• Nie Znaleziono Wyników

Wprowadzenie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wprowadzenie"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Prace Komisji GeoGrafii Przemysłu PolsKieGo TowarzysTwa GeoGraficzneGo

nr 20 2012

W

proWadzeNIe

Przemiany społeczne, gospodarcze i kulturowe w zasadniczym stopniu stymulowane są przez postępujący proces rozwoju sił wytwórczych. Związane są one z wdrażaniem nowych, innowacyjnych rozwiązań do procesów wytwórczych, modernizacji działalności usługowej oraz podnoszenia jakości funkcjonowania instytucji. Procesy te przejawiają się we wdra-żaniu nowych technologii produkcji, nowej organizacji pracy, nowych form zarządzania, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na ich konsekwencje społeczne. Poważne znaczenie w zakresie nasilania tych procesów odgrywa wytyczana polityka społeczna, gospodarcza i kulturowa, która stwarza określone warunki dla rozwijania podstawowych badań nauko-wych, prac badawczo-rozwojonauko-wych, a następnie wdrażania ich wyników do działalności gospodarczej oraz podnoszenia jakości funkcjonowania instytucji. Działania te są niezbędne dla systematycznego podnoszenia konkurencyjności oferowanych produktów i usług, a także zwiększania atrakcyjności różnej skali układów przestrzennych dla generowania wewnętrz-nych i przyciągania zewnętrzwewnętrz-nych czynników rozwoju.

Ważną rolę w tym zakresie odgrywa dążenie do coraz precyzyjniejszego poznania me-chanizmów kreowania procesów innowacyjnych oraz określanie ich wpływu na kształtowa-nie konkurencyjnych podmiotów gospodarczych, sprawkształtowa-nie działających instytucji umożli-wiających przyśpieszenie rozwoju gospodarki krajowej, regionalnej czy lokalnej. Działania w tym zakresie wydają się niezbędne, ponieważ coraz rozleglejsze obszary świata przecho-dzą z gospodarki industrialnej i postindustrialnej do fazy informacyjnej, w której podstawo-wą bazę ekonomiczną stanowi nauka i gospodarka oparta na wiedzy. Prowadzi to w coraz większym stopniu do internacjonalizacji produkcji, rozszerzania obszarów rynkowych, prze-pływu kapitałów i technologii oraz metod zarządzania. Przyczynia się to w dużej mierze do nasilania procesów globalizacji i związanych z nimi procesów integracji europejskiej.

Na coraz większą złożoność tych procesów wpływa także pojawianie się w przestrzeni światowej, obok Stanów Zjednoczonych, Japonii i Unii Europejskiej, nowych światowych biegunów wzrostu: Chin, Rosji, Indii, Brazylii i Afryki Południowej, które w życiu politycz-nym i gospodarczym będą odgrywać coraz poważniejszą rolę oraz będą wpływać na nasilanie relacji konkurencyjnych między nimi o źródła zaopatrzenia surowcowego oraz rynki zbytu.

W świetle przedstawionych przesłanek należy przyjąć, że szczególne znaczenie ma dą-żenie do coraz bardziej precyzyjnego poznania mechanizmów kształtowania się tych coraz bardziej złożonych procesów, celem stworzenia przesłanek dla kształtowania racjonalnej struktury przestrzeni gospodarczej, społecznej i kulturowej. Do tej idei starają się nawią-zywać prace Autorów reprezentujących różne ośrodki geograficzne, w których na gruncie geografii przemysłu podejmowana jest omówiona powyżej problematyka badawcza. W ni-niejszym tomie główna uwaga zostanie skierowana na analizę rozwijania innowacyjności firm reprezentujących różne branże oraz zmieniających się pod ich wpływem układów prze-strzennych.

(2)

6 WproWadzeNIe

Studia wprowadzające, dotyczące miejsca innowacyjności w kształtowaniu proce-sów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych na gruncie geografii, dają ogólne tło dla bardziej precyzyjnych studiów empirycznych dotyczących wybranych firm (Z. Zioło, K. Lidin). Zwrócono w nich uwagę na problematykę kształtowania procesów innowacyj-nych, ich miejsce w strukturze gospodarki narodowej, określenie roli czynników militar-nych w zakresie pobudzania działalności innowacyjnej firm, wpływu klimatu społecznego na rozwój innowacyjności, nakłady finansowe na cele badawczo-rozwojowe, miejsca Polski w światowej strukturze innowacyjności, a także proponowano nowe ujęcia metodologiczne badania tej problematyki.

W kolejnej grupie prac przedstawiono znaczący wpływ innowacyjności na rozwój dzia-łalności światowych korporacji informatycznych (R. Uliszak, N. Grad, M. Boguś), w sekto-rze biotechnologii (S. Dorocki, J.P. Jastrzębski, P. Dawidko) oraz w psekto-rzemyśle samochodo-wym (P. Lizak). Znaczny wpływ rozwoju innowacyjności zaznacza się także w przemyśle obronnym, który stanowi ważny segment rozwoju gospodarczego (P.L. Wilczyński). Do zmieniających się uwarunkowań, w wyniku nasilających się procesów konkurencyjności, na-wiązuje także zachowanie tradycyjnych sektorów, w tym górnictwa węglowego (M. Tkocz, A. Heder). Podkreślono także ważną rolę rynku w rozwoju innowacyjnych produktów wyni-kającą z preferencji konsumentów (A.I. Szymańska).

Rozwijanie działań innowacyjnych wymaga także nowej organizacji w zakresie rozwi-jania kapitału intelektualnego, współpracy finansowej i prawnej, czego wyrazem jest kształ-towanie sieci franczyzowych (I. Mashkina, K. Lidin, T. Baranov, A. Świętek). Ważnymi ośrodkami kreowania innowacyjności są uczelnie wpływające na rozwijanie i wdrażanie no-wych rozwiązań w strukturze inkubatorów przedsiębiorczości (M. Godowska).

Podkreślano, że obok działalności produkcyjnej i zwracania uwagi na wyniki ekono-miczne, istotne znaczenie w procesie rozwoju światowych korporacji odgrywa ich społeczna odpowiedzialność w nawiązaniu do zasad etyki (K. Kowalska).

Mamy nadzieję, że przedstawione przykładowe studia częściowo pogłębiają ważną problematykę badawczą dotyczącą zachowań innowacyjnych firm, zwracają uwagę na jej znaczenie na polu badawczym geografii przemysłu i będą kontynuowane w pracach badaw-czych. Dlatego zachęcamy zainteresowanych do prezentowania swoich wyników na łamach „Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”.

Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał

Cytaty

Powiązane dokumenty

Streszczenie: Celem badań jest określenie stopnia synchronizacji cykli koniunktural- nych w UE, strefie euro, USA i Japonii, a także wskazanie tego, w jakim stopniu cykle te

Porównanie wysokości podatku akcyzowego napotyka trudności z jednej strony ze względu na to, że w USA wysokość podatku płaconego przez podatnika jest sumą

Pokazano, że tak wielki udział USD na rynkach międzynarodowych pomaga gospodarce amerykańskiej chronić się przed szokami zewnętrznymi, redukuje koszty transakcji w

Rada jest również odpowiedzialna za decyzje o powierzeniu wykonania misji grupie państw członkowskich, jest uprawniona ponadto do zmiany warunków prowadzenia misji, które

No cóż, odrywając się na moment od zasadniczego wątku i nie wdając się w roz- ważania czy można, i czy wolno zrozumieć, wypada zadedykować powyższy frag- ment tym, którzy

Z drugiej strony zasadne wydaje się podjęcie badań dotyczących uczestnictwa Białorusi w inicjowanych przez Rosję procesach integracyjnych, szczególnie wskazanie na zagrożenia

Serdecznie dziękuję za pierwszy tom „Studiów Prymasowskich”, poświę- conych Prymasowi Tysiąclecia. Niech Bóg błogosławi kontynuowaniu tego