• Nie Znaleziono Wyników

Strzemkowo, gm. Inowrocław, woj. bydgoskie. Stanowisko 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Strzemkowo, gm. Inowrocław, woj. bydgoskie. Stanowisko 3"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Aleksandra Cofta-Broniewska

Strzemkowo, gm. Inowrocław, woj.

bydgoskie. Stanowisko 3

Informator Archeologiczny : badania 18, 110-111

(2)

* ii*·

-M aterial k u ltu ry p u c h aró w lejkowelycn pochodził głównie г w arstw y kulturow ej. W jednym z obiektów zn a­

lezio n o żarn o . C a ło ść m ateriału potw ierdza u sta le n ia chronologiczne * p ierw sze g o sezonu badań - achylek tlt fazy. Kulturę trz c ln le c k ą г «prezent o wala tylko 1 jam a poalupowa, n ieliczn y m a te ria ł w yatąplł rów nież w ’warstwie* M ateriał k u ltu ry łużyckiej wystąpił głównie w w arstw ie 1 na zło tu w tórnym w obiektach m łodszych. O biekty * czysto" łużyckie w ystąpiły nielicznie 1 nie dają mufU w oś cl o k re śle n i a ra m chrcoologłcznych.

Groby ludności k u ltu ry p n e w o re k ie j odsłonię le na północ od grobów z roku ubiegłego w stępnie u a le i у zaJl- erytf do luzy Bj# a szczegółow e opracow anie m a te ria łu pozwoli u ś c iś lił chronologię. Kle stw ierdzono w o r, grobów ł m łods te g o okresu p r i e d r s y maki ego, Na a kraju lasu zajm ującego północną część s t a n o w i e ń odkryto przypadko­

wo g г оь popielnicowy, kt ó ry na le t у um iejscow ić prawdopodobnie w Ja sie 0},

1 л ino w w arstw ie natrafiono na biegun żarn a rotacyjnego oraz p a rtie przydano« naczynia toczonego, k tó re omlety wiązać z pótnym o k re se m wpływów rzym skich.

N atrafiono rdw ntet na klika obiektów "przew orskich* wypełnionych k a m ie n ia m i Funkcja Ich p o zo staje nie ro z strz y g n ię ta .

Z ok resem w czesnośredniow iecznym zw iązany Jest znaczoej w ielkości obiekt /o d sło n ię ty częściow o w wy­ m ia rz e 3, £ x 3 m / będący prawdopodobnie śladem poł ziem ianki. W stępnie należy go datować na K -Х w,

Ma 1er la ły 1 dokum entacja znajdują a lę w MO w Koninie. Badania będą kontynuowane.

STROSZKT, gm. Nekle Muzeum A r o h a o b flc a n t

w oj,poznańskie w P oznania

Stanowisko 1

Badania prow adziły m gr A licja G ałęzow eka 1 m gr Ewa Steltna·· с bo weka. Flnaoeow ało Muawura A rcheologiczne, T rz e c i sezon badań. Osadu z o k resu p rzed rzy m ek leg o 1 okreeu wpływów rzy m sk ich 1 oaada w czesnośredniow ieczna /V II -DC w. f .

Badani* m iały na celu ro zp o zn an ie c h a ra k te ru osadnictw a z o k re su wplywóp rg y m ek ich - w c z ę śc i wschód» niej stanow iska /sz czeg ó ln ie n arażo n ej na zn iszczen ie p rz e z Intensywną eksploatację piapku j żw iru / o ra z - a w czesnośredniow iecznego *- w części południowej sta nowi ska. Ł ączn ie przebadano p o w ierzchnię ok, Ł БбО m .

Z

W ob ręb ie p rz e s trz e n i o sadniczej z o k resu wpływów rzy m sk ich na o b sz a rz e 1.0S0 m odkryto 37 obiektów o przeznaczeniu piodukcyjno-gospodarczym , w tym : l piec kopulasty, l dom niem any p iec, obiekt produkcyjny z palenia kiom d y m arskim , Ib p alen isk o n ie o k reślo n ej funkcji o ra z jam y posttrpowe, Uzyskany ruchom y m a te ria ł zabjlkowy nie odbiega od znajdowanego w latach a biegłych: lic z n e fragm enty c e ra m ik i, 'kości zwierzęce,» polepa, żużel zei&zny.

2

W вtrefse osadntctwA w cie e n o śre to lo w ie c tn e g o . na o b sz a rz e 550 m , slokallsow ano 18 obiektów, w tym i 3 - m ieszkalne, В palenisk, 9 jam . Obiekty z aw ierały liczne Гг, c e ra m ik i, k o ści zw ie rz ę c e , polepę, a ta k te 3 noże żelazne, 2 fr, priedm *otdw żelaznych, ry le c i 3 «zydła k o ścian e, 2 p re ę śllk l, ro z c ie ra ć * .

Badania będą kontynuowane.

STRZJC MKCfWO, gm. Inowrocław woj, bydgoski o

Stanowisko 3

tf n lw tr a v itt Im . A dam a M ickiew icza Instytut P r «M etor 11

Zespół Badah Kujaw w Poznaniu

Badania prow adził zespół pod kieru n k iem doc, d r hab. A leksandry Cofty* Broniew skiej. Finansow ał U rząd Wojewódzki w Bydgoszczy. P ie rw игу sezon badań. Оба da k u ltu ry pucharów lejkow aty cfc, łu ­ życkiej, p rz e w o rsk ie j, p ra p o lsk ie j, ślad y oaadniciwa p ó ź n o śre d ­ niowiecznego.

Stanow isko uajiuow ane je s t na w zniesieniu obrzeżającym od zachodu kotlinę o to le podm okłym , najętym *■-?ęśc)owo przez niew ielkie je z io ro .

C elem badań było ogólne rozpoznanie c h a rak teru 1 chronologii obiektu oraz uzyskanie rep re zen taty w n ej nröhy с « ram 4 ki zdobionej ornam entem stem pelkow ym . Badaniami objęto pow ierzchnię 34$ m2, r e je s tr u ją c 89 ')№tk?ó* rep rezen tu jący ch osadnictw o następujących jednostek kulturow o-chronologicznych:

k T pucharów tejkow atjch /fa z a I I / - glinianka, jam a,

!л. t . łużycka /Ha D / · 3 jam y.

* k. p rre w o rsk a /o k re a pó źn o lateń sk i/ - glinianka, 3 jamy,

1 к przew orska /o k r e s późnorzym ślcl/ - ch ata pdt ziem tanków*, kllkuczłw w w a o rz a d k o spotykanych p a ra m e tra c h wielkościowych '/p o w ie rz c h n ia 55 m2 , głębokość 110·! 30 с т Л

(3)

- 1X1 *

p L i io p ti J c o b ie k iy ł o p i e c , j a m a o r a n k ilk an aście d c łk ó w p o s tu p o w y c b . P o n a d to w w y k o p ie X ш г е ] с » г о « > · n e s k u p i s k a / k i l k a d z i e s i ą t f r , / c e r a m i k i z d o b io n e j O rn a m e n te * « s te m p e lk o w y m ,

г/ o k r e s w c z e s n e g o ś r e d n i o w i e c z a / f a z a H -C ? / - p i e c 9 ,

Ï / o k re s w czesnego Średniow iecza /fa z a F / l późnego średniow iecza · m a te rin i c eram iczn y w w arstw ie. M a teriały i dokum entacja przechow yw ane będą w IP UAM w Poznaniu,

G a d a n ia b ę d ą k o n ty n u o w a n e , * ~ > S Z Y M IS Z O W , g m . S t r z e l c e O p o ls k ie M u z e u m Ś lą s k a O p o ls k ie g o w o j. o p o l s k i e w O p o lu S ta n o w is k o A B a d a n ia p r o w a d z ił m g r E w a M a l u s z c z y k l E l w i r a H o lc , F i n a n s o ­ w a ło M u z e u m Ś lą s k a O p o ls k i a g o w O p o lu , D r a g i S ezo n b a d a d . C m e n t a r z y s k o c i a ło p a l n e s p ó f n e g o o k r e s u w p ły w ó w r z y m s k i c h .

Stmoowlsl-» poło Zone je s t po praw ej stro n ie drogi gruntowej p ro sa d z ą c e j ce w si S żytni a łów do Strzelec O polskich, w be* pośrednim są sied ztw ie mnlego lasu z dom niem anym i kurhanam i.

Badania kontynuowano w celu rozpoznania ch arak teru stanow iska i u śc iśle n ia Jego chronologii. Przebadano o b sz a r o łączn ej p o w ie rtc b il 1,25 a r s . Bezpoiretktio po w arstw ą orną o grubości ok. 30 cm w ystąpiła w arstw a kulturow e o Jednolitym brunatnym zabarw ieniu, utw orzona z próchnicy z dom ieszką pisaku. W arstw a kulturowa w ystąpiła na c a łe j pow ierzchni wykcą>u, na głębokości 30-50 cm od współczesnego poziomu użytkowego* P cstltej lej głębokości zaczęła nieró w n o m iern ie zanikać, dochodząc je d n a k ie n a niektórych do głębokości 110 cm, W ob ręb ie w arstw y kulturow ej w yróżniono p a r ę m niej lub b ard ziej zw artych skupisk ceram ik i, przepalonych kości ladzkićb i węgielków drzewnych* Znaleziono ta k ie frag m en t zapinki, w isio re k w iaderkowa ty, fragm ent t m acza, /ragm en* sp rz ą c z k i o ra z nóż, Skupiska tak ie wydzielono na różnych głębokościach.

Sąsiedztw o dom niem anych kurhanów po przebadaniu niew ielkiego ob szaru w pierw szy m sezonie badań sugerow ało, t e n atrafiono na podstaw ę zniszczonego o rką kurhanu. Badania tegoroczne nie potw ierdziły tego przypuszczenia. Rozkład m a te ria łu ubytkow ego w o brębie w arstw y kulturow ej o r a t jej zróżnicow ana grubość /w ahająca s ię od 30- ttO c m / m o te sugerow ać, t e je s t to c m en tarzy sk o w a A two we z późnego o k resu wpływów rzym sklcli.

Badania będą kontynuowane. S

TAHNOBHZEG-ZAKRZOW R u ro Badać 1 Dokumentacji Zabytków

Stanow isko 1 w T arnobrzegu

Gadania p ro w a d z i m gr K rzysztof G arbacz, Finansow ało BBlDZ w Tarnobrzeg*1, Kontynuacja badań z la t 1257-62. Osada kultury przew orski*} z okresu wpływów rz y m sk ic h . Ślady n u d n ie twa kultury łużyckiej.

Stanow isko położone je s t na p ia s z c z y ste j wydm ie p rz y drodze T a r noUr ze g -Sandom ierz, Stanowisko to zna­ ne je s t i ba da fi wykopaliskowych, przeprow adzonych p rre z K. Moakwę w latach 12 67 »5$, к*Л· y częściow o wyeksplo­ ro w ał, znajdującą a ię tam o sa d ę k ultury p rzew o rsk iej z o k resu wpływów rzy m sk ich .

2

Obecnie p rzy stąp io n o do odsłonięcia południowej c z ę śc i stanow iska. Założono wykop o pow ierzchni 16 m . Pod w arstw ą hum usu n atrafiono na ciem ne plam y, spo śró d k tórych udało się wyodrębnić z a ry s części obiektu p rz y p ro filu północnym , W w arstw ie kulturow ej znaleziono c e ra m ik ę , polepę o ra z kości. W arstw a kulturowa się g ała do głębokości 100 cm ,

W celu całkow itego rozpoznania zasięgu o r n c h a ra k te ru obiektu niezbędna Je st kontynuacja badań. M a teriały złożono w Muzeum Okręgowym * Sandomierzu*

TAUNO BRZEG** ZA KRZÓW Stanow isko 3

Badani a prow adził m gr K rzysztof G arb acz, Finansow ało GBlDZ w T arn o b rzeg u , P ie rw sz y sezoo badań, O sada kultury p rz e w o r­ s k ie j z o k resu Wpływów rzym skich.

C elem badań było rozpoznanie stan o w lik a w związku z planowaną budową cufiedLa domkó* jednorodzinnych. Stanow isko położone je s t p rz y ul, J. G ag arin a, w pobliżu dro g i T a r Dobre eg-Sandom ierz* Z ałożono wykop o łącznej pow ierzchni 36 m*. W tra k c ie e k sp lo ra c ji natrafiono n a c z te ry nieduża jam y, się g a ją c e do głębokości 80-106 cm . W jpeinleko ja m stanow iła nieliczna Ilo ść c e ra m ik i, k o śc i, polepy o ra z odłupków krzem iennych* Znaleziono rów* h jn t fragm enty^ toporka kam iennego, kam ienia źnruowego o ra z źu*!a. Jam y m iały c h a ra k te r gospodarczy lub

odpędowy* W w tęln zo ścl m a te ria ł wyknpaltskowy Jest tb a ra k i eryatyesny dla k ultury p rzew o rsk iej z okresu w pły­ wów rzy m sk ich .

M a teriały z l o t оло w Muzeum Okręgowym w Sandomierza*

oT^lad

Biuro Badać 1 Dokumentacji Zabytków w T arnobrzegu

Cytaty

Powiązane dokumenty

The aim of this paper is to assess the public transport accessibility of district centres in Slovakia, within the network of direct public transport connections in 2003 and 2017,

Odwołując się do przemyśleń autora, gdy kategorii piękna - by posłużyć się jego sformułowaniem - „nie traktuje się jako tylko zabytku z historii estetyki

W artykule konfrontuję dwie filozoficz­ ne, przeciwstawne sobie koncepcje prze­ strzeni: koncepcję absolutystyczną, zgodnie z którą przestrzeń jest niezależna od obiektów

Pod koniec książki dowiadujemy się, że cywilizacja i kultu­ ra, będące tworami człowieka, są dodatkiem do cybernetycznego rozwoju świata (s. Pytanie, czym

Focusing on typical forms of m ulti-sectoral governance in the contemporary world, especially steering or social-coordination mechanisms with a public purpose, Kate

[r]

Gdy zagłębimy się w Pracę aktora nad sobą zauważymy również, że Stanisławski bardzo często używał pojęcia podświadomości, zaś ha- słem przewodnim jego

Potrzeba bezpieczeństwa, która zostaje zrealizow ana poprzez w artości zdrow otne (pobudzenie i aktywacja funkcji życiowych) oraz u ty lita rn e (użytkowe) ciała