• Nie Znaleziono Wyników

"Polska ballada ludowa", Jadwiga Jagiełło, Wrocław 1975 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Polska ballada ludowa", Jadwiga Jagiełło, Wrocław 1975 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Barbara Więzik

"Polska ballada ludowa", Jadwiga

Jagiełło, Wrocław 1975 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 19/2 (60), 203

(2)

/ IV / GAWĘDY SKALNEGO PODHALA. (A n to lo gia). Wybór i o p ra ć . W łodzimierz Wnuk. Kraków 1975, WL, s s . 552, zł 6 5

,-Tom zaw iera gawędy S ab ały , Tyłki S u le i, Gut S tap iń sk ie j, B rz e g i i innych słynnych g ó ralsk ich gaw ęd ziarzy . Zam ieszczono ponadto p isan e gw arą g ó ra lsk ą opow ieści klasyków lite ratu ry ta trz a ń sk ie j: K . P rz e rw y ­ - T etm ajera i S . W itkiewicza. T ek sty opatrzono notami biograficznym i o autorach.

b p/6 0 /7 1 _ „

/1V / JAGIEŁŁO Jadw iga: P o lsk a b allad a ludowa. Wrocław 1975, Ossolineami, P oetyka. Z a ry s encyklopedyczny . D ział 1, t . X ,

s s . 154, zł 3 5

,-Autorka przed staw ia balladę ludową jako folklorystyczny gatunek l i ­ te rack i od zn aczający się sobie tylko właściwymi cechami i także - sobie tylko właściwym sensem . O pis gatunku ujaw niający Specyfikę ballady przeprow adzony je s t w oparciu o metodę sem iotyczną stosow aną w r a d z ie ­ ck iej folklory styce (np. p r a c e : M ieletin sk iego, G usiew a, P ro p p a, K a y se ­ r a , Putiłow a, Toporowa i in n ych ). W centrum zainteresow ania znajduje się gatunkowy model fabu larny. Szczegółow e analizy przeprow adzone są w ram ach przyjętego schematu badaw czego, na który sk ład ają s ię : p ł a s z ­ czyzna tematu, typu bohaterów , p rz e strz e n i św iata balladow ego, c z a s u , id e i. M ateriał egzem plifikacyjny stanowi 25 zbiorów tekstów p ie śn i fabu­ larn ych , w równym stopniu zaw ierający ch element balladow y. C z ę ść koń­ cowa p ra c y pośw ięcona je st h isto rii badań nad gatunkiem.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Miech zginie przymus i terror, niech każdy poczuje się swobod- nym i wolnym, niech zapewniona będzie nie na papierze, ale w ży- ciu,.. w instytucjach państwowych swoboda przekonań,

Teatralny układ komunikacyjny is tn ie je zazwyczaj w dwóch sytuacjach społecznych: komercjal­ nej /wspólny kod sceny i widowni/ i nowatorskiej /kod nie zna­ ny

w okresie rozpatrywa­ nia, a następnie uchwalenia przez sejm pruski projektu ustawy o przymusowym wywłaszczaniu Polaków z ziem na terenie zaboru pruskiego, artykuł

[r]

[r]

Przy szło oblegać w łaściw ie tylko zam ki w ileńskie... O późniona ju ż pora pobudzała do tern szybszego

Stwierdza się to osobliwie w jednym z tych dalszych krajów ruskich, które po obecnem z a ­ jęciu Rusi Czerwonej otwierają się już to wpływowi, już

A na deser polecam Wam krótkie filmiki na temat unii polsko-litewskiej / wystarczy kliknąć na podane linki/..