• Nie Znaleziono Wyników

"Historia w dramatach Dąbrowskiej", Teresa Walas, "Dialog", T. 17 (1972), nr 6 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Historia w dramatach Dąbrowskiej", Teresa Walas, "Dialog", T. 17 (1972), nr 6 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Jadwiga Kaczyńska

"Historia w dramatach Dąbrowskiej",

Teresa Walas, "Dialog", T. 17 (1972),

nr 6 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 15/45, 198

(2)

/11/ ZAJĄC Józef: Leon Kruczkowski - prozaik. Kraków 1972 PWN, s. 4 3, nlb. 3« RAN Oddział w Krakowie .Nauka dla Wszy­ stkich nr 161, z ł 4

.-Szkic, analizujący twórczość prozatorską Leona | Kruczkow­ skiego, wykazuje zaangażowanie społeczne i polityczne pisarza, dla którego powieść stała się - zdaniem autora broszury - środkiem celowego oddziaływania na czytelników, a zarazem - w okresie międzywojennym - orężem w dyskusji z utworami wybit­ nych pisarzy polskich /Słowackiego, Żeromskiego, Wyspiańskie­ go, Reymonta, Orkana/. W opowiadaniach powojennych /"Szkice z piekła uczciwych"/ problematyka społeczna ustępuje miejsca za­ gadnieniom ideowo-moralnym, nie zmienia to jednak podstawo­ wych założeń ideowych pisarza.

BP/45/95 J.Kcz.

/11/ WALAS Teresa: Historia w dramatach Dąbrowskiej."Dia­ lo g " R. 17:1972 nr 6 s. 136-140.

Artykuł podejmuje próbę wykazania jedności w iz ji świata w twórczości ep ick iej i dramaturgii Marii Dąbrowskiej. Celowi temu służy swoista interpretacja h is t o r io z o fii prezentowanej przez pisarkę w dramatach, a także usiłowanie ukazania wystę­ pujących tam opozycji między jednostką a ogółem, trwaniem a czynem - jako sprzeczności pozornych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Analiza ta posługuje się metodami, które pozwalają w sposób możliwie obiektywny oceniać sam proces pracy, jego organizację, maszyny i na­ rzędzia użytkowane w

Tymczasem badania sk³adu chemicznego wód rzecz- nych w czasie pojedynczej, bezopadowej doby, przy niskich stanach wód i wysokich temperaturach powietrza (lipiec 2002 r.) wykaza³y,

Spółgłoski wargowe i wargowo-zębowe aą w derywatach słowiań- kich zawsze zmiękczone (choó możliwa jest asynchroniczna wymowa tych spółgłosek zmiękczonych), gdy

Just like in the case of several other works by the loner from Konstancin, the journal should be enriched with various types of iconographic material kept by the Museum of

Artykuł omawia zawartość dużego zbioru korespondencji literackiej i pism prywatnych Jana Brzękowskiego, który poe­ ta przekazał Bibliotece Polskiej w

[r]

ChrÇimia om

Będzie ona poświęcona stanowi wiedzy astronomicznej oraz systemom kalendarzowym w dobie Wielkich Odkryć w Europie i Ameryce z podkreśleniem znaczenia procesów wprowadzania