• Nie Znaleziono Wyników

Noty o autorach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Noty o autorach"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Noty o autorach

Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka 1 (5), 189-191

2011

(2)

__________ LITERATUROZNAWSTWO nr 1(5)/2011 __________

__ 189 __

NOTY O AUTORACH

Antoni Chojnacki – doktor habilitowany, od 2006 roku profesor w Zakładzie Teorii

Literatury Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Historyk literatury, krytyk literacki, historyk teorii literatury. Autor książek: Flukowski (1973), Parnicki. W labiryncie historii (1975), Poetyka (1980), Marksowska teoria praktyki literackiej (1988), Historia teorii literatury. Od Platona do Derridy (2007).

Piotr Dobrowolski – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,

te-atrolog, pracownik Zakładu Estetyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM. Autor wydanej w 2011 roku książki Estetyka odrzucenia w dramacie i teatrze współczesnym. Prowadzi badania w obszarach pogranicznych literatury i sztuki, zainteresowany funk-cjonowaniem performatywności w odniesieniu do praktyki i filozofii literatury, sztuki i teatru, opisuje perspektywy rozwoju współczesnej estetyki.

Stanisław Frycie – profesor zwyczajny, kierownik Katedry Literaturoznawstwa na filologii

polskiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Historyk literatury i pedagog. Badacz literatury XIX, XX i XXI wieku, w szczególności zaś – piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży. Redaktor naczelny czasopism ogólnopolskich: „Nowej Szkoły” w latach 1973–1976, „Polonistyki” w latach 1976–1990. Autor i współautor wielu książek, m.in. takich jak: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945–1970 (T. I – 1978; T. II – 1982), Tendencje rozwoju oświaty na świecie (1987), Przemiany w treściach kształcenia ogólnego. Kompleksowa modernizacja programów szkolnych w latach 1977–1991 (1989), Lektury odległe i bliskie. Antologia literatury dla dzieci i młodzieży (1991), Nieobecni w zbiorowej pamięci. Szkice literackie o życiu kulturalnym Piotrkowa i zapomnianych poetach Ziemi Piotrkowskiej XIX i XX w. (1992), Edukacja audiowizualna młodzież w Polsce i na świecie

(3)

__________ Noty o autorach __________

__ 190 __

(1993), Współczesna nauka o literaturze dla dzieci i młodzieży i jej przedstawiciele (1996), Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży (1999, 2007), Literatura i szkoła. Studia i szkice literackie (2000), Maria Kownacka (2000), O szkolnej klasyce, lekturach współczesnych sprzed lat i książkach dla młodzieży. Szkice literackie i krytyczne (2001), Małgorzata Musierowicz (2002), Kultura języka polskiego (2005), O szkole, rodzinie… i nie tylko we współczesnej prozie dla dzieci i młodzieży. Szkice literackie (2011).

Robert Mielhorski – dr hab., prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

kierownik Pracowni Najnowszej Literatury Polskiej i Krytyki Literackiej przy Katedrze Polskiej Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej. Historyk literatury, krytyk literacki. Prowadzi badania nad żywotnością niektórych gatunków literackich (cykl poetycki, elegia), dzieciństwem w literaturze nowoczesnej, zagadnieniem dyskursów dwudziestowieczno-ści, kondycją krytyki literackiej na przełomie XX i XXI wieku i poezją ponowoczesną. Teksty zamieszczał m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Przeglądzie Humanistycznym”, książkach zbiorowych. Autor pracy Strategie i mity nowoczesności (Brzękowski, Lipska i inni), Toruń 2008. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu.

Frank M. Schuster – ur. 1971 w Bukareszcie/Rumunia, jest historykiem specjalizującym

się w historii Europy Wschodniej, literaturoznawcą, kulturoznawcą i wykładowcą w szko-łach wyższych w Łodzi. Oprócz badań nad pierwszą wojną światową, historią regionu i miasta Łodzi jego zainteresowania badawcze to przede wszystkim wielokulturowość i kultura pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej, jak również związki między historią, literaturą a mediami, w szczególności fotografią i filmem.

Wybrane publikacje:

Zwischen allen Fronten. Lebenswelten osteuropäischer Juden während des Ersten Welt-kriegs. 1914 bis 1919. Köln, Weimar, Wien, 2004. (Lebenswelten Osteuropäischer Juden. Hrsg. v. Heiko Haumann. Bd. 9) (=Rozprawa doktorska. Bazylea: 2003).

Zwischen Identitätskrise und Herausforderung: Polen, Juden, Deutsche während des Ersten Weltkrieges in der Textilmetropole Lodz. W: Der städtische Raum als kulturelle Identitätsstruktur. Hrsg. v. Maria Katarzyna Lasatowicz. Berlin 2007. S. 95–109. „Mir wird öd’ bei dem Gedanken, daß alles so ist – oder anders und egal.“ Robert Schindels Film ‚Gebürtig’ als Versuch einen blinden Fleck oder eine Lücke im Bildgedächtnis zu füllen. W: Verbalisierung und Visualisierung von Erinnerung. Literatur und Medien in Ös-terreich. Hrsg. v. Anna Byczkiewicz und Kalina Kupczyńska. Łódź 2008. S. 309–328. Klio verwirrt: zwischen Kulturschock, Konfabulation, Amnesie und Hysterie. Überlegungen zu Kultur, Erinnerung, Geschichte und Literatur. W: Kulturwissenschaft(en) in der Diskus-sion. Hrsg. v. Jürgen Joachimsthaler und Eugen Kotte. München: 2008. S. 95–110.

(4)

__________ Noty o autorach __________

Karolina Szawel – absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Uzyskała tytuł licencjata na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz tytuł magistra na kierunku filologia polska. Obecnie jest w trakcie pisania pracy doktorskiej – Opowieści fantasy we współczesnej fantastyce literackiej dla dzieci i młodzieży. Z za-miłowania i zawodu przewodnik turystyczny po zabytkach antycznej Grecji.

Anna Szwarc Zając – absolwentka Università di Genova, doktorantka na Uniwersytecie

Cytaty

Powiązane dokumenty

Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, politolog-me- dioznawca, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Jeden z nich obejmuje wykry­ wanie i izolację enzymów rozkładających zanie­ czyszczenia, pochodzących z innych niż roślin­ ne źródeł (bakterie, grzyby), a następnie

The Tertiary palaeoclimatic history of Antarctica is based principally on terrestrial data derived from King George Island, South Shetland Islands (West Antarctica), and

CCCTB oznacza, że działające w regio- nach małe i średnie przedsiębiorstwa będą stosowały zasady jednego systemu podatkowego do obliczenia podstawy opodatkowania w

się w segmencie rdzenia. Model nie uwzględniał danych fizjologicznych, dotyczących typów neuronów i połączeń między nimi. Zajmował się analizą układu w sposób

Korzystając z prawa dostępu do informacji publicznej oraz z zasady jaw- ności finansów publicznych, obywatele i tworzone przez nich organizacje mogą zapoznawać się z danymi

Zastosowanie tego wskaźnika umożliwia przekazanie relatywnie wyższych kwot części oświatowej subwencji ogólnej do tych jednostek samorządu terytorialnego, w których

Przypuszcza się, że jego działanie polega na tonicznym wywoływaniu uczucia głodu, które jest antagonizowane przez konsumpcję pokarmu.. Dwiema, bo mają różne działanie

Wydaje się jednak, że silna pozycja części operatorów pozwala im narzu­ cać swoje reguły gry także na rynkach elektronicznych i budować bariery do­ stępu,

„Optym alizacja publikacji naukowych pod kątem w y­ szukiw arek naukow ych to tw orzenie, publikow anie oraz m odyfikacja literatury naukowej w sposób, który czyni

Zmiana ustroju politycznego, która dokonała się pod koniec lat 80. umożliwiła podmiotowe uczestnictwo polityczne i obywatelskie mniejszościom narodowym i etnicznym oraz

W ramach stanowiska RO problem ten się nie pojawia: zakładamy bowiem (przynajmniej w mnogościowej wersji strukturali- zmu), że wszelkie byty matematyczne „mieszkają” w

W rzeczywistości, ludzki genom jest zaśmiecony pseudoge- nami, fragmentami genów, „sierocymi” genami, „śmieciowym” DNA i wieloma powtórzonymi kopiami nic nie

Oczywiście, jak zauważyłem w części I w paragrafie D, sekwencje zasad w DNA charakteryzują się czymś więcej niż tylko zdolnością do przenoszenia informacji (lub syntaktyczną

Z punktu widzenia Polski, w celu zwiększenia skuteczności polityki wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi, najważniejsze siły polityczne powinny się porozumieć w spra- wie

Po zakończeniu procesu niektórzy filozofowie nauki, w tym Larry Laudan i Philip Quinn (którzy nie akceptują empirycznych twierdzeń kreacjonizmu), skrytykowali opinię Ruse’a.

Gdyby udało się wykazać, że niebywale złożone, eleganckie i zintegrowane układy bio- logiczne, takie jak wić bakteryjna, mogły się ukształtować w wyniku stopniowe- go

Wiem jedno, przy obecnym systemie organizacji i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego postępować będzie dalsza degradacja polskiej nauki i stagnacja uczelni

Świadomie zainteresowałem się budową instytucji non profit z intencją stworzenia bardzo potrzebnej dla społeczeństwa szkoły wyższej i z ambicją, aby była najlepszą

[r]

lmnopqrspmtuqvwqxywz{|qxy{mln}q~wqxv€sp€qsyq ‚AB F\PODYZPKGRMG_OEMGƒHILkHG`NG\KDIL`HLXGSE[HLD`G[IO_GHG\EH_faKP_S„\ETdZP[OSGHIGZ\DETDEHIG O IYN\G_LSE_I[NIDHLOILA 77

[r]

"Das vergesse ich nie - Jugendliche berichten über ihre Erlebnisse - eine