• Nie Znaleziono Wyników

Schip en Werf 1942

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Schip en Werf 1942"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WY7 ROTTERDAM 65538

14-DAAGSCH TIJDSCHRIFT, GEWIJD AAN SCHEEPSBOUW, SCHEEPVAART EN HAVENBELANGEN

WAARIN OPGENOMEN DE MEDEDEELINGEN VAN DE COMMISSIE VOOR INBOUW VAN GENERATOREN IN VAARTUIGEN",

INGESTELD DOOR DE DEPARTEMENTEN VAN WATERSTAAT EN VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART, EN VAN HET

BUREAU OMBOUW MOTOREN (B. 0. M.)"

ORGAAN VAN

DEN CENTRALEN BOND VAN SCHEEPSBOUWMEESTERS IN NEDERLAND

HET INSTITUUT VOOR SCHEEPVAART EN LUCHTVAART

IN SCHIP EN WERF" IS OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK", 10E JAARGANG

REDACTIE:

Verantwoordelijk Hoofdredacteur: G. ZANEN, Rotterdam

Technische Redactie: ir. J. W. HEIL w.i. en ir. G. DE ROOIJ s.i.

Secretariaat der Redactie:

Eendrachtsweg 37, Rotterdam, Telefoon 20200

EERE-COMITE:

J. D. BRAND, Oud-Directeur der N.V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Amsterdam; A. F. BRONSING, Directeur der N.V. Stoomvaart-Maatschappij Nederland", Amsterdam; N. W.CONIJN, Directeur der N.V. Wed Gusto'° ,/ft Firma A. F. Smulders, Schiedam; G. H. CRONE, Oud-Voorzitter van de Kamer van Koophandel, Amsterdam; ir. M. H. DAMME, Directeur der N.V. Werkspoor, Amsterdam; L. C. M. VAN EF.NDENBURG, Administrateur der N.V. Vereenigde Nederlandsche

Scheepvaart-Maat-schappij, 's-Gravenhage; D. C. ENDERT Jr., Directeur der N.V. De Rotterdamsche Droogdok MaatScheepvaart-Maat-schappij, Rotterdam;

J. W. B. EVERTS, Directeur Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Amsterdam; D. GOEDKOOP Dzn., Directeur der N.V. Neder-landsche Scheepsbouw-Maatschappij, Amsterdam; A. J. M. GOUDRIAAN, Voorzitter van den Raad van Beheer der N.V. Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart-Maatschappij, Rotterdam; J. W. J. BARON VAN HAERSOLTE, Directeur van het Insti-tuut voor Scheepvaart en Luchtvaart, Rotterdam; M. C. KONING, Oud-Directeur der N.V. Stoomvaart-Maatschappij Neder-land", Amsterdam; Prof. P. MEYER, Oud-Hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool, Delft; W. H. DE MONCHY, Directeur der Holland-Amerika Lijn, Rotterdam; B. C. VAN OMMEREN, Directeur der N.V. Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf, Rotterdam; ir. J. OVERWEG, Directeur der N.V. Machinefabriek Gebrs. Stork & Co., Hengelo; C. POT, Directeur der N.V. Electrotechnische Industrie v/h. W. Smit & Co., Slikkerveer; B. E. RUYS, Directeur der N.V. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam; S. M. D. VALSTAR, Directeur der N.V. Koninklijke Nederlandsche Stoornboot Maatschappij, Amsterdam; W. VAN DERVORM, Directeur der N.V. Scheepvaart & Steenkolen-Maatschappij, Rotterdam; ir. H. C. WESSELING, Directeur der N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde", Vlissingen.

Jaar-Abonnement (bij vooruitbetaling) f 7.36*, buiten Nederland f 8.94*, losse nummers f 0.80* Advertenties 42 cents per regel, bij contract reductie

(Prijsverhooging toegestaan door het Depart. van Handel, Nilverheid en Scheepvaart onder No. 17796 N. P. d. d. 23 April 1941) UITGAVE N.V. DRUKKERIJ M. WYT & ZONEN

Postrekening 58458, Telefoon 35250 (4 lijnen), Pieter de Hoochweg Ill, Rotterdam West

NEGENDE JAARGANG

OVERNEMEN VAN ARTIKELEN ENZ. VERBODEN (ART. 15 DER AUTEURSWET

1912)

2 JAN. 1 9.42

-

No. I

INVLOED VAN DEN INGESNOERDEN

SCHEEPSVORM OP DE STABILITEIT

WANNEER HET SCHIP ZICH OP LEN GOLFTOP BEVINDT*)

DOOR

H. VAN DIJK

Ten einde een inzicht te krijgen in bovengenoemd vraagstuk,

is uitgegaan van het m.s. Oranje, omdat het

grootspant van dit

schip een zeer uitgesproken insnoering vertoont

(2 X 8'9" op

83'6"

breedte), welke reeds op betrekkelijk korten afstand

boven de -Olden lastlijn begint.

Om den invloed van den ingesnoerden scheepsvorm

van dit

schip op een golftop

na te gaan, zal in de eerste plaats een

golfvorm moeten worden aangenomen, om daarna in verband

hiermede den invloed van de golf op _de ligging van het druk:

kingspunt in hoogte alsmede op den afstand van het

drukkings-punt tot het dwarsmetacenter (wat betreft den rechten stand)

na te gaan.

Bij hellend schip za1

moeten worden nagegaan, welken

invloed de golf heeft op den arm van het

oprich-tend koppel.

Bij de berekening is aangenomen een golflengte

van 192 m = lengte waterlijn van het schip

op

28'6"

diepgang uit basis en een golfhoogte = 1/20

van de golflengte =

9,60 m.

Wij beschouwen dus een toestand, die zich in de

prac-tijk zeer zelden zal voordoen.

Als golfvorm is

aangenomen de trochoidale.

Teekeningen Mij. Nederland".

MEDEWERKERS:

J. BAKKER, it. I.. W. BAST, it. W. VAN BEELEN, Prof. Dr. ir. C. B.

BIEZENO, ir. P. BOELE, W. VAN DER BORN, Prof. Dr. ir. W. F.

BRANDSMA, it. A. H. TEN BROEK, Prof. it. G. BROUWER, ir. B. E.

CANKRIEN, it. J. CRAMER, P. F. DE DECKER, ir. C. A. P.

DEL-LAERT, it. E. VAN DIEREN, L. F. H. DIRKZWAGER, J. P. DRIESSEN, ir. W. GERRITSEN, TH. VAN DER GRAAF, J. F. GUGELOT, ir. M. F. GUNNING, F. C. HAANEBRINK, W. A. HOEK, P. INTVELD, ir. H. E. JAEGER, ir. J. JANSZEN, F. A. A. JASPERSE, ir. M. C. DE JONG, Prof. N. KAL, J. DE KANTER, ir. C. KAPSENBERG, J. VAN

KERSEN, ir. F. W. K. DE KLERK, Jog. E. KLINGELFUSS, Dr. ir.

J. J. KOCH, ir. H. J. KOOY Jr., it. W. KROPHOLLER, it. W. H.

KRUYFF, D. DE KWAADSTENIET, it. H. W. VAN DER LEE, Prof.

ir. A. J. TER LINDEN, G. J. LUGT, Mr. G. j. LYKLAMA I

NIJE-HOLT, it. H. J. MATHLENER LODERUS, F. C. MATZINGER, ir. H.

M. MEIER MATTERN, Dr. ir. W. M. MEIJER, it. J. C. MILBORN, ir. A. J. MOLLINGER, ir. F. MULLER, Dr. ir. W. J. MULLER, Prof. it. J. MUYSKEN, A. A. NAGELKERKE, lag. L. VAN OUWERKERK J.M.L.n., it. J. S. PEL, J. C. PIEK, ir. K. VAN DER POLS, Mr. Dr. ir. A. W.

QUINT, ir. C. J. P. ROSIER,Ii. W. H. C. E. ROSING,H, it. J. ROTGANS, ir. D. T. RUYS, C. J. RIJNEKE, it. W. P. G. SARIS, Dr. lag. F. SASS, F. A. SCHIEFER, jr. A. M. SCHIPPERS, Dr. P. SCHOENMAKER, J. J. SCHOO, Prof. Dr. jag. E. H. SCHULZ, it. R. SMID, it. H. C. SNETH-LAGE, R. F. C. STROINK, Prof. ir. E. J. F. THIERENS, it. C. THOMS,

Dr. it. H. VAN DER VEEN, J. A. DE VEER, C. VERMEY, C.

VER-OLME, it. J. VERSCHOOR, E. VLIG, A. H. VOETELINK, Dip. log. P. B. VOS, Prof. E. J. VOSSNACK, H. DE VRIES, IJ. L. DE VRIES,

J. W. WILLEMSEN, Mr. J. WITKOP, Prof. ir. C. M. VAN

WIJN-GAARDEN, it. A. H. VAN IJSSELMUIDEN, C. ZULVER.

Om in een kort bestek een inzicht te krijgen, vergelijken we:

'a. 1.

Schip in vlak water rechtliggend.

2.

Schip op golftop rechtliggend.

b.

1.

Schip in vlak water met

20'

helling.

Schip op golf top met

20°

helling.

Schip op golftop met

200

helling, het Smith' effect in

aanmerking genomen.

c.

1.

Schip in vlak water met

30°

helling.

2.

Schip op golftop met

30°

helling (het Smith' effect

buiten beschou;wing gelaten).

a. Zie figuren

1, 2

en

3.

Voor

3

verschillende waterverplaatsingen V 1 (ongeveer

af

-Fig. '1

Cytaty

Powiązane dokumenty

(a) Velocity models obtained from the EMO-01 borehole, (b) maximum, peak, and dominant frequencies obtained from the e-vib stacked section frequency panel analysis (Figure 10a

Individual magnetic atoms can be spatially arranged and studied by means of spin-polarized tunneling (2,3) and electron tunneling spectroscopy (4,5), allowing to

dług Waldena, wybitny Chemik powinien być obdarzony „duchem" (to jest geniuszem), być cierpliwym, dokładnie pracować, we wszyst- kim powinno mu towarzyszyć szczęście

w ramach serii „Z dziejów techniki” przez Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, nie zostało wymienione pochodzenie planu walcowni w Kuź­ nicach oraz ogłoszenia o

Koncesja na podziemne składowanie dwutlenku węgla będzie obejmować działalność związaną z eksploatacją podziemnego składowiska, a także okres po jego zamknięciu, to jest

Organizatorzy proszą Przewodniczących różnych Komitetów i Komisji Sekcji Historii Nauki, Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki (The Division of History of Science of

c) turystykę, której celem jest odwiedzanie i poznawanie miasta traktowanego jako dziedzictwo kulturowe i uznawanego za niepodzielny element przestrzeni turystycznej.

With this purpose, (1) the effect of conductive additives on the microwave heating properties of asphalt mixtures was investigated, (2) the fatigue performance of different