρρρ2Równania równowagi 1 2 1

V

A

p

p

δ

δ

γ

+

=

(

p

,

T

)

(

p

,

T

)

2 1

=

µ

µ

0

V

A

1

=

δ

δ

Dla powierzchni płaskiej – wielkość powierzchni nie zależy od

objętości faz:

Warunki równowagi nie zależą od ich rozmiaru – są to wartości umieszczane na diagramach fazowych

2 1

p

p

=

p 2 1

T

T

T

=

=

(12)

Powierzchnia zakrzywiona – przypadek izotropowy

U2,V2,N2 p2,T2,ρρρρ2Równania równowagi 1 2 1

V

A

p

p

δ

δ

γ

+

=

µ

1

(

p

,

T

)

=

µ

2

(

p

,

T

)

3

R

4

V

3 1

π

=

Fazy izotropowe - kula:

Warunki równowagi zależą od rozmiaru faz

R

2

p

p

1

=

2

+

γ

p 2 1

T

T

T

=

U1,V1,N1 p1,T1,ρρρρ1 2 1 1

R

2

V

A

κ

+

κ

=

=

δ

δ

2

R

4

A

=

π

2 1

,

κ

κ

- krzywizny powierzchni

(13)

Powierzchnia zakrzywiona – efekt Gibbsa-Thompsona

U2,V2,N2 p2,T2,ρρρρ2Równania równowagi

(

p

dp

,

T

dT

)

2

(

p

,

T

dT

)

1

+

+

=

µ

+

µ

Przesunięcie ciśnienia – zmiana warunku

równowagi chemicznej

R

2

p

p

1

=

2

+

γ

U1,V1,N1 p1,T1,ρρρρ1

Efekt Gibbsa - Thompsona – zmiana temperatury równowagi powierzchni zakrzywionej

(14)

Efekt Gibbsa-Thompsona

(

p

,

T

)

2

(

p

,

T

)

1

=

µ

µ

dT

s

dT

s

vdp

1

=

2Powierzchnia płaska

R

d

2

-1

T

=

T

p o

(

S -S

)

= L T = d s l p o γ γ

Efekt Gibbsa - Thompsona – zmiana temperatury równowagi powierzchni zakrzywionej Powierzchnia zakrzywiona

(

p

dp

,

T

dT

)

2

(

p

,

T

dT

)

1

+

+

=

µ

+

µ

(

)

L

dp

T

S

S

Vdp

N

/

S

S

dp

)

N

/

V

(

s

s

vdp

dT

p 2 1 2 1 2 1

=

=

=

=

Po rozwinięciu otrzymujemy:

- długość kapilarna L – ciepło przemiany na jednostkę objętości

(15)

Powierzchnia zakrzywiona – przypadek anizotropowy

Równania równowagi

(

p

dp

,

T

dT

)

2

(

p

,

T

dT

)

1

+

+

=

µ

+

µ

Dla powierzchni są zdefiniowane dwa promienie

krzywizny R1 oraz R2 które dają rozmiar obszaru fazy 2. Zmiana ta powoduje zmianę potencjału chemicznego

(

)

+

ϕ

θ

γ

+

=

2 1 2 1

R

1

R

1

,

p

p

(

)

            + ϕ θ 2 1 o m R 1 R 1 , d -1 T = T

(

)

(

)

(

)

(

)

L

,

=

S

-S

T

,

=

,

d

s l m o

ϕ

θ

γ

ϕ

θ

γ

ϕ

θ

Efekt Gibbsa - Thompsona – zmiana temperatury równowagi powierzchni zakrzywionej:

R2

(16)

Przypadek anizotropowy - równowagowy kształt

powierzchni kryształów

W przypadku kryształów energią powierzchniowa zależy od orientacji, tzn.

zachodzi γγγγ = γγγγ(θθθθ,ϕϕϕ) ϕ

Wykres tej zależności jest to tzw. γγγγ - plot - wyznaczenie na jego podstawie

równowagowego kształtu kryształu nosi nazwę konstrukcji (twierdzenia) Wulfa.

Równowagowy kształt kryształu jest wyznaczony przez minimalną obwiednię

utworzoną przez płaszczyzny prostopadłe do linii wychodzących ze środka wykresu i przechodzące przez punkty przecięcia linii i tego wykresu

Stąd wyznaczenie równowagowego kształtu sprowadza się do wyznaczenia zależności γγγγ(θθθθ,ϕϕϕϕ) .

(17)

Konstrukcja Wulfa

Dana jest zależność energii

powierzchniowej od kątów γγγγ(θθθθ,ϕϕϕϕ)Obliczamy wielkość energii

powierzchniowej dla kąta dθθθθ

θ dθ E 1 E2 • Dla przypadku 1 ⊥ ⊥ θ = θ = = ∆ dl cos E cos dl E dl E E1 1 1 1 1 • Dla przypadku 1 ⊥ = ∆E2 E2dl

W przypadku gdy E2 > (E1/cosθθθθ) to realizowany będzie przypadek 1, w przypadku odwrotnym przypadek 2.

(18)

Kryształ Kossela – najprostszy model kryształu

Siec kwadratowa (2d) lub regularna( 3d)Oddziaływanie najbliższych sąsiadów

Energia oddziaływania nie zależy od kierunku

(φφφφ - energia wiązania dwu atomów)

Z – liczba sąsiadów (d=2 Z=4, d=3 Z=6)

φ

φ

• Modyfikacje

Oddziaływanie anizotropoweOddziaływanie drugich sąsiadów

φ φ X Y φ φnnn nn

(19)

Powierzchnie w krysztale Kossela

• Powierzchnia – układ atomów które nie maja wysycanych wiązań

(mają złamane wiązania - broken bonds )

φ

• Energia kryształu (bez uwzględnienia

powierzchni):

φ

=

φ

=

s bond−S S

N

2

ZN

E

• Energia kryształu (z powierzchnią):

φ

+

φ

=

+ bond A s A S

N

2

Z

N

E

• Energia powierzchni:

φ

=

+A S bond A S

E

N

E

Jest to uproszczony lecz zupełny opis powierzchni dla fazy stałej i fazy

(20)

Powierzchnie kryształ-ciecz w modelu Kossela

• Energia wiązania atomów w krysztale - φφφφss

• Energia wiązania atomów w cieczy - φφφφll

Energia wiązania atomu w cieczy i w krysztale - φφφφsl

ss SS bond ss s S

N

2

Z

N

E

=

φ

=

φ

• Energia układu z powierzchnią:

ll ll bond ss ss bond ls ls bond L A S

N

N

N

E

φ

φ

+

φ

=

− − − + +

• Każde wiązanie łączy dwa atomy, stąd

energia powierzchni jest równa:





φ

+

φ

φ

=

2

N

E

A bond A sl ll ss

Jest to zupełny opis powierzchni dla fazy ciekłej i fazy stałej

ll ll bond ll l l

N

2

Z

N

E

=

φ

=

φ

φss φll φsl

(21)

Przykład (2d) - powierzchnie (01) oraz powierzchnie

nachylone (vicinal surfaces)

α

( )

n

1

tg

α

=

Powierzchnia (01) Powierzchnia nachylona (vicinal)

n – szerokość stopnia (w stałych sieciowych)

( )

α

=

φ

(

+

)

( )

α

=

[

( )

α

+

( )

α

]

φ

φ

γ

1

n

cos

cos

sin

γγγγ - plot – wykres ma wcięcie (cusp)

dla płaszczyzn o niskich wskaźnikach Millera (T = 0)

( )

α =

tg 1 n

(22)

2-d kryształ Kossela - zależność kształtu od temperatury

kT/ϕ

ϕ

ϕ = 0

ϕ

kT/ϕ

ϕ

ϕ = 0.3

ϕ

(23)

Powierzchnie 2-d oraz 3-d

(24)

Struktura powierzchni 3-d

F

K

S

Model nosi nazwę modelu TLK – terrace – ledge - kink

Powierzchnie o niskich wskaźnikach Millera nazywamy

powierzchniami płaskimi (F – flat)

Warstwy atomowe zakończone są brzegiem. Brzeg warstwy

nazywamy stopniami (S – step lub L – ledge)

(25)

Rodzaje powierzchni 3-d

Powierzchnia F(flat)

Powierzchnia S(stepped)

(26)

3-d Kossel –

klasyfikacja

Rotmana i

Wortisa

Diagram fazowy

Ciemne kropki - punkty osobliwe przejścia od powierzchni gładkiej do powierzchni zakrzywionej

(27)

Mikroskopowa struktura powierzchni – powierzchnie

gładkie i szorstkie

o o

N

N

-N

R

N - ilość złamanych wiązań

No - minimalna ilość złamanych wiązań

gladka szorstka

Parametr szorstkości zdefiniowany w ten sposób nie jest tożsamy z szorstkością mierzona np. przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM)

(28)

Przejście fazowe powierzchnia gładka – powierzchnia

szorstka: wyniki analityczne

o at

N

N

x

Model pojedynczej warstwy:

Teoria pola średniego (przybliżenie Bragga – Williamsa)Energia swobodna układu jest równa:

(

) (

)

(

)

[

x

ln x

+

1

-

x

ln

1

-

x

+

Z

x

1

-

x

]

kT

=

F

φ

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 Zφ/kT=3 Zφ/kT=1 Zφ/kT=2 F /k T x

(29)

Przejście fazowe powierzchnia gładka – powierzchnia

szorstka: wyniki symulacji komputerowych

Model ze stopniami

Pseudoperiodyczne warunki brzegowePrzybliżenie SOS

Leamy & Gilmer - 1974

ε = φ ≡ α kT kT • Różnica energii układu ze stopniami oraz bez stopni:

Przejście fazowe

(30)

Równowagowa struktura stopni

• Stopień – obiekt 1-d

• Nie występuje przejście fazowe dla struktury

stopnia

• Stopień - obiekt szorstki – obecność dużej gęstości

kinków

• Stopień – obiekt na którym odbywa się wymiana

(31)

Powierzchnie kryształów rzeczywistych – bez atomów

obcych

Na powierzchni kryształów rzeczywistych może zajść efekt

Jahna-Tellera: spontaniczne złamanie symetrii dla obniżenia energii układu

Wyróżniamy dwa rodzaje efektów: relaksację i rekonstrukcje

powierzchni

Relaksacja powierzchni: zmiana położeń atomów zachowująca

symetrię translacyjną sieci (równoległą do powierzchni)

Rekonstrukcja powierzchni: zmiana położeń atomów w sieci

(32)

Relaksacja powierzchni

• Występuje w przypadku metali – wiązania prawie

izotropowe

• Zachowanie elektrostatycznej struktury powierzchni

(33)

Powierzchnie ulegające rekonstrukcji – przykłady

2x1 – rekonstrukcja brakującego rzędu

2x1 – rekonstrukcja parowania

(34)

Notacja (symbol) Wooda

o 1 1 1 1

R

b

a

,

b

a

)

hkl

(

S

ϕ





κ

r

r

r

r

Powierzchnia o wskaźnikach krystalograficznych (hkl) c – centrowana p – prosta (domyślna w przypadku braku symbolu)

a1 , a2 - wektory translacji

prymitywnych powierzchni

b1 , b2 - wektory translacji

prymitywnych sieci objętościowej

Obrót o kąt ϕϕϕϕº

(Dla ϕϕϕϕ=0 symbol

jest pomijany)

Notacja Wooda jest niekiedy niejednoznaczna (dla sieci regularnej)

Symbol

(35)

Symbol Wooda - przykłady

(

2x 2

)

(

2x2

)

(36)

Powierzchnie półprzewodników – rekonstrukcja

Silne, kierunkowe wiązania

Tendencja do wysycenia przez tworzenie wiązań

równoległych do powierzchni: łańcuchów, dimerów itp.

Struktura powierzchni może ulec zmianie na skutek

przyłączenia obcych atomów wysycających złamane wiązania

Rekonstrukcja może sięgać kilku warstw atomowych

Ładunki związane ze stanami powierzchniowymi tworzą

(37)

Powierzchnie półprzewodników - dimery

Dimery symetryczne - schemat powstawania

Dimery asymetryczne – schemat powstawania

(38)

Skanningowy mikroskop tunelowy (Scanning Tunneling

Microscope – STM)

Nobel Laureates: Heinrich Rohrer and Gerd Binnig

(39)

Działanie skanningowego mikroskopu tunelowego

Oddziaływanie końcówki mikroskopu

z powierzchnią

Zależność prądu tunelowania od odległości d.

K oraz k – są stałymi

(40)

Mikroskop sił atomowych – (AFM – Atomic Force Microscope)

Atomic Force Microscope - NovaScan

(41)

Działanie mikroskopu sił atomowych

Oddziaływanie końcówki mikroskopu z powierzchnią Detekcja ruchu końcówki mikroskopu – odbity promień lasera

Rozdzielczość atomowa powierzchni miki w roztworze wodnym. Odległość pomiędzy sąsiadującymi wypukłościami wynosi 5.4 Å.

(42)

Powierzchnie półprzewodników – adatomy – Si (111) 7x7

DAS (dimer – adatom – stacking fault)

Adatomy na powierzchni Si (111) -model

Adatomy – kółka szare

(43)

Si(111) – rekonstrukcja (7x7) - obrazy STM

3-d model

Model - R.M.

(44)

Adsorpcja

Fizysorpcja – przyłączanie atomów do powierzchni

kryształu/cieczy bez tworzenia wiązań chemicznych. Siły wiążące – siły Lennarda – Jonesa. Na ogół nie prowadzi do lokalizacji atomu na powierzchni

Chemisorpcja –przyłączenie atomu do powierzchni

kryształu/cieczy powodujące powstanie wiązania chemicznego. Na ogół prowadzi do lokalizacji atomów w węzłach sieci

krystalograficznej. Często prowadzi do zmian wiązania w przyłączanych cząsteczkach chemicznych.

(45)

Fizysorpcja – izoterma Langmuira

Zakładamy ze istnieje pewna liczba węzłów na których mogą być

zaadsorbowane cząstki

Pokryciem ΓΓΓΓ nazywamy stosunek liczby obsadzonych wezłów do liczby

wszystkich węzłów

Pokrycie zależy min. od energii wiązania na powierzchni

Dla danego układu (tzn. dla określonej energii wiązania) pokrycie jest

funkcja ciśnienia gazu nad powierzchnia i temperatury:

( )

T

P

P

P

2 1 o

+

Γ

=

Γ

(

)

Γ

=

Γ

o

P

( )

      =       = Γ = kT E exp CT 2 1 P T P12 5 2 b

(46)
(47)

Chemisorpcja

Adsorpcja molekularnaAdsorpcja dysocjatywna

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0 5 10 15 20 25 Ebar Edis E n e rg y distance 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0 5 10 15 20 25 Ebar Edis E n e rg y distance

(48)

Oddziaływanie N

2

z Ga(l)

S. Krukowski and Z. Romanowski Obliczenia kwantowe, Dmol, QM DFT

Ga

N

2

Energia bariery na rozpad

1 2 3 4 0 2 4 6 3.2 eV 4.8 eV 5.8 eV N2 molecule horizontally and cluster of 19 atoms In Ga Al E xc e s s e n e rg y [ e V ]

Distance from surface(A)

Energia dysocjacji swobodnej

(49)

Dysocjacja N

Dysocjacja N

2

2

na powierzchni Ga

na powierzchni Ga

S. Krukowski and Z. Romanowski Dmol, QM DFT 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2.6A 1.6A 1.0A N N s p a c in g [ A ] d [A]

(50)

Podsumowanie

Podsumowanie

Powierzchnie, zwłaszcza powierzchnie półprzewodników tworzą struktury o

własnościach różnych od własności układów objętościowych

Równowagowe struktury powierzchni mogą wykazywać przemiany będące

przemianami fazowymi związanymi ze zmianą symetrii (rekonstrukcja). Innego typu zmiany prowadzą do relaksacji powierzchni lub do zmiany jej gładkości.

Wizualizacja struktury powierzchni wymaga zastosowanie zaawansowanych

technik mikroskopowych, np. AFM lub TEM

Adsorpcja gazów na powierzchni może zmieniać ich własności, w tym ich

strukturę w sposób zasadniczy

Adsorpcja cząsteczek może prowadzić do zmiany ich konformacji chemicznej

(chemisorpcja) lub tylko lokalizacji (fizysorpcja)

Otrzymanie właściwego obrazu powierzchni , w tym jej struktury oraz

procesów powierzchniowych wymaga przeprowadzenia obliczeń kwantowo-mechanicznych, najczęściej za pomocą metody DFT

Obraz

Diagram fazowy

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przedstawi- ciele rodzaju Lepternbo/on Mickwitz 1896, a więc rodzaju, którego gatunki występują powszechnie w warstwach zbiluckich i kozielskich (tab.) pojawiają się

Year by year, the percentage of mobile phone addiction is increasing among the younger generation, thus making children and young people aware of the dangers of excessive use of

Given the complexity of models and design levels, this paper proposes a heuristic opti- mization model for surface-to-air missile path planning in order to achieve the maximum range

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 60/3,

Mani- fest ów uwikłany jest w pewien paradoks: z jednej strony bowiem biografia jest świadectwem dowartościowania doświadczenia realnej przestrzeni cudzego życia (deskrypcje

Zawartoœæ cholesterolu w produktach uzyskanych z mleka koziego jest bardzo wa¿na, poniewa¿ w pro- cesie przechowywania tych artyku³ów, szczególnie w nieodpowiednich warunkach,

S.: Differential infestation of honey bee, Apis mellifera, worker and queen brood by the parasitic mite Varroa destructor.. M.: Control of Varroa by combining trapping in honey

W świetle wybranych sondaży opinii publicznej i badań socjologicz- nych próbujemy opisać ten autorytet w jego kilku wymiarach: dekla- rowane zaufanie do

41 Najwyżej zatwierdzona ustawa dla instytutów naukowych prywatnych, guwer- nerów i nauczycieli domowych w Królestwie Polskiem, dz.. Osoby, które pozytywnie

Obszar współczesnej Polski zamieszkiwały takie plemiona jak: Wolinianie, Pyrzyczanie, Pomorzanie, Luboszanie, Polanie, Goplanie, Dziadoszanie, Wierczanie, Opolanie, Wiślanie,

poszedłem więc do profesora Teresiego zasiągnąć rady. Miał powrócić za chwilę, tak przynajmniej zaręczał słu­ żący, mimo to jednak musiałem czekać

— Nowi ludzie z nowym zapałem przystąpili do pracy i, jak to widać już z tego numeru, starają się, aby nasze wspólne pismo uczynić jeszcze bardziej

Słowa kluczowe: przestępstwa przeciw cnocie czystości, konkubinat, naru- szenie szóstego przykazania, przestępstwa przeciw własnym obowiązkom osób duchownych lub zakonnych,

Metoda niskotemperaturowej adsorpcji azotu może być stosowana do wyznaczania powierzchni właściwej S B et oraz porowatości (w zakresie mezoporów) ziam skro­.

Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” | Oferta powierzchni reklamowych..

n Jeżeli figura ma środek symetrii to jest on

W niniejszej pracy proponuje się algorytm obliczeń, umożliwiający uzyskanie informacji o położeniu i kształcie badanej powłoki w odniesieniu do modelu teoretycznego, którym

Zmierz i zapisz potrzebne wymiary. Na siatce zapisz pola powierzchni poszczegól- nych ścian. Oblicz, jakim ułamkiem pola powierzchni sześcianu jest pole powierzchni odciętego

• wskazuje na mapie najważniejsze krainy geograficzne, rzeki i jeziora Ameryki Północnej i Południowej oraz podaje ich nazwy. • określa położenie geograficzne

Jeżeli Najemca za uprzednią zgodą Wynajmującego ulepszył Przedmiot Najmu, a Wynajmujący nie postanowił inaczej przy udzielaniu zgody na ulepszenia, Najemca

Ustawienie freza walcowego na wymaganą głębokość frezowania przy frezowaniu płaszczyzn w przedmiotach zamocowanych w uchwytach specjalnych odbywa się za pomocą

Najwyższym szczytem Europy jest leżący w Karpatach Mont Blanc.. Góry Skandynawskie znajdują się w północnej części

Najwyższym szczytem Europy jest leżący w Karpatach Mont Blanc.. Góry Skandynawskie znajdują się w północnej części