• Nie Znaleziono Wyników

Wykaz czasopism i kalendarzy polskich na Mazurach i Warmii z lat 1718-1939, znajdujących się w bibliotekach krajowych i zagranicznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykaz czasopism i kalendarzy polskich na Mazurach i Warmii z lat 1718-1939, znajdujących się w bibliotekach krajowych i zagranicznych"

Copied!
15
0
0

Pełen tekst

(1)

Janusz Jasiński

Wykaz czasopism i kalendarzy

polskich na Mazurach i Warmii z lat

1718-1939, znajdujących się w

bibliotekach krajowych i

zagranicznych

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 274-287

(2)

JA N U SZ J A S IŃ S K I

W YK AZ CZASO PISM I K A L EN D A R Z Y POLSKICH

N A M AZURACH I WARMII Z LAT 1718 — 1939

Z N A JD U JĄ C Y C H SIĘ W BIBLIO TEK ACH KRAJOW YCH

'

I ZAG RANICZNYCH

C zasopism a p o lsk ie w ych od zące na teren ie b. państwra p ru sk iego posiadają dla nas n iezw y k łą w agę. Z jed n ej strony w zb u d zają one zain teresow an ie ze w zg lęd u b ib liograficzn ego, p rzy czym n iek tóre z nich, jak np. „Poczta K róle­ w ie c k a ”, są d zisia j p ra w d ziw y m i „ b iałym i k ru k a m i”, a z drugiej stron y łączą się one n iero ze rw a ln ie z d ziejam i p o lsk iej k u ltu ry, z w alką o utrzym an ie p olsk ości tych ziem . C za so p iśm ien n ictw o p o lsk ie na W arm ii i M azurach — to jed n o­ cześn ie h istoria tego regionu p o jęta w bardzo szerokim zakresie. Obok bow iem zagad n ień n arod ow ych czy k u ltu ra ln y ch , prasa i k alen d arze p o lsk ie od zw ier­ cied la ją sp raw y i dążenia sp ołeczn e, gospodarcze i religijn e.

Z każdym rok iem p o g łęb ia ją ce się z a in tereso w a n ie p rob lem atyk ą M azur i W arm ii sk ło n iło S ta cję N au k ow ą P o lsk ieg o T o w arzystw a H istorycznego (In sty tu tu M azurskiego) w O lszty n ie do zarejestrow an ia zachow anych szczęśli­ w ie po w o jn ie czasop ism i k a len d a rzy m azu rsk ich i w arm iń sk ich . S ądzim y, że o p u b lik ow an y „W ykaz” będzie p o sia d a ł przede w szy stk im w artość użytkow ą, u ła tw ia ją c od szu k an ie potrzeb n ych pism za in tereso w a n y m osobom 9·

Do z esta w ien ia n in iejszeg o w y k o rzy sta n o C en traln y K atalog C zasopism p row ad zon y p rzez B ib lio tek ę N arodow ą oraz szczeg ó ło w e in form acje n ad esłan e przez p o szczególn e b ib lio tek i. P o n a d to w ia d o m o ści o czasopism ach regionu w a rm .-m a zu rsk ieg o zn ajd u jących się w b ib liotek ach zagran icznych u d zielił dr Wł. C hojnacki, a o „ p o lo n ica ch ” zaw artych w „ K reisb la ta ch ” w B ib liotece U n iw ersy tetu M. K op ern ik a w T oruniu — m gr J. M ałłek. W szystk im tym osobom i p laców k om za okazaną ży czliw o ść skład am y serdeczne p od zięk ow an ie.

O gółem zebrano 62 ty tu ły czasop ism . Obok ty tu łu podano m iejsce i rok w yd an ia, które jednak n ie dla w sz y stk ic h czasop ism m ożna b yło u sta lić. M iejsce w y d a n ia p rzytoczono w ory g in a ln ej p iso w n i. W „W ykazie” n ie u w zględ n ion o w sz y stk ic h elem en tó w op isu k a ta lo g o w eg o , p o n iew a ż w r. 1957 b ib liografię d ruków w a rm iń sk ich og ło sił ks. Jan O b łą k 2), a ponadto szczegółow ą b ib lio ­ g ra fię czasop ism m azu rsk ich op u b lik u je w jed n ym z n ajb liższych n um erów „ K om u n ik atów M azu rsk o-W arm iń sk ich ” dr W ł. C hojnacki. N a to m ia st zw ró­ cono sp ecjaln ą u w a g ę na is tn ie ją c e roczn ik i oraz p oszczególn e n u m ery cz a so ­ pism , podając jed n ocześn ie ich sy g n a tu ry 3). O ile num eru czasop ism a ze w z g lę ­ du na uszk od zen ie n ie udało się odczytać, zaznaczono jego d atę dzienną. W „W yk azie” u w zg lęd n io n o ró w n ież czasopism a d w u języ czn e p o lsk o -n iem ieck ie bądź z p od w ó jn y m i tytu łam i, bądź też z ty tu łem n iem ieck im , a le z tek stem rów n ież p olskim w osobnej k olu m n ie.

9 N in iejszy „W yk az” jest za czą tk iem katalogu „P ru ssicó w ”, c z y li w y d a w ­ n ictw d otyczących teren u b. P ru s W schodnich, za in icjo w a n eg o w r. 1955 przez k iero w n ik a S ta c ji N au k ow ej P T H w O lsztyn ie — E m ilię S u k erto w ą -B ied ra w in ę.

2) Ks. Jan O b ł ą k , W y k a z p o ls k ic h d r u k ó w na W a r m ii za la ta 1800 — 1939. K om u n ik aty M a zu rsk o-W arm iń sk ie 1957, s. 50 — 61; 112— 127. P on ad to W ła­ d y sła w C h o j n a c k i , U z u p e łn i e n ie do w y k a z u pols k ich d r u k ó w n a W a r m ii ks. J. O błą k a , K om u n ik aty M azu rsk o-W arm iń sk ie, 1958, s. 85 — 96.

3) N ie w sz y stk ie b ib lio tek i p od ały sygn atu rę, ponadto chociaż w n iektórych b ib liotek ach w p isa n o czasop ism a do k się g i p rzyb ytk ów , to jednak p race nad ich k a ta lo g o w a n iem n ie z o sta ły c a łk o w ic ie ukończone.

(3)

W YKAZ STOSOW ANYCH SKRÓTÓW

BYDGO SZCZ, B IB L. PU B L . CIESZYN, B IB L. ŚL. G D A Ń SK , B IBL. P A N KATOW ICE, BIBL. ŚL. KÓRNIK , B IBL. P A N KRAKÓW , B IBL. JAG. KRAKÓW , BIBL. P A N KRAKÓW , MUZ. CZART. L U B L IN , B IB L. KUL

L U B L IN , B IBL. ŁOPAC.

LWÓW, B IB L . U A N M A RBUR G , WDT. BIBL. OLSZTY N , MUZ. MAZ.

OLSZTYN , ST A C JA N A U K . PTH

O LSZTYN , W ARM . SEM. DUCH.

O LSZTYN , WOJ. ARCH. PA Ń ST W . PŁOCK, BIBL. ZIEL.

PO ZN A Ń , B IBL. P T P N

PO ZN A Ń , B IBL. RACZ.

PO ZN A Ń , BIBL. U N IW . MICK.

TORUŃ, K SIĄ ŻN . M IE JSK A KOPERN. TORUŃ, B IBL. U NIW . KOPERN. W A R SZA W A , B IB L. NARÓD.

— M iejska B iblioteka P u b liczn a w B ydgoszczy.

— B iblioteka Ś ląsk a w K atow icach. O ddział Z abytkow y w C ieszynie. — B ib liotek a G dańska P olsk iej

A k ad em ii N auk.

— B ib liotek a Ś ląsk a w K atow icach. — P olska A kadem ia Nauk. B ib lio ­

teka Kórnicka.

— B ib liotek a Jagielloń sk a, K raków . — B ib liotek a P o lsk iej A k ad em ii

N auk w K rakow ie.

—■ M uzeum N arodow e w K rakow ie. Oddział: Zbiory C zartoryskich. — B ib liotek a U n iw ersy teck a K ato­ lick ieg o U n iw ersy tetu L u b el­ skiego

— W ojew ódzka i M iejska B ib liotek a P ubliczna im. H. Ł opacińskiego, Lublin.

— B ib liotek a U k raiń sk iej A k ad em ii N auk w e L w ow ie.

— W estd eu tsch e B ib lioth ek , M ar­ burg/Lahn.

— B ib liotek a M uzeum M azurskiego. O lsztyn.

— B ib liotek a S ta cji N au k ow ej P o l­ skiego T ow arzystw a H isto r y c z ­ nego (In stytu tu M azurskiego) w O lsztynie.

— B ib liotek a W arm ińskiego S e m i­ narium D uchow nego w O lszty­ nie.

— B ib liotek a W ojew ódzkiego A rch i­ w u m P a ń stw o w eg o w O lsztynie. — T ow arzystw o N aukow e P łockie.

B iblioteka im. Z ieliń sk ich . — B ib liotek a P oznańskiego T ow a­

rzystw a P rzyjaciół N auk, P oz­ nań.

— M iejska B ib liotek a P ubliczna im. Edwarda R aczyńskiego, Poznań.

— U n iw ersy tet im. Adam a M ick ie­ w icza. B iblioteka G łów na w Poznaniu.

— K siążnica M iejska im. M ikołaja K opernika w Toruniu.

— B ib liotek a G łów na U n iw ersytetu M ikołaja K opernika w Toruniu. — B ib liotek a N arodow a, W arszaw a.

(4)

W A R SZ A W A , B IB L . UNIW . — B ib lio tek a U n iw ersy teck a w W ar­ sza w ie.

W A R SZ A W A , STOW . DZIEŃ. POL. — Zarząd G łó w n y S to w a rzy szen ia D zien n ik arzy P olsk ich w W ar­ szaw ie, ul. Foksal.

WROCŁAW , B IB L . O SSO L. — P o lsk a A k ad em ia N auk — Zakład N arod ow y im. O ssoliń sk ich — B ib liotek a, W rocław

W ROCŁAW, B IBL. U N IW . — B ib lio tek a U n iw ersy teck a w e W rocław iu.

1. A l l e n s t e i n e r K r e i s b l a t t . A llen stein *) (1843 — 1944)

O LSZT Y N — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1920 nr 18 — 22, 24 — 27, 29 — 38, 41 — 43, 47 — 50, 53 — 55, 57 — 60. S ygn. C I I 247. O LSZT YN — W OJ. ARCH. PA Ń ST W .: R. 1844 nr 12; R„ 1850 nr 29, 45; R. 1863 nr 42; R. 1920 nr 18 — 22, 24 — 27, 29 — 38, 41 — 43, 47 — 50, 53 — 55, 57 — 60. S ygn. 478. *) O lsztyn.

2. C e c h . B erlin (1928 — 1933)

O LSZTY N — S T A C JA N A U K . PTH : R. 1931 nr 3; R. 1932 nr 5/6. S y g n . G 41.

3. E w a n g i e l i k . D o d a t e k d o „ G a z e t y L u d o w e j ”.

E łk (1896 — 1899)

W ROCŁAW — B IB L . OSSO L.: R. 1896; R. 1897; R. 1898 nr 3 — 14. S ygn . 98.955 I.

4. G a z e t a L e c k a. Lec *) (1875 — 1890, 1892)

EYD G O SZC Z — B IB L . PU B L .: R. 1875 nr 2. S y g n . 30202. 1905. K RAKÓW — B IB L . JA G .: R. 1886 nr 1 — 5. S y g n . 7464 III czasop.

KRAKÓW — B IB L. P A N : R. 1875 nr 1 — 8, 10, 13, 15, 18, 27. Sygn . 7871 III. K Ó R N IK — B IB L . P A N : R. 1886 nr 1 — 17, 19 — 53; R. 1887; R. 1888; R. 1889 nr 1 — 26, 28 — 51; R. 1892 nr 1 — 51. Sygn . C z3200.

LWÓW — B IB L . U A N : R. 1875 — 1890; R. 1892. S ygn . O ss. 74469. P O Z N A Ń — B IB L . P T P N : R. 1881 nr 51; 1882 nr 1, 4. S ygn . 17819 III.

TO RUŃ — K SIĄ Ż N . M IE JSK A KÖ PERN.: R. 1875— 1889. S ygn . T. N. 0201. W ROCŁAW — B IB L . OSSOL.: R. 1875; R. 1876; R. 1877 nr 27 — 52; R. 1878 nr 4 — 52; R. 1879 — 1889; R. 1890 nr 1 — 13; R. 1892. S y g n . 74469 II. *) G iżycko.

5. G a z e t a L u d o w a . Ełk. Szczytno (1 8 9 6 — 1902)

K A TOW ICE — B IB L . ŚL.: R. 1896 nr 1 — 25, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 40 — 43, 45 — 50, 52 — 72, 74 — 88, 90 — 94, 96 — 100; R. 1897 nr 1 — 29, 31 — 93, 98, 99, 101; R. 1898 nr 1 — 3, 5, 7 — 13, 15 — 21, 26 — 32, 34 — 38, 40, 42 — 44, 47, 48, 50, 52 — 54, 58, 66 — 72, 74 — 80, 83 — 85, 87 — 90, 92 — 102; R, 1899 nr 1 — 22, 26 — 80, 82 — 87, 90, 91, 93 — 97; R. 1900 nr 2 — 25, 36, 37. Sygn. F 15/IV. K Ó R N IK — B IBL. P A N : R. 1896 nr 4 — 7, 12, 15 — 53, 55 — 92, 94 — 101; R. 1897 nr 2 — 32, 34 — 101; R. 1898 nr 1 — 52, 54 — 102; R. 1899 nr 1 — 97; R. 1900 nr 1 — 36, 38 — 48, 50 — 94, 96 — 99; R. 1901 n r 1 — 53, 55, 57 — 75, 84 — 91, 9 3 — 98; R. 1902 nr 2, 3, 5 — 14. S ygn . Cz 4143.

(5)

LWÓW — B IBL. U A N : 1896 — 1902. Sygn. Oss. 98958. O LSZTYN — MUZ. M AZ.: R. 1896 nr 67.

O LSZTYN — ST A C JA N A U K . PTH: R. 1896 nr 1 — 39, 41 — 99, 101; R. 1897 nr 2 — 5, 7 — 26, 48 — 50, 88 — 91, 93, 96, 101; R. 1898 nr 1 — 3 , 5 — 17, 24 — 46, 29. VI, 51, 53, 73, 77, 88; Pt. 1899 nr 1, 2, 6 — 9, 11 — 19, 23, 24, 79 — 86; 1900 nr 37 — 39, 48, 50 — 52, 54, 65 — 67, 70 — 74, 80 — 83, 88, 90, 96 — 99; R. 1901 nr

4

,

7

— 10, 16 — 20, 23, 26 — 49, 60 — 68. S ygn. G 35.

PŁO CK — B IBL. ZIEL.: R. 1898 nr 65; R. 1899 nr 76. S ygn. P. 2875. PO Z N A N — BIBL. PT PN : R. 1898 nr 14; R. 1901 nr 36. S y g n . 58005 IV. TO R UŃ — K SIĄ Ż N . M IE JSK A KÖPERN.: R. 1900 nr 41. S ygn. W. F. 3866.

6. G a z e t a O l s z t y ń s k a . O lsztyn (1886 — 1939)

KA TO W IC E — B IB L. ŚL.: R. 1898 nr 154 — 156; R. 1899 nr 1 — 142. Sygn. F 33 IV.

KRAKÓW — BIBL. JAG.: R. 1894 nr 1 — 3, 5, 7 — 11, 15 — 18, 21, 22, 24, 25, 27, 32 — 37, 44; R. 1901 nr 114, 121 — 127, 131 — 134, 136, 138, 141 — 144, 146, 147, 149 — 153; R. 1914 n r 101. S ygn . 1689 IV czasop.

KRAKÓW — B IBL. P A N : R. 1935 nr 47; R. 1936 nr 245; R. 1937 nr 8, 29 — 33, 35, 36, 42, 52, 54, 59, 61, 67, 82 — 85, 88, 105, 120, 121, 234, 241, 267, 271, 280 — 282, 294, 298, 299; R. 1939 nr 6, 8, 11, 12. Sygn.. 1216 IV.

LWÓW — BIBL. U A N : R. 1886 — 1913. S ygn. Oss. 83428.

O LSZ TY N — MUZ. M AZ.: R. 1893 nr 95; R. 1894 nr 38; R. 1895 nr 21; R. 1898 nr 151; R. 1915 nr 5; R. 1918 nr 59j; R. 1919 nr 12, 24 V, 63, 3 V I, 125, 134; R. 1920 nr 20, 64, 83, 85, 86; R. 1921 nr 15, 15 VII., 145, 146; 1922 nr 37, 38, 43, 44, 51, 53, 55, 58 — 60, 62, 68, 72, 81, 126, 150, 154, 155 — 161, 176, 177, 183, 189, 194, 12 IX , 219, 220, 226 — 228, 230, 236, 238, 248, 250 — 252, 259, 288, 289, 299; R. 1923 nr 13, 16, 23, 27, 35, 36, 38, 50, 82, 94, 100, 114, 126 — 139, 146, 148 — 153, 155 — 156, 159 — 164, 203 — 205, 208, 209, 211 — 222, 228 — 233, 235, 239 — 241, 25 X II; R. 1924 nr 25, 106 — 109, 129, 141, 146, 147, 159, 166, 266, 286; R. 1925 nr 38, 83, 84, 87, 91, 105, 109, 111, 189, 191, 195, 198, 260, 300, 301; R. 1926 nr 39, 41, 45, 47, 48, 170, 236, 249, 250; R. 1927 nr 2, 4 — 8, 15, 28, 41 — 45, 49, 52, 59, 60, 80, 85, 101 — 105, 107 — 113, 115, 116, 118, 120 — 122, 132, 138, 141, 142, 159, 166, 167, 195, 9 IX , 217 — 220, 222, 231, 232, 239, 249, 250, 262, 298, 299; R. 1928 nr 3, 4, 51, 55, 57, 67, 77; R. 1929 nr 56; R. 1930 nr 220; R. 1932 nr 47, 56, 64, 65, 68, 72 — 74, 77, 8", 85, 90, 98, 103, 244, 250; R. 1933 nr 70, 170, 174, 179, 181, 182, 232 — 238, 243 — 246, 252 — 255, 258 — 259, 261, 262, 270, 277; R. 1934 nr 15, 36, 42, 45, 49, 58, 64, 86, 92, 96, 97, 100, 106; R. 1935 n r 60, 71, 103 — 105, 107, 108, 117 — 120, 122 — 126, 162, 165, 187, 193, 195, 199, 211, 213, 224, 228 — 232, 234 — 236, 238, 240, 241, 243, 244, 246, 250, 259; R. 1936 nr 1 — 17, 29 II, 51, 52, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 88, 92, 93, 95, 106, 107, 109, 113 — 116, 120, 124, 129, 130, 131 — 133, 135, 137, 265, 296; R. 1937 nr 31, 91 — 95, 97, 101, 102, 104— 110, 112 — 114, 132, 175, 176, 179, 182, 185, 186, 193, 196, 197, 199, 202, 203, 213, 218 — 220, 235 — 239; R. 1938 nr 1, 3, 4, 6, 13 — 22, 3 II, 31, 34 — 37, 40, 41, 43, 52, 54, 56 — 66, 68, 72 — 74, 90 — 92, 98 — 101, 122, 135, 137, 140 — 142, 145, 162, 169 — 175, 252, 257, 260, 263 — 265, 269, 272, 273; R. 1939 nr 98, 99, 120, 127, 131 — 135, 194. O LSZ TY N — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1893 nr 58; R. 1918 nr 7, 9 — 18, 20, 26; R. 1919 nr 2, 4 — 7, 11, 13, 15 — 17, 19 — 22, 25, 26, 28, 29, 60; R. 1920 nr 25 — 27, 37, 39, 40, 44, 45, 47, 49, 61 — 63, 72, 74, 75, 77, 79, 81 — 86, 88, 90 — 93, 95 — 105; R. 1921 nr 1 — 5, 7 — 18, 67, 287; R. 1922 nr 4; R. 1923 nr 88, 92, 94 — 98, 101, 104, 108 — 114, 149, 151, 152, 155 — 158, 161 — 164, 167 — 172, 174, 176 — 180, 183 — 196, 198 — 209, 212 — 214, 218 — 235, 237, 238, 240 — 255, 257 — 277

(6)

266, 268 — 271, 274, 279, 281, 282; R. 1924 nr 6 — 10, 1 2 — 14, 16 — 23, 25, 28 — 37, 39, 46, 60, 61, 70 — 72, 83, 84, 90, 91, 94, 95, 98 — 101, 111 — 119, 122, 124— 127, 149, 150, 152, 154 — 196, 198, 199, 201 — 211, 213 — 216, 218, 231 — 243, 245 — 247, 249, 252, 255, 258, 259, 262, 264— 276, 294, 296, 298, 300, 301; R. 1925 nr 1 — 6, 8 — 12, 15, 16, 22 — 24, 33, 35, 62, 67, 77, 79, 100, 108, 113, 115 — 117, 128, 129, 132, 141, 148, 151, 152, 163, 173, 184, 198, 211, 218, 227; R. 1927 nr 86, 255 — 266, 268, 270 — 278, 280 — 291; R. 1928 nr 5 — 14, 23, 27 — 31, 33, 34, 37, 38, 40, 51 — 54, 58 — 65, 79, 80, 141 — 150, 153 — 157, 160, 162, 164 — 169, 171, 182, 183, 186, 187, 189, 190, 192, 194, 195, 201 — 208, 217 — 219, 221, 223, 224, 235 — 237, 240 — 243, 245, 247 — 249, 252, 258 — 260, 262 — 265, 272; R. 1929 nr 71, 72, 74, 157; R. 1930 nr 67, 68, 70, 72; R. 1933 nr 69 — 86, 147, 215, 216; R. 1938 nr 53; R. 1939 nr 10, 25, 31, 155, 166. S ygn . G 36.

O LSZ TYN — W ARM . SEM . DUC H .: R. 1897 nr 10; R. 1902 nr 144, 147; R. 1908 nr 141; R. 1912 nr 103; R. 1921 nr 142; R. 1922 nr 134; R. 1926 nr 6; R. 1929 nr 25, 141, 150, 153, 234, 235, 242, 244, 245, 250; R. 1930 nr 209; R. 1936 nr 2, 9, 10. PŁO CK — B IB L. ZIEL.: R. 1909 nr 3. S ygn . P. 1478.

PO Z N A N — B IBL. U NIW . M ICK.: R. 1887 nr 1 — 9, 11 — 20, 22 — 26, 28 — 38, 40 — 47, 4 9 — 52; R. 1888 nr 1 — 6, 9, 11 — 13, 15 — 17, 19, 21 — 24, 31, 32, 34, 36, 37, 30, 33, 35, 38 — 40, 42, 43, 46 — 52; R. 1890 nr 4, 6 — 15, 17 — 27, 29, 30, 32 — 56, 58, 59, 62, 64, 65; R. 1891 nr 3, 7, 8, 10 — 12, 17, 21 — 25, 28, 29, 31, 32. 35 — 37, 41 — 46, 48 — 50, 52, 54, 56 — 64, 66 — 79, 81 — 83, 85, 87 — 90. Sygn. IV 99577.

TO RUŃ — K SIĄ Ż N . M IE JSK A K O PER N.: R. 1910; R. 1936 nr 48 — 300; R. 1937 nr 1 — 274, 276 — 301; R. 1938 nr 1 — 151, 164, 167 — 301. S ygn . 01027.

W A RSZA W A — B IB L . NARÓD.: R. 1919 nr 42 — 48, 95, 98, 99; 1938 [luki]. Sygn. P. 35778; R. 1932 nr 1 — 150; R. 1933 nr 1 — 280; R. 1935 nr 1 — 148; R. 1935 nr 1 — 194. S y g n . Ok. 58. W A R SZ A W A — B IB L . UNIW .: R. 1907 nr 2 — 9, 11 — 83, 8 5 — 106, 113 — 124, 131 — 139, 143 — 145; R. 1921 nr 172; R. 1923 nr 157 — 166, 168 — 180, 183, 184, 247; R. 1926 nr 215, 223; R. 1931 nr 33, 37, 40, 44, 45, 82, 83, 85 — 89, 92, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 106, 110 — 114, 118 — 120, 122, 124, 130, 131. Sygn. 06263. · W A R SZ A W A — STOW . DZIEŃ. POL.: R. 1936; R. 1937 [duże lukij; R. 1938; R. 1939; [praw ie k o m p lety ]. 7. G a z e t a M a z u r s k a . B e r l i n (1 8 9 8 — 1 8 9 9 ) O LSZT Y N — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1898 nr 13; R. 1899 nr 21. S ygn . G 27. PO Z N A Ń — B IBL. P T P N : R. 1898 nr 3. 8. G a z e t a M a z u r s k a . W a r s z a w a — D z i a ł d o w o ( 1 9 2 2 — 1 9 3 3 ) K R A KÓW — BIBL. JAG.: R. 1922 nr 1; R. 1923 n r 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15 — 24; R. 1924 nr 1, 3, 4, 6 — 12, 14 — 16, 18, 19, 21, 22; R. 1925 — 1930; R. 1932 nr 3, 4, 6 — 31. S y g n . 10 2260 III czasop. O L SZ T Y N — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1922 — 1927 *); R. 1929 — 1933. S ygn. G 44.

PŁO CK — BIBL. ZIEL.: R. 1928 nr 4, 5. S ygn. P. 2389.

P O Z N A Ń — BIBL. PT PN : R. 1925 nr 1 — 50; R. 1926 nr 1 — 14, 16 — 44, 46 — 48. Sygn. 59522.

*) D la ew a n g e lic k ie j lu d n o ści p o w . K ępno, O dolanów , O strzeszów i O strów w y d a w a n o „G azetę M azu rsk ą” jak o m u tację p t „ N o w in y ”. R. 1928 „ N o w in ” znajiduje się w S ta cji N auk. PTH .

(7)

PO Z N A N — BIBL. UNIW . MICK.: R. 1925; R. 1928 [luki], Sygn. 98758 III. TORUN — K SIĄ Ż N . M IE JSK A KÖPERN.: R. 1923 nr 24; R. 1924 nr 1 — 25; R. 1925 nr 1 — 50; R. 1926 nr 1 — 42, 44 — 48; R. 1927 nr 1 — 48; R. 1928 nr 1 — 42, 44 — 48; R. 1929 — 1931; R. 1932 nr 1 — 31; R. 1933 nr 1 — 6. Sygn. О 1108. W A R SZ A W A — B IBL. NAROD.: R. 1922 — 1925; R. 1926 nr 1 — 14, 16 — 48; R. 1927 — 1933. Sygn . P. 21340. R. 1931 nr 2 — 13, 27 — 52; R. 1932 nr 1 — 31. Sygn . K ras. 90 131. W A R SZ A W A — B IBL. UNIW .: R. 1928 nr 2, 8, 16. '

9. G a z e t a P o l s k a . K w idzyn. O lsztyn (1921 — 1922)

TORUN — K SIĄ Ż N . M IE JSK A KÖPERN.: R. 1921 nr 234. Sygn. W. F. 3866.

10. G a z e t a P o l s k a d l a p o w i a t ó w n a d w i ś l a ń s k i c h .

K w idzyn (1920)

PO Z N A N — BIBL. U NIW . MICK.: R. 1920. Sygn. 299029 V.

TO RUN — K SĄ Z N . M IEJS. KÖPERN.: R. 1920 nr 14, 16 — 27, 29 — 35, 77, 196, 204. S ygn. 01392.

11.

G ł o s E w a n g e l i j n y . Szczytno (1925 — 1939)

O LSZ TYN — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1930 nr 7; R. 1934 nr 11. S ygn. G 32. W A R SZ A W A — B IBL. NAROD.: R. 1937 nr 1, 6 — 12; R. 1938 nr 1 — 3, 7 — 10; R. 1939 nr 6, 7. S ygn. P. 20 918.

12.

G 1 o s M a z u r s к i *). Działdow o (1928 — 1939)

O LSZTYN — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1938 nr 111. TO R UN — K SIĄ ŻN . M IE JSK A KÖPERN.: R. 1928 nr 1 — 50; R. 1929 nr 1 — 153; R. 1930 nr 1 — 152; R. 1931; R. 1934 nr 25, 26, 28 — 37, 39 — 43, 47 — 56, 59 — 75, 79 — 152; R. 1935 nr 1 — 152; R. 1936 nr 1 — 152; R. 1P37 n r 1 — 149; R. 1938 nr 1 — 157; R. 1939 nr 1 — 94, 96 — 104. S ygn . 01186.

*) B y ła to m utacja „D rw qcy” w y d . w L u b aw ie.

13. G ł o s P o g r a n i c z a .

D o d a t e k d o „ G a z e t y O l s z t y ń s k i e j ”.

O lsztyn (1929 — 1932)

W A R SZ A W A — B IB L. NAROD.: R. 1930 nr 2; R. 1931 nr 18, 20, 22, 24, 44 — 47, 49; R, 1932 nr 2 - 6 , 8 — 18, 20 — 25, 27 — 40, 42, 44 — 46, 48, 49. Sygn . P. 35095.

14. G o n i e c M a z u r s k i . Ostróda (1905)

LWÓW — BIBL. UAN : R. 1905. S ygn. Oss. 122 141. O L SZT YN — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1905 nr 3, 37.

15. G ł o s z L i t w y. W iln o* ) (1864)

P O Z N A Ń — B IBL. P T P N : R. 1864 nr 1, 5. S ygn. 19 697 III. *) F a k ty czn ie g azeta w y ch o d ziła w K rólew cu.

(8)

16. G o s p o d a r z . D o d a t e k b e z p ł a t n y d o „ G a z e t y

O l s z t y ń s k i e j ”. O lsztyn (1921 — 1939)

O L SZ T Y N — S T A C JA N A U K . PTH : R. 1921 n r 1 — 7, 50; R. 1924 nr 1, 2, 4 — 7, 10 — 14, 16 — 19; R. 1925 n r 2 — 5, 10, 14; R. 1927 nr 18, 19; R. 1939 nr 13, 16. Sygn. G 33. O L SZTY N — W A RM . SEM. D UC H.: R. 1925 n r 19; R. 1926 nr 1; R. 1930 nr 9; R. 1937 nr 10.

T O R U Ń — K SIĄ Ż N . M IE JSK A K O PERN.: W spółopr. z „G azetą O lszt.”.

S ygn. 01027. .

17. G o s p o d a r z . D o d a t e k b e z p ł a t n y d o „ M a z u r a ”.

Szczytno (1928 — 1939)

O L SZ T Y N — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1930 nr 13, 14, 16, 17, 19; R. 1931 nr 1; R. 1935 nr 16, 20; R. 1936 nr 8, 19; R. 1938 nr 4, 5, 7 — 12, 15 — 25, 39; R. 1939 nr 1. S ygn . G 31. TO R U Ń — K SIĄ Ż N . M IE JSK A KÖ PERN.: R. 1936 nr 5 — 19, 21, 23 — 26; R. 1937 n r 1 — 17, 19 — 21, 23 — 25; R. 1938 nr 2, 8 — 12. S ygn . 01453. W A R SZ A W A — B IB L . NARÓ D .: R. 1932 nr 1 — 7, 12, 14, 17— 21, 23 — 25; R. 1933 nr 1 — 4, 6 — 16, 25, 26; R. 1936 nr 1 — 7, 9 — 21, 23 — 26; R. 1937 nr 1 — 4, 6 — 25; R. 1938 nr 1 — 12, 14 — 26; R. 1939 nr 1 — 7, 10 — 12, 17. Sygn P . 20917.

18·. G o s p o d a r z . D o d a t e k b e z p ł a t n y d o

„M a z u r s k i e g o P r z y j a c i e l a L u d u ”.

Szczytno (1923 — 1928)

W A R SZ AW A — B IB L . NARÓD.: 1925 nr 19. S y g n . P. 20917.

19. G o ś ć N i e d z i e l n y . T y g o d n i o w y d o d a t e k

d o „ G a z e t y O l s z t y ń s k i e j” .

O lsztyn (1887 — 1930)

K R A K Ó W — B IB L . JAG .: R. 1901 nr 20, 41, 42, 44 — 46, 49, 50. S ygn . 1582 IV Czasop. O L SZ T Y N — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1910 nr 2 — 6, 9 — 47, 49 — 51; R. 1911 nr 1 — 18, 21, 22, 27, 29 — 31, 33; R. 1921 nr 1 — 6, 8, 51; R. 1922 nr 1; R. 1924 nr 1 — 10, 12, 13, 15 — 22, 25 — 34, 38 — 47; R. 1925 nr 4, 6 — 11, 19, 20, 32; R. 1927 nr 23, 28 — 31, 33 — 43, 45; R. 1928 nr 48 — 50; R. 1929 nr 1, 3, 4, 23, 25; R. 1930 nr 12. S ygn . G 34.

O L SZ T Y N — W ARM . SEM . DUCH.: R. 1925 nr 50; R. 1926 nr 2; R. 1928 nr 9; R. 1929 n r 43; R. 1930 nr 22.

TO R U Ń — K SIĄ Ż N . M IE JSK A K O PER N .: W spółopr. z „G azetą O lszty ń sk ą ”. S ygn. 01027.

W A R SZ A W A — B IB L . NAR Ó D .: R. 1906 nr 1, 4, 6 — 9, 11 — 17, 19 — 29, 31 — 48, 50, 52; R. 1907 nr 1, 3 — 24, 26 — 36, 39 — 42, 45 — 47, 49; R. 1926 nr 7, 39; R. 1929 nr 20, 25, 51. Sygn . P. 21020.

W ROCŁAW — B IB L. OSSO L.: R. 1893 — 1914. S y g r . 92579 II.

20. G o ś ć N i e d z i e l n y . O lsztyn (1931 — 1939)

O L SZ T Y N — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1934 nr 23; R. 1939 nr 30. Sygn . G 34. O L SZ T Y N — W ARM . SEM . DUCH.: R. 1931 nr 48; R. 1933 nr 41.

W A R SZ A W A — B IBL. NAR Ó D .: R. 1931 nr 15 — 17, 19, 20, 22, 38 — 48; R. 1932 nr 1 — 16, 18, 19, 21 — 23, 25, 27, 28, 30, 32 — 34, 36 — 52; R. 1933 nr 1 — 16,

(9)

19 — 38, 40 — 52; 1934 nr 1 — 38, 40 — 53; R. 1935 nr 2 — 53; R. 1936 nr 1 — 29, 31 — 40, 44, 48 — 50, 52; R. 1937 nr 4, 7, 9 — 11, 13, 16, 19, 20, 27, 38, 40, 45. 47 — 49, 52; R. 1938 nr 1 — 11, 15, 16, 19 — 22, 24, 28, 34 — 35, 37, 39, 40, 42, 45 — 47, 49 — 52; R. 1939 nr 1, 2, 4 — 33. S ygn. P. 21020.

21.

D a s J o h a η n i s b u r g e г К r e i s - В 1 a 11. —

T y g o d n i k O b w o d u J a n s b o r s k i e g o . Jansbork *)

O LSZTY N — ST A C JA N A U K . PTH: R. 1866 nr 15. *) P isz.

22. K a l e n d a r z A s t r o n o m i c z n y i D o m o w y . K rólew iec

KRAKOW — B IBL. JAG.: R. 1798; R. 1800; R. 1802. W A R SZA W A — B IB L . UNIW .: R. 1799.

23. K a l e n d a r z d l a M a z u r ó w

w y z n a n i a e w a n g e l i c k i e g o . Szczytno (1920)

OLSZT Y N — MUZ. MAZ.: R. 1920. Sygn. J. V 3678.

OLSZT Y N — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1920. P O Z N A N — B IB L. U N IW . MICK.: R. 1920. S ygn. 198114 III.

TO R U Ń — B IBL. U N IW . KOPERN.: R. 1920. S ygn. 020098.

24. K a l e n d a r z d l a M a z u r ó w .

W arszawa. Szczytno. O lsztyn (1 9 2 4 — 1939)

G D A N S K — B IB L. P A N : R. 1931. Sygn . II 0406.

K R A KÓ W — B IB L . JAG.: R. 1924 — 1928; R. 1931; R. 1932. Sygn. 406413 III. L U B L IN — BIBL. KUL: R. 1924 — 1927. Sygn. V — 3343.

O L SZ T Y N — MUZ. MAZ.: R. 1930. Sygn. В II 894. R. 1933. Sygn. В II 893. O L SZTY N — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1924 — 1928; R. 1930 — 1939. Sygn. С II 49.

P O Z N A N — B IB L. PTPN : R. 1924— 1927. S ygn. 61345 II.

PO Z N A N — B IBL. U NIW . MICK.: R. 1931; R. 1933; R. 1936. Sygn. 154555 II. TO RUŃ — K SIĄ Ż N . M IE JSK A KO PERN.: R. 1927 — 1929; R. 1932; R. 1936. S ygn. T. N. 02237. R. 1936; R. 1939. S ygn. 03349.

TO R U Ń — B IBL. U NIW . KOPERN.: R. 1929. S ygn. 08199. W ROCŁAW — B IB L. O SSOL.: R. 1924. S ygn. 165344 I.

25. K a l e n d a r z

e w a n g i e l i c k o - p o l ś k i

d l a

M a z u r ,

^

S z l ą s k a i d l a K a s z u b ó w . Toruń (1886 — 1890)

G D A N S K — BIBL. PA N : R. 1886. Sygn. I 0118.

KRAKÓW — BIBL. JAG.: R. 1889. Sygn . 6060 I Czasop.

TO R UŃ — K SIĄ Ż N . M IE JSK A KO PERN.: R. 1886 — 1890. S ygn. 50127; W F2280.

26. K a l e n d a r z G o s p o d a r s k i . K rólew iec

K R A K Ó W — B IBL. JAG.: R. 1774; R. 1776. Sygn. 6209 II Czasop,

27. K a l e n d a r z

K r ó l e w s k o - P r u s k i

e w a n g i e l i c k i .

K rólew iec (1 8 5 9 — 1931)

G D A N S K — B IBL. P A N : R. 1866. S ygn. I 088. ' K Ó R N IK — B IB L, P A N : R. 1882; R. 1884 — 1889; R. 1891; R. 1892; R. 1904. Sygn. Cz 1267. 281

(10)

KR A KÓW — B IB L . JAG.: R. 1878; R. 1882 — 1884. S ygn. 6096 I C zasop. L U B L IN — B IBL. LO P AC.: R. 1882 — 1890; R. 1892; R. 1894; R. 1895. S ygn. 7908. O L SZ T Y N — MUZ. M AZ.: R. 1907; R. 1908; R. 1914; R. 1916; R. 1921; R. 1923; R. 1924; R. 1931. S ygn . J III 3301. O L SZ T Y N — ST A C JA N A U K . PTH: R. 1880; R. 1890; R. 1892; R . 1894; R. 1896; R. 1899; R. 1901; R. 1903 — 1912; R. 1914; R. 1916— 1918; R. 1920 — 1928; R. 1931 S ygn. С II 55. PO Z N A N — B IB L . PT PN : R. 1878 — 1883; R. 1900. S ygn. 14522 I.

T O R U Ń — K SIĄ Ż N . M IE JSK A KÖ PERN.: R. 1868. S ygn . A. 624. R. 1905. S ygn . W. F. 1307.

W ROCŁAW — B IB L UNIW .: R. 1895. Sygn . 30077 I.

28. K a l e n d a r z „ M a z u r a ”. Szczytno (1907)

K Ó RN IK — B IB L . P A N : R. 1907. S ygn . Cz 1268. PO Z N A N — B IB L. P T P N : R. 1907.

29. K a l e n d a r z p o l s k o - w a r m i ń s k i . O lsztyn (1892)

TO R UN — K SIĄ Ż N . M IE JSK A K Ö PER N.: R. 1892. S ygn. 52264.

30. K a l e n d a r z P r u s k i P o l s k i . K rólew iec

G D A N S K — B IBL. P A N : R. 1794. Sygn. Ta 7008. 8°.

KR A KÓW — B IB L . JAG.: R. 1767; R. 1793; R. 1803. S ygn . 5737 I C zasop.

K u r e k M a z u r s k i

.

zob. M a z u r s k i K u r e k

31. L ö t z e n e r K r e i s b l a t t . L ö tze n * )

O L SZ T Y N — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1868 nr 13. *) G iżycko.

32. L y c k e r K r e i s b l a t t . L yck *)

O LSZTYN — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1866 nr 15. *) Ełk.

33. M a z u r . Ostród. (1883 — 1884)

LWÓW — B IB L. U A N: R. 1884. S y g n . O ss. 81888. P O Z N A Ń — B IB L. P T P N : R. 1883 nr 1, 2; R. 1884 nr 1 — 47. S ygn. 17507 III. P O Z N A N — B IB L . U N IW . M ICK.: R. 1884 nr 11, 16, 17, 19, 22 — 27, 2 9 — 31. Sygn . 98341 III.

T O R U N — K SIĄ Ż N . M IE JSK A KÖPERN.: R. 1883/84 nr 1, ß. Sygn. W. F. 3866.

34. M a z u r . S zczytn o (1906 — 1914, 1919, 1920)

KA TOW IC E — B IB L . ŚL.: R. 1910 nr 20 — 55, 57, 58, 60 — 63, 65 — 104; R. 1911 nr 1 — 104; R. 1912 nr 1 — 104. S ygn . 5576 IV. K Ó R N IK — B IB L . P A N : R. 1906 nr 1 — 19, 22 — 26. Sygn . Cz4127. KR A KÓW — B IB L . JAG.: R. 1906 nr 1 — 50; R. 1907 nr 1 — 38. Sygn. 6561 IV Czas. LWÓW — B IB L . U A N : R. 1906, 1907. S y g n . Oss. 128590. O L SZ T Y N — S T A C JA N A U K . PTH : R. 1906 nr 1 — 37, 39 — 50; R. 1907 nr 1 — 6, 8 — 46, 48 — 50; R. 1908 nr 2 — 30, 32 — 56, 58 — 63, 65 — 77, 79 — 89; 282

(11)

R. 1909 nr 1 — 17, 19 — 60, 62 — 77; R. 1910 nr 20 — 28, 30 — 40, 63 — 76, 86, 104; R. 1911 n r 1 — 30, 32,— 53; R. 1912 nr 27 — 72, 74, 76, 78 — 104; R. 1913 nr 1 — 10, 12 — 25, 27 — 103; R. 1914 nr 2 — 14, 16 — 30, 33 — 38, 40 — 61; R. 1919 nr 11 — 22, 24, 46 — 64, 66 — 68, 70 — 87, 89 — 100, 103 — 119; R*. 1920 nr 4 — 6, 8 — 11, 13 — 22, 24 — 36, 39, 40, 42 — 59, 61 — 74. Sygn. G 38.

PŁO CK — BIBL. ZIEL.: R. 1913 nr 68, 70. Sygn. P. 1480.

W A R SZ A W A — B IBL. NARÓD.: R. 1919 nr 11, 12, 15, 16, 21 — 27, 108, 111, 113, 116, 117; R. 1920 nr 1, 3 — 9, 11, 13, 14, 16 — 22, 24 — 28, 30, 31, 34, 36 — 77. Sygn. P. 35088. Z akład Czasop.: R. 1919 nr 60, 61, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82. Sygn. Kras. 95298.

35. M a z u r . Szczytno (1928 — 1939)

O L SZ T Y N —, ST A C JA N A U K . PTH: R. 1928 nr 1 — 6, 9, 11, 12, 32, 46, 51, 60, 63, 66; R. 1929 nr 2 — 5, 7 — 10, 16, 18 — 23, 25, 42, 47, 48, 61, 71 — 75, 77, 78, 81 — 85, 101; R. 1930 nr 2, 3, 12 — 17, 37 — 41, 44, 53, 54, 58, 64, 66 — 70, 73 — 85, 92, 93, 95, 96, 104; R. 1931 nr 55, 82; R. 1932 nr 27f; R. 1933 nr 64; R. 1935 nr 19, 34, 45, 47, 48, 52, 53, 56, 58, 65 — 68, 70, 71, 75, 76, 78 — 83, 87; R. 1936 nr 9, 27 — 30, 32 — 39, 43, 43, 92 — 101; R. 1937 nr 46, 48, 76; R. 1938 nr 2 — 12, 14 — 17, 19 — 30, 32 — 49, 51 — 57, 59 — 82, 86 — 88, 90 — 104; R. 1939 n r 1, 2, 5 — 37, 39 — 44, 52, 55, 67. Sygn. G 39.

TO R UŃ — K SIĄ Ż N , M IEJSK A KOPERN.: R. 1936 nr 18 — 103; R. 1937 nr 1 — 18, 20 — 28, 30 — 102; R. 1938 nr 1 — 3, 5 — 36, 38 — 48, 50 — 52, 70.

Sygn. 01264. ' %

W A R SZ A W A — BIBL. NARÓD.: R. 1928 nr 1; R. 1931 nr 3 2 — 36; R. 1932 nr 1 — 105; R. 1933 nr 1 — 13, 19 — 57, 59, 60, 65, 67 — 69; R. 1936 nr 1 — 103. Sygn. P. 35088. Z akład Czasop.: R. 1938 nr 28 — 103; R. 1939 nr 2 — 14. Sygn . Ok. 656.

36. M a z u r W s c h o d n i o - p r u s k i . Tylża (1885)

PO Z N A N — B IBL. PT PN : R. 1885 nr 1 — 11. S ygn. 17604 III. W ROCŁAW — B IB L. OSSOL.: R. 1885. Sygn. 82523 II.

37. M a z u r s k i K u r e k — D e r M a s u r i s c h e H a h n .

Szczytno. Jansbork (1849 — 1850)

K Ó R N IK — B IB L. P A N : R. 1849 nr 1. S ygn. Cz 4136. _ K RA K Ó W — B IB L . JAG.: R. 1849 nr 4, 5. Sygn. 1187 IV Czasop.

38. M a z u r s k i P r z y j a c i e l L u d u . Szczytno (1923 — 1928)

O L SZT Y N — ST A C JA N A U K . PTH: R. 1923 nr 1 — 9, 35, 39, 40; R. 1924 nr 16, 29; R. 1925 nr 3 — 5, 7, 9 — 13, 15, 20, 25, 33, 39, 47, 48, 56, 60, 62, 64, 65, 102; R. 1926 nr 1 — 11, 13 — 15, 17, 21, 22, 2 4 — 95; R. 1927 nr 1 — 17, 40, 62, 92, 102; R. 1928 nr 17 — 42. S ygn . G 40. W A R SZ A W A — B IB L . UNIW .: R. 1923 nr 7, 9, 23, 24, 37, 38; R. 1925 nr 99; R. 1926 nr 8, 10, 12, 14, 15, 19, 60, 62, 64, 65, 71.

39.

M a z u r s k i P r z y j a c i e l L u d u —

M a s u r i s c h e r V o l k s f r e u n d . Szczytno (1928 — 1939)

O LSZ TYN — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1935 nr 37, 40, 50; R. 1936 nr 1 — 4, 48; R. 1937 nr 29; R. 1939 nr 17, 25. S ygn . G 19. 283

(12)

40. N e i d e n b u r g e r K r e i s b l a t t . N eidenburg *) (1840— 1944)

O L SZ T Y N — WOJ. ARC H . PA Ń ST W .: R. 1841 nr 47; R. 1845 nr 49; R. 1849 nr 3, 22, 31; R . 1850 nr 34; R . 1852 nr 19, 52; R. 1853 nr 2, 45; R. 1856 nr 4; R. 1858 nr 46; R. 1860 nr 1, 24; R. 1886 nr 4, 6, 8, 29.. S ygn . 1440. *) N idzica.

41.

N a s z Ś w i a t . B e z p ł a t n y D o d a t e k d o „ G a z e t y

M a z u r s k i e j ”. W arszawa. D ziałdow o (1929 — 1933)

O LSZT Y N — S T A C JA N A U K . PTH : R. 1929 n r 1 — 21, 23 — 28; R. 1930

nr

1 — 8, 10 — 44, 46 — 52; R. 1931 nr 1 — 21; R. 1933 nr 1.

42. N a s z Ś w i a t e k . B e z p ł a t n y d o d a t e k d o „ G a z e t y

M a z u r s k i e j ”. W arszawa — D ziałdow o (1929 — 1933)

O LSZ TYN — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1932 nr 23, 24.

43. N o w i n y o r o z s z e r z e n i u w i a r y

c h r z e ś c i a ń s k i e y . K rólew iec (1835 — 1892)

M A R B U R G /L A H N — WDT. B IB L.: R. 1835 — 1838; R. 1872 — 1874; R. 1879; R. 1881 — 1885; R. 1887 — 1891; R. 1893; R. 1894. S ygn . 4° 12050. O LSZTY N — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1836; R. 1869 nr 1 — 8; R. 1870; R. 1873 n r 1 — 6; R. 1874 nr 1 — 4, 6; R. 1875 n r 1 — 6; R. 1876 nr 1 — 5; R. 1879 — 1881; R. 1882 nr 1, 2, 6; R t 1883 nr 2, 4, 5; R. 1886 nr 1. S y g n . C I I 50. •P O Z N A Ń — B IB L . P T P N : R. 1859 nr 1 — 5. Sygn . 17843 II.

TO R U Ń — K SIĄ Ż N . M IE JSK A KO PER N.: R. 1890; R. 1891. S ygn . T. N. 0134. TO RUŃ — B IB L . U N IW . K O PER N .: R. 1835; R. 1837; R. 1841 nr 1 — 4; R. 1842 nr 1 — 6; R. 1843 nr 1 — 5; R. 1844 nr 1 — 5; R. 1845 nr 1; R. 1846 nr 1, 2; R. 1847 nr 1 — 3;R. 1849 n r 1 — 3; R. 1850 n r 1 - 2 ; R. 1851 nr 1 — 4; R. 1852 nr 1 — 4; R. 1853 nr 1 — 4; R. 1854 nr 1 — 4; R. 1855 nr 1 — 3; R. 1856 nr 1 — 5; R. 1857 n r 1 — 6; R. 1858 nr 1 — 4; R. 1859 nr 1 — 4,; R. 1860 nr 1 — 3; R. 1861 nr 1, 2; R. 1862 — 1864; R. 1865 nr 5. S y g n . 03722.

44. N o w i n y W a r m i ń s k i e . O lsztyn (1890. 1891)

KR AKÓW — B IB L. JAG.: R. 1890 nr 22; R. 1891 nr 1, 3, 7 — 70, 16. Sygn.

1075 IV C zasop.

-O LSZT YN — W ARM . SEM . D UC H.: R. 1891 nr 47, 48.

TO RUŃ — K SIĄ Ż N . M IE JSK A K O PER N.: R. 1890 nr 5. S ygn . W. F. 3866.

45. O r t e l s b u r g e r K r e i s b l a t t . O rtelsburg *) (1840 — 1944)

O L SZ T Y N — S T A C JA N A U K . PTH : R. 1844 nr 14. Sygn . С II 249. O L SZ T Y N — W OJ. ARCH. P A Ń ST W .: R. 1920 nr 29. S y g n . 492. SZCZY TN O — M UZEUM : R. 1845 nr 43; R. 1848 nr 48, 49, 52; R. 1849 nr 1, 3, 6, 9, 27; R. 1853 nr 7; R. 1866 n r 27. *) Szczytn o.

46.

O s t e r o d e r K r e i s b l a t t . O sterode *) (1834 — 1944)

O L SZ T Y N — S T A C JA N A U K . PTH : R. 1869 nr 25, 32; R. 1870 nr 8, 30, 45, 49; R. 1871 nr 1, 10, 11. S y g n . C I I 250. TO R U Ń — B IBL. U N IW . K O PER N.: R. 1869 nr 25, 32; R. 1870 nr 8, 30, 45, 49. Sygn. 08338. *) O stróda.

284

(13)

47. P o c z t a K r ó l e w i e c k a . K rólew iec (1718 — 1720)

TORUN — BIBL. UNIW . KÖPERN.: R. 1718 nr 1 — 22; R. 1719 n r 1 — 52; R. 1720 nr 1 — 50. S ygn . 02951.

48. P o l s k i p r z y j a c i e l f a m i l i i . Berlin (1 8 9 4 — 1899)

O LSZTYN — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1894 nr 36 — 44; R. 1895 nr 1, 2, 4 — 15, 17 — 20, 22, 23, 26, 28, 30 — 48. S ygn. G 23.

49. P r a w d z i w y E w a n g i e l i k p o l s k i .

Johannisburg *) (1859, 1860)

OLSZTYN — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1859 nr 1; R. 1860 nr 2. S ygn. G 42. TORUN — B IBL. UNIW . KÖPERN.: R. 1859 nr okaz. 1 — 23; R. 1860 nr 1 — 25. Sygn. 04131 Cim.

*) P isz.

50. P r a w d z i w y P r u s a k , e w a n g i e l i c k i , r e l i g i j n o -

p a t r y o t y c z n y k a l e n d a r z n a r o d o w y .

Johannisburg *) (1854 — 1871)

KRAKÓW — MUZ. CZART.: R. 1865.

PO Z N A N — B IBL. PTPN : R. 1859. Sygn. 15930 I.

TO R U Ń — K SIĄ Ż N . M IEJSK A KÖPERN.: R. 1865; R. 1866; R. 1867. Sygn. A. 621.

*) P isz.

51. P r u s k i P r z y j a c i e l L u d u . K rólew iec (1863 — 1874)

KRAKÓW — B IBL. JAG.: R. 1872 nr 10. Sygn. 1839 III Czasop. PO Z N A N — BIBL. PTPN : R. 1863 nr 1. Sygn. 13739 III.

52. P r u s k i P r z y j a c i e l L u d u .

K rólew iec, O lsztyn (1900 — 1922)

O LSZ TYN — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1901 nr 3, 23, 24, 32, 34 — 37, 39 — 41, 43 — 52; R. 1902 nr 1 — 4; R. 1904 nr 28 — 48, 50; R. 1905 nr 1 — 10, 12. 13, 28 — 34, 52; R. 1906 nr 1 — 4, 7, 8, 10, 12, 15, 19, 21 — 23, 26, 28, 29, 31, 32, 37,

40

, 42 — 44, 47 — 52; R. 1907 nr 1 — 3, 6 — 14, 16 — 18, 20, 21, 23 — 25, 51; R. 1908 nr 1 — 9, 21 — 23, 26, 27, 31, 33, 38 — 44, 46, 47, 49 — 51; R. 1909 nr 7, 8, 12 — 16, 18, 20 — 27, 29 — 43, 45 — 52; R. 1910 nr 1 — 13, 15, 17 — 21, 25, 35, 37, 40, 43, 44, 46 — 52; R. 1911 nr 1 — 8, 12 — 19, 21 — 23, 25, 27 — 29, 33 — 35, 37, 38, 39, 41 — 48; R. 1912 nr 5 — 11, 13 — 15, 17, 18; R. 1917 nr 14; R. 1918 nr 22, 51. Sygn. G 21.

W A R SZA W A — B IB L . NAROD.: R. 1919 nr 3. S ygn. P. 35893. W A R SZA W A — B IBL. UNIW .: R. 1920 nr 9.

53. P r u s k o - p o l s k i

k a l e n d a r z

d l a

e w a n g e l i k ó w .

Ostróda (1879 — 1906)

KÓ RN IK — B IBL. P A N : R. 1898. S ygn . C z l2 6 6 . · L U B L IN — B IB L. ŁOPAC.: R. 1896; R. 1897; R. 1900. Sygn. 7908. O L SZTY N — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1897; R. 1906. P O Z N A N — B IBL. PTPN : R. 1883 — 1885. Sygn. 16458.

(14)

54.

P r z y j a c i e l D z i a t e k . D o d a t e k t y g o d n i o w y

d o „ G a z e t y O l s z t y ń s k i e j ”. O lsztyn (1922 — ?)

O L SZ T Y N — W ARM . SEM . DUC H .: R. 1923 nr 19.

55. P r z y j a c i e l L u d u — D e r V o l k s f r e u n d .

O lsztyn ek (1849)

O L SZ T Y N — W OJ. A RC H . PA Ń ST W .: R. 1849 nr 1, 2. S y g n . 1440.

56. P r z y j a c i e l L u d u Ł ę c k i . Eł k (1842, 1844)

C IE SZY N — B IB L . SL.: R. 1842 nr 1 — 12 oraz „P rzyd atek do Ł eck iego P rzy ­ ja ciela L u d u ”. S ygn . J. I. K ra szew sk ieg o nr 5248.

K ATOW ICE — B IB L. SL.: R. 1842 nr 1 — 12; R. 1844 nr 1 — 12 oraz „P rzyda­ tek ...”. S ygn . 4606 II.

K RA K ÓW — B IB L . JA G .: R. 1842 nr 1, 2. S ygn. 256 II C zasop. KR A KÓW — MUZ. CZART.: R. 1842 nr 1 — 12. S ygn . 32835 I. LU BLIN — B IB L. ŁOPAC.: R. 1842 nr 1 — 3, 6 — 12.

O L SZ T Y N — S T A C JA N A U K . PTH : R. 1842 n r 5 oraz „P rzyd atek ...”. S ygn. С II 51.

P O Z N A N — B IB L . U N IW . MICK.: R. 1842 n r 1 — 12 oraz „P rzydatek...”. S ygn. 196918 II Cym.

W A R SZ A W A — B IB L . NAR Ó D .: R. 1842; R. 1844 nr 1 oraz „P rzydatek...”. Sygn . P. 90961; R. 1842; R. 1844. S ygn . P. 263.

W ROCŁAW — B IB L . OSSO L.: R. 1842 oraz „P rzyd atek ...”. Sygn . 127651 I.

57. P r z y j a c i e l R o d z i n y . D o d . b e z p ł a t n y

-

d o „ M a z u r a ” . S zczytn o (1 9 0 6 — 1914)

K Ó R N IK — B IB L. PA N : R. 1906 nr 1 — 9, 11 — 13. Sygn. Cz3584. O L SZ T Y N — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1906 nr 2 — 18, 20, 22 — 25; R. 1907 nr 1 — 22, 24, 32, 34 — 41; R. 1908 nr 1 — 12, 15 — 26, 28, 30 — 40, 42, 43; R. 1910 nr 1 — 52;R. 1911 nr 1 — 5, 7 — 52; R. 1912 nr 1 — 29, 32 — 47. S ygn. G 26. W ROCŁAW — B IBL. OSSO L.: R. 1907. S ygn , 128.878 I.

58. T w i e r d z a E w a n g e l i c k a . D o d . r e l i g .

d o „ M a z u r a ”. S zczytn o (1 9 2 9 — 1939)

O LSZTY N — S T A C JA N A U K . PTH : R. 1929 nr 8; R. 1930 nr 10, 12, 14, 26 — 31, 33, 34, 36 — 40, 42, 47, 49, 52; R. 1931 nr 2, 4, 6, 16, 32, 45, 52; R. 1932 nr 11, 13, 20, 24 — 26, 52, 53; R. 1933 nr 11, 35, 36; R. 1934 nr 13, 30; R. 1935 nr 11, 23, 26, 29, 31, 33, 34, 35, 38 — 41, 49, 51; R. 1936 nr 1, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 17, 45, 46, 52; R. 1937 n r 51; R. 1938 nr 2, 3, 6, 8 — 10, 13 — 15, 1 7 — 22, 24 — 52; R. 1939 nr 15, 20, 26 — 28. Sygn. G 30. TO R U Ń — K SIĄ ŻN - M IE JSK A K O PER N.: R. 1936 nr 9 — 13, 15 — 29, 31 — 37, 39 — 52; R. 1937 nr 1 — 7, 9 — 15, 17 — 27, 31 — 46, 48, 52 — 54; R. 1938 nr 1, 2, 10 — 17, 24, 26. S ygn . 01452.

59. W a r m i a k . O lsztyn (1893 — 1905)

O L SZ T Y N — W ARM . SEM . DUCH.: R. 1896 nr 42; R. 1897 nr 38.

60. Z a r a d n y G o s p o d a r z W i e j s k i . Joh an n isb u rg*) (1859)

P O Z N A N — B IBL. PT PN : R. 1859 p. 1. S y g n . 68451 II. P O Z N A N — B IB L . RACZ.: R. 1859 p. 1. S ygn. C I I 1645. W A R SZA W A — B IB L. UNIW .: R. 1859 p. 1. S ygn . 2 g 20 .3 . 12.

*) P isz.

(15)

61. Z i e m i a W s c h o d n i o - P r u s k a . Toruń (1929 — 1932)

BYDGO SZCZ B IB L. PUBL.: R. 1929 nr 1 — 8. Sygn. 32341«. 1931.

KRAKÓW — BIBL. JAG.: R. 1929 nr 1 — 8; R. 1930 nr 1, 3 — 9; R. 1931 nr 1 — 8; R. 1932 nr 1 — 7. Sygn. 2613 III Czasop.

KRAKÓW — B IB L . P A N : R. 1929 nr 1 — 8; R. 1930 nr 1, 3 — 6, 8, 9. S ygn . 321 III.

O LSZ TYN — MUZ. MAZ.: R. 1929 nr 1 — 4, 7; R. 1930 nr 5, 9; R. 1931 nr 1 — 5, 7, 8; R. 1932 nr 1 — 3.

O LSZTYN — ST A C JA N A U K . PTH: R. 1930 nr 1, 4, 5, 7; R. 1931 nr 2, 4, 5, 8, 12. S ygn . G 25.

PO Z N A N — BIBL. U NIW . MICK.: R. 1929 — 1932. Sygn. 97991 III.

TO RUŃ — K SIĄ ŻN . M IE JSK A KOPERN.: R. 1929 nr 1 — 8; R. 1930 nr 1, 3 — 7, 9; R. 1931 nr 1 — 8; R. 1932 nr 1, 2. 4 — 7. S ygn . 01925.

W A R SZA W A — B IBL. NARÓD.: R. 1931 nr 4. Sygn. P. 27056.

W A R SZ A W A — B IBL. U NIW .: R. 1929 nr 1 — 8; R. 1930 nr 1, 3 — 9; R. 1931 nr 1 — 9; R. 1932 nr 1 — 7. S ygn. 033544.

62. Ż y c i e M ł o d z i e ż y . O lsztyn (1924 — 1929)

KRAKÓW — BIBL. JAG.: R. 1924; R. 1927. Sygn. 102550 III. L U B L IN — BIBL. KUL: R. 1926; R. 1927. Sygn. V — 5169.

O L SZT YN — MUZ. MAZ.: R. 1925 nr 25; R. 1926 nr 5 — 14, 16, 20, 22; R. 1927 nr 7, 12 — 16, 18, 19, 23.

OLSZTY N — ST A C JA N A U K . PTH : R. 1924 nr 1 — 5; R. 1925 nr 4; R. 1927 nr 1 — 4, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 20 — 24; R. 1928 nr 1, 3, 5, 12 — 15, 22; R. 1929 nr 2, 4— 6, 11 15. S ygn. G 24.

O LSZTY N — W ARM . SEM. DUCH.: R. 1929 nr 17.

PŁO CK — BIBL. ZIEL.: R. 1926 nr 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13 — 15. Sygn. P. 1599. PO Z N A N — BIBL. PTPN : R. 1924 nr 3 — 5. Sygn. 55518 III.

PO Z N A N — BIBL. U N IW . MICK.: R. 1924 — 1927. Sygn. 97566 III.

A U G U ST Y N STEFFEN *)

PRZYCZYNKI JĘZYKOZNAW CZE Z WARMII

1. PO C H O DZENIE N AZW Y W SI I GÓRY SA N D Y T Y

W „P riv ileg iu m c iv ita tis A lle n s te in ” z 31 października 1353, kap itu ła w ar- m ijska określa gran ice p osiad łości m iasta w ed łu g n astęp u jących nom enklatur: Łyna — C urtöge (K ortow sk ie Jezioro) — U k iel — L ikuzy — Ł yna — W adąg (rzeka) — W ójtow o — D raw sken (T rackie Jezioro) — K lebark — S zą fa łt (U nieszew o) — Ł yna. W tych granicach znajdow ała się w ieś S u n d ith en (w ariant: S u n d y th e n ) z przyn ależn ościam i, które osobny u stęp w ym ien ion ego dokum entu zlew a z p o sia d ło ścia m i m iasta. Brzm i on tak:

*) A u tor zam ieszczonych m ateriałów , dr A u gu styn S teffen (ur. w U n iesze­ w ie, pow . olsztyńskim ), znany w trzyd ziestych latach X X w iek u etnograf, zbieracz lu d ow ych p ie ś n i w arm iń sk ich , stu d iow ał filologię klasyczną, d ia lek to ­ lo g ię języka p olsk iego na U n iw ersy tecie J a gielloń sk im oraz języki b ałtyck ie. W czasie drugiej w ojn y św ia to w ej w y k ła d a ł w In stytu cie P olskim w B eyru t (Syria), b ył potem lek torem w u n iw ersy tecie Lund (Szw ecja), obecnie p rze­ byw a w L ondynie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

warstwa III – 3047 fragmentów ceramiki, 331 krzemieni, 136 fragmentów kości, 59% zabytków uznano za wydzielone, dominuje materiał KPL, nieliczne zabytki Ha-La

31 sierpnia 1939 r., na kilka godzin przed atakiem Niemiec na Polskę, ambasador niemiecki w Eire - Eduard Hempel - spotkał się z premierem Irlandii w jego

Z kolei problemy, z jakimi mają do czynienia zarządzający przepływami pieniężnymi oraz transferami kapitału w skali międzynarodowej, stają się w wielu przypadkach impul- sem

Przydatność każdego zbioru słownictwa potocznego jest bardzo du- ża, a jeszcze większa w wypadku, gdy mamy poznać zasób i strukturę słownictwa nie zbadanej

Analiza porównawcza doświadczeń praktycznych różnych krajów w zakresie oddziaływania władz państwowych na KTN skłania ponadto do wniosku, że zapew- nienie przez

Aby wyczerpująco odpowiedzieć na te pytania w niniejszej pracy przedstawiono historię, stan zachowania oraz możliwości ochrony wpisanych do rejestru prywatnych zabytków

In the context of Central and Eastern European countries some attempts were also made to estimate, ex ante, the trade effects of euro adoption by these countries using the

Standardy  międzynarodowe  przewidują  szerokie  możliwości  wyko‐ rzystania  wartości  godziwej  jako  podstawy  wyceny  aktywów  (Frendzel  2011b,  s.