• Nie Znaleziono Wyników

"By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych", Oprac. A. Jelicz, Warszawa 1975 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych", Oprac. A. Jelicz, Warszawa 1975 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Małgorzata Masalska

"By czas nie zaćmił i niepamięć.

Wybór kronik średniowiecznych",

Oprac. A. Jelicz, Warszawa 1975 :

[recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 19/3 (61), 252

(2)

/V / BRACH-CZAINA Jo lan ta: N a d ro g a c h d w u d ziesto w ieczn ej m yśli te a tr a ln e j. S tu d ia i M a te ria ły do D ziejów T e a tru P o ls k ie g o ; T . 7. W rocław 1975, O s s . , s s . 14-3, zł 3 0

,-A u to rk a an a liz u je te o re ty c z n e k oncepcje te a tr a ln e sform ułow ane w w ieku XX. K ry te riu m doboru te k stó w je s t d ążen ie do o k r e ś le n ia is to ty d z ie ła te a tra ln e g o - omówione z o s ta ły p ro g ra m y W ielkiej R eform y, w spół­ c z e s n e te o r ie d z ie ła te a tra ln e g o stw o rzo n e p r z e z te a tr o lo g ię se n su s tr ic to o ra z m an ifesty h appeningu. K oncepcje W ielkiej R eform y g ru p u je a u to rk a ze w zględu n a ic h sto su n ek do lit e r a t u r y . S p ek tak l te a tr a ln y może być tra k to w a n y jako d zieło a lite r a c k ie ( C r a ig , C h w istek , A rta u d , W itkacy) lub jako d z ie ło in icjow ane p r z e z d ram at (M e y e rh o ld , n iem ieck i t e a t r p o lity c z ­ n y , A p p ia ). A naliza c e n tra ln e g o problem u - o b e c n o śc i i u d z ia łu w idza w d z ie le te a tra ln y m - ppow adzi do u z a s a d n ie n ia te z y o g en ezie i zw iązkach w idow iska te a tr a ln e g o z form am i ż y c ia to w a rz y sk ie g o ,

B P /6 1 /9 5 M a r .P ,

/V / BY CZAS NIE ZAĆMIŁ I N IE PA M IĘ Ć . Wybór k ro n ik śre d n io w ie ­ c z n y c h . O p ra ć . A. J e lic z . W arszaw a 1975, PIW , s s . 344, zł 1 7 0 ,-W ybór k ro n ik śre d n io w iec zn y ch dokonany z punktu w id zen ia w ażn o ści h is to ry c z n e j opisyw anych w n ic h faktów i p o s ta c i z p r z e s z ło ś c i. Z e sta w ie ­ n ie k ilk u r e la c ji o ty c h sam ych w y d a rz e n ia ch dziejow ych je s t d z iś in ­ te re s u ją c y m m a te ria łe m , ujaw niającym re la ty w n o ś ć ocen h is to ry c z n y c h . K s ią ż k a ilu s tr u je p r o c e s k sz ta łto w a n ia s ię rodzim ego d z ie jo p is a rs tw a o ra z p rz e m ia n y nadaw anego mu k s z ta łtu lite ra c k ie g o .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Po- stawa Rosji wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej, państw członkowskich NATO i UE, a także państw aspirujących do członkostwa rodzi potrzebę ustanowienia pewnego

Jak pokazuj ą wyniki badania, głównymi komponentami przy budowaniu strategii zarządzania relacjami z klientami w polskich bankach są: zarządzanie kampaniami wraz z

Może niepotrzebnie obciążył go autor wywodam i na temat władzy archidiakona i podziałów kościelnych na Zacho­ dzie (s. Także niepotrzebne jest na s. 31— 32

[r]

This thesis presented an overall approach combining these techniques: High- throughput experimental techniques were used to obtain input parameters for more detailed

— stojąc na straży przestrzegania zasady bezpośredniości — zabrania zastę­ powania dowodu z w yjaśnień os­ karżonego treścią pism lub zapis­ ków

Miarę tego jak trudne w egzekucji pisarskiej, a następnie typograficz- nej, było odtwarzanie tablicy synchronistycznej Marcina Polaka najlepiej ilustruje fakt, że żadne z

„Les rois absolus (1629–1715)”, jak cała „Collection l’Histoire de France”, jest dziełem przełamującym pewne zastane już stereotypy dotyczące nie tylko dziejów