• Nie Znaleziono Wyników

Raków, pow. Głubczyce. Stanowisko 9

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Raków, pow. Głubczyce. Stanowisko 9"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Danuta Woźniak

Raków, pow. Głubczyce. Stanowisko

9

Informator Archeologiczny : badania 5, 36

(2)

36

Być moie z okresem rzymski* n aleiy łączyć przypadkowo znale­ zisko w p o staci wazowatogo naczynia z wyodrębnionym dnom, p la sty c z ­ nym wałklom pod krawędzią, kolom siwego. Naczynie górą obtaczano Wg Inform acji znalazców w naczyniu miano n a tr a fić na spalone kości oraz metalową sprzączkę. Ze względo na brak tych materiałów, wiąza­ nie tego ze znaleziskiem grobowym, n aloty uwalać za bardzo mało praw­ dopodobnej

Odkryto równie! 1 przebadano 3 ja ą y , w tym jedno palenisko z okraso wczesnośredniowiecznego. W jamach n atrafion o na liczn e ułam­ ki oeram lki, niekiedy zdobione ornamentem l i n i i f a l i s t e j a głównie lin iam i poziomymi. W wykopaoh n atrafian o tak ie na m ateriał oeimmicz- ny pochodzący przypuszczalnie ze zniszczonych obiektów; Na owagę za- słn g u je naczynie b an iaste z wąską sz y jk ą zaopatrzoną w krezę, na dnie znak w p o staci koła ze szprychami. M ateriały 1 obiekty wskazoją na istn ie n ie osady z póśnej fazy wczesnego średniowiecza /11-1111 w ./.

Na terenie objętym pod p rzy szłą zabudowę winno prowadzić s ię systematyczne obserwacje arch eologiczn e.

RACIB&HZ, la s "OBORA* p atrz wczesne średnlowlecze

RAK&w, pcw. Głubczyce konserwator Zabytków A

rcheologlcz-Stanowlsko 9 łych w Opola

Badania prowadziła mgr Danuta WośniakJ Finanso­ wał WEZ w Opolo. Czwarty sezon badać. Osada knl- tnry pucharów lejowatych 1 knltnry ceramiki pro­ m ie n iste j.

Wiosną 1971 rokn podczas konsoTwatoreklej in sp e k c ji archeolo­ giczn ej w powiecie głnbczyckln stwierdzono w p r o fila oh d n iej twlrow- n l w Rakowle zarysy obiektów archeologicznych.

Badania miały ch am kter ratow niczy. Przebadano dwa obiekty arch eo lo giczn ej Jeden, odznaczający s i ę dniyml wymiarami, stanow ił ślad y bndynkn mieszkalnego J Drugi, w rzn cle pozloąym k o lis t y , był zapewne nległęboką jamą odpadkową? Znaleziono w nloh fragmenty na- ozyć knltnry pucharów lejow atych, p r z ę ś llk l g lin ia n e , fragment c ię ­ ta rha tkackiego ormz narzędzia krzemienne 1 połnpane kości zw ierzęcej

konieczny j e s t s t a ł y nadzór nad tym stanowiskiem? RHśBIELB!, pyyj Przasnysz p atrz okres la te d a k l Stanowisko "ły sa Góra*

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zawiadomienie to powinno zawierać nazwę państw a członkowskiego, na którym towarzystwo planuje utworzenie oddziału, siedzibę i adres oddziału, jego strukturę

Simultaneously, I intend therefore to address two types of questions: what type of biographical experiences are we dealing with: biographical plan (an au- tonomous, self-reflexive

W części teoretycznej przedstawiono przegląd literatury dotyczącej chitozanu jako materiału stosowanego w inżynierii tkanki kostnej i chrzęstnej, metod sieciowania polimeru

W ten sposób historia Europy wydaje się niezwykle burzliwa, granice się zmieniają, państwa powstają, upadają i tworzą się no- we, lecz zawsze w obrębie odwiecznych

W dniach 5—6 maja 2009 roku odbyła się w Katowicach konferen- cja Jaka „prima philosophia” w XXI wieku?, zorganizowana przez Koło Naukowe Filozofów przy Instytucie

Prezentując bazy danych, nie można pominąć SCI – Science Citation Index, który jest bazą danych bibliograficznych, abstraktów oraz cytowań publikacji z ok.. 5300

Informacje ogólne, programy, sponsorzy, fotografie, wystąpienia, prezentacje, referaty i komunikaty z konferencji naukowych zorganizowanych w 2004 i 2005 roku przez

Jeśli znacie Państwo niezbędne dane (nazwa, ISSN, kraj pochodzenia, adres www, ewentualnie również wydawcę) możecie przy pomocy formularza zamówienia