• Nie Znaleziono Wyników

Strachów, pow. Strzelin. Stanowisko 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Strachów, pow. Strzelin. Stanowisko 2"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Anna Leciejewiczowa

Strachów, pow. Strzelin. Stanowisko

2

Informator Archeologiczny : badania 6, 49

(2)

STOBNICA - Trzymorgl» patrz epoka brązu pow. Piotrków T ryb.

Stanowisko 2

STRACHÓW, pow .S trze lin Zakład Archeologii Nadodrza Stanowisko 2 Instytutu H istorii Kultury M aterial­

nej PAN we Wrocławiu i Konserwa­ to r Zabytków Archeologicznych we Wrocławiu

Badania prowadziła m gr Anna Ledejewiczowa« Finansował WKZ we W rocławiu. P ierw szy sezon badań. Osada neolityczna kultury ceram iki w stę­ gowej ry tej.

Stanowisko le ły na południowo-wschodnim stoku wyniesienia, wznoszącego się około 250 m npm , w widłach dwóch potoków bez nazwy - dopływów Małej filęzy, na zachód od zabudowań wsi a zarazem na północ od m ieszczącego się w niej PGR. Stoki wzgórza pokrywają obecnie w całości pola uprawne.

Wykop sondażowy celem ustalenia charakteru 1 chronologii śladów osadnictw% wytyczono stosunkowo nisko na skłonie wzgórza, w odległości około 80 m od

ostat-2

nich zabudowań w si. Miał on 28 m powierzchni« Pod w arstw ą ornej ziem i stw ier­ dzono wkopaną w calec d aśąjam ę kształtu owalnego, o wymiarach 7 x 3,4 m , ze śladami paleniska zbudowanego wewnątrz z kam ieni. Je j nierówne dno, złożo­ ne z kilku nieckowatych zagłębień, znajdowało się na głębokości 50-60 cm od pow. ziem i.

We wnętrzu J m y znaleziono bogaty inwentarz ruchomy - głównie ceram ikę, narzędzia kamienne i Wyroby krzem ienne - charakterystyczny dla osadnictwa póśaej fazy kultury ceram iki wstęgowej rytej na terenach nadodrzańskich.

Występujące wśród znalezionej ceram iki form y naczyń zdobione są w tzw. stylu ssarecld m , stanow iąc przy tym najokazalszy,z dotąd znanych na Śląsku, zestaw tego typu« W zdobnictwie tych naczyń występują t e ł sporadycznie elem en­ ty stylu łeliezow skiego, charakterystycznego dla wschodniego kręgu kultury c e ra ­ miki wstęgowej rytej« Zdaje się to wskazywać, na możliwość uchwycenia na tym stanowisku powiązań kulturowych, a zarazem re la c ji chronologicznych cych w czasach późnej fazy kultury ceram iki wstęgowej rytej obszar nadodrzań- akl z terenam i nad górną Wisłą«

Badania będą kontynuowane.

Cytaty

Powiązane dokumenty

11 Henri-Jean MARTIN, Les bibliothèques publiques de Lyon et le Musée de l’Imprimerie, Bulletin des bibliothèques de France (10) 1965 n° 12, s.. zamieścił w aneksie

I tu rodzi się pytanie, czy Modzele to nazwa przeniesiona z nazwy wsi rodzinnej Mikołaja, czy nazwa rodowa utworzona od jego przydomka.. Człon drugi nazwy zanikł w

Najbliższa poczta 500M Najbliższy plac zabaw 500M. Kraty w

Warunki brzegowe opisują zachowanie się funkcji dopuszczalnych na końcach przedziałów określoności - taki przedział może zależeć od funkcji - i mogą być kombinacją

Patrząc od zwężenia w kierunku ostrego zakończenia narzędzia, na obydwu jego brzegach, zarówno po stronie wypukłej jak i po stronie płaskiej, przedmiot posiada ostre

Forma zajęć: tradycyjne, mieszane (godz.tradycyjne / godz.zdalne), zdalne UWAGA : Proszę śledzić informacje nadsyłane drogą elektroniczną przez prowadzących

emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.. umową

Zaczynając od najmłodszego gracza i kontynuując zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół stołu, na zmianę zadaj jedno pytanie dotyczące karty na twojej głowie, próbując