• Nie Znaleziono Wyników

Borowo (dawniej Borówko Nowe), gm. Czempiń, woj. poznańskie. Stanowisko 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Borowo (dawniej Borówko Nowe), gm. Czempiń, woj. poznańskie. Stanowisko 1"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Maria Dardas,Grażyna Soroka

Borowo (dawniej Borówko Nowe),

gm. Czempiń, woj. poznańskie.

Stanowisko 1

Informator Archeologiczny : badania 19, 77

(2)

77

-B A S I C S S T A R S k / V t r i u v y w o j. w a r s z a w s k i * p a t r z o k r e s w p ły w о » r t y m s lü cli HÇ 3 N Ö W ( g m . K o n o p n ic a w o j, s i e r a d z k i e S ta n o w is k o 3 M u s e u m 2 i « t n i W i e lu ń s k ie j w W ie lu n iu B a d a n ia p r o w a d z i ł m g r B o g u s ła w A b r a m e k . F in a n s o w a ł W K Z i S i e r a d z u . P l e r w s z j s e z o n b a d a ù . O s a d » t o k r a s o l a te ń s k ie g o . B ę b n ó w p o ło ż o n y j e s t p o le w e j s t r o n i e W a r t y o k , ♦ k m o d K o n o p n ic y , a o s a d a z n a j d u j e t l ę 2 9 Q m n a p o łu d n i e o d c m e n t a r z y s k * w K o n o p n ic y n a s t . 7. W y k o p a lis k a p r z e p r o w a d z o n o n i e j a k o w z a s t ę p s t w i e z a p ia n ó w s n y t h b a d a ń n a w c z e i n o ś r e c f a l o w l e c z n e ] o s a d z i e w W a łk o w ie i o g r a n i c z y ł y s i ę d o w s t ę p n e g o r o z p o z n a m » s t a n o w i s k a . O s a d a u s y tu o w a n a j e a t p o z a * c h o d n i e j s t r o n i e w y s o k i e j t e r a s y n a d w a r c i a ń s k i e j , o p a d a j ą c e j ła g o tf a l e k u d r o d z e K o n o p n ic a - B ęb n ó w . N a j ­ w y ż s z ą j e j k u l m i n a c j ę p o k r y w a j ą n i e w i e l k i e l a s k i , d a l e j t a i r o z c i ą g a j ą s i ę p o la u p r a w n e , 2 Ł ą c z n i e p r z e b a d a n o o b s z a r o p o w ie r z c h n i n i e c o p c n a d 300 m , o d k r y w a ją c 7 p a l e n i s k o r a z 22 ja m y o b i l l e j n i e o l r e A lone j f u n k c j i. N a jw ię k s z a j a m a m e p r z e k r a c z a ł a 2 m i r e t f a l c y 1 SÛ c m g łę b o k o ś c i, T y lk o n i e k t ó r e p a l e n i s k a b y ty g ł ę b s z e , W w y p e łn i s k a c h j a m 1 p a l e n i s k z n a jd o w a n o o b o k u ła m k ó w n a c z y ń k a w a łk i p o l e p y , k o ś c i z w i e r z ę c e , k a m i e n n e g ł a d z i k i , a n i e k i e d y 1 ż u ż le * J e d y n y m z a b y tk ie m m e ta lo w y m b y ła b r ą ­ z o w a s p i r a l k a o ś r e d n i c y 2 c m . F o r m y c e r a m i k i a ą b , i n t e r e s u j ą c e , o b e j m u ją m a t e r i a ł y c h a r a k t e r y a t y c c n e d la s c h y łk u k u l t u r y ł u ż y c k i e j , k u l t u r y w a c h o d n l o p o m o r a k o - k lo a z o w e j o r a z n a j s t a r s z e j f a z y o k r e s u p o ż n o l a - te ń a l ó e g o / p r z e d r z y m a t a e g o / . T y l k o w j e d n e j j a m i e z n a jd o w a ł s i ę w z g lę tf a le je d n o l i t y s t y l i s t y c z n i e m a t e r i a l c e r a m i c z n y , k t ó r y d a to w a n o n a s c h y łe k o k r e s u h a l s z t a c k i e g o l a b p o c z ą te k o k r e s u L a te ń s k ie g o , M a t e r i a ł z p o z o s t a ł y c h j a m d a to w a n o o g ó ln i e n a o k r e s l a t e ń s k i . D o k ł a d n i e j s z e r o z w a r s t w i e n i e c h r t e o l o g i c z n e j p o r a o b i e k t a m i z a w i e r a j ą c y m i u ł a m k i n a c z y ń t f a c e t c w a n y m i b r z e g a m i , j e a t w o b e c n y m s t a d i u m b a d a ń r a c z e j n ie m o ż l iw e . B a d a n ia b ę d ą k o n ty n u o w a n e . M u z e u m A r c h e o l o g i c z n e w P o z n a m u B a d a n ia p r o w a d z i ł y m g r M a r l a D a r d a a 1 m g r G r a ż y n a S o r o k a , F i n a n s o w a ł W K Z w P o z n a n i u . D r u g i a e t o n b a d a ń . C m e n t a r z y s k o z o k r a s o p ó ż n o l a i e ń e k i e g o , ś l a d o s a d n ic tw a n e o l ity c z n e g o · B O B O W O / d a w n i e j B o r ó w k o N o w e /, g m , C z e m p iń w o j. p o z n a ń s k i e S ta n o w is k o 1 K o n ty n u o w a n o b a d a n ia r a t o w n i c z e r o z p o c z ę t e w 19 8 4 r . P r a c e k o n c e n t r o w a ł y s i ę w p o łu d n io w e j c z ę ś c i c m e n t a r z y s k u P r z e k o p a n o o b s z a r o p o w i e r z c h n i ń&D m 2 / ł ą c m i e 7 0 0 m 2 / . O d s ł o n ię t o 6 o b ie k tó w / ł ą c z n i e 1 2 / , w ty m 3 g r o b y p o p ie ln ic o w e z e s z c z ą t k a m i s t o s u , 2 s k u p i s k a k a m i e n i , 2 j a m y o r a z lu ź n e n a c Ł y n ie, O d k r y t e g r o b y z a w i e r a ł y » l i n i e n i s z c z o n y m a t e r i a ł c e r a m i c z n y o r a z p r z e d m i o t y Ż e la z n · : u O t, z a » p l n k ę 1 u ro b o o k o n s t r u k c j i p ó ż n o l a t e ń s l d e l · W s k u p i s k a c h k a m ie n i 1 j a m a c h n i e z a r e j e s t r o w a n o m a t e r i a ł u a r c h e o l o g i c z n e g o . L u i b e n a c z y n i e - p u c h a r e k d a t u j e m y n a p ó ź n ą f a z ę k u l t u r y с е г е ш Ш s z n u r o w e j. B a d a n ia n i e b ę d ą k o n ty n u o w a n e . B R Z E S C K U JA W S K I p a t r z w o j, w ło c ł a w s k i e n e o l i t S ta n o w is k o Ъ C H Ą Ś N O U , g m . C h ą ś n o w o j, s k i e r n i e w i c k i e S ta n o w is k o 6 B a d a n i a p r o w a d z i ł m g r J u s t y n S k o w ro n . F i n a n s o w a ł W K Z w S k i e r ­ n i e w i c a c h . P i e r w s z y s e z o n b a d a ń . Ś la d o t a (fa lc t w · k u l t u r y p u c h a ­ r ó w le jk o w a ty c h * o s a d a k u l t u r y w ą c b o t f a io - p o m o r s k l e j . Be d a n ie w e r y f ł k a c y j n o - r s t o w n ic te * a u r o B a d a ń i D o k u m e n t a c ji Z a b y tk ó w w S k i e r n i e w i c a c h S ta n o w is k o p o ł o ż n i e j e s t n a w y b itn y m w z n i e s i e n i u o c h a r a k t e r z e w y d m o w y m * u ż y i k o w a n y m n ie g d y ś j a k o p i a ś n l c a . P r z e b a d a n o SÙ m 2 . N ie n a t r a f i o n o n a p o z o s t a ł o ś c i w a r s t w y k u l t u r o w e j a n i o b ie k ty . Z n a le z i o n o k U k s d z i e s i ą t u ła m k ó w n a c z y ń k u l t u r y w s c h o d n io » p o m o r s k i e j 1 je d e n f r a g m e n t c e r a m i k i k u l ł u r y p u c h a r ó w l e j ­ k o w a ty c h . L i c z n e ś la d y p o w k o p a c h n o w o ż y tn y c h p o z w a l a j ą t w i e r d z i ć , ż e s t a n o w i s k o w z n a c z n e j e t ę ś c t z o s t a ­ ł o z z u s z c z o c ie p r z e z w y b i e r a n i e p ia s k u . M a t e r i a ł y z n a jd u ją s i ę w B B D Z w S k i e r n i e w i c a c h , B a d a n ia n i e b ę d ą k o n ty n u o w a n e .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Cynarskiego, organizatorów turnieju o DC Puchar Idokan Polska i zwycięskiej drużyny, którą okazali się zawodnicy z rzeszowskiego ośrodka naszego Stowarzyszenia (Döjö

Krytyka i zalety skal składnikowych nasuwaja˛ wniosek, z˙e najlepszymi technikami do pomiaru poznawczego aspektu zadowolenia z pracy sa˛ takie narze˛dzia, kto´re umoz˙liwiaja˛

The aim of this paper is to examine main social aspects related to activities of TNCs in the new EU Member States and to answer the question whether

Despite the fact that many subjects we raise at the Dialogue Center „do not seem fit- ting” for social media, we try to keep the balance and use our tools in a way users accept

WŁASNOŚĆ SOCJALISTYCZNA W UJĘCIU SOCJALDEMOKRA- TÓW NIEMIECKICH I AUSTRIACKICH .... STEROWANIE PRODUKCJĄ W SOCJALIZMIE

W hen low energy primary electrons strike a metal surface, several processes take place, such as elastic scattering and inelastic scattering due to excitation of

The study discusses a general relationship of martial arts to high culture (cultural heritage), physical culture, physical education, physical rehabilitation, sports culture,

M ożna było założyć, że praw idłow e rozw iązanie zadania zależy od właściwego zrozum ienia rdzenia lub, inaczej m ów iąc, niezrozumienie rdzenia uniemożliwi