• Nie Znaleziono Wyników

Wykład 8 (Programowanie funkcyjne)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wykład 8 (Programowanie funkcyjne)"

Copied!
44
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

PARADYGMATY  I  JĘZYKI  

PROGRAMOWANIA  

(2)

Treść  

¨ 

Python  –  wprowadzenie  

¤

klasy  

¤

podprogramy  

¤

generatory  

¤

iteratory  

¤

funkcja  lambda  

¤

funkcje  apply,  map,  filter,  reduce,  eval  etc.  

¨ 

Programowanie  funkcjonalne  –  wstęp  

¤

WFPM  

¤

pierwiastek  kwadratowy  z  liczby  

¤

obliczanie  pochodnej  

¤

całkowanie  

(3)

(Patrz  D.M.  Beazley:  Python.  EssenZal  

reference,  Sams  2006)  

Python  w  skrócie  

3  

(4)

Python  

funkcyjny

   

4  

¨ 

Python  

¤ 

funkcje  i  struktury,  które  można  wykorzystać  w  programowaniu  funkcyjnym;  

możliwość  rekurencji  

n 

list                              lista  

n 

tuple                      krotka  (n-­‐tka)  

n 

lambda            

lambda args : expression

n 

apply                    

apply(funcname, [, args [, kwargs]])

n 

eval                          

a = eval(‘3*math.sin(3.5+x) + 7.2’)

n 

map                        

b = map(lambda x: 3*x, a)

n 

zip                              zszywanie  wyrażeń  iterowalnych  (list,  krotek)  

n 

reduce                

b = reduce(sum, a)

n 

filter                        

c = filter(lambda x: x < 4, a)

n 

reverse,  extend,  insert,  pop,  remove,  count,  sort,  ...  

n 

iteratory  

n 

generatory  (yield)  

(5)

Python  w  skrócie  

5  

¨

funkcje,  argumenty,  zwracane  wartości  –  wiele    

def factor(a):

d = 2

while (d <= (a/2)):

if ((a/d)*d == a):

return ((a/d),d)

d = d + 1

return (a,1)

¨

Wywołanie  

x, y = factor(1234)

(x, y) = factor(1234)

(6)

Python  –  klasy    

6   ¨ 

Definicja  

class Circle(object):

def __init__(self,radius):

self.radius = radius

def getArea(self):

return math.pi*self.radius**2

def setArea(self,area):

self.radius =

math.sqrt(area/math.pi)

area =

property(getArea, setArea,

doc=’area of circle’)

¨ 

Tworzenie  obiektów,  dostęp  

 

a=Circle(rad);

print a.getArea()

(7)

Python  –  klasy    

¨  Dziedziczenie  

class A(object):

def method1(self):

print “Class A : method1” class B(A): # Inherits from A def method1(self):

print “Class B : method1” def method2(self):

print “Class B : method2” class C(B): # Inherits from B def method3(self):

print “Class C: method 3” class D(A):

def method1(self):

print “Class D: method 1”

class E(B,D): # Dziedziczy od B i D #(dziedziczenie wielokrotne)

 

c = C() # Tworzenie egz. ‘C’ c.method3() # Wywołanie C.method3(c) c.method1() # Wywołanie B.method1(c) e = E() # Tworzenie egz. ‘E’ e.method1() # Wywołanie B.method1(e)  

(8)

Python  –  generatory    

8  

¨ 

Generatory  i  yield.  Generator  jest  funkcją,  która  produkuje  ciąg  wyników  

zamiast  jednej  wartości  

def countdown(n):

while n > 0:

yield n

n -= 1

>>> for i in countdown(5):

... print i,

...

5 4 3 2 1

>>>

(9)

Python  w  skrócie  

9  

¨ 

inne  zachowanie  niż  w  przypadku  zwykłej  funkcji  

¨ 

wywołanie  generatora  tworzy  obiekt  generatora,  ale  go  nie  uruchamia  

def countdown(n):

print ”Odliczanie w dół od", n

while n > 0:

yield

n

n -= 1

>>> x = countdown(10)

>>>

>>> x

<generator object at 0x58490>

>>>

Definicja  generatora  

Tworzenie  generatora  

...  nic  się  nie  dzieje  

Informacje  o  obiekcie  

(10)

Python  w  skrócie  

10  

¨ 

Generator  uruchamia  metoda  next()

>>> x.next()

Odliczanie w dół od 10

10

>>>

¨ 

yield  oblicza  wartość  i  zawiesza  wykonanie  

¨ 

Funkcja  wznawia  wykonanie  po  następnym  wywołaniu  metody  next()

>>> x.next()

9

>>> x.next()

8

...

>>> x.next()

1

>>> x.next()

Traceback  (most  recent  call  last):  

File  "<stdin>",  line  1,  in  ?  

StopIteraZon  

>>>

(11)

Python  w  skrócie  

11  

¨

Generatory  –  przetwarzanie  potokowe  

 

¨

Idea:  ciąg  generatorów  przetwarza  sekwencję  s  

z  pomocą  pętli  for

¨

Tworzenie  współprogramów  (zaawansowane!,  

patrz  Internet)  z  użyciem  metody  send()

¨

Filtry  

generator  

generator  

...  

generator  

(12)

Wstęp  

Programowanie  funkcyjne  (PF)  

12  

(13)

Problemy  

13  

¨

Funkcje  

¨

Modularyzacja  

¨

Rekurencja  

¨

Sklejanie  

¨

Leniwe  obliczanie  

¨

Literatura:  

¤

Why  funcZonal  programming  malers.  J.  Hughes.  

¤

StackOvelflow  (wfpm;  programy  w  Haskell,  Scheme)  

(14)

Co  to  jest  PF?  

14  

¨

Nazwa  PF  pochodzi  stąd,  że  podstawową  operacją  jest  

aplikowanie  funkcji  do  argumentów.  Główny  program  

jest  funkcją,  która  otrzymuje  na  wejściu  swoje  

argumenty,  przetwarza  je  i  podaje  wynik  obliczeń,  który  

też  może  być  funkcją.  Program  zbudowany  jest  z  innych  

funkcji,  te  jeszcze  z  innych  itd.  aż  do  momentu  gdy  

funkcje  stają  się  podstawowymi  elementami  języka.  

¨

Dwie  główne  cechy  PF  

¤

Funkcje  wyższego  rzędu  

¤

Leniwe  obliczanie  

(15)

Co  to  jest  PF?  

15  

¨

Charakterystyki  PF  –  potoczne  

¤

Brak  instrukcji  przypisania  

–  zmienne  raz  określone  nie  

zmieniają  sią  

¤

Brak  efektów  ubocznych  

–  funkcje  obliczają  tylko  siebie  à  

eliminacja  błędów  à  nie  jest  ważna  kolejność  obliczeń  

(ponieważ  efekty  uboczne  nie  zmieniają  wartości  wyrażeń  

można  je  obliczać  w  dowolnym  czasie)    à  zmienne  można  

więc  zastępować  ich  wartościami  i  odwrotnie  –  programy  

są  referencyjnie  transparentne  

¤

Programy  są  wielokrotnie  krótsze  niż  te  w  językach  

imperatywnych  à  programiści  są  więc  bardziej  efektywni  

niż  programiści,  stosujący  języki  imperatywne  

(16)

Co  to  jest  PF?  

16  

¨ 

Analogia  z  definicją  programów  strukturalnych,  podobna  

charakterystyka  przez  wskazanie  cech,  których  brak  np.    

brak  goto,  

bloki  mają  pojedyncze  wejście  i  wyjście,  bardziej  matematyczna  

struktura

.  Główna  różnica  między  programowaniem  strukturalnym  

i  niestrukturalnym  to  MODULARNOŚĆ,  która

 zapewnia  dużą  

wydajność  w  procesie    programowania;  moduły  mogą  być  

wielokrotnie  używane;  testowanie  programów  jest  prostsze;  

łatwiej  zlokalizować  błędy;  prostsza  kompilacja  –  częściowa

.    

Zapomniana  cecha  języków  strukturalnych:  

najpierw  dzielimy  

problem  na  podproblemy,    a  następnie  je  ze  sobą  sklejamy  

w  całość!  

¨ 

PF  –  Odpowiednia  modularyzacja  i  odpowiednie  składanie  prostych  

części  (funkcji)  w  całość  –  sklejanie  funkcji;  moduły  można  

wykorzystać  powtórnie  

(17)

Modularyzacja  i  sklejanie  –  przykład  

¨  Definicja  listy    (cons  jest  tutaj  funkcją  składania)  

 

list X := nil | cons X (list X)

[] oznacza nil, lista pusta; [1] oznacza cons 1 nil;

[1,2,3] oznacza cons 1 (cons 2 (cons 3 nil))  

¨  Sumowanie  

 

sum nil = 0

sum (cons numb list) = numb + sum list

sum można  zmodularyzować,  wprowadzając  operację  reduce:  

 

 sum = reduce add 0

gdzie  add  jest  funkcją  dwuargumentową:  

 

 add x y = x + y

Wstawiając  definicję  funkcji  sum  otrzymamy  rekurencyjną  definicję  reduce:  

 

(reduce add x) nil = x

(reduce add x) (cons a l) = add a ((reduce add x) l)

17  

sum

reduce lista

(18)

Pewne  funkcje  

¨ 

Można  uogólnić  ostatnią  formułę  zamieniając  

add

 na    

f

:  

 

reduce f x nil = x

reduce f x (cons a l) = f a (reduce f x l)

¨ 

Funkcja  trójargumentowa  (tutaj  

reduce

),  zastosowana  do  dwu  argumentów  jest  

traktowana,  jak  funkcja  tylko  trzeciego  argumentu;  w  ogólności  funkcja  n  

argumentowa  działając  na    m<n argumentów  staje  się  funkcją  m-n

argumentową.  

¨ 

Możemy  teraz  (bez  dadatkowego  programowania)  użyć  

reduce

 do  obliczenia  

iloczynu  (lub  zbadać  czy  lista  zawiera  element  true,  czy  też  wszystkie  elementy  

true):  

product = reduce multiply 1

anytrue = reduce or false

alltrue = reduce and true

(19)

Pewne  funkcje  

¨ 

reduce

 można  też  rozumieć  jako  operację,  która  w  liście  zastępuje  

cons

 przez  

f

,    a  

nil

 przez  

a

:

Lista

[1,2,3]

oznacza:

cons

(1

cons

(2

cons

3 nil)))

¨ 

Operacja

reduce add 0

powoduje  zamianę  listy  na:

add

(1

add

(2 (

add

3 0))) = 6

(zamiana  

cons -> add, nil -> 0

)  

¨ 

Podobnie  

reduce multiply 1

daje:    

multiply (1 multiply (2 (multiply 3 1))) = 6

¨ 

Widać  również,  że  

reduce cons nil

 

kopiuje  listę.    

¨ 

Ponieważ  do  listy  można  dodać  inną  listę  przez  operację  

cons

,  to  

widać  też,  że  następująca  funkcja  

append

 dodaje  elementy  do  

listy:  

append a b = reduce cons b a

 

(20)

Pewne  funkcje  

¨ 

Sprawdzimy  na  przykładzie:  

 

append [1,2] [3,4] = reduce cons [3,4] [1,2]

= (reduce cons [3,4]) (cons 1 (cons 2 nil)) = cons 1 (cons 2 [3,4]))

 

 (zastąpiono  

cons

 przez  

cons,

 a  

nil

 przez  

[3,4]

)  

 

 

= [1,2,3,4]

¨ 

Funkcja,  która  podwaja  elementy  listy  może  być  zapisana  jako  

 

doubleall = reduce doubleandcons nil

gdzie      

 

doubleandcons num list = cons (2*num) list

¨ 

Funkcję  

doubleandcons

 można  jeszcze  bardziej  zmodularyzować:

po  pierwsze  jako  

 

doubleandcons = fandcons double

 

 

double n = 2*n

fandcons f el list = cons (f el) list

i  następnie

fandcons f = cons . f

gdzie

“.”

oznacza

złożenie

funkcji

f.g h = f(g h)

(21)

Pewne  funkcje  

21  

¨ 

Sprawdźmy  poprawność  fandcons:  

 

fandcons f el = (cons . f) el = cons (f el)

 

czyli  

 

fandcons f el list = cons (f el) list

¨ 

Końcowa  postać  doubleall:  

 

doubleall = reduce (cons . double) nil

¨ 

Kolejna  modularyzacja  prowadzi  do  

 

doubleall = map double

map f = reduce (cons . f) nil

(22)

Ogólny  program  obliczeń  w  PF  

22  

¨

f –  program; f(dane)

¨

Jeśli  program  f dostarcza  danych  do  programu  g,  to  

cały  program  obliczeń  ma  postać:  

 

                  g(f(dane))

 

¨

Mogłoby  się  zdarzyć,  że  f  produkuje  tak  dużo  danych,  

że  nie  ma  miejsca  na  ich  przechowywanie.  Jest  jednak  

tak,  że  program f dostarcza  dane  

na

 

żądanie

,  a  więc  

oblicza  ich  tyle  ile  potrzebuje  g  –  to  właśnie  nazywamy  

(23)

Przykład  

¨ 

Algorytm  Newtona  (Herona)  dla  

pierwiastka  kwadratowego  z  liczby  

N  

¤ 

Pierwsze  przybliżenie:    

x = a (jakieś)

¤ 

następne:  x = ½ (x+N/x)

¤ 

i  kolejne:  x

n+1

= ½ (x

n

+N/x

n

¨ 

„dowód”(lepszy;  szereg  Taylora)  

x

n+1

= (x

n

+ N/x

n

)/2

Jeśli  w  granicy  mamy  zbieżność,  

tzn.  

x

n

-> a: a =(a+N/a)/2

czyli

2a = a+N/a,  a = N/a

a*a = N

¨ 

Algorytm  Herona-­‐Newtona-­‐

Raphsona  

¨ 

sqrt(N)

:  Dane  jest  pole  N  kwadratu.      

Obliczyć  bok  a.    

¨ 

Ponieważ  oba  boki  o  długościach  

a

,  

N/a

są  przybliżeniem,  więc  ich  

średnia  wartość  (średnia  

arytmetyczna)  jest  bliższa  prawdy...  

23  

a

N/a

Pole

(24)

Przykład  cd.  

24  

¨

Program  (Python)  

 

def squareroot(N,a,eps=1e-6):

x = a

y = a+2*eps

while abs(x-y)>eps:

y = x

x=1/2*(x+N/x)

return x

¨

Program  ten,  zapisany  w  imperatywnym  języku,  nie  da  

(25)

Przykład  cd.  

25  

¨

To  samo  w  języku  funkcyjnym  

¤

będziemy  generować  kolejne  przybliżenia  funkcją  

 next N x = (x + N/x) / 2

¤

Jeśli  oznaczymy  tę  funkcję  przez  f,  to  ciąg  kolejnych  

przybliżeń  jest  postaci  (list):  

[a, f a, f(f a), f(f(f a)), ...]

¤

zdefiniujemy  funkcję,  która  generuje  ten  ciąg:  

repeat f a = cons a (repeat f (f a))

¤

listę  kolejnych  przybliżonych  wartości  pierwiastka    

obliczymy  następująco  

(26)

Przykład  cd.  

26  

¨ 

repeat

 jest  przykładem  funkcji  o  nieskończonej  liczbie  wyników  

ale  ponieważ  będziemy  potrzebować  tylko  tyle  wyników  ile  

wymaga  dokładność  obliczeń,  węc  chcemy  by  

repeat

 generowało  

kolejne  przybliżenia  

na  żądanie

,  a  więc  

leniwie

 (nie  wszystko  od  

razu)  

¨ 

Aby  ten  efekt  uzyskać  zdefiniujemy  funkcję  

within

,  która  będzie  

kontrolować  dokładność  obliczeń  (parametr  

eps

)  

 

within eps (cons a (cons b rest)) =

= b, if abs(a-b) <= eps

= within eps (cons b rest), if not

 

¨ 

Sklejając  wszystko,  mamy  następujący  program:  

 

(27)

Python  –  

squareroot

def next(N,a): while True: a = (a + N/a) / 2.0 yield a def within(eps,generator,*args): g = generator(*args)

a,b = g.next(), g.next() while abs(a-b) > eps: a,b = b, g.next() return b def my_sqrt(N,guess,eps): return ¨ 

Program  obliczający  

 

my_sqrt(4, 1, 1e-6)

print x, x*x # => 2

¨ 

Nie  jest  to  czysto  funkcyjny  

program  (!)  ale  posiada  

cechy    programowania  

funkcyjnego  (leniwa  

ewaluacja,  listy,  

generatory)  

(28)

Scheme  –  

squareroot

28  

(require (lib "stream.ss" "srfi" "40")) (define (next_c N)

(lambda (a)

(/ (+ a (/ N a)) 2.0))) (define (repeat f init)

(stream-cons init (repeat f (f init)))) (define (within eps stream)

(let ((a (stream-car stream))

(b (stream-car (stream-cdr stream)))) (if (<= (abs (- a b)) eps)

b

(within eps (stream-cdr stream))))) (define (my-sqrt guess eps N)

(29)

Haskell  –  

squareroot

   

29  

-- 4.1 Newton-Raphson square roots next n x = (x + n/x)/2.0

-- -- this is "iterate::(a->a)->a->[a]" -- repeat f a = a : iterate f (f a) within eps (a:b:rest) =

if abs(a-b) <= eps then b

else within eps (b:rest)

sqroot a eps n = within eps (iterate (next n) a) relative eps (a:b:rest) =

if abs(a-b) <= eps*abs(b) then b

(30)

Przykład.  Python.  Pochodna  f(x)

30  

¨

Dysponując  wcześniej  zbudowanymi  funkcjami  

możemy  obliczać  np.  pochodne,  całki  itp.  z  funkcji,  

z  zadaną  dokładnością  (

eps

)  

¨

W  pierwszym  przybliżeniu,  pochodna  numeryczna  

funkcji  f(x)  jest  dana  jako  iloraz  różnicowy  

df/dx  ≈  (f(x+h)  –f(x))/h  

¨

Dla  rozsądnych  

h

(krok)  można  to  poprawić,  licząc  

df/dx  

dla  kroku  mniejszego,  

h/2

.    

¨

Proces  powtarzamy  aż  do  uzyskania  zadanej  

(31)

Program  (schemat  funkcyjny)  

31  

easydiff f x h = (f(x+h)-f x) / h

differentiate h0 f x =

map (easydiff f x) (repeat halve h0)

halve x = x/2

¨

obliczenia  z  dokładnością  eps:

(32)

Program  –  lepsza  wersja  

32  

¨ 

Kolejne  przybliżenia  a

n

, a

n+1

zawierają  błędy  postaci  

B*h**n, B –  stała  (Wynika  to  z  analizy  szeregu  Taylora)  

¨ 

Mamy  więc  równania  (dla  kolejnych  wartości  2h  i  h):  

   

a

n

= A + B × 2

n

× h

n

a

n+1

= A + B × h

n

Stąd,  poprawiona  wartość  wyniku  A  jest  równa:  

 

Nie  znamy  n.  Jak  obliczyć  n?  

A =

2

n

a

n+1

a

n

(33)

cd  

33  

Wartość  n  (nie  będziemy  tego  dowodzić;  z  trzech  kolejnych  

wyników  dla  kolejnych  n;  patrz  algorytmy):

order (cons a (cons b (cons c rest)))

=

round(log2( (a-c)/(b-c) - 1 ))

 

n(a, b, c) = int log

2

a

c

b

c

1

(34)

cd  

34  

¨ 

Tutaj  

round x

oznacza zaokrąglenie  

x

 do  najbliższej  liczby  całkowitej  

log2 x

jest  logarytmem    o  podstawie  2 z

x

¨ 

Błędy  częściowo  eliminuje  więc  funkcja:  

 elimerror n (cons a (cons b rest)) =

= cons ((b*(2**n)-a)/(2**n-1))

(elimerror n (cons b rest))

¨ 

Ciąg  poprawionych  przybliżeń  dostaniemy  z:  

 

improve s = elimerror (order s) s

¨ 

I  pochodna  jest  dana  przez:  

 

(35)

cd  

35  

¨ 

Lepsze  przybliżenie  dostaniemy,  powtarzając  

improve

 

     

within eps (improve (improve (improve

(differentiate h0 f x))))

¨ 

Zdefiniujmy  funkcję:  

 

super s = map second (repeat improve s)

second (cons a (cons b rest)) = b

¨ 

Ostatecznie  możemy  zapisać:  

 

within eps (super (differentiate h0 f x))

(36)

Python  –  algorytm  Newtona  

def next(N,a): while True: a = (a + N/a) / 2.0 yield a def within(eps,generator,*args): g = generator(*args)

a,b = g.next(), g.next() while abs(a-b) > eps: a,b = b, g.next() return b     def my_sqrt(N,guess,eps): return within(eps,next,N,guess) x=my_sqrt(4, 1, 1e-10) print x, x*x   36  

(37)

Python  (dokładniej)  

from math import log, floor, sin, cos

def halve(x): return x/2 def round(x): return floor(x+0.5) def order(a,b,c): return round(log((a-c)/(b-c)-1, 2)) # generator def easydiff(function,x,h): while True: diff=(function(x+h)-function(x))/h h=halve(h) yield diff def within(eps,generator,*args): g = generator(*args) a,b = g.next(),g.next() while abs(a-b) > eps: a,b = b,g.next() return b def differentiate(function,x,eps): h=100*eps return within(eps,easydiff,function,x,h) if __name__=='__main__': eps=0.0001; x=2. print x,differentiate(cos,x,eps), -sin(x)     37  

(38)

Zadania:  pochodne  i  całkowanie  

38  

¨

Proszę  napisać  program  poprawionego  obliczania  

pochodnej  w  Pythonie  

¨

Proszę  napisać  program  całkowania  funkcji  f(x)  na  

przedziale  [a,b]  metodą  trapezów  lub  metodą  

Simpsona  z  wykorzystaniem  funkcji,  które  

zdefiniowaliśmy  na  wykładzie  (w  języku  quasi-­‐

funkcjonalnym)  

¨

Ulepszyć  ten  program  całkowania,  wykorzystując  

funkcję  

ellimerroer

¨

Napisać  funkcję  

flatten,

która  dowolną  listę  (krotkę)  

przekształca  w  listę  bez  elementów  iterowalnych  

(w  skalary)  

(39)

 za  tydzień  ...  !?

 

 

39   39  

(40)

Haskell  –  algorytm  Newtona  

40  

-- Newton-Raphson square roots

next n x = (x + n/x)/2.0

-- -- this is "iterate::(a->a)->a->[a]”

-- repeat f a = a : iterate f (f a)

within eps (a:b:rest) =

if abs(a-b) <= eps

then b

else within eps (b:rest)

sqroot a0 eps n = within eps (iterate (next n) a0)

relative eps (a:b:rest) =

if abs(a-b) <= eps*abs(b)

then b

(41)

Haskell  –  pochodna  1  

41  

easydiff f x h = (f (x+h) - f x) / h

differentiate h0 f x = map (easydiff f x) (iterate (/2) h0) -- diff1a h0 eps f x = within eps (differentiate h0 f x) diff1 h0 eps f = within eps . differentiate h0 f

elimerror n (a:b:rest) = (b*(2**n)-a)/(2**n-1) : elimerror n (b:rest)

-- need fromIntegral to make a non-integer out of the Int which comes out of round

order (a:b:c:rest) = fromIntegral (round (logBase 2 ((a-c)/(b-c)-1)))

 

(42)

Haskell  –  pochodna  2

 

42  

improve s = elimerror (order s) s

--diff2a h0 eps f x = within eps (improve (differentiate h0 f x)) diff2 h0 eps f = within eps . improve . differentiate h0 f

-- super s = map second (iterate improve s) -- how can we make this point-free?

super :: (RealFrac t, Floating t) => [t] -> [t]

-- w/o this it wants to be [double]->[double] super = map second . iterate improve

-- second (a:b:rest) = b second = head . tail

diff3 h0 eps f = within eps . super . differentiate h0 f

(43)

Haskell  –  całka  

43  

-- integration

easyintegrate f a b = (f a + f b)*(b-a)/2 -- addpair becomes (uncurry (+))

integrate f a b = integ f a b (f a) (f b) integ f a b fa fb =

(fa+fb)*(b-a)/2 : map (uncurry (+)) (zip (integ f a m fa fm) (integ f m b fm fb))

where m = (a+b)/2 fm = f m

-- test: following should be about pi

(44)

Scheme  

(require (lib "stream.ss" "srfi" "40"))

(define (next_c N) (lambda (a)

(/ (+ a (/ N a)) 2.0)))

(define (repeat f init)

(stream-cons init (repeat f (f init))))

 

(define (within eps stream) (let ((a (stream-car stream))

(b (stream-car (stream-cdr stream)))) (if (<= (abs (- a b)) eps)

b

(within eps (stream-cdr stream)))))

(define (my-sqrt guess eps N)

(within eps (repeat (next_c N) guess)))

 

Cytaty

Powiązane dokumenty

funkcyjnych możliwe jest przeprowadzanie z wykorzystaniem technik spektroskopii Ramana analizy jakościowej i ilościowej.. Analiza przejśd fazowych.. PA-MCH

Większość powyższych twierdzeń (3A+B62,…, 3A+B69) jest także prawdziwa dla granic właściwych jednostronnych oraz dla granic właściwych w nieskończoności,

Zastosowanie const - przekazywanie stałych parametrów do funkcji przez wartość, wskaźnik i referencję.

wybierana jest właściwość bardziej specyficzna (czyli nad kontrolką jest kursor kontrolki, a nad resztą okna – kursor okna)..

• Zawartość separatora można zmieniać przy pomocy szablonów – pozwala to definiować własne, nieklikalne elementy menu (nawet jeśli dodamy do menu wrzucimy element nie

Kompilator używa konstruktora kopiującego, gdy program generuje kopię obiektu (np. w sytuacji, gdy obiekt przekazywany jest do funkcji przez wartość). void f(Osoba

◮ parametry szablonu klasy bazowej muszą być parametrami szablonu klasy pochodnej albo muszą mieć ustaloną wartość. template&lt;class T,

maleje wraz z temperaturą co wynika ze wzrostu energii kinetycznej cząsteczek cieczy a tym samym zwiększenia odległości pomiędzy nimi... Fizykochemia biopolimerów - wykład 8

malinowy roztwór odbarwia

Przepisy BHP, podział na zespoły, warunki zaliczenia..

Po zapaleniu się siarki opuszczamy łyżkę do kolby ponad powierzchnię wody i obserwujemy wydzielanie się białego dymu.. Po wypaleniu się siarki wyciągamy łyżkę, naczynie

Pokrywanie metalem mniej szlachetnym niż metal chroniony oprócz ekranującego działania powłoki zapewnia ochronę katodową, gdyż powłoka z metalu mniej szlachetnego działa

Metodyka obejmowała izolację RG-I z ziemniaka, pokrycie materiałów polistarynowych oraz tytanowych PG-I oraz następnie weryfikację właściwości wspomnianego polisacharydu

Najprostszym przedstawicielem alkoholi jest metanol CH 3 -OH, a fenoli – fenol.. Mimo, że alkohole i fenole posiadają tą samą grupę funkcyjną, to ich właściwości są

Filtrowanie stanowe z wykorzystaniem funkcji dropwhile() i takewhile() 191 Dwa podejścia do filtrowania za pomocą funkcji filterfalse() i filter() 192 Zastosowanie funkcji do

Zaimplementuj funkcje pozwalające na wypisywanie na ekran i odczytywanie z klawiatury liczb zespolonych.. Zademonstruj ich działanie

Zaimplementuj funkcje pozwalające na wypisywanie na ekran i odczytywanie z klawiatury liczb zespolonych.. Zademonstruj ich działanie

Klasa P funkcji pierwotnie rekurencyjnych jest najmniejszą klasą funkcji numerycznych zawierających wszystkie funkcje bazowe i zamkniętą ze względu na operacje.. (i) superpozycji,

W wypadku negatywnym (nie życzę tego nikomu) możliwe są dwa rodzaje ocen: (a) zaliczenie 2, (b) zaliczenie 3,

Moduł multiprocessing jest przydatny wszędzie tam, kiedy poszczególne zadania nie komunikują się ze sobą, lub komunikują się niezwykle rzadko (głównie w celu rozesłania danych

Pomimo, że twierdzenie jest dowiedzione i wiadomo, że liczby a i b istnieją, to nie można (na podstawie dowodu) znaleźć pary liczb spełniających warunek. określony

Aby to zrobić, w panelu Project Explorer, znajdującym się z lewej strony głównego okna środowiska, klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę podfolderu („Inc” i „Src”),