• Nie Znaleziono Wyników

"Fabularność współczesnych form narracyjnych", Ryszard Handke [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Fabularność współczesnych form narracyjnych", Ryszard Handke [w:] "Studia o narracji" Red. J.Błoński, J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Marian Płachecki

"Fabularność współczesnych form

narracyjnych", Ryszard Handke [w:]

"Studia o narracji" Red. J.Błoński,

J.Jaworski, J.Sławiński, Wrocław 1982

: [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 26/1-2 (87-88), 331

(2)

/ 1 / G Ł O W I Ń S K I Michał: Dokume nt jako powieść. /IV:/ Studia o narracji. Red. 0. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński. W r o c ł a w 1982, Oss., PAN IBL. Z Dz i e j ó w Form Artys t y c z n y c h w L i t e r a t u r z e Polskiej, t. LIX, s. 193-206.

I n t er p r e t a c j a dzie ł O scara Lewisa ("Sanchez i jego d z i e ­ ci...", "Rodzina M a r t i n e z ó w . ..", "Nagie życie") tra ktowa nyc h jako n i e o c z e k i w a n e s p e ł nie ni e Z o l o w s k i e g o p r o gramu powieści- - d o k u m e n t u ludzkiego. Ana l i t y c z n a lektura prac s o c j o log a a m e ­ r y k a ń sk i eg o staje się p u n k tem w y j ś c i a dla o b s e r w a c j i o d n o s z ą ­ cych się do z a s i ę g u i pł as z c z y z n w p ł y w u powieści - tej u p r z y ­ w i l e j o w a n e j w s p ó ł c z e ś n i e formy w y r a ż a n i a doświ a d c z e n i a perso- n a l i s t y c z n e g o - na p o z a l i t e r a c k i e formy w y p o w i e d z i ( zw ł a s z c z a narracy jn e j ) .

B P / 8 7 / 8 8 / 1 1 M.P.

/ 1 / H A N D K E Ryszard: F a b u la rność w s p ó ł c z e s n y c h form n a rra­ cyjnych. / W : / Studia o narracji. Red. J. Błoński, S. J a ­ w o rski, J. Sławiński. W r o c ł a w 1982, Oss., PAN IBL. Z D z i e ­ jów Form A r t y s t y c z n y c h w L i t e raturze Polskiej, t. LIX, s. 123-141.

A u t o r broni p r z e ś w i adc zenia o i s t o tności p ł a s z c z y z n y fab u­ larnej w p r o z i e w s p ó ł c zesne j. O s ł a b i e n i e a s e r t o r y c z n o ś c i w no w ­ szej p o w i e ś c i o r a z p r z e n ika nie do niej w ą t k ó w a u t o t e m a t y c z n y c h j e d y n ie k o m p l i k u j ą - nie zaś likwid ują - funkcje szeregu z d a­ rzeniowego. A n a l i z u j ą c "Nic albo nic" Tadeusza Konw i c k i e g o po ­ kazuje, że c z y n n i k i e m r o z s a dza jąc ym od w e w n ą t r z epicko ść utw o ­ rów a u t o t e m a t y c z n y c h jest nie tyle odejś c i e od kau z a l n e g o uj m o ­ wania bi eg u w y p a d k ó w , co rezygnacja z opow i a d a n i a jako a u t o r ­ skiej r e k o n s t r u k c j i p o z n a n y c h u p r z e d n i o s e n s ó w r z e c z y w i s t o ś c i p r zed stawi ane j na korzyść fabular yzacj i s amego p r-o c e s u poznawczego. K o n s e kwentna postawa auto- temat y cz n a sprawia, że powieść n a b y wając nowych war t o ś c i g r z ę ­ źnie z a r a z e m w s w o i s t y m " lir yczny m impasie".

Cytaty

Powiązane dokumenty

[r]

(Niektóre problemy narracji powieści. popularnej)",

• priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy

Guérisons paranormales dans le christianisme contempo­ rain (Varsovie 1976 ss. Autor n ie staw ia sobie za cel opracowanie nowej teorii cudu w ujęciu katolickim

Z tych w łaśnie względów książka będzie nieocenioną pomocą

In this section, we describe our Agent-based Security Risk Assessment method to estimate Vulnerability and Consequence.. The method focuses on outcomes of specific security

Europa znalazła się w obliczu wojny, która mogła lada chwila opanować cały świat.. Wojny, która nie miała – jak zauważono – głębszego podłoża ideologicznego, a 

In Chapter 5, the article ’Influence of Atmospheric Tur- bulence on Planetary Transceiver Laser Ranging’ (Dirkx et al., 2014b) is reprinted, in which the influence of both