• Nie Znaleziono Wyników

Biała Stara, pow. Płock

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Biała Stara, pow. Płock"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Barbara Buczek-Płachtowa,Maria

Pikulińska

Biała Stara, pow. Płock

Informator Archeologiczny : badania 2, 210-211

(2)

BARYCZ» pow., Kraków p a t rz o k res n e o lit u

BIAŁA STARA» pow.Płook Pracownia

Archeologlozno-Kon-eerwatoroka PKZ» Oddział w

Warszawie

Badania prowadziła mgr Barbara Buczek-Płaohtowa i

mgr Maria Pikullńska* Finansował WKZ w Warszawie.

Pierwszy sezon badań* Cmentarzysko wczesnośredniowieczne*

Omawiany obiekt jest cmentarzyskiem szkieletowym» położonym

na wzgórzu morenowym* Przebadano odcinek najbardziej zagrożony» to

jest partie cmentarzyska na obrywie powstałym przez wybieranie pla­

sku* Obejmowały one dwa ary* Znaleziono na tym obszarze siedem zni-

szozonyoh grobów* Najlepiej zachowane» to groby nr 1 1 nr 2* Pomimo

dużyoh zniezozeń szkielety są tu prawie kompletne 1 jak należy są­

dzić» zachowały pierwotny układ. Groby zawierają dośó bogate wypo­

sażenie* W groble nr 1 znaleziono krótki» żelazny nóż ułożony wzdłuż

prawej kości udowej» oraz spiralną żelazną bransoletą znajdującą

slą w pobliżu kośol lewej stopy* Bardzo interesujące jest wyposa­

żenie grobu nr 2» w którym nad czaszką szkieletu umieszczono gar­

(3)

wy 211 wy

-winię tym wylewem i ostro profilowaną krawędzią« W tymże grobie zna­

leziono kość paloa z dwiema obrączkami. Pozostałe groby były bar­

dzo zniszczone przez eksploataoję terenu, zachowały się z nich

tyl-V

ko szozątki bez żadnego wyposażenia.

Nie zaobserwowano śladów obstawy kamiennej, natomiast niektó­

re ze szkieletów spoczywały w wyraźnie rysującej się jamie grobo­

wej. Należy zwrócló uwagę na fakt, że wszystkie ozaszkl ułożone

były na prawym boku.

Poza grobami odsłonięto w arze I intensywnie ciemny zarys,

który przeoięto profilem. Była to jama głębokośol 50 om 1 150 cm

szerokośoi, o nieckowatym kształcie, wypełniona ciemną ziemią ze

spalenizną. Jądro jej stanowiło skupisko węgli drzewnyoh. W obec­

nym stanie badań trudno jest określló funkoję jaką pełniła«

Jak widać prace prowadzone w roku bieżącym wykazały, że sta­

nowisko jest olekawe 1 celowym byłoby dalsze przebadanie jego

mniej znlszozonych ozęśoi.

BIAŁOGÓRZE, pow. Zgorzelec Konserwator Zabytków Archeo­

logicznych we Wrooławiu

Badania prowadził dr Jerzy Gąssowski. Finansował

WKZ we Wrooławiu. Pierwszy sezon badań. Cmentarzy­

sko kurhanowe wczesnośredniowieczne.

Badania prowadzono w ozasie od 18.VI do 16 VTI. Cmentarzysko

kurhanowe położone jest w lesie przy wsi Białogórze, mieszczącej

się 10 km na wschód od Zgorzeloa przy drodze do Lubania Śląskiego.

Cmentarzysko liczy około 100 kurhanów, rozmieszozonych w dwóch

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zagadnienia wpływu budowy dróg na obszarach lasu oraz ruchu drogowego na grzyby najlepiej jest przedstawić w ujęciu ekologicznym, tj. zaprezentować, jak te czynniki wpływają

Baza Polskiej Bibliografii Lekarskiej to podstawowe źródło naukowej informacji medycznej rejestrujące polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny szeroko

W przypadku publikacji w czasopismach limit taki wynika ze sporych kosztów publikacji tabel czy rysunków; ważne jest także spełnianie wymogu ograniczonej długości

Przedmiotem artykułu jest ocena stopnia wdraĪania funduszy strukturalnych w polskich regionach w warunkach spadku dynamiki wzrostu gospodarczego, ze szczególnym uwzglĊdnieniem

Ubóstwo definiuje się na podstawie tzw. Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do pomocy osobom i rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty określonej

do powołania, w ramach Rady Europy, zespołu roboczego składającego się z eks- pertów ru1dowych i kryminologów, w celu ponownego zdefiniowania pojęcia choroby

Lp. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej w tym: zakup ulotek i broszur terapeutycznych, zakup materiałów w ramach kampanii profilaktycznych. Pomoc osobom uzależnionym od

Wprowadza się zmiany w planie rocznych wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, który zmienia załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej