• Nie Znaleziono Wyników

SPIS TREŚCI wydania: 2020 / Marzec

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SPIS TREŚCI wydania: 2020 / Marzec"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

141

NAFTA-GAZ

S

piS

treści

– M

arzec

2020 / t

able

of

c

ontentS

– M

arch

2020

Wiertnictwo i eksploatacja / Drilling and exploitation

Wpływ wybranych domieszek obniżających gęstość na parametry zaczynu cementowego The effect of selected density-reducing admixtures on cement slurry parameters

Marcin Kremieniewski, Miłosz Kędzierski ...143

Dobór materiałów wiążących w celu poprawy wytrzymałości kamieni cementowych z zaczynów emulsyjnych

Selection of binding materials to improve the mechanical strength of cement stones from emulsion slurry

Łukasz Kut ...154

Płuczka wiertnicza z dodatkiem pochodnych alkoholi tłuszczowych Drilling mud with the addition of fatty alcohol derivatives

Zima Grzegorz ...162

Gazownictwo, ochrona środowiska / Gas industry, environmental protection

Analiza możliwości stosowania systemów faliście giętkich przewodów ze stali nierdzewnej w instalacjach gazowych w budynkach w Polsce

Analysis of the possibilities of using stainless steel flexible hose systems in gas installations in Poland

Tomasz Minor ...176

Możliwości wykorzystania destylatów alkoholowych jako paliwa opałowego Possibilities of using alcohol distillates as heating fuel

Maciej Basiura, Urszula Żyjewska, Tomasz Siuda ...186

Technologia nafty / Petroleum technology

Ocena wielkości emisji węglowodorów do atmosfery podczas przeładunku i magazynowania oleju napędowego w zbiornikach z dachem stałym

Assessment of the amount of hydrocarbon emissions to the atmosphere during handling and storage of diesel fuel in fixed roof tanks

Jakub Domin, Marek Piechota, Dymitr Czechowicz, Krzysztof Skutil ...192

Wpływ cząstek stałych na tendencję oleju napędowego do blokowania filtrów The impact of abrasive particles on the diesel fuel filter blocking tendency

Magdalena Żółty, Kornel Dybich ...205

Prace Naukowe INiG – PIB / Scientific Works of the INiG – PIB

...215

Cytaty

Powiązane dokumenty

jeszcze przez to uprawnionym do uważania, iż dowiedzioną jest zdolność kapitału do wytwarzania większej ilości wartości, niżby można było wytworzyć bez niego, albo zgo- ła

Dlatego w sytuacji konfl iktu w ich ramach konsekwencje takiego stanu rzeczy stają się dla dziewczyny szczególnie uciążliwe i dotkliwe 19.. Kryzys w relacjach z innymi

determination of aileron reversal and wing divergence speeds makes use of the integral equation approach throughout, but the final equations will also bo given in their matrix

A framework of children’s and youth literature is constituted by the following: adaptations of literary texts from high level literature; books belonging to high literature

Przyjęła pseudonim „Zelma” i powróciła na Śląsk organizować łączność Komendy Okręgu oraz struktury wojskowej służby kobiet.. Wkrótce, dzięki znako- mitej

Portret trzeciego sektora jako podmiotu po- lityki społecznej w Polsce byłby zapewne pełniejszy, gdyby autorzy pokusili się o prze- analizowanie sposobów, w jakie organizacje

W iele z problem ów, które tu postaw iono, w ydaw ało się ju ż mniej ważnych od czasu, gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. PiS) starały się o głosy tej części