• Nie Znaleziono Wyników

"Dzień powszedni literatury", Jan Koprowski, Łódź 1972 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Dzień powszedni literatury", Jan Koprowski, Łódź 1972 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Krzysztof Zaleski

"Dzień powszedni literatury", Jan

Koprowski, Łódź 1972 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 16/50, 186

(2)

( I I ' KCPRC7/SKI Jan: Dzień powszedni l i t e r a t u r y . Łódź 1972, .YŁ, ss. 162, n l b . 2, t a b l . 1, z ł 1 0 .

-K s ią ż k a sk ła d a s i ę z t r z e c h c z ę ś c i . Część p ie r w s z a - "Z trybuny z j a z d o w e j " - z a w ie r a r e f e r a t y , wstępy i g ł o s y w dys­ k u s j i , w ygłaszane na k o n fe r e n c ja c h i sympozjach l i t e r a c k i c h ; c z ę ś ć druga - "W y p ow ied zi i w yznania " - j e s t zbiorem a r t y k u ­ łów o r o l i l i t e r a t u r y i k r y t y k i l i t e r a c k i e j , drukowanych w " K u l t u r z e " , " Ż y c i u L i t e r a c k i m " , " W s p ó ł c z e s n o ś c i" , " T e a t r z e " i innych czasop ism ach; c z ę ś ć t r z e o i a - " M i łe sercu d r o b i a z g i " - t o w r a ż e n ia z l e k t u r y i r e c e n z j e . A u to r nazywa swą k s ią ż k ę " r o ­

dzajem k r o n i k i ż y c i a l i t e r a c k i e g o " .

BP/50/69 K . Z .

( I I ) K0WALCZYK0WA A l i n a : Kordian pod b a ld a c h im e m ." T e k s t y " 1972 nr 5 s. 136-149. '

A r t y k u ł porównuje scenę w " s z p i t a l u w ary ja tów " z " K o r d i a ­ na" z r e l a c j a m i i dokumentami o p is u ją c y m i X IX -w ieczn e zakłady d l a p s y c h i o z n i e ch orych i s t w i e r d z a , źe gdy o p is y t y c h z a k ł a ­ dów u w y da tn iały p r z e d e w szystkim o i e r p i e n i a obłąkanyoh i po­ ś w i ę c e n ie ic h opiekunów, t o w " K o r d i a n i e " dotychozasowa s e n - ty m e n ta ln o ś ć t a k i c h s t y l i z a c j i u s t ę p u je m ie js c a p a t e t y c z n o ś - c i .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Liczba zasadniczych szkół zawodowych na 1000 osób w wieku 16–18 lat Powiat sieradzki Powiat piotrkowski Powiat łowicki Powiat radomszczański Powiat opoczyński Powiat zgierski

Czy pam ięta Pani jakieś wyjątkowe wydarzenia w Szadku przed wojną, w które angażowali się rodzice.. Pamiętam uroczystość dziesięciolecia odzyskania przez Polskę

• cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzym- skiego i okresu wpływów rzymskich.. Badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym, przeprowadzone przez

Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich.. Biuletyn Polonistyczny

Ctaiówiony wiersz jest jak gdyby manifestem stale powta­ rzanych myśli Reja o narodowym języku literackim: jego kształ­ tem idealnym jest pismo - jest on

: Dokonania lite rac k ie nurtu prozy o tematyce w iejsk iej na tle zaw arto ści pamiętników chłopskich... Na etapie grom a­ dzenia

jedoch ein Teil der Anmerkungen entfallen weitere Anmerkungen hätte eine freie Übersetzung mit dem Zusatz (lit.:,,...") zu ersetzen vermocht, und andere hätten im Rahmen

„Tam, gdzie sieF jest powo]anym, stwierdza Wojty]a, tam nie tylko trzeba ukochac´ kogos´, ale «dac´ siebie» z mi]os´ci.[...] Dawanie siebie mozXe byc´ najbardziej twórcze dla